پایان نامه ارشد تربیت بدنی: تاثیر یک دوره مکمل دهی ال-آرژنین بر پاسخ های VEGF و اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی گیران تمرین کرده به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش : فیزیولوژی ورزشی

عنوان : تاثیر یک دوره مکمل دهی ال-آرژنین بر پاسخ های VEGF و اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی گیران تمرین کرده به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان­نامه جهت دریافت درجۀ کارشناسی ارشد

فیزیولوژی ورزشی

عنوان:

تاثیر یک دوره مکمل دهی ال-آرژنین بر پاسخ های VEGF ، اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی گیران تمرین کرده به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز

استاد راهنما:

دکتر سیدرضا عطارزاده حسینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده فارسی:…………………………… أ

فهرست مطالب:…………………………….. ب

فهرست جدول‌ها:…………………………….. ج

فهرست نمودارها:……………………………ح

فهرست شکل‌ها:…………………………….. خ

فصل اول : طرح پژوهش…………………………

مقدمه……………………………….. 2

بیان مسئله……………………………….. 3

ضرورت و اهمیت پژوهش……………………….. 7

اهداف پژوهش:……………………………. 9

فرضیه های پژوهش………………………………….. 10

تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات…………………………………… 11

فصل دوم : ادبیات پژوهش……………………………….

مبانی نظری………………………………….. 14

توسعه عروقی………………………………….. 14

آنژیوژنز………………………………. 14

آرتریوژنز………………………………. 15

مکانیزیم های آنژیوژنز………………………………. 16

عوامل اثر گذار بر آنژیوژنز………………………………. 17

الف) عوامل متابولیکی تحریک کننده آنژیوژنز……………… 18

1- عامل رشد اندوتلیال عروقی (VEGF)………………………………

ایزوفرم های VEGF…………………………………

گیرنده های VEGF…………………………………

اعمال بیولوژیکی VEGF…………………………………

2- نیتریک اکساید(NO):…………………………….

NO و مکانیزم های آن در عروق خونی………………………. 23

تولید NO……………………………..

انواع آنزیم NOS و عملکرد های آن………………………. 25

ب) عوامل متابولیکی مهار کننده آنژیوژنز……………… 26

1- اندوستاتین………………………………….. 26

مکانیزم تولید اندوستاتین………………………………….. 27

تاثیرات بیولوژیک و مکانیزم عمل اندوستاتین………………. 28

آنژیوژنز و بیماری ها…………………………….. 30

آنژیوژنز و ورزش……………………………………… 31

ورزش و تنظیم کننده های متابولیکی آنژیوژنز………………………………. 32

ال-آرژنین………………………………….. 33

منابع تامین ال-آرژنین………………………………….. 34

چرا ال آرژنین توسط ورزشکاران و گروه های مختلف مصرف می شود؟…………… 34

حداکثر اکسیژن مصرفی………………………………….. 36

چگالی مویرگی، حداکثر اکسیژن مصرفی و ورزش کشتی……………….. 37

مبانی تجربی………………………………….. 38

تحقیقات داخل کشور……………………………… 38

تحقیقات خارج کشور……………………………… 41

نتیجه گیری………………………………….. 52

فصل سوم : روش پژوهش………………………………….

نوع پژوهش………………………………………. 54

جامعه آماری و نمونه ها ونحوه انتخاب……………………… 54

معیارهای ورود به پژوهش……………………………………… 54

متغیرهای پژوهش………………………………………. 54

امکانات و ابزار مورد استفاده……………………………… 55

روش جمع آوری داده ها…………………………….. 56

الف) اندازه گیری ابعاد بدنی………………………………….. 56

ب) اندازه گیری نمونه های خونی………………………………….. 57

ج) اندازه گیری نسبت تبادل تنفسی………………………………….. 58

د) اندازه گیری حداکثر اکسیژن مصرفی………………………………….. 58

ه) اندازه گیری کالری دریافتی روزانه……………………………….. 58

و) اندازه گیری کالری مصرفی روزانه……………………………….. 59

روش اجرای پژوهش………………………………………. 60

مراحل اجرای پژوهش………………………………………. 61

کنترل رژیم غذایی………………………………….. 62

پروتکل مصرف مکمل ال-آرژنین………………………………….. 62

پروتکل تمرین وامانده ساز……………………………… 62

تمرین کشتی………………………………….. 63

ملاحظات اخلاقی …………………………….. 65

محدودیت های پژوهش …………………………….. 66

پیش فرض های پژوهش ……………………………. 66

روش آماری………………………………….. 66

فصل چهارم : یافته های پژوهش……………………………..

توصیف آماری داده ها…………………………….. 68

استنباط آماری داده ها…………………………….. 70

آزمون فرضیه ها…………………………….. 73

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری……………………………….

خلاصه پژوهش………………………………………. 79

یافته های پژوهش………………………………………. 80

بحث و تفسیر نتایج…………………………………. 82

نتیجه گیری کلی………………………………….. 90

پیشنهادها…………………………….. 91

منابع………………………………….. 92

پیوست شماره 1: رضایت­نامه شرکت و همکاری در طرح پژوهشی………………… 101

پیوست شماره 2: پرسشنامه مشخصات فردی و سابقه پزشکی ……………….. 102

پیوست شماره 3: پرسشنامه­ سبک زندگی …………………………….. 104

پیوست شماره 4: پرسشنامه یاد آمد تغذیه……………………………….. 106

پیوست شماره 5: پرسشنامۀ ارزیابی فعالیت جسمانی………………………….. 107

چکیده انگلیسی: …………………………….. 111

چکیده:

سابقه و هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر یک دوره مکمل‌دهی ال‌آرژنین بر پاسخ‌های VEGF، اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی‌گیران تمرین کرده به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 15 کشتی‌گیر تمرین کرده با میانگین سنی 47/2±13/21 سال؛ و نمایه­ی توده بدنی 71/1±14/24 به روش نمونه گیری داوطلبانه و هدفدار انتخاب شدند، و به صورت تصادفی در دو گروه مکمل (8 نفر) و دارونما (7 نفر) قرار گرفتند. در پیش‌آزمون و پس‌آزمون، آزمودنی‌ها پروتکل وامانده ساز بروس را تا رسیدن به واماندگی ادامه دادند، و از آنها قبل و بلافاصله پس از انجام پروتکل نمونه خونی تهیه شد. مقادیر VEGF و اندوستاتین سرمی به روش الایزا اندازه‌گیری شد. هم‌چنین حداکثر اکسیژن مصرفی و نسبت تبادل تنفسی نیز با استفاده از دستگاه آنالیز گازهای تنفسی اندازه گیری شد. آزمودنی‌های گروه مکمل، به مدت 14 روز مکمل‌ال آرژنین (1/0 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) مصرف کردند، و گروه دارونما نیز مکمل بی اثر را دریافت کردند. هر دو گروه در دوره مصرف مکمل به انجام تمرینات تخصصی خود مطابق با هفته‌های قبل پرداختند. آنالیز آماری داده‌ها با استفاده از SPSS و با روش آماری t استیودنت در سطح معنی‌داری (05/0P≤) تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: تغییرات VEGF، اندوستاتین و هم چنین نسبت VEGF به اندوستاتین کشتی‌گیران تمرین کرده به یک جلسه فعالیت وامانده ساز قبل و بعد از یک دوره مصرف مکمل ال‌آرژنین به لحاظ آماری معنی‌دار نبود(05/0P≥)؛ مقایسه حداکثر اکسیژن مصرفی و نسبت تبادل تنفسی نیز پیش و پس از دریافت مکمل به لحاظ آماری معنی‌دار نبود (05/0P≥).

بحث و نتیجه‌گیری: هرچند که یافته‌های ما به لحاظ آماری معنی‌دار نبود، اما به نظر می‌رسد، مصرف مکمل ال‌آرژنین با افزایش نسبی VEGF و نسبت VEGF به اندوستاتین و همچنین کاهش اندوستاتین در گروه مکمل در پاسخ به فعالیت، سبب توسعه نسبی فرآیند آنژیوژنز شد، که در پی آن حداکثر اکسیژن مصرفی نیز افزایش نسبی یافت.

فصل اول: طرح پژوهش

مقدمه:

بدن به هنگام مواجهه با استرس ناشی از فعالیت بدنی، تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی فراوانی را تجربه می‌کند، که سبب ایجاد سازگاری‌های متنوعی می‌شود؛ در این بین، توسعه عروقی عضلات اسکلتی و قلبی از جمله مهمترین سازگاری‌ها است، که آنژیوژنز و آرتریوژنز فرآیندهای اصلی آن هستند. توسعه عروقی تحت تاثیر طیف وسیعی از عوامل فیزیولوژیک و پاتولوژیک قرار دارد، که از میان آنها، نقش فعالیت بدنی به عنوان یک عامل فیزیولوژیک با اهمیت مورد توجه است(1). توسعه عروقی ناشی از فعالیت، در پاسخ به نیاز بیشتر عضلات به اکسیژن و تسهیل روند تبادلات مواد و متابولیت‌ها به بافت عضلانی صورت می‌گیرد(2). مسلماً کسب این سازگاری‌ها در جهت توسعه عملکرد ورزشکار رخ می‌دهد. از این جهت است که در فعالیت شدیدی نظیر کشتی که حجم زیادی از عضلات درگیر هستند، و زمان استراحت و بازیافت بسیار کوتاه است؛ تغییرات سازشی که منجر به افزایش سرعت تبادلات مواد در عضلات می­شود، از اهمیت زیادی برخوردار است. تا کنون عوامل زیادی در توجیه این سازگاری شناسایی شده‌اند. تحقیقات عواملی نظیر ماهیت و نوع فعالیت و هم‌چنین سیستم انرژی درگیر در فعالیت، که سبب ایجاد پاسخ‌های متفاوت هورمونی، سایتوکاینی و متابولیکی می‌شوند، را در روند توسعه عروق ناشی از فعالیت موثر می‌دانند. علاوه بر این تحقیقات اخیر نقش برخی از عوامل محیطی نظیر تغذیه را نیز در این فرآیند قابل توجه دانسته‌اند.

عوامل تغذیه­ای از جمله عوامل اثر گذار بر فرآیندهای فیزیولوژیک هستند، که ترکیب و تعامل آنها با متغیرهای تمرینی‌ مورد توجه پژوهشگران علوم فیزیولوژی ورزشی است. امروزه شناسایی فرآیندهای بیولوژیک و عوامل تغذیه­ای موثر بر آن سبب ساخت انواع داروها و مکمل­های غذایی شده است. در این میان ورزشکاران به عنوان یکی از گروه­های عمده مصرف کننده این مکمل‌ها مطرح هستند؛ لذا آگاهی و شناخت کافی درباره استفاده درست از این مکمل‌ها می­تواند ضمن ارتقای سطح بهداشت و سلامت باعث بهبود کیفیت عملکرد ورزشکاران شود.

بیان مسأله:

شکل‌گیری، توسعه و حتی ترمیم و بازسازی بافت‌های مختلف مستلزم توسعه عروق خونی آن بافت است(3). میزان توسعه یافتگی عروقی یک بافت نقش اساسی در تامین نیازهای فیزیولوژیک، برقراری تعادلات متابولیک و همئوستاتیک بافت دارد، از این جهت کیفیت عملکرد بافت را وابسته به آن می‌دانند. فرآیندهای اصلی توسعه عروقی در بالغین آنژیوژنز[1] و آرتریوژنز[2] است (6). آنژیوژنز، فرآیند ایجاد مویرگ‌های جدید از عروق موجود است(4)؛ آرتریوژنز نیز افزایش ضخامت و قطر عروق است(5)، که عوامل اثر گذار بر آن شباهت‌های فراوانی با آنژیوژنز دارد(6). آنژیوژنز در حالت عادی در افراد سالم و بالغ پدیده نادری است، که فقط به صورت موضعی و موقت تحت شرایطی نظیر: ترمیم زخم، التهاب و چرخه جنسی زنان صورت می‌گیرد(7, 8). با این حال طیف گسترده‌ای از عوامل پاتولوژیک نظیر: دیابت و سرطان (4, 9) ویا در شرایط فیزیولوژیک خاص نظیر فعالیت بدنی(10) این فرآیند را تحت تاثیر قرار می‌دهند. امروزه مطالعه عوامل اثرگذار بر توسعه عروقی با رویکردی دوگانه مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است؛ از سویی توقف این فرآیند در روند درمان سرطان موثر است (11)؛ و از طرفی توسعه این فرآیند در درمان بیماری گرفتگی عروق و بهبود عملکرد ورزشکاران، مورد توجه است(12).

براساس تحقیقات فعالیت بدنی از عوامل مهم توسعه عروقی است (10, 13). در حالت استراحت حدود ۲۰ درصد برون‌ده قلبی به عضلات اسکلتی اختصاص دارد، در حالی که در حین فعالیت عضلانی این مقدار‌۱۰‌تا‌۲۰ برابر افزایش می‌یابد. بر این اساس در نتیجه فعالیت مداوم ساختار عروقی عضله اسکلتی و قلبی در جهت تطابق با استرس‌های ناشی از فعالیت و در جهت تامین نیاز عضلات فعال، تغییر می‌کند(14). گستره این تغییرات با توجه به نوع و شدت استرس ناشی از فعالیت متفاوت است(2). از این جهت است که در ورزش‌های پرفشاری نظیر کشتی که فشار زیادی بر سیستم‌های متابولیک و همئوستاتیک بدن وارد می‌شود، نقش سیستم عروقی قابل توجه است(15).

کشتی از دیدگاه متابولیک، از جمله سنگین‌ترین رشته‌های ورزشی است. نیاز به تطابق سریع در جهت مقابله با تغییرات شدید سیستم اسید‌-‌باز پلاسمای خون و هم‌چنین نیاز به انرژی در طی یک مسابقه به حداکثر ممکن می‌رسد. از طرفی وابستگی بیشتر به سیستم‌های بی‌هوازی در طی مسابقه و تجمع متابولیت‌ها می‌تواند، منجر به اسیدوز متابولیک و افت شدید عملکرد ورزشکار شود. هم‌چنین نقش سیستم هوازی در تامین نیازهای دوره بازیافت ورزشکار بسیار قابل توجه است. توسعه عروقی با گسترش دامنه تبادلات بافت عضلانی می‌تواند بر کیفیت عملکرد ورزشکار اثر گذار باشد، از این رو شناخت عوامل کنترل کننده این روند حائز اهمیت است(16, 17).

به طور کلی فرآیند توسعه عروق تحت کنترل عوامل آنژیوژنیک (تحریک کننده‌ها) و آنژیواستاتیک (مهار کننده‌ها) متعددی قرار دارد(18). تاکنون بیش از ده‌ها عامل متابولیکی اثر گذار بر این فرآیند شناسایی شده است، که در این بین عامل رشد اندوتلیال عروقی[3] به عنوان مهمترین محرک، و اندوستاتین[4] به عنوان مهمترین عامل مهار کننده توسعه عروقی شناخته می‌شوند(10, 13, 19).

عامل رشد اندوتلیال عروقی، گلیکوپروتئین 45 کیلودالتونی است، که از سلول­های اندوتلیال ترشح می­شود و در بیشتر تحقیقات به عنوان مهمترین عامل آنژیوژنز شناخته می‌شود(4, 20). این گلیکوپروتئین از طریق اتصال به گیرنده­های VEGFR-1 و VEGFR-2 سلول­های اندوتلیال، پیام‌دهی می‌کند(21). با تحریک این گلیکوپروتئین زنجیره­ای آبشاری از واکنش­ها فعال می­شود، که به ترتیب سبب بقا، تکثیر، مهاجرت و نفوذپذیری سلول­های اندوتلیال شده و در نهایت فرآیند آنژیوژنز را به شیوه جوانه زدن و یا دو نیمه شدن کامل می­کند(22, 23).

اندوستاتین از مهمترین عوامل آنژیواستاتیکی است که با اتصال به VEGF مانع از عملکرد آن می‌شود(24). این پپتاید 20 کیلو دالتونی که منشاء آن کلاژن نوع 18 است، با کاهش تکثیر و افزایش آپوپتوز سلول­های اندوتلیال و فعال‌سازی سایر عوامل آنژیواستاتیک سبب کاهش فرآیند آنژیوژنز می‌شود(4, 25).

بر اساس یافته‌های پیشین بر اثر فعالیت عواملی نظیر: هایپوکسی، شیر استرس­ (نیروی هیدرودینامیکی ناشی از اصطکاک جریان خون با جدار عروق) و برخی از متابولیت­ها سبب تحریک ترشح VEGF از لایه اندوتلیال عروق می­شوند. ترشح VEGF سبب فعالیت بیشتر آنزیم نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیال[5] شده و به دنبال آن سبب رهایش بیشتر NO از سلول­های اندوتلیال می‌شود. نیتریک اکساید به نوبه خود گیرنده­های VEGF را افزایش می­دهد که در نهایت موجب تحریک بیشتر عوامل آنژیوژنیک و سرکوب عوامل آنژیواستاتیک می­شود(1, 26, 27). امروزه مکمل‌سازی نیتریک‌اکساید از آن جهت که ماده­ای با خواص شگفت انگیز و قابلیت‌های فیزیولوژیک فراوان است؛ بسیار مورد توجه قرار گرفته است(28). در این میان ال‌آرژنین پیش‌ساز نیتریک اکساید است، که با فراهم سازی سوبسترا برای NOS میزان تولید NO را در بدن افزایش می‌دهد(29). با توجه به نقش NO در فرآیند توسعه عروق، امروزه تاثیر مکمل ال‌آرژنین و عوامل اثرگذار بر آنژیوژنز کانون توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است(30, 31). با این که تا کنون تعداد تحقیقات انجام شده در این باره محدود است و نیز یافته‌های بعضی از آنها در تناقص با هم هستند؛ شمار قابل توجهی از تحقیقات انجام شده روی نمونه­های جانوری حکایت از آن دارند که مهار NOS به طور مستقیم آنژیوژنز ناشی از ورزش را سرکوب می­کند(19). در همین رابطه، بر اساس نتایج برخی از تحقیقات به نظر می‌رسد که مصرف مکمل ال‌آرژنین مستقیماً بر افزایش VEGF تاثیر داشته، و به طور غیرمستقیم با کاهش اندوستاتین و سایر عوامل آنژیواستاتیکی سبب تسهیل در فرآیند توسعه عروق می‌شود(32-34).

با توجه به مباحث فوق، و با تائید این یافته فیزیولوژیکی که افزایش چگالی مویرگی بافت سبب افزایش سطح انتشار و در نتیجه افزایش زمان تبادل و کاهش مسافت انتشار اکسیژن و سایر مواد بین خون و بافت می‌شود؛ و در پی آن اختلاف اکسیژن خون سرخرگی و سیاهرگی و حداکثر اکسیژن مصرفی[6] افزایش می­یابد(35, 36)؛ این پرسش مطرح می‌شود که آیا یک دوره مکمل‌دهی ال‌آرژنین بر پاسخ‌های VEGF، اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی‌گیران تمرین کرده تاثیر مثبت دارد یا خیر؟

ضرورت و اهمیت پژوهش:

عملکرد بافت­های مختلف به طور مستقیم به شبکه عروقی آن بافت وابسته است(1). فرآیند توسعه عروق از آن جهت که ماهیتی دوگانه دارد؛ مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است(5). به نحوی که از یک طرف پژوهشگران ورزشی به دنبال افزایش چگالی مویرگی عضلات اسکلتی- قلبی و بهبود حداکثر اکسیژن مصرفی هستند، و از طرف دیگر تلاش دارند تا با تسهیل تبادل راحت­تر متابولیت­ها بین بافت عضلانی و خون، موجبات کاهش تجمع متابولیت­ها و به تعویق افتادن خستگی و تداوم اجرای ورزشی با شدت بالاتر را فراهم نمایند؛ و در نهایت با کاهش زمان بازیافت ورزشکار سبب بهبود عملکرد او شوند(1، 25). به عنوان مثال در فعالیتی نظیر کشتی که حجم زیادی از عضلات در شدت‌های بالای تمرینی به کار گرفته می‌شود و مدت زمان استراحت و بازیافت آن بسیار کوتاه است؛ افزایش تراکم مویرگی می‌تواند به عنوان عاملی در بهبود عملکرد ورزشکار مورد توجه قرار گیرد(26). چرا که به دنبال عدم تامین نیازهای بافت عضلانی و تجمع متابولیت‌ها اسیدوز متابولیکی اتفاق خواهد افتاد، که با چندین مکانیسم به کاهش قدرت عضلات، اختلال تمرکز و کاهش هوشیاری سیستم عصبی منجر می‌گردد، که در نهایت سبب کاهش چشمگیر در عملکرد ورزشکار می‌شود، از این جهت تا کنون روش‌هایی جهت افزایش چگالی مویرگی نظیر قرار دادن ورزشکار در شرایط هایپوکسی و یا ارتفاع و هم‌چنین استفاده از مکمل‌های ورزشی مورد توجه بوده است(27، 28).

توسعه دانش و تکنولوژی و شناخت بیشتر و دقیق تر عوامل بیوشیمیایی بدن سبب، ساخت انواع داروها و مکمل‌هایی شده است که در جهت بهبود کیفیت زندگی و عملکرد مورد استفاده افراد به ویژه ورزشکاران قرار می‌گیرد. امروزه مکمل‌های ورزشی را می‌توان جزء جدایی ناپذیر ورزش حرفه‌ای در نظر گرفت. چرا که تامین نیازهای تغذیه‌ای یک ورزشکار حرفه‌ای نظیر یک کشتی‌گیر که در سطح بالایی تمرین می‌کند نیازمند مصرف حجم زیادی از مواد غذایی در طول روز می‌باشد، که ممکن است برای ورزشکار ایجاد مشکل نماید از طرفی عدم تامین کافی نیازهای ورزشکار ممکن است سبب تمرین زدگی و آسیب‌دیدگی شود (2, 30). هم‌چنین با توجه به انبوه مکمل‌های ورزشی موجود که تحت برندهای مختلف و با دوزهای متفاوت در دسترس ورزشکاران قرار دارد، عدم آگاهی کافی و استفاده ناصحیح می‌تواند برای ورزشکار مخاطره آمیز باشد. از طرفی شناخت مکمل های تاثیر گذار علاوه بر تسریع روند سازگاری‌های ورزشی، در بهبود عملکرد ورزشکار اثر گذار است.

علاوه بر تمامی عوامل بیان شده با توجه به قدمت و جایگاه ارزشمندی که ورزش کشتی در کشور ما دارد و در وصف اهمیت این رشته همین نکته کافی است که، به عنوان پر افتخارترین ورزش المپیکی ایران به شمار می‌رود، به گونه ای که از مجموع تقریبا ۶۰ مدال کسب شده ورزشکاران ایرانی در رقابت های المپیک ۳۸ مدال توسط کشتی‌گیران کسب شده است. بنابراین با توجه به تمامی مطالب بیان شده به نظر می‌رسد که انجام تحقیقات کاربردی از این دست، می‌تواند راه‌گشا باشد.

[1] Angiogenesis

[2] Arteriogenesis

[3] Vascular endothelial growth factor(VEGF)

[4] Endostatin

[5] Endothelial nitric oxide synthase(eNOS)

[6] Maximal Oxygen Consumption (VO2max)

تعداد صفحه : 126

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.