پایان نامه ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی: ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان : ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تفت

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی(M.A)

گرایش مدیریت ورزشی

عنوان:

ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد

استاد راهنما:

دکتر حسین پورسلطانی زرندی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شودتکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب:چکیده 1فصل اول: کلیات تحقیق1-1) مقدمه: 21-2) بیان مسئله: 31-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 81-4) اهداف تحقیق: 101-5) فرضیات تحقیق: 111-6) قلمرو تحقیق: 121-7) محدودیت‌های غیر قابل کنترل : 121-8) پیش‌فرض‌های تحقیق: 121-9)  تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق: 13فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق2-1)  مقدمه ای بر تئوری حمایت سازمانی: 162-2) پیش بینی کننده های  حمایت سازمانی.. 202-3)  پیامد های حمایت سازمانی.. 262-4) تفاوتهای جنسیتی و حمایت سازمانی.. 302-5)  حمایت سازمانی و مدیریت ورزشی.. 312-6) رفتارهای مشارکتی و تاریخچه. 322-7) رفتار شهروندی سازمانی.. 352-7-1) تعاریف رفتار شهروندی سازمانی.. 372-7-2) ویژگیهای رفتارهای شهروندی سازمانی.. 412-7-3) ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی.. 422-8( عوامل موثر بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی.. 512-9) پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی.. 652-10) نظریههای مرتبط با رفتارهای شهروندی سازمانی.. 682-10-1) بازاریابی رابطهمدار. 682-10-2) نظریه بازاریابی داخلی.. 692-10-3) نظریه تبادل اجتماعی.. 702-10-4) نظریه تبادل رهبر - عضو. 712-10-5) تئوری X,Y : 732-11) دیدگاه های نوین رفتار شهروندی سازمانی: 742-12) رفتارهای ضد شهروندی(ACB). 752-13 ) رفتارهای شهروندی سازمانی در ورزش: 762-14) پیشینه تحقیق.. 772-15) معرفی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد: 922-16) حمایت های سازمانی ادراک شده و رفتارهای شهروندی سازمانی: 942-17) نتیجه گیری: 96فصل سوم: روش شناسی تحقیق3-1) روش شناسی تحقیق.. 1033-2) روشهای گردآوری داده ها: 1043-3) پایایی و روایی ابزار تحقیق: 1063-4)  روش های آماری  تجزیه و تحلیل داده ها: 1083-5) روش اجرای تحقیق: 108فصل چهارم: یافته های تحقیق4-1) توصیف آماری داده ها: 1094-1-2) متغیر جنسیت: 1104-1-3) متغیر وضعیت تاهل: 1114-1-4) متغیر مدارک تحصیلی: 1124-1-5) متغیر وضعیت استخدامی: 1134-1-6) متغیر طبقات سابقه خدمت: 1134-2) تحلیل استنباطی داده ها: 114فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری5-1) خلاصه ای از  پژوهش: 1275-2) نتایج آزمون فرضیات تحقیق: 1285-3) بحث و نتیجه گیری کلی: 1375-4) پیشنهادهای تحقیق: 1385-4-1) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق: 1385-4-2) پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده: 140منابع و مآخذ: 141منابع فارسی: 141منابع لاتین: 141ضمائم و پیوست ها: 151Abstract 155 فهرست جداولجدول 2-1- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. 47جدول 3-1- شماره سوالات مرتبط با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی.. 105جدول 3-2- نتایج آزمون پایایی(بل و منگوک): 107جدول 3-3- نتایج آزمون پایایی تحقیق.. 107جدول 4-1- توزیع فراوانی سن: 109جدول 4-2- توزیع فراوانی جنسیت... 110جدول 4-3- توزیع فراوانی وضعیت تاهل.. 111جدول 4-4- توزیع فراوانی مدرک تحصیلی.. 112جدول 4-5- توزیع فراوانی وضعیت استخدامی.. 113جدول 4-6- توزیع فراوانی طبقات سابقه خدمت... 113جدول 4-7- نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع طبیعی داده ها 114جدول 4-8- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها 114جدول 4-9- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها 115جدول 4-10- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها 115جدول 4-11- نتایج ضریب همبستگی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی.. 116جدول 4-12- نتایج آزمون پیرسون رابطه حمایت ادراک شده با مولفه های رفتار شهروندی.. 116جدول 4-13- ضرایب تعیین و نتیجه آزمون دوربین واتسون. 117جدول 4-14-آزمون تحلیل واریانس پیش بینی رفتار شهروندی بر اساس حمایت سازمانی ادراک شده 117جدول 4-15- ضرایب رگرسیون خطی.. 118جدول 4-16- نتایج آزمون فریدمن الویت بندی مولفه های رفتار شهروندی.. 118جدول 4-17- آزمون t مستقل تفاوت حمایت سازمانی ادراک شده بر اساس جنسیت... 119جدول 4-18- آزمون t مستقل در خصوص تفاوت رفتار شهروندی بر اساس جنسیت... 119جدول 4-19- نتیجه آزمون باکس.... 120جدول 4-20- نتیجه آزمون لامبدا ویکز. 120جدول 4-21- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به طبقات سابقه خدمت……………….……………………………………………………………………………………..121جدول 4-22- تحلیل اثرات بین گروهی.. 121جدول 4-23- نتیجه آزمون باکس.... 121جدول 4-24- نتیجه آزمون لامبدا ویکز. 122جدول 4-25- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به وضعیت استخدامی…...…122جدول 4-26- تحلیل اثرات بین گروهی.. 123جدول 4-27- نتیجه آزمون باکس.... 123جدول 4-28- نتیجه آزمون لامبدا ویکز: 123جدول 4-29- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به مدارک تحصیلی……………………………………………………….…………………………………………………..124جدول 4-30- تحلیل اثرات بین گروهی.. 124جدول 4-31- نتیجه آزمون باکس.... 125جدول 4-32- نتیجه آزمون لامبدا ویکز. 125جدول 4-33- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به وضعیت تاهل...............126جدول 4-34- تحلیل اثرات بین گروهی.. 126 فهرست شکل هاشکل 1-1- مدل مفهومی حمایت های ادراک شده 5شکل 2-1- مدل شهروندی سازمانی (ون دین و همکاران) 65شکل 2-2- مدل رفتار شهروندی سازمانی (یون و همکاران).......................................................86شکل 2-3- مدل مفهومی تحقیق ریفای .......................................................................................86شکل 2-4- مدل رفتار شهروندی سازمانی (پیرسی و همکاران)....................................................87شکل 2-5- چارت سازمانی اداره کل و جوانان استان یزد.............................................................93 فهرست نمودار هانمودار 4-1- توزیع درصدی جنسیت... 111نمودار 4-2- توزیع درصدی وضعیت تاهل.. 11چکیده: در سال های اخیر، رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فرانقشی کارکنان، به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان ها داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته‎اند. شناسایی و تقویت زمینه های بروز چنین رفتارهایی عملکرد و کارایی سازمان ها را ارتقاء بخشیده و بقای بلندمدت آن ها را تضمین می کند.هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر بررسی ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد میباشد.تحقیق حاضر از نظر هدف نوع کاربردی میباشد و ماهیت تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است و از نظر جمع آوری داده ها میدانی میباشد. جامعه آماری این تحقیق را همه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد تشکیل داده اند که تعداد آنها )100(N= نفر می باشد، به دلیل کوچک بودن جامعه آماری تعداد نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد(n=100).ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش استفاده از پرسشنامه استاندارد شده که شامل بخشهای جمعیت شناختی شامل( سن، جنسیت، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، سابقه شغلی و نوع وضعیت استخدامی) و حمایت سازمانی ادراک شده که شامل 8 گویه و رفتار شهروندی سازمانی که شامل 20 گویه در قالب 5 بعد (نوع دوستی، تکریم و تواضع، وجدان کاری، جوانمردی و رفتار مدنی) میباشد. روایی پرسشنامه ها توسط چند نفر از اساتید و صاحب نظران این رشته تایید شد و پایایی آن ها به روش آلفای کرونباخ (رفتار شهروندی سازمانی= 78/0 و حمایت سازمانی ادراک شده= 71/0 ) تعیین شد.برای محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی ( به منظور توصیف داده ها از جدول توزیع فراوانی ، شاخص مرکزی میانگین و شاخص پراکندگی انحراف استاندارد و در بخش دوم نیز جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های t تک نمونه ای و t مستقل و مانووا "تحلیل واریانس چند متغیره"، رگرسیون خطی و آزمون فریدمن ) استفاده گردید. در بررسی آزمون فرضیه‌ها، سطح معنی‌داری برابر با (05/0≥P) در نظر گرفته شد. و عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS  انجام گردید.نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان میدهد که کارکنان اداره کل ورزش وجوانان حمایتهای سازمانی اعمال شده توسط مدیریت سازمان را در حد مطلوبی دانسته و تا حد زیادی اهداف خود را همسو با اهداف سازمان میدانستند، و در نتیجه حمایت سازمانی ادراک شده تاثیر مثبت و معنا داری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان این اداره میگذارد. با توجه به یافته‌های پژوهش، به مدیران و مسئولان پیشنهاد میگردد با افزایش حمایت سازمانی ادراک شده به تقویت و ارتقا رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کمک کنند.1-1) مقدمه: مطالعه رفتار افراد در محیط های کاری از دیر باز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازمانی در سالهای نخست دهه 1960 در این امر جدیت بیشتری به عمل آمد. بسیاری از مطالعات صورت گرفته سعی در تقسیم بندی رفتار ها و علل بروز آنها داشته اند(امینی و همکاران(1386))بنابراین درک رفتارهای کارکنان به منظور ایفای بهتر نقش ها و وظایف خود باعث بهبود عملکرد و ارتقاء اثربخشی سازمانی خواهد شد(پاراشورمن و همکاران(1996)، روست و همکاران(1995))تحقیقات متعددی نشان داده است که شناسایی و درک اینگونه رفتارها و فراهم نمودن محیطی مناسب برای ارائه آنها باعث خواهد شد تا نحوه ارائه خدمات سازمان توسط کارکنان آن مطلوبتر، رضایت مشتریان بیشتر گردیده و اثربخشی سازمانی و فردی نیز افزایش یابد (پاراشورمن و همکاران( 1996)، روست و همکاران( 1995)، رز (1990) فورنل و همکاران( 1988))در طی 15 سال گذشته حجم زیادی از مطالعات رفتار سازمانی و منابع انسانی بر ارتباطات دوطرفه تبادلی بین کارکنان و سازمان هایشان متمرکز شده است (روسیائو(1989)، رابینسون و همکاران(1994)، ایزنبرگر همکاران(2003)) و به طور بسیار  ویژه  میزان زیادی از ادبیات مرتبط با روابط میان سازمان و کارمند بر حمایتهای سازمانی ادراکشده[1] (POS) تمرکز یافته اند (ایزنبرگر و همکاران(1986))سطح بالای حمایتهای سازمانی ادراک شده باعث ایجاد تعهد در کارکنان به منظور جبران این امتیازات و منافع خواهد شد که ممکن است در قالب رفتارهای مشارکتی بروز نماید (گراهام و همکاران( 1994)) سازمانها با شناخت این گونه رفتار ها میتوانند کارکنان را برانگیخته و کیفیت خدمات را ارتقا بخشند و موجبات اثربخشی کلی سازمان را فراهم آورند.آن دسته از رفتارهای شغلی که تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارند، توجه محققان و مدیران زیادی را به خود جلب کرده است. افزایش روزافزون سهم کارکنان در ارزش آفرینی در اکوسسیستم پویای رقابتی کسب و کار، منجر به تغییر نگاه مدیران به کارکنان از یک منبع تولید صرف به یک شهروند سازمانی شده است. در دنیای پر چالش کنونی، سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهانی و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل و ارضای نیازها و انتظارات مشتریان، در تلاشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغلشان عمل کنند زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارهای فراتر از نقش در ارزشیابی عملکرد انعکاس می یابد، مشارکت کارکنان در برنامه ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و میتواند عاملی موثر بر درگیری شغلی، تعهد سازمانی و عزت نفس باشد(عباسپور (1385)).تحقیق حاضر بر آن است تا با درک بهتر حمایت های سازمانی ادراک شده، رابطه آنرا بر رفتار شهروندی کارکنان مورد بررسی قرار داده و مدیریت سازمانها را نسبت به مدنظر قرار دادن اینگونه رفتارها در ارزیابی عملکرد، نوشتن شرح شغل و  طراحی سیستمهای پاداش کارکنان آگاه سازد.تعداد صفحه : 169قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید