پایان نامه ارشد: تهیه درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت ونقش آن بر پیشرفت درسی

 دانلود متن کامل پایان نامه  تهیه درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت ونقش آن بر پیشرفت درسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

گروه تکنولوژی آموزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

موضوع :

تهیه درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت ونقش آن بر پیشرفت درسی و خلاقیت دانش آموزان پسر پایه اول متوسطه دوم شهرستان اسلام آباد غرب

در سال تحصیلی93-92

استا د راهنما :

دکترمریم اسلام پناه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوانصفحه
بسم الله الرحمن الرحیم

صفحه عنوان پایان نامه

صورتجلسه دفاع

سپاسگزاری

فهرست مطالب

فهرست جداول

فهرست نمودارها

چکیده

فصل اول : کلیات و طرح  تحقیق

 
پیش درآمد 
بیان مسئله 
ضرورت و اهمیت تحقیق 
اهداف تحقیق 
فرضیه ها و سوالات تحقیق 
تعاریف  مفهومی وعملیاتی 
متغیرهای پژوهش 
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق 
پیش درآمد 
مبانی نظری 
تعاریف ومفاهیم 
تعریف شبیه سازی 
تعریف شبیه سازی های آموزشی 
تاریخچه شبیه سازی وآموزش شبیه سازی شده 
اهداف و مقاصد شبیه سازی 
انواع شبیه سازی 
شبیه ساز های آموزشی 
مراحل شبیه­سازی 
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحهصفحه

موارد استفاده از شبیه­سازی

 
استفاده از شبیه سازی ها در آموزش 
کاربرد شبیه سازی  در رشته های مختلف تحصیلی 
نقش معلم  و فراگیردر جریان شبیه سازی 
نقش معلم 
رایانه ها و شبیه سازها 
عوامل کلیدی موفقیت در آموزش شبیه سازی شده 
گام‌های اصلی عملی در شبیه ساز 
ارزیابی فراگیران در موقعیت آموزشی شبیه سازی شده 
مزایاو معایب استفاده از  شبیه سازی( شبیه سازی کامپیوتری) 
پیشرفت تحصیلی 
خلاقیت 
تعریف وابسته به بقاء از آفرینندگی 
فرایند مراحل و درجات خلاقیت 
الف)فرآیند خلاقیت 
ب) مراحل خلاقیت 
ج)درجات خلاقیت 
دیدگاه های مکاتب مختلف درباره خلاقیت 
مکتب شناخت گرایی 
مکتب روانکاوی و روانکاوی جدید ( نئوفرویدیها) 
 مکتب عصب شناسی 
تفاوت تفکر خلاق باتفکر عادی یا حل مساله 
هوش و خلاقیت 
آموزش خلاقیت 
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحهصفحه

شیوه های آموزش و تمرین خلاقیت

 
عوامل موثر برخلاقیت 
الف) عوامل پیش برنده 
ب)عوامل بازدارنده: 
رابطه پیشرفت درسی با خلاقیت 
پیشینه تحقیق 
پیشینه در داخل کشور 
پیشینه در خارج از کشور 
فصل سوم: روش شناسی پژوهش 
پیش درآمد 
روش تحقیق 
جامعه آماری 
روش نمونه گیری 
ابزار جمع آوری اطلاعات 
روش آماری تجزیه وتحلیل داده ها 

                                             فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

1-4پیش درآمد فصل چهار

2-4آمارتوصیفی

1-2-4توزیع فراوانی ودرصد گروههای شرکت کننده درتحقیق

2-2-4توزیع فراوانی ودرصد نمره علوم زیستی دانش آموزان درنوبت اول سال تحصیلی93-92 برحسب گروه

3-2-4 بررسی توزیع فراوانی و درصد معدل دانش‌آموزان بر حسب گروه:

4-2-4تجزیه و تحلیل یافته ها:

فهرست مطالب

عنوانصفحه

الف)بررسی توزیع فراوانی و درصد نمره پیش‌آزمون دانش‌آموزان در مبحث پیشرفت درس

4-2-4 نمرات حاصل از پیش‌آزمون دانش‌آموزان در مبحث پیشرفت درسی

ب) بررسی توزیع فراوانی و درصد نمره پس‌آزمون دانش‌آموزان در مبحث پیشرفت درسی:

3-4آمار استنباطی

1-3-4نرمالیتی

2-3-4 نتایج آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر یه روش گرین هاوز- گیزر

1-2-3-4فرضیه شماره 1 اصلی(استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر پیشرفت درسی دانش آموزان  موثرمی باشد.)

2-2-3-4فرضیه شماره 2 اصلی(استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر میزان خلاقیت دانش آموزان موثر می باشد.)

3-2-3-4 فرضیه ویژه شماره1(استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معنا داری بر میزان نمره سیالی دانش آموزان موثر می باشد.)

4-2-3-4فرضیه ویژه شماره2(استفاده درس افزار شبیه­ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معنا داری بر میزان نمره ابتکار دانش آموزان موثر می باشد.)

5-2-3-4فرضیه ویژه شماره 3(استفاده درس افزار شبیه ساز  علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معنا داری بر میزان نمره بسط دانش آموزان  موثرمی باشد.)

6-2-3-4 فرضیه ویژه شماره4(استفاده درس افزار شبیه ساز  علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معنا داری بر میزان نمره انعطاف پذیری دانش آموزان  موثرمی باشد)

 

 

فهرست مطالب

عنوانصفحه

فصل پنجم: بحث وتفسیر یافته ها ونتیجه گیری

1-5 پیش درآمدفصل پنجم

2-5 یافته‌های پژوهش به ترتیب فرضیه‌های پژوهش

1-2-5فرضیه شماره 1 اصلی(استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر پیشرفت درسی دانش آموزان  موثرمی باشد.)

2-2-5فرضیه شماره 2 اصلی(استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر میزان خلاقیت دانش آموزان موثر می باشد.)

3-2-5فرضیه ویژه شماره1(استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معنا داری بر میزان نمره سیالی دانش آموزان موثر می باشد.)

4-2-5فرضیه ویژه شماره2(استفاده درس افزار شبیه­ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معنا داری بر میزان نمره ابتکار دانش آموزان موثر می باشد.)

5-2-5فرضیه ویژه شماره 3(استفاده درس افزار شبیه ساز  علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معنا داری بر میزان نمره بسط دانش آموزان  موثرمی باشد.)

6-2-5فرضیه ویژه شماره4(استفاده درس افزار شبیه ساز  علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معنا داری بر میزان نمره انعطاف پذیری دانش آموزان  موثرمی باشد)

3-5- نتیجه‌ی کلی پژوهش

4-5 محدودیت‌های پژوهش

5- 5 پیشنهادهای پژوهش

1-5-5 پیشنهادهای کاربردی بر اساس یافته‌های پژوهش

2-5-5 پیشنهادهای پژوهشی برای دیگر پژوهشگران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر تهیه درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت ونقش آن بر پیشرفت درسی وخلاقیت دانش آموزان پسر پایه اول متوسطه شهرستان اسلام آباد غرب درسال تحصیلی93-92می باشد. طرح این پژوهش کاربردی تولیدی و شبه آزمایشی  با استفاده ازپیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر پایه اول متوسطه  به تعداد751نفردر31کلاس می باشد.حجم نمونه 1کلاس به تعداد27 نفر به عنوان گروه آزمایش و1کلاس به تعداد27نفر به عنوان گروه کنترل می باشد.در این طرح هردو گروه درمعرض آزمون مقدماتی ونهایی قرارمی گیرند ؛اما تنها گروه آزمایش درمعرض نفوذ اثرمتغیرمستقل مورد نظر(درس افزار شبیه ساز علوم زیستی) قرارمی گیرد.وگروه کنترل ازهمان روش های معمول تدریس که درمدارس رایج است استفاده می کند.ابزار جمع آوری اطلاعات شامل درس افزارشبیه ساز درس علوم زیستی،پرسشنامه خلاقیت تورنس(روایی و پایایی آن توسط دکترعابدی با استفاده ازآلفای کرونباخ در خرده آزمونهای سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری، به ترتیب 68/0 ،48/0 ،67/0 و 55/0 به دست آمده است. وپرسشنامه محقق ساخته که.ازنظر روائی  از نظرات متخصصان برنامه نویسی کامپیوتر و زیست شناسی وسرگروههای آموزشی استفادشد،وبرای برآورد پایایی آن ضریب آلفای کرونباخ 84/بدست آمده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم ا فزار spss  از آمار توصیفی (جدول ونمودار ومیانگین )وآمار استنباطی روش تحلیل واریانس و آزمون های tمستقل وtوابسته استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل های آماری نشان می دهد که درس افزار شبیه ساز درس علوم زیستی و بهداشت بطورمعنادار ومثبتی بر  پیشرفت تحصیلی وخلاقیت دانش آموزان پایه اول مقطع متوسطه دوم تاثیر داشته است.  

کلید واژه:درس افزار شبیه ساز،پیشرفت درسی،خلاقیت

 

پیش درآمد فصل اول

تکنولوژی در جهان امروز روند انجام امور در تمام ابعاد زندگی بشر ر ا از لحاظ کمی وکیفی متحول کرده ودرراستای این تغییر و تحولات، مراکز آموزشی را با پدیده جدیدی به عنوان تکنولوژی آموزشی روبرو ساخته است،که این پدیده، آموزش را از حالت سنتی خارج ساخته وجریان خاصی به آن بخشیده است و تحول روش های آموزشی در جهتی است که هر فرد در هر زمان و مکانی مشغول یادگیری شود. این نوع از آموزش شالوده ای ازکاربرد تکنولوژی، ارتباطات، مفاهیم روانشناختی، حرفه ای و براساس معیارها واستانداردهای معمول است که بنا به اهداف، نیازها وواقعیت های موجود جوامع شکل خاصی به خود می گیرد در آغاز قرن بیست ویکم، توجه همگان بیش از گذشته ،به نظام های رسمی تعلیم وتربیت معطوف شده است تا به کمک ایجاد تحول در این زیر مجموعه ،نظامهای اجتماعی وافزایش کارایی وکفایت آنها، جوامع بشری قادر شوند به گونه ای سازنده با معضلات وچالشهایی که پیش رو دارند ،مواجه شوند.به دیگر سخن، بشر امروزی  برای رویارویی مولد وموثر با چالش های علمی ،صنعتی،فرهنگی ،اقتصادی،اجتماعی واخلاقی، بستری مناسبتر،کارسازتر و موجه تر از نظام تعلیم وتربیت شناسایی نکرده و بدین سبب، نزد انسانهای هوشمند، تحول در نظامهای آموزش وپرورش ،به عنوان پیش نیاز نیل به اهداف توسعه پایدار ارزیابی شده است. (مهرمحمدی، 1387)

تغییر وتحولات سریع در زمینه های مختلف علوم وفنون بشری ،براثر پیشرفت های سریع وغیر قابل انتظاری که دربیشتر قلمروهای دانش، طی چند دهه اخیر نصیب انسان شده است ،حجم اطلاعات ودانسته های بشر امروزی را به طور سرسام آوری افزایش داده و نیز مسایل ومشکلات جدیدی را پدید آورده است. یکی از عواملی که برای مقابله با این مسایل در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته ،تکنولوژی نوین آموزشی است .تکنولوژی آموزشی را میتوان یک رویکرد سیستمی دانست که فرآیند یاددهی ویادگیری را کنترل وتسهیل
می کند. (پیدایی، 1385)

سابقه تحقیقات روانشناسی درباره یادگیری وتدریس حدوداً به صد سال پیش بر می گردد .اگر چه مطالعات مربوط به یادگیری سوال بسیاری از فلاسفه در طول تاریخ بوده است .انواع نظریه های یادگیری را می توان بر مبنای مفروضات فلسفی در قالب دو رویکرد تقسیم کرد ودر یک طیف گنجاند که ابتدای آن عینیت گرایی [1]ودر انتهای دیگر آن رویکرد ساخت وساز گرایی قرار می گیرید.عینیت گرایی ها سال ها برحوزه آموزش وپرورش سیطره داشته و رویکرد های سنتی به یادگیری وتدریس را که بر اساس نظریه های رفتار گرایی وشناخت گرایی بوده در بر می گیرد .این دو رویکرد دارای زیر بنای واقع گرا هستند. در تقابل با این دیدگاه ودر آن سوی طیف ساخت وساز گرایی قرار دارد که فرض اساسی وبنیادی آن بر این است که دانش مستقل از یادگیرنده وجود ندارد ،بلکه دانش ویادگیری ماهیتی بنا شدنی دارد. (مهرمحمدی، 1387)

مفروضات درباره ی ذهن یادگیرنده زیربنای تلاش های مربوط به یاددهی راتشکیل می دهد.(برونر1996) پس پیش نیاز هر عمل بهبودی بخش در تعلیم وتربیت ،پیشرفت در دست یافتن به فهم اذهان دانش آموزان است. مبانی معرفت شناسی ساختن گرایی سبب ایجاد تغییرات در بنیادهای آموزش و یادگیری وبه تبع آن فناوری آموزشی شده است .با پیشرفت در زمینه فناوری های اطلاعاتی وارتباطی ،امکان طراحی محیط یادگیری انفرادی وتجارب خاص برای افراد فراهم شده ،وفناوری آموزشی متفکرانه تولد یافته است .(فردانش1380)

مربی ومعلم به جای آنکه مرجع ومنبع مطالعات باشند ،راهنما وناظر برفعالیتهای یادگیرندگان شده اند ونه تنها جایگاه خود را از دست نداده اند بلکه به دلیل دارابودن برخی ویژگیها وتوانایی های خاصی که سبب سهولت فرآیند یادگیری می شود بایستی به تفکر وتعمق بپردازند و با دانش وتوانایی خود زمینه مناسب برای یادگیری خلاق رافراهم آورند.(سید عباس رضوی، 1386)

ارائه آموزش مناسب توسط مدرسین ،یکی ازراههای دستیابی به یادگیری پایدار وعمیق توسط فراگیران می باشد .در دنیای پرهیجان تعلیم وتربیت ،برای جلب توجه کسانی که آنها را آموزش می دهیم ،فراهم آوردن محیطی سرشار از انگیزش امری لازم وضروری است .(الپیدزر، 1998)

استفاده از یافته های علمی وروش هاورسانه های آموزشی مناسب،مسیر فرایندیادگیری را هموار می کند.(ملکیان،جامه بزرگ، 1388) رشد وتکوین الگوهای آموزشی وتعامل بین نگرش سیستمی واصول نظریه های ارتباطات،باعث افزوده شدن بعد جدیدی به تکنولوژی آموزشی شد که آن را مجموعه فراگردهای طراحی نرم افزار یا مواد آموزشی نامیدند.(ملکیان، جامه بزرگ، 1388)

امروزه در آموزشهای مختلف از شبیه سازی که تقلیدی از عملکرد فرآیند یا سیستم واقعی می باشد، جهت یادگیری زودتر، با کیفیت و صرفه بیشتر استفاده می شود. در کشورهای پیشرفته، شبیه سازی به دلیل نتایج مثبت در آموزشهایی ازقبیل آموزش و تمرین دندانپزشکان و همچنین آموزش رانندگی و خلبانی، بصورت ایجاد واقعیت­های مجازی، با استفاده از دستگاههای رایانه ای، آزمایشگاه و اطاقک شبیه­ساز صورت گرفته است (صانعی، 1385).

استفاده از شبیه سازی ها ی کامپیوتری برای بهبود تدریس کلاسی ،مربیان بسیاری را در حوزه های مطالعه و پژوهش علاقمند کرده است ،همچنان که کاربرد  نرم افزارها پیچیده تر می شود ،معلمان فرصتهای بیشتری برای مطالعه پیدا می کنند که دانش آموزان را واقع گرایانه تر کنند،تا آنچه را در آموزش یاد گرفته اند،به کار ببرند .به این دلیل استفاده از انیمیشن ،صدا وعناصرویدئویی که می تواند به کاربر بازخورد خاصی بدهد به عنوان ابزارهایی است که می توانند به وسیله آنها محیط های پیچیده ای ایجاد کنندکه شرایط زندگی واقعی را همانند سازی کنند .در نتیجه این موجب درگیری بیشتر شاگرد با محیط وهمچنین دریافت بازخورد به خود می شود که می تواند موجب اصلاح رفتار خود شود و همچنین موجب سرعت بخشیدن ،عمق دادن وپایدار نمودن یادگیری در فراگیر می شود ونیز در شکل دهی تجارب یادگیری دست اول ونا ممکن وایجادانگیزه یادگیری وکمک به تدا وم آن وارتبا ط آسان تر و تفهیم بهتر وشکل دهی یادگیری سریع تر ، عمیق تر و
پایدارتر موثر می باشد.  

تعداد صفحه :169

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید