پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

واحد نراق

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان :

استاد راهنما :

دکتر رضا حسین گندم کار

تابستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :  فهرست مطالبعنوان                                               صفحهچکیده                                                                                1مقدمه                                                                               2بیان مسئله                                                                        4پرسش های تحقیق                                                                 6فرضیات تحقیق                                                                   7روش تحقیق                                                                        8پیشینه تحقیق                                                                                                                                                 9ضرورت، اهداف و اهمیّت موضوع                                                    11ساماندهی تحقیق                                                                   12فصل اول: کلیات                                                             13مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن                                           13گفتار اول: مفهوم استمهال                                                   13بند اول: معنای لغوی استمهال                                                      14بند دوم: معنای اصطلاحی استمهال                                           14 گفتار دوم: اقسام استمهال                                                          16بند اول: استمهال قضایی                                                             16بند دوم:‌استمهال قانونی                                                             16بند سوم: استمهال قراردادی                                                 17مبحث دوم: مفهوم تقسیط و اقسام آن                                             17گفتار اول: مفهوم تقسیط                                                             17بند اول: معنای لغوی تقسیط                                                 17بند دوم: معنای اصطلاحی تقسیط                                                      18گفتار دوم: اقسام تقسیط                                                             18بند اول: تقسیط قضایی                                                          18بند دوم:‌تقسیط قانونی                                                          19بند سوم: تقسیط قراردادی                                                                      19گفتار سوم: مقایسه بین ماده 277و 652 قانون مدنی                                       19مبحث سوم: مفهوم حق حبس                                                         21گفتار اول: تعریف حق حبس                                                              21بند اول: معنای لغوی حق حبس                                                  22بند دوم: معنای اصطلاحی حق حبس                                               231- در فقه شیعه                                                                     232- در حقوق ایران                                                           25گفتار دوم: مفهوم نکاح                                                          34بند اول: معنای لغوی نکاح                                                      34بند دوم: معنای اصطلاحی نکاح                                                  35گفتار سوم: مفهوم عقد معوض                                                     36بند اول: معنای لغوی عقد معوض                                                    36بند دوم: معنای اصطلاحی عقد معوض                                          37مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری حق حبس در نکاح                    39گفتار اول: اوصاف حق حبس                                                     39گفتار دوم: تفاوت جوهری حق حبس در نکاح                                      43مبحث پنجم: مقایسه ی حق حبس با نهادهای مشابه                            46گفتار اول: حق حبس و حق تقدم                                                      46گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض                                       47گفتار سوم: حق حبس و مقاصه                                                  48گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع                                               49گفتار پنجم: حق حبس و حق تعلیق                                            50گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت                                          51فصل دوم: مبانی وشرایط و قلمرو و آثار حق حبس            52مبحث اول: مبانی حق حبس                                         52گفتار اول: مبانی فقهی                                                        52بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسلیم                                       52بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد                                               53بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس                                              53بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض                                    54گفتار دوم: مبانی حقوقی                                                             55بند اول: نظریه ی همبستگی میان عوضین                                                55بند دوم: نظریه اصل انصاف                                                   56بند سوم: نظریه قصد معاوضه                                                  56مبحث دوم: شرایط تحقق حق حبس                                              58گفتار اول: معاوضی بودن عقد                                                58گفتار دوم: تقابل دو دین                                                            59گفتار سوم: همزمانی وواجب التسلیم بودن                                             60گفتار چهارم: حال بودن عقد                                                  61گفتار پنجم: حکومت اراده                                                    62مبحث سوم: قلمرو اجرای حق حبس                                             62گفتار اول: قلمرو حق حبس                                                    63گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس                                                 63گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض                                          65گفتار چهارم: حق حبس در عقد نکاح                                               66گفتار پنجم: حق حبس در شروط                                                67گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات                                 68مبحث چهارم: آثار حق حبس                                                     69گفتاراول:فقدان مسئولیت حبس کننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله              69گفتار دوم: بقای عقد با تلف بیع پیش از تسلیم                                   70       گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد                                                   71گفتار چهارم: امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس                                71گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ایفای تعهد                                           72گفتار ششم: هزینه های نگهدار مال محبوس                          73گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس                                      73فصل سوم: مسقطات حق حبس                       75مبحث اول: مسقطات حق حبس                                                       75گفتار اول:اثر استمهال و تقسیط درسقوط یا بفاء حق حبس                                 75بند اول: استهال و تقسیط قضایی                                                     76بند دوم:استمهال و تقسیط قراردادی                                                 931- توافق ضمن عقد                                                             952-توافق بعد از عقد                                                             100گفتاردوم:اراده صاحب حق                                                       102گفتارسوم: تعیین اجل                                                           102بند اول: در ضمن عقد                                                           103بند دوم: پس از عقد                                                             103گفتارچهارم: تسلیم                                                              104بند اول : تسلیم کل مورد تعهد                                                   104بند دوم : تسلیم جزء مورد تعهد                                                  104گفتار پنجم: تصرف                                                         106گفتار ششم: قوانین خاص                                                 107گفتار هفتم: عرف                                                           109مبحث دوم: حق حبس درکنوانسیون بیع بین المللی                                   110گفتار اول: حق حبس در کنوانسیون                                                110بند اول: مفهوم حق حبس                                                        110بند دوم: مبنای حق حبس                                                        113بند سوم: شرایط حق حبس                                                 1151-وجود عقد بیع صحیح                                                           1152-اطلاق عقد                                          115 3-علم به عدم ایفای تعهدات اساسی از سوی طرف مقابل پس از قرارداد            116بند چهارم: قلمرو حق حبس                                                     1171-حق حبس در تعهدات قراردادی                              118الف : در تعهدات اصلی                                     118ب : در تعهدات فرعی                                       1192-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد                                                 121بند پنجم: آثار حق حبس                                                        1221-توقف تعهدات قراردادی                                   1222-عدم انحلال قرارداد                                      1233-موقتی بودن حق حبس                                      1234-هزینه های متعارف نگهداری مال محبوس                         1235-تلف مال محبوس در ایام حبس                              1246-قابلیت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث                       1267-حق بازفروشی                                       127بند ششم: زوال حق حبس                                                   1281-ایفای تعهد                                        1282-پرداخت هزینه های متعارف نگهداری                            1283-توافق بر خلاف هم زمانی در ایفای تعهدات                          1284- انحلال قرارداد                                    129گفتار دوم:اثر مهلت و تقسیط در کنوانسیون                                         130گفتار سوم: مقایسه ی تطبیقی حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق ایران             135نتیجه گیری و پیشنهادات                                                             142منابع و مآخذ                                                               147 چکیدهامروزه در قراردادهایی که بین دو طرف منعقد و ایجاد می شود ، در مرحله ی اجرا و به منظور رسیدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنین بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاری اهرم های خاصی را به عنوان ضمانت  اجرا در جهت رسیدن به مقصود طرفین از قرارداد وضع نموده، که از جمله این اهرم های فشار پیش بینی حق حبس در هنگام تسلیم عوضین معامله برای طرفین می باشد. موضوع پایان نامه حاضر،‌در خصوص بررسی اثر استمهال و تقسیط بر سقوط یا بقاء حق حبس در عقود معاوضی و نکاح است . حق حبس که در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خویش آمده است و یکی از موضوعات و فروعات و آثار تسلیم در قرارداهای معوض منظور شده است.لزوم استحکام و ثبات معاملات ایجاب می کند که قرارداد بعد از تشکیل و انعقاد ، به نحو احسن اجرا شود ،از طرفی جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسلیم عوضین نمایان می شود ، چنانچه بر اثر تمهیل و یا تقسیط در پرداخت مورد تعهد ،آیا حق حبس باقی است یا خیر ؟استمهال یا تقسیط ناشی از حکم داگاه باعث سقوط حق حبس نمی گردد چون حق حبس ناشی از اراده طرفین می باشد ،اما اعطای مهلت و یا تقسیط به تراضی بر مبنای شرط ضمنی و شروط الحاقی باعث سقوط حق حبس می شود، که اثر آن دراین صورت که حابس از تسلیم ممانعت نماید باعث ایجاد مسئولیت برای او می گردد.  واژگان کلیدی: حق حبس ، عقد معوض ، نکاح ، استمهال مهریه ، تقسیط مهریه***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :174 صفحه قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید