پایان نامه ارشد حقوق : بررسی فقهی و حقوقی اوراق استصناع

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان :

بررسی فقهی و حقوقی اوراق استصناع

استاد راهنما :

دکتر محمد صادقی

استاد مشاور:

دکتر محمدنقی نظرپور

پائیز 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :  فهرست مطالبچکیده 1فصل اول: کلیات و مفاهیم. 2مقدمه 3بیان مسئله. 5سوابق تحقیقات انجام شده درباره موضوع. 6فرضیه ها 7اهداف تحقیق.. 7هدف کاربردی.. 7نوع روش تحقیق.. 8روش گرد آوری اطلاعات 8روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 8مبحث اول: عقد استصناع. 11گفتار اول: تعریف استصناع. 11بند اول: تعریف لغوی. 11بند دوم: تعریف اصطلاحی (فقهی- حقوقی) 12گفتار دوم: ارکان عقد استصناع. 14بند اول: طرفین قرارداد 14بند دوم: عقد (ایجاب و قبول ) 14بند سوم: موضوع استصناع. 14بند چهارم: عوض... 15گفتار سوم: ویژگی های عقد استصناع. 15گفتار چهارم: انواع استصناع. 16بند اول : سفارش ساخت و تکمیل کالا یا طرح نیمه تمام 16بند دوم: سفارش ساخت تعدادی از کالای تولیدی یک تولید کننده 17بند سوم:سفارش ساخت کالا با ویژگی های خاص... 17بند چهارم:سفارش احداث طرح و پروژه ای با ویژگی های خاص... 17بند پنجم: سفارش ساخت برای انجام معامله 17گفتار پنجم:دیدگاه های فقهی و حقوقی درباره عقد استصناع. 18بند اول: فقها و حقوق دانان عامه 18بند دوم:فقهای امامیه 32بند سوم: حقوق ایران. 45مبحث دوم : ابزار های مالی (صکوک) 52گفتار اول: تعریف ابزارهای مالی (صکوک) 52بند اول: تعریف لغوی. 53بند دوم: تعریف اصطلاحی. 53گفتار دوم: انواع ابزارهای مالی. 55بند اول: ابزارهای مالی غیرانتفاعی. 55بند دوم: ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ های سود غیرمعین. 56بند سوم: ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ های سود معین. 57گفتار سوم: نقش ابزارهای مالی. 57بند اول: تامین منابع مالی. 58بند دوم: کسب منفعت برای دارندگان سرمایه 58بند سوم:امکان استفاده از سرمایه های کوچک.. 58بند چهارم: رونق اقتصادی. 58بند ششم: ابزار سیاست های پولی. 59مبحث سوم: اوراق استصناع. 59گفتار اول : تعریف اوراق استصناع. 59گفتار دوم: اطراف اوراق استصناع. 60گفتار  سوم: ویژگی های اوراق استصناع. 61گفتار چهارم: مدل های عملیاتی اوراق استصناع. 62بند اول : اوراق استصناع مستقیم. 62بند دوم: اوراق استصناع موازی (غیر مستقیم) 63بند سوم: اوراق استصناع و اجاره به شرط تملیک.. 63بند چهارم: اوراق استصناع و اجاره عادی. 64بند پنجم : اوراق استصناع و اجاره با اختیار فروش.. 65بند ششم : اوراق استصناعی و فروش اقساطی. 65گفتار چهارم: حکم فقهی مبادله اوراق استصناع. 66بند اول: تشکیل موسسه ناشر اوراق. 66بند دوم: واگذاری اوراق به سرمایه گذاران. 66بند سوم : قرارداد ساخت کالا. 66بند چهارم: معامله اوراق استصناع. 67فصل دوم: اوراق استصناع(موازی) 68مبحث اول : تبیین موضوعی. 69مبحث دوم: انتشار اوراق استصناع. 71گفتار اول: شرایط ناشر اوراق. 71بند اول : دارا بودن شخصیت حقوقی. 72بند دوم: اخذ مجوز انتشار 73بند سوم: دارا بودن وضعیت مالی مطلوب.. 73گفتار دوم: احکام و آثار انتشار اوراق. 74بند اول: معین بودن سود و سررسید اوراق. 74بند دوم: امکان فروش اوراق. 75بند سوم: قابلیت تعویض یا تبدیل به سهام 75بند چهارم:مصرف در غیر طرح مربوط. 75بند پنجم: مالکیت ورقه سهام 76بند ششم: رابطه ناشر و خریداران اوراق(خرید و فروش دین) 76بند هفتم:تضمین اوراق. 76بند هشتم: بانام و بی نام بودن اوراق. 78بند نهم: رهن اوراق. 78بند دهم: سایر احکام و آثار 79مبحث سوم: نقش حقوقی شرکت تأمین سرمایه 80گفتار اول: رابطه واسط و بانک عامل یا شرکت تأمین سرمایه 80بند اول: شرایط صحت قرارداد 81بند دوم: احکام و آثار قرارداد 82گفتار دوم: رابطه بانک عامل یا شرکت تأمین سرمایه و سرمایه گذاران. 85مبحث چهارم: بیع دین. 85گفتار اول: شرایط صحت قرارداد: 86بند اول: فقه عامه: 86بند دوم: فقه امامیه 90بند سوم: حقوق ایران. 94گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 95بند سوم: انتقال مالکیت.. 96بند چهارم: الزام به تسلیم مبیع. 97بند پنجم: الزام به تأدیه ثمن. 98بند ششم: ضمان درک.. 98بند هفتم: خیارات.. 99مبحث پنجم: نقش حقوقی مؤسسه اعتبارسنجی. 99گفتار اول: شرایط شکل گیری. 100بند اول: دارا بودن شخصیت حقوقی تجاری. 100بند دوم: ثبت شدن. 100بند سوم: استقلال و بی طرفی. 101بند چهارم: تعهد و تخصص... 101گفتار دوم: وظایف.. 101بند اول: تشکیل کمیته رتبه بندی. 101بند دوم: انتشار گزارش رتبه بندی. 101بند سوم: بازبینی رتبه بندی. 102بند چهارم: تهیه گزارش نهایی. 102گفتار سوم: ممنوعیت رتبه بندی. 102گفتار چهارم: رابطه قراردادی. 103مبحث ششم: نقش حقوقی مؤسسه امین. 103گفتار اول: استقلال شخصیت و نحوه انتخاب.. 104گفتار دوم: وظایف امین. 104بند اول: مجوز برداشت وجوه 104بند دوم: نظارت بر استرداد وجوه 105بند سوم: نظارت بر وجود قرارداد و تطبیق آن. 105بند چهارم: اظهارنظر نسبت به مصرف وجوه و ارائه گزارش.. 105گفتار سوم: رابطه قراردادی امین و ناشر 105فصل سوم: اوراق استصناع واجاره به شرط تملیک.. 107مبحث اول: قرارداد تعهد به اجاره بین بانی و واسط. 109گفتار اول: ماهیت قرارداد 109گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 110مبحث دوم:قرارداد بین واسط و سرمایه گذاران. 113گفتار اول: ماهیت و شرایط صحت قرارداد 113گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 114مبحث سوم: عرضه اوراق استصناع در بازار ثانویه 116گفتار اول: ماهیت قرارداد 117گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 118مبحث چهارم: اجاره به شرط تملیک.. 118گفتار اول: ماهیت قرارداد 119گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 121نتیجه گیری. 131پیشنهادها 132منابع و ماخذ. 134 

چکیده

تاکنون شیوه های بسیار متنوع و گوناگونی برای تامین مالی طرح ها در بازارهای  سرمایه درسطح جهانی ابداع و به کار گرفته شده است. ولی همواره کشورهای اسلامی این دغدغه را داشتند که آیا تامین مالی از طریق این شیوه ها با فقه و شریعت اسلامی سازگاری دارد یا اینکه نظیر اوراق قرضه در تضاد با آن است. این موضوع سبب شد متفکران مسلمان به دنبال معرفی ابزارهای جدیدی باشند تا هم نیازهای رو به رشد مالی کشورهای اسلامی را تامین نماید وهم مطابق شریعت اسلامی باشد. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق استصناع است که به سبب وجود مهم ترین ویژگی های مطلوب اوراق قرضه در آن، یعنی ریسک پایین و معین بودن سود سرمایه گذاری، در کشورهای اسلامی مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفته است و در کشور ما نیز تا حدودی مورد بررسی اقتصادی-فقهی قرار گرفته و به سمت اجرائی شدن پیش می رود. یکی از ضروری ترین اقدامات برای رسیدن این ابزار مالی به مرحله اجراء، شناخت روابط حقوقی شکل گرفته در نتیجه انتشار این اوراق و آثار حقوقی مترتب بر آن است. از همین رو در این پایان نامه، ابتدا به بررسی ماهیت روابط حقوقی موجود در مهم ترین مدل های انتشار این اوراق، از دیدگاه حقوق ایران و فقه اسلامی پرداخته و پس از تطبیق آن با یکی از عقود معین یا تصحیح آن در قالب عقود غیر معین، به آثاری که از لحاظ حقوقی به سبب انتشار این اوراق به وجود خواهد آمد و هم چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار این اوراق به وجود خواهد آمد و هم چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار اوراق در هر رابطه قراردادی، خواهیم پرداخت.کلید واژه: اوراق استصناع، ابزارمالی اسلامی، سیاست پولی، بانکداری بدون ربا، تأمین مالی طرح‌ها 

مقدمه

در هرجامعه ای برخی از افراد به دلایل گوناگون حداقل در برخی مقاطع زندگی  با مازاد منابع مواجه  می­شوند و در همان حال بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای پروژه های اقتصادی کارشناسی شده و سود آور گرچه از دانش فنی و تجربه عملی مطلوبی برخوردارند، فاقد منابع لازم برای اجرای آنند. در این میان بازارهای مالی موفق و کارا بازارهایی هستند که با ارایه ابزارهای مالی متنوع و با کارکردهای متفاوت به شایستگی از عهده تبادل وجوه مازاد میان خانوارها، بنگاهها و دولت بر می آیند. چنین بازارهایی توان آن را خواهند داشت که از یک سو مازاد منابع کوچک و بزرگ قشرهای مختلف مردم را جمع آوری نموده و از سوی دیگر آنها را در جهت ایجاد سرمایه گذاری های مولد اقتصادی برای ایجاد تحرک بیشتر رشد و توسعه به بخش های گوناگون جامعه تزریق نماید. بی تردید با ارایه الگوی مناسب می توان از طریق مشارکت دادن عموم مردم در روند پیشرفت جامعه همه امکانات و توانمندی های جامعه را از قوه به فعلیت رساند و در واقع جامعه را به سمت منحنی امکانات تولید رهنمون گردید.اگر چه صنعت تأمین مالی طرح ها خصوصا در کشورهای توسعه صنعتی از رشد فوق العاده ای برخوردار است به گونه ای که هیچ هفته و ماهی نمی گذرد که ابزار جدیدی در این بازارها، متناسب با نیازها و روحیات سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه ابداع نگردد. ولی بی تردید با توجه به ملاحظات شرعی همه این ابزارها در جامعه اسلامی قابل پیاده شدن نیستند. زیرا بازارهای مالی دنیا عمدتا بر اساس نرخ بهره کار می کنند یعنی موقعیت دارایی ها و بدهی ها توسط نرخ بهره تعدیل می شوند. شاید به همین دلیل باشد که معمولا از نظام اسلامی به عنوان نظام بدون بهره یاد می کنند. گرچه توصیف نظام مالی اسلامی به عنوان بدون بهره تصویر صحیحی از کل نظام را منعکس نمی سازد، اما باید تأکید کرد که بدون شک ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره رکن الهی این نظام را تشکیل می دهد.از این رو گرچه لازم است از تجربیات کشورهای موفق برای ابزارسازی و تنوع بخشی به آن سود جست اما در عین حال اولا ضروری است بازار سرمایه متناسب با ساختار اقتصادی جامعه شکل گیرد و قبل از صدور  مجوز برای ظهور ابزار خاصی باید جایگاه و کارکرد آن را در بازار بخوبی تبیین نمود. زیرا هر ابزاری پاسخگوی نیازی ویژه در بازار سرمایه است. و ثانیا این ابزارها باید متناسب با شریعت اسلامی به گونه ای مناسب طراحی گردد تا بخوبی عهده دار نقل و انتقال وجوه باشد.گرچه امروزه گستره وسیعی از خدمات و محصولات در بازار سرمایه اسلامی وجود دارد که می تواند به بخش قابل توجهی از نیاز افرادی که در صدد سرمایه گذاری های اسلامی و مشروع هستند پاسخ دهند، ولی هنوز بازار سرمایه ایران به عنوان مثال بسیار محدود و کوچک و جوان است و باید از نظر کمی و کیفی گسترش یابد. یکی از این محصولات که قابلیت ارایه در بازار سرمایه ایران را دارد، اوراق بهادار استصناع است . این اوراق به عنوان یک ابزار بدهی اسلامی در نظام مالی مبتنی بر اسلام قابلیت استفاده دارد و مصداقی از دارایی مالی[1]، ابزار مالی[2]  و اوراق بهادار می باشد. صکوک یا ابزارهای مالی اسلامی، اوراق بهاداری است توسط اقتصادانان مسلمان و بر اساس عقود صحیح به جهت تامین سرمایه های مورد نیاز طرح های اقتصادی از یک سو و کسب سود و منفعت برای دارندگان سرمایه های راکد، طراحی شده است.از میان اوراق بهاداری که بر این اساس طراحی شده، اوراقی دارای مطلوبیت بیش تر برای سرمایه گذاران و دریافت کنندگان سرمایه است، که در آن نرخ سود سرمایه گذاری به صورت دقیق مشخص بوده و در سررسید تعیین شده به آورندگان سرمایه پرداخت گردد، چرا که در این صورت از همان ابتدا دو طرف بر میزان تعهد و حقوقی که در مقابل طرف دیگر دارند، واقف بوده و با در نظر گرفتن آن حقوق و تعهدات، اقدام به سرمایه گذاری و یا درافت سرمایه می نمایند.اوراق استصناع به عنوان یکی از انواع اوراق با نرخ سود معین در برخی از کشورهای مسلمان مورد استفاده قرار گرفته  و با توجه به مطلوبیت مذکور، با استقبال سرمایه گذاران روبه رو شده است و توانسته در جذب سرمایه های مردم برای انجام پروژه های سازندگی نقش موثری ایفا کند. از همین رو در بورس اوراق بهادار ایران نیز توجه مسئولین امر را به خود جلب کرده و ایشان را بر آن داشته که مطالعات لازم برای انتشار این اوراق و رساندن آن به مرحله اجرا را دستور کار خود قرار دهند. از آن جا که یکی از مهم ترین مطالعات لازم برای انتشار این اوراق، بررسی مسائل حقوقی عرضه این اوراق از حیث ماهیت و صحت روابط قراردادی به وجود آمده از یک سو و در نظر گرفتن احکام و آثار این روابط حقوقی از سوی دیگر است، لازم بود تحقیق مبسوطی در این زمینه صورت پذیرد، که نگارنده این نوشته به بررسی این روایط از دیدگاه مقررات شکلی و ماهوی فقهی و حقوقی پرداخته و با تطبیق قراردادهای مذکور بر اساس عقود معین و یا تصحیح آن بر اساس عقود غیر معین، احکام و آثاری را که بر این قراردادها مترتب می گردد، بیان نموده است.[1] Financial Asset[2] Financial Instrument***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :150 صفحه قیمت : چهارده هزار تومان  
 
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید