پایان نامه ارشد حقوق :بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

موضوع:

بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد

استاد راهنما:

دکتر قنبر درویشی

سال تحصیلی

94-93

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب
عنوان                                                                                    صفحه
 مقدمه ..................................................................................................................................................2فصل اول : کلیاتمبحث اول: تعاریف ..........................................................................................................................10گفتار اول: تعریف حق ..................................................................................................................10الف: حق در لغت ...................................................................................................................  10ب: حق در اصطلاح ..............................................................................................................11گفتار دوم: تعریف فسخ ................................................................................................................12گفتار سوم: تعریف حق فسخ ........................................................................................................13گفتار چهارم: تاریخچه پیدایش نظریه حق فسخ ...........................................................................14مبحث دوم: ارکان حق فسخ .............................................................................................................16گفتار اول: وجود عقد ...................................................................................................................16گفتار دوم: اراده معلوم ..................................................................................................................17گفتار سوم: قصد انشاء ..................................................................................................................17گفتار چهارم: رضاء .......................................................................................................................17گفتار پنجم: اهلیت ........................................................................................................................18مبحث سوم: مقایسه حق فسخ با رجوع ............................................................................................19گفتار اول: وجوه اشتراک ..............................................................................................................19الف: ایقاعی بودن هر دو حق ....................................................................................................19ب: هر دو قابل اسقاط اند .........................................................................................................19ج: هر دو منحل کننده عمل حقوقی اند ....................................................................................20د: هر دو ناظر بر آینده هستند ...................................................................................................21گفتار دوم: وجوه افتراق ................................................................................................................22الف: قابلیت وراثت .................................................................................................................. 22ب: منشاء حق ...........................................................................................................................24ج: تفاوت در آثار .....................................................................................................................25د: تفاوت در قلمرو ...................................................................................................................26مبحث چهارم: مقایسه فسخ و دیگر اسباب انحلال عقد ...................................................................26گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ .................................................................................................26گفتار دوم: مقایسه فسخ و اقاله .......................................................................................................26مبحث پنجم: مفهوم قرارداد و عناصر تشکیل دهنده آن ....................................................................28گفتار اول: مفهوم قرارداد ...............................................................................................................28گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده قرارداد .......................................................................................29الف: توافق طرفین ................................................................................................................... 29ب: منشاء یا اثر حقوقی ایجاد شده ...........................................................................................31مبحث ششم: رابطه عقد لازم با حق فسخ .........................................................................................32گفتار اول: استثنایی بودن حق فسخ ...............................................................................................32گفتار دوم: استحکام عقد لازم با وجود حق فسخ .........................................................................35مبحث هفتم: جایگاه فسخ با امکان ایجاد عقد معلق .........................................................................37گفتار اول: ماهیت عقد معلق .........................................................................................................37الف: تعلیق در منشاء .................................................................................................................37گفتار دوم: موقعیت فسخ در عقد معلق .........................................................................................40مبحث هشتم: تأثیر اکراه و اجبار در فسخ .........................................................................................42مبحث نهم: تعهد و اقسام آن .............................................................................................................44گفتار اول: تعهد دو حقوق ایران ...................................................................................................45الف: تعهد در لغت و اهمیت آن ...............................................................................................45ب: تعهد در اصطلاح ................................................................................................................46ج: اسباب تعهد .........................................................................................................................41د: اقسام تعهد ...........................................................................................................................50.1-تعهدات اصلی ..................................................................................................................50اول: اقسام تعهدات اصلی ..................................................................................................522-تعهدات تبعی ..................................................................................................................53اول: اقسام تعهدات تبعی ...................................................................................................53گفتار دوم: اقسام تعهد در حقوق انگلیس .....................................................................................55الف: تعهدات اساسی ................................................................................................................55ب: تعهدات غیر اساسی ............................................................................................................56گفتار سوم: اقسام تعهد در حقوق آمریکا ......................................................................................59الف: تعهدات اصلی  ................................................................................................................59.ب: تعهدات فرعی .....................................................................................................................60 فصل دوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجرای آنمبحث اول: تخلف در تعهدات و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران ...............................................65گفتار اول: تخلف در تعهد ............................................................................................................65الف: مفهوم تخلف در تعهد ......................................................................................................65ب: اقسام تخلف در تعهد .........................................................................................................661- تخلف در تعهدات اصلی ...............................................................................................662-تخلف در تعهدات تبعی ...................................................................................................67گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات اصلی در عقود معاوضی .......................................67الف: حق حبس .........................................................................................................................68ب: خیار تأخیر ثمن ..................................................................................................................70ج: خیار تعذر تسلیم  ................................................................................................................75د: انفساخ عقد در صورت تلف مبیع قبل از قبض ....................................................................76ه: امتناع موجر از تسلیم عین مستأجره ......................................................................................79ی: خودداری عامل از زراعت ...................................................................................................80گفتار سوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات فرعی (عقود معاوضی) ........................................82الف: تخلف درشرط صفت .......................................................................................................82ب: تخلف در شرط نتیجه .........................................................................................................84ج: تخلف در شرط فعل ............................................................................................................85مبحث دوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجرای آن در حقوق انگلستان .............................................92گفتار اول: تخلف در تعهد در حقوق انگلیس ...............................................................................92الف: مفهوم تخلف در تعهد ......................................................................................................92ب: اقسام تخلف در تعهد .........................................................................................................921-تخلف در تعهدات اساسی ................................................................................................932- تخلف در تعهدات فرعی .................................................................................................93گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات در حقوق انگلیس ............................................... 93الف: الزام متعهد به انجام عین تعهد ..........................................................................................94ب: اقامه دعوا برای جبران خسارت ..........................................................................................94ج: اقامه دعوا برای ارزش کار انجام شده ..................................................................................96د: قرار منع ................................................................................................................................97ه: فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد  ............................................................97مبحث سوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجراهای آن در حقوق آمریکا ..........................................108گفتار اول: تخلف در تعهد در حقوق آمریکا ..............................................................................108الف: مفهوم تخلف در تعهد ................................................................................................... 108ب: اقسام تخلف در تعهد .......................................................................................................1091-الف: تخلف در تعهدات اصلی ...................................................................................... 1092-تخلف در تعهدات فرعی ................................................................................................109گفتار دوم: ضمانت اجراهای تخلف در تعهدات در حقوق آمریکا .............................................110الف: قراردادهای غیر مشروط .................................................................................................110ب: قراردادهای مشروط ..........................................................................................................1111-تخلف در شرط مهم .......................................................................................................1132-تخلف در شرط غیر مهم ................................................................................................112ج: غرامات دیگر غیر از فسخ .................................................................................................1151-خسارت ترمیمی .............................................................................................................1152-خسارت تبعی .................................................................................................................1163-خسارت تنبیهی ..............................................................................................................1164- خسارت اسمی ..............................................................................................................1165- خسارت تصفیه شده .....................................................................................................116گفتار سوم: دیدگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالاها مصوب 1980 ............................................118الف: نقض اساسی ..................................................................................................................119ب: نقض اساسی تعهد توسط فروشنده ..................................................................................119ج: نقض اساسی تعهد توسط خریدار .....................................................................................121د: نحوه فسخ و خاتمه دادن به قرارداد .................................................................................122فصل سوم: مبانی فسخ قرارداد در صورت تخلف در تعهد اصلیمبحث اول: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد اصلی در حقوق ایران .....................................126گفتار اول: استناد به شروط ضمن عقد .......................................................................................126گفتار دوم: توسل به عرف و عادت .............................................................................................128گفتار سوم: نظریه اقاله قرارداد ....................................................................................................130گفتار چهارم: نظریه سیر عقلاء بر وجود حق فسخ .....................................................................133گفتار پنجم: استناد به تقابل تعهدات ...........................................................................................136مبحث دوم: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد در حقوق انگلیس ..........................................139مبحث سوم: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد در حقوق آمریکا ...........................................140نتیجه گیری .................................................................................................................148منابع و مأخذ ..............................................................................................................149   علامت های اختصاری ق.ا ................................................................................................................................... قانون اساسیق.ا.ح ........................................................................................................................ قانون امور حسبیق.آ.د.ک .......................................................................................................قانون آیین دادرسی کیفریق.آ.د.م .......................................................................................................... قانون آیین دادرسی مدنیق.ت ................................................................................................................................قانون تجارتق.ث.ا ...........................................................................................................................قانون ثبت اسنادق.ح.خ ............................................................................................................قانون حمایت از خانوادهق.م ......................................................................................................................................قانون مدنیق.م.ا ...................................................................................................................قانون مجازات اسلامیق.م.م .....................................................................................................................قانون مسؤلیت مدنیر.ک .....................................................................................................................................رجوع کنیدج ....................................................................................................................................................جلدچ ..................................................................................................................................................چاپش ...............................................................................................................................................شمارهص ..............................................................................................................................................صفحهع ..........................................................................................................................................علیه السلام چکیدهقراردادها یکی از مهم ترین مسائل حقوقی و تعهدات به عنوان بارزترین اثر قراردادها یکی از اساسی ترین پایه های اقتصادی جامعه را به خود اختصاص داده، اما همه تعهدات قراردادی از اهمیت یکسانی برخوردار نمی باشند؛ برخی مهم تر و برخی اهمیت کمتری دارند که به تعهدات اصلی و تعهدات فرعی تقسیم می شوند، در صورت تخلف در انجام تعهدات فرعی ضمانت اجرای آنها صراحتا در قانون مدنی مشخص شده است مانند ضمانت اجرای ناشی از شروط ضمن عقد، که در صورت تعذر اجبار و عدم اجرای شرط توسط دیگری در مرحله سوم حق فسخ به طرف مقابل داده می شود، در حقوق ما ضمانت اجرای تعهدات اصلی هم ضمن بحث از شروط ضمن عقد (شرط فعل) مورد بررسی قرار گرفته است که در عمل دارای همان ضمانت اجراء می باشد، این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا (مانند حقوق آمریکا و انگلیس) حق فسخ قرارداد در صورت تخلف در تعهدات اصلی به صورت مستقیم و در مرحله اول در کنار اجبار پیش بینی شده است. در فقه امامیه نظری وجود دارد که طبق آن حق فسخ را به صورت بی واسطه به متعهدله می دهد که یا قرارداد را فسخ کند یا اجبار متعهد را بخواهد که بین این دو مخیر است. بنابراین امکان فسخ در صورت تخلف در تعهد اصلی موافق با موازین شرعی بوده و این نظر با مقتضیات تجاری و اقتصادی کنونی جامعه ما تناسب و هماهنگی بیشری دارد تا الزام به اجبار تعهد، به همین دلیل برای توجیه بی واسطه و مستقیم حق فسخ می توان به نظریه اقاله قرارداد و نظریه تعهدات متقابل استناد کرد.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :190صفحه قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید