پایان نامه ارشد حقوق : بررسی مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته  حقوق(M.A.)

گرایش:خصوصی

عنوان:

بررسی مسئولیت  مدنی تولید کنندگان مواد غذایی

استاد راهنما :

دکتر  اسماعیل کهنموئی

سال تحصیلی 1393-1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالبعنوان                                                                                                                             صفحهمقدمه.. 1بیان مسئله.. 1اهمیت و ضرورت انجام تحقیق... 2پیشینه پژوهش.... 3نوآوری در تحقیق... 4اهداف تحقیق... 5سؤالات اصلی تحقیق... 6فرضیه‏های تحقیق... 6تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی... 7روش‌شناسی تحقیق... 8شرح کامل روش تحقیق برحسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجرا 8روش و ابزار گردآوری داده‏ها 8روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 9فصل اول: 10مفاهیم ومبنای مسئولیت تولیدکننده موادغذایی... 10مبحث اول: مفاهیم.. 11گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی.. 12گفتار دوم: تعریف مواد غذایی... 16تحولات غذا در طول تاریخ.. 19وعده‌های غذایی.. 19به دست آوردن غذا 20تولید غذا 20انواع غذاهای تولیدشده 21تجارت غذا 21میزان کافی غذا 21سالم بودن غذا 22حساسیت به غذا 22عادات رژیم غذایی.. 23گفتار سوم: تعریف مصرف‌کننده. 24گفتار چهارم: تعریف عمده‌فروش، خرده‌فروش.... 24بند اول-عمده‌فروش: 24بند دوم- خرده‌فروش: 25مبحث دوم: انواع مسئولیت... 25بند 2: اقسام مسئولیت... 27الف) مسئولیت اخلاقی.. 27ب) مسئولیت حقوقی.. 271-مسئولیت مدنی.. 282-مسئولیت کیفری.. 29مبحث سوم: مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها. 30گفتار اول: انواع مقایسه. 30بند 1: مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی.. 30بند 2: مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری.. 31بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری.. 32گفتار دوم: مسئولیت قراردادی... 33مسئولیت قراردادی.. 33شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی... 34الف: وجود قرارداد. 34ب: رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد. 34آثار عدم اجرای تعهد. 35جبران خسارات قراردادی.. 35گفتار سوم: مسئولیت غیر قراردادی... 36بند اول: مبانی الزامات خارج از قرار‌‌داد. 37الف- نظریه‌ی تقصیر. 37انتقادات واردشده بر نظریه‌ی تقصیر. 38ب- نظریه‌ی ایجاد خطر. 38انتقادات واردشده بر نظریه‌ی ایجاد خطر. 39ج- نظریه‌های مختلط.. 39اسباب (موجبات یا منابع) الزامات خارج از قرار‌داد. 40فصل دوم: 45مسئولیت مدنی تولید کننده موادغذایی... 45مبحث اول:ارکان و مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی... 46گفتار اول: فعل زیان‌بار 46بند اول: دفاع مشروع. 47بند دوم: امر آمر قانونی.. 48اجبار و اکراه 48گفتار دوم: لزوم وجود ضرر و شرایط آن.. 48الف: اقسام ضرر 50ب: شرایط ضرر قابل جبران.. 55گفتار سوم: رابطه سببیت... 59ب: موارد زوال رابطه سببیت... 61مبحث دوم: مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی... 68گفتار اول:مبنای قراردادی مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی... 68بند اول: شرایط تحقق مسئولیت قراردادی.. 68الف- وجود قرارداد. 69ب) رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد. 70ب- نقض قرارداد. 70جبران خسارات قراردادی.. 71ج- ورود خسارت در اثر نقض تعهد یا تأخیر در اجرای قرارداد. 72بند دوم: تضمین ایمنی محصول.. 72ب: تضمین صریح.. 76بند سوم: تضمین در برابر آخرین مصرف‌کننده 82گفتار دوم:مسئولیت خارج از قرارداد. 87بند اول: اصل نسبیت قراردادی.. 87بند دوم: مسئولیت مبتنی بر تقصیر. 90بند سوم: مسئولیت بر مبنای تسبیب... 93بند چهارم: فرض علم تولیدکننده و توزیع کننده‌موادغذایی نسبت به عیوب پنهانی و سوءنیت وی.. 94بند پنجم: مسئولیت محض.... 96الف:تعریف و انواع مسئولیت محض.... 100مسؤولیت محض ساده 101مسؤولیت محض با پذیرش دفاع تقصیر مشارکتی یا نسبی.. 103ب:وضعیت قوه قاهره در اثبات مسئولیت... 104فصل سوم: 107قلمرو مسئولیت تولید کنندگان مواد غذایی و آثار آن.. 107مبحث اول:قلمرو مسئولیت... 108گفتار اول: عیب، شرایط و ارکان آن.. 108بند اول: تعریف عیب... 108بند دوم: شرایط عیب موجود مسولیت... 110الف: مخفی بودن عیب... 110ب: ورود ضرر در اثر عیب... 111ج: زمان ایجاد عیب در مواد غذایی.. 112د: ایمنی – خطر. 113بند سوم: انواع عیب... 115الف: عیب درروندتولید محصولات جدید. 1151- ضابطه انتظار مصرف‌کننده 1152- ضابطه سود- خطر: 1163- ضابطه دوطرفه: 116ب: عیب درروند تولید. 117گفتار دوم: تعهد به آگاه‌سازی... 117بند اول: راهنمایی و هشدار به‌عنوان تعهدی قراردادی.. 120بند دوم: راهنمایی و هشدار به‌عنوان تعهدی غیر قراردادی.. 122بند سوم: شیوه‌ها و موارد هشدار 122مبحث دوم:آثار مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی... 124گفتار اول:وضعیت شرط عدم مسئولیت... 124بند اول: معایب و فواید شرط عدم مسئولیت... 125معایب... 125بند دوم: اثر شرط عدم مسئولیت... 126گفتار دوم: موارد معافیت تولیدکننده. 128بند اول:شرایط احراز قوه قاهره 128الف: خارجی بودن.. 128ب: علت خارجی قابل دفع و جلوگیری نباشد. 129ج: حادثه قابل پیش‌بینی‏نباشد: 130گفتار دوم: تأثیر قوه قاهره در مسئولیت تولیدکننده 131فهرست منابع ..............................................................................................................................................133 چکیدهازجمله مقوله‌های مهمی که امروزه در زمینه‌های  حقوقی موردتوجه ویژه قرار دارد بحث مسئولیت مدنی است. و از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان مسئولیت مدنی تولیدکنندگان نام برد. زیرا تولیدکنندگان مواد غذایی به‌نوعی در رأس این مجموعه قرار دارند. درزمینهٔ مسئولیت مدنی نیز باید خاطرنشان کنیم که تاکنون تحقیقات گوناگونی انجام‌شده و حتی در صنف تولیدکنندگان مسئولیت مدنی آن‌ها مورد کنکاش قرارگرفته است. ولی هیچ‌کدام از این تحقیقات درباره تولیدکننده‌ای که نیاز روزمره زندگی انسان، که به‌طور مستقیم تک‌تک افراد با آن در ارتباط هستند، موردبررسی قرار نگرفته است. هدف از این تحقیق به‌طورکلی بیان مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی است تا به چگونگی شرایط ایجاد، ورود ضرر و جبران خسارت آن از سوی تولیدکننده مواد غذایی بپردازیم و آیا اینکه ضرر و زیان ناشی از سوی تمام تولیدکنندگان مواد غذایی جبران می‌شود و در راستای جبران این ضرر و زیان مصرف‌کننده برای خسارات واردشده چه اقداماتی باید انجام دهد، و هدف این تحقیق یافتن قوانین حاکم بر این موضوع و شکل چگونگی اجرای این قوانین است و رویه قضایی چگونه عمل می‌کند. و به‌طورکلی هدف یافتن راه‌حل و قوانین موجود بر این‌گونه مسئله‌ها است و ازآنجاکه مصرف‌کننده به حقوق خود آشنایی چندانی ندارد و برای احقاق حق خود از خسارات به وجود آمده خود را ناتوان می‌پندارد یک راهکار مناسب پیدا کنیم.واژگان کلیدی: مسولیت مدنی، تولیدکنندگان مواد غذایی***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :148 صفحه قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید