پایان نامه ارشد حقوق: تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن

استاد راهنما:

دکتر اسداله امامی

استاد مشاور:

دکتر محمد باقر پارساپور

زمستان/89

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :چکیدهتحقیق حاضر که در خصوص تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن می باشد طبیعتاً در حوزه حقوق مدنی ودر شاخه اسناد قرار دارد. این تحقیق با بررسی قوانین مدنی و ثبتی و مسایل حقوقی و فقهی صورت گرفته و در مواردی نیز به رویه های عملی و کاربردی اشاره گردیده است. هدف از انتخاب این تحقیق بسط وتشریح مسایل مربوط به تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع می باشد. از جمله بحثهایی که در این تحقیق مطرح گردیده سند رسمی است که از منظر دفاتر اسناد رسمی بحث گردیده و مورد دیگر، حق انتفاع است که خود شاخه ای از مالکیت بوده و توضیح آن نیاز به شناختی از مالکیت، مال و حق دارد که در این تحقیق به آن اشاره شده است. ازجمله نتایجی که این تحقیق بدان رسیده، این است که واگذاری حق انتفاع با واگذاری منافع تفاوت داشته و همچنین ،واگذاری حق انتفاع در خصوص اموال غیر منقول و اتومبیل (که تابع مقررات خاص می‌باشد) باید بصورت سند رسمی صورت گرفته اما در خصوص سایر اموال منقول و در حکم آن، بصورت سند عادی نیز می تواند صورت گیرد اما با توجه به مزایا و آثار حقوقی سند رسمی بهتر است که در مورد اموال منقول نیزبصورت سند رسمی انجام گیرد و همچنین مطرح گردیده که حق انتفاع بصورت عقد مستقل یا شرط ضمن عقد و به موجب قانون (حیازت اشیاءمباحه به قصد برقراری حق انتفاع) برقرار می شود و قالبهای مختلف سند واگذاری حق انتفاع که عبارتند از: عمری، رقبی، سکنی، حبس مطلق، سند وقف و سند صلح ارایه و پیشنهاد گردیده است و همچنین به تعدادی سوالات مهم پاسخ داده شده است. علی ایحال به نظر می‌آید بنا به اهمیتی که واگذاری حق انتفاع دارد جای بحث و تحقیق زیادی باشد که باید توسط اساتید ودانش پژوهان محترم موشکافی و بررسی گردد و به تبع آن کاستی های این تحقیق نیز درآینده توسط اهل علم رفع و تکمیل گردد.کلمات کلیدی عبارتند از: سند رسمی، حق انتفاع، عمری، رقبی، سکنی  فهرست مطالبعنوان                                                                                                         صفحه مقدمه. 1فصل نخست – کلیات... 8مبحث نخست- تعریف حق انتفاع و تمایز آن از مالکیت منفعت... 8گفتارنخست-کلیات حق انتفاع : 9گفتار دوم-تفاوت حق انتفاع با مالکیت بر منافع : 11گفتارسوم-تفاوت حق انتفاع با اذن و عاریه: 13گفتارچهارم-تفاوت حق انتفاع با حق حریم. 14گفتارپنجم-تفاوت حق انتفاع با حق ارتفاق (به طور عام و از لحاظ حقوق ثبت) 15مبحث دوم – اقسام حق انتفاع. 20گفتار نخست - عمری.. 21گفتار دوم - رقبی.. 22گفتار سوم - سکنی.. 22گفتار چهارم -  حبس مطلق.. 23گفتار پنجم - وقف... 24گفتار ششم- حق انتفاع از مباحات... 24مبحث سوم - موضوع حق انتفاع. 25گفتار نخست - اموال مادی.. 26گفتار دوم - اموال غیرمادی.. 28مبحث چهارم – ماهیت حقوقی عمل واگذاری حق انتفاع. 33گفتار نخست - عمل حقوقی واگذاری حق انتفاع. 33گفتار دوم - عقد معین یا نامعین بودن واگذاری حق انتفاع. 37گفتار سوم  - بررسی قبض و اثر آن در حق انتفاع. 38گفتار چهارم - شرط عوض در حق انتفاع. 40گفتار پنجم - انتقال حق انتفاع به ثالث... 42فصل دوم– طرق برقراری حق انتفاع و تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع. 50مقدمه. 50مبحث نخست - طرق برقراری حق انتفاع. 51گفتار نخست - به موجب عقد جایز. 51گفتار دوم - به موجب عقد لازم. 54گفتار سوم - به موجب شرط ضمن عقد. 56گفتار چهارم- به موجب قانون (حیازت اشیاء مباحه به قصد ایجاد حق انتفاع) 60مبحث دوم-طرز تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع. 62گفتار نخست– الزام یا عدم الزام واگذاری حق انتفاع با سند رسمی.. 62بند نخست  - تفاوت معاملات املاک ثبت شده و املاک در جریان ثبت... 64بنددوم – ضرورت قانونی ثبت اسناد راجع به واگذاری حق انتفاع. 71بند سوم-مقایسه سند عادی و رسمی ( از جهت اثباتی) 76بند چهارم-تشریفاتی یا رضائی بودن تنظیم سندرسمی.. 78گفتاردوم –تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع. 91بند نخست - سند عمری.. 92بند دوم - سند رقبی.. 93بند  سوم - سند سکنی.. 93بند چهارم – سند حبس مطلق.. 93بند پنجم - سند وقف... 94بند ششم – سند صلح (عمری – رقبی – سکنی) 94بند هفتم - سند صلح به شرط عمری، رقبی یا سکنی.. 99مبحث سوم - وجوه اشتراک در تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع. 99گفتار  نخست - احراز هویت... 100گفتار دوم - احراز اهلیت... 100گفتار سوم - احراز خلاف قانون یا شرع نبودن موضوع حق انتفاع. 102گفتار چهارم - تحریر و تنظیم سند. 103مبحث چهارم- وجوه افتراق در تنظیم و ثبت اسناد رسمی.. 103گفتار نخست – اخذ استعلام و گواهیهای لازم. 104گفتار دوم - احراز مالکیت... 104گفتار سوم -  شرایط مال مورد انتفاع ‌ 105گفتار چهارم - ‌مندرجات سند مربوط به واگذاری حق انتفاع. 106فصل سوم - آثار حقوقی تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع. 110مقدمه. 110مبحث نخست - مقایسه اعتبار حقوقی محتویات و مندرجات سند رسمی و عادی راجع به واگذاری حق انتفاع  114گفتار نخست – اعتبار حقوقی محتویات و مندرجات سند رسمی واگذاری حق انتفاع. 121گفتار دوم – تعارض در آثار سند عادی و سند رسمی.. 123گفتار سوم – ضمانت اجرای اسناد رسمی راجع به واگذاری حق انتفاع. 124مبحث دوم- قدرت اجرایی سند رسمی واگذاری حق انتفاع. 125گفتار نخست – فلسفه لازم الاجرا بودن مفاد اسناد رسمی.. 125گفتار دوم – صدور اجرائیه نسبت به مفاد اسناد رسمی.. 127مبحث سوم- آثار انتقال مال غیر منقول و منافع آن بدون تنظیم سندرسمی.. 129گفتار نخست - آثار انتقال مال غیر منقول ومنافع آن بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین.. 130بندنخست - اثر عقد در لوازم و توابع مورد عقد. 131بند دوم - امکان انتقال مبیع غیر منقول ومنافع آن به ثالث بدون تنظیم سند رسمی. 133بندسوم - فراهم شدن زمینه تقاضای الزام فروشنده به تسلیم مبیع و منافع آن به خریدار. 134گفتار دوم- آثارانتقال مال غیر منقول ومنافع آن بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث... 134نتیجه گیری.. 139پیشنهادات... 141فهرست منابع. 142الف. فهرست منابع فارسی.. 142
  1. کتاب ها 142
  2. مقالات... 145
ب. فهرست منابع عربی : 146ضمایم. 147***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :168 صفحه قیمت : چهارده هزار تومان  
 
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید