پایان نامه ارشد حقوق: تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر بهشید ارفع نیا

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمد بهمنی

بهار 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :چکیدهخانواده و تکالیف متقابل والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر اساس اجتماع و به عقیده جامعه شناسان یکی از عوامل ایجاد تمدن است. رشد و پرورش افراد در خانواده پایه گذاری شده است و سلامت و سعادت جامعه بشری در گرو تربیت صحیح و استواری است که در خانواده پدید آمده است. یکی از مسایل مهم که امروزه باید بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، تکالیف متقابل والدین و فرزندان در مقابل همدیگر می باشد. در این راستا والدین و فرزندان باید به حدود حقوق و تکالیف خود واقف بوده و بدانند مرز آزادی آنان در این حقوق تاکجاست؟ در بررسی در میان اسناد بین المللی، قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک و مسایل دیگر مشخص شده و برای اعمال آن، تکالیف و مسئولیت هایی بر عهده آنان گذاشته شده است و همچنین در شرایط خاص دولت ها می بایست خانواده ها را در انجام تکالیف و در برخورداری از حقوق خود مورد حمایت قرار دهند. به عبارت دیگر هم در حقوق ایران و هم در اسناد بین المللی یک سری حقوق و تکالیفی متقابلا برای کودکان و والدین در نظر گرفته شده که در این پژوهش به بررسی آن خواهیم پرداخت.این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی است و به صورت روشمند به تحلیل و بررسی کتب و متون مربوط به موضوع تحقیق می پردازد. دراین پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با مراجعه به کتب، مقالات، پایان نامه ها و سایت های اینترنتی و فیش برداری از آنها، مطالب گردآوری شده و سپس با بررسی آنها، مطالب به شیوه توصیفی- تحلیلی ارائه می گردد.نتایج حاصله را بدین صورت می توان بیان کرد که حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین در قوانین ایران ،به دلیل مبتنی بودن قوانین ایران بر اصول فقهی، با اسناد بین المللی تفاوت هایی دارد و نیز برخی از تکالیف والدین در قانون به طور صریح بیان نشده است و برخی قوانین مصرح فاقد ضمانت اجرا هستند.از این رو نیاز به اصلاح و بازنگری و تدوین قوانین دربعضی موارد و نیز همگامی با قوانین اسناد بین المللی که ایران به آنها پیوسته است، احساس می شود.واژگان کلیدیتکالیف متقابل، حقوق، کودک، والدین، حقوق خصوصی ایران، اسناد بین المللی  فهرست مطالبعنوان                                                                                                   صفحهمقدمه. 1هدفهای تحقیق. 2سوالات یا فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ) 3فرضیه ها 3روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 3فصل اول: مبانی و مفاهیم. 5مبحث اول : کودک.. 6گفتار اول : تعریف کودک از دیدگاه فقه و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی.. 6بند اول: تعریف کودک از دیدگاه فقه. 6بند دوم: تعریف کودک از دیدگاه قانون مجازات اسلامی.. 7بند سوم: تعریف کودک از دیدگاه قانون مدنی.. 8گفتار دوم : تعریف کودک در اسناد بین المللی.. 9مبحث دوم: منابع حقوق کودک.. 11گفتار اول : اعلامیه جهانی حقوق کودک 1924 ژنو. 11گفتار دوم : اعلامیه جهانی حقوق کودک 1959 در مجمع عمومی سازمان ملل. 11بند اول : تاریخچه. 12بند دوم : اصول اعلامیه. 14بند سوم : بررسی اعلامیه. 15گفتار سوم : کنوانسیون حقوق کودک مصوب‌ نوامبر 1989 مجمع عمومی سازمان ملل. 17بند اول : سیر تدوین و تصویب و مفاد کنوانسیون. 17بند دوم : حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک.. 20
الف
الف : تعریف حق شرط.. 21ب : بررسی حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک.. 22ج : حق شرط کشورهای اسلامی.. 24د: حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک.. 24مبحث سوم : مفهوم حق و حقوق. 26گفتار اول: تعریف حقوق. 26گفتار دوم : تعریف حق. 27بند اول: حق در لغت.. 27بند دوم: حق در اصطلاح. 29گفتار سوم: ولایت و قلمرو آن. 31فصل دوم : حقوق کودک بر والدین.. 35مبحث اول : حقوق غیر مالی.. 36گفتار اول: حق حیات.. 36بند اول: حق حیات در کنوانسیون حقوق کودک.. 37بند دوم: حق حیات در اسلام. 40گفتار دوم : حق تعلیم و تربیت.. 43بند اول: تعلیم وتربیت در حقوق ایران. 43بند دوم: تعلیم و تربیت در اسناد بین المللی.. 471-کنوانسیون های مرتبط با تعلیم وتربیت.. 47الف) کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش... 48ب) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.. 48ج) کنوانسیون حقوق کودک.. 48د) اعلامیه حقوق بشر اسلامی.. 48ه)اعلامیه جهانی حقوق بشر. 492- حق آموزش کودک.. 493- حق دسترسی کودک به اطلاعات.. 503-1برخی از ایرادات وارد بر اسناد بین‌المللی در مورد «حق کودک بر دسترسی به اطلاعات» 513-2حق کودک به دسترسی اطلاعات از دیدگاه اسلام. 53گفتار سوم : حق کسب نام و تابعیت.. 54بند اول : حق بر هویت.. 56بند دوم: زمینه های شناسایی حق کودک بر هویت در غرب.. 561-کنوانسیون حقوق کودک.. 572-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی.. 593-سایر اسناد بین المللی.. 60الف) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.. 60ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 60ج) اعلامیه اسلامی حقوق بشر. 60گفتار چهارم : حق آزادی مذهب.. 61بند اول: آزادی مذهب در حقوق ایران. 62بند دوم : آزادی مذهب در مقررات بین المللی.. 63گفتار پنجم : حق حضانت.. 64بند اول : مفهوم حضانت.. 65بند دوم: حق یا تکلیف بودن حضانت.. 72بند سوم: پایان حضانت.. 73بند چهارم: بررسی حضانت در کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و قانون فرانسه  771-کنوانسیون حقوق کودک.. 772-کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان. 773-حضانت در حقوق فرانسه. 79مبحث دوم : حقوق مالی.. 81گفتار اول: نفقه. 83بند اول: احکام نفقه خویشان. 83بند دوم: تعریف نفقه در حقوق ایران و اسناد بین المللی و قانون فرانسه. 84بند سوم: شرایط وجوب نفقه. 86بند چهارم: مقدار نفقه. 88بند پنجم: متقابل بودن نفقه اقارب.. 92بند ششم: الزام به نفقه. 931-ضمانت اجرای کیفری.. 932-ضمانت اجراى مدنى.. 953-قانون حاکم بر ترک نفقه. 96بند هفتم: بررسی نفقه در اسناد بین المللی.. 971-کلیات نفقه ی اقارب در حقوق کامن لا. 98الف)ضمانت هاى اجرایى نفقه اقارب در کامن لا. 100ب)تفاوتهاى حقوق ایران و کامن لا در خصوص نفقه اقارب.. 1012- نفقه در حقوق فرانسه. 104گفتار دوم: اداره اموال کودک توسط والدین.. 105بند اول : اداره اموال کودک در حقوق ایران. 105بند دوم : اداره اموال کودک در حقوق فرانسه. 107فصل سوم: حقوق والدین در مقابل کودک.. 112مبحث اول: حقوق غیر مالی.. 115گفتار اول: حق احسان و نیکی.. 115گفتار دوم: حق احترام و تکریم. 117گفتار سوم: حق اطاعت.. 119مبحث دوم: حقوق مالی.. 121گفتار اول: اجرت والدین.. 121گفتار دوم: نفقه والدین.. 122بند اول : مروری بر قوانین مربوط به نفقه اقارب.. 124بند دوم : ضمانت اجرای حقوقی نفقه. 124بند سوم : ضمانت اجرای کیفری نفقه. 125بند چهارم : مستحق نفقه و واجب النفقه. 127گفتار سوم: بررسی حقوق والدین در اسناد بین المللی.. 129نتیجه و پیشنهادها 133پیشنهادها 141فهرست منابع. 142منابع فارسی.. 142منابع عربی.. 146منابع خارجی.. 147منابع اینترنتی.. 148 نشانه های اختصاریاتحادیه بین المللی نجات کودکان........................................................................... .SCIUاتحادیه جهانی رفاه کودکان.................................................................................. .ICWUصندوق بین المللی کودکان............................................................................. .UNICEF سازمانهای غیر دولتی و مردم نهاد............................................................................ .NGOحق شرط..................................................................................................... Reservationحق برتر................................................................................................... Supreme rightج..................................................................................................................... جلد کتابچ.................................................................................................................. دفعات چاپص- صص.................................................................................................. .شماره صفحهم.................................................................................................................... سال میلادیه . ق............................................................................................................. هجری قمریه . ش.......................................................................................................... هجری شمسیق . م............................................................................................................... قانون مدنیق. ا.............................................................................................................. .قانون اساسیق . م . ا......................................................................................... .قانون مجازات اسلامیق.م.ع............................................................................................. .قانون مجازات عمومیق.ا.ح.................................................................................................... .قانون امور حسبی(ص).......................................................................................... صلی الله علیه و آله وسلم(ع).................................................................................................................. علیه السلام(س)............................................................................................................ سلام الله علیها  مقدمهخانواده، یک سازمان اجتماعی کوچک است که روابط اعضای آن، به خصوص روابط والدین با فرزندان، مهم ترین عنصر شکل دهنده این سازمان است.کودکان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانون‌گذار، والدین و جامعه دارند. از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو حقوق آنان را استیفا نمود. در عرصه بین‌الملل، کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب 1989 میلادی وجود دارد که ایران نیز آن را (با درج حق شرط کلی) مورد تایید قرار داده است. قانون مدنی و دیگر قوانین کشور نیز در مورد حقوق کودک مواردی را ذکر کرده‌اند.کودک به اراده خود به دنیا نمی‌آید؛ زن و مردی که به وجود آورنده وی هستند، پس از تولد طفل دارای سمت پدر و مادر می‌شوند و قانون‌گذار برای آنان یک‌سری حقوق و تکالیفی را مقرر کرده است، که مهم‌ترین آن تکالیف قانونی، عبارتند از : حضانت، سرپرستی اموال، تربیت، حق نفقه. همان گونه که ملاحظه می‌گردد با مطالعه قوانین مربوط به وظایف والدین که قسمت اعظم آن در مواد 1168 تا 1179 قانون مدنی آورده شده است ، به عناوین و وظایف کلی بسنده شده است و برخی از آنها مبهم و غیرشفاف است.در این قسمت نیز برخی از حقوق، مالی و برخی دیگر، غیرمالی محسوب می‌گردند که البته ممکن است برخی از حقوق مخلوطی از این دو حق باشد. قانون‌گذار در ماده 1199 قانون مدنی درباره حق نفقه اولاد به عنوان یکی از حقوق مالی کودکان بحث نموده و تکالیفی را برای والدین و دیگران مقرر نموده است. از طرف دیگر بسیاری از حقوق کودکان در ذیل حقوق غیرمالی جای دارند به عنوان مثال ماده 1168 قانون مدنی در باب «حضانت» طفل که جنبه غیرمالی آن غلبه دارد و ماده 1178 قانون درباره «تربیت» که یکی از وظایف والدین محسوب می شود و جزء حقوق غیرمالی به شمار خواهد آمد.در زمینه حقوق متقابل کودک و والدین تا کنون چندین کتاب و پایان نامه و مقاله به چاپ رسیده است که هر یک به بعدی از ابعاد گوناگون این مساله پرداخته اند.ازجمله : پایان نامه مصطفی رستمی با عنوان" بررسی حقوق کودک در کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اسلام " (1386) که در این پژوهش به مقایسه حقوق کودک در قوانین اسلام وکنوانسیون حقوق کودک پرداخته است. پایان نامه شراره عنصری با عنوان "قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک در اسناد بین الملل حقوق بشر " (1386) که در این پژوهش به بررسی حقوق و تکالیف والدین در تربیت فرزندان و نقش حمایتی دولتها در اسناد بین المللی حقوق بشر پرداخته است. پایان نامه مرضیه عباس آبادی آسیابان با عنوان "بررسی تطبیقی کنوانسیون حقوق کودک با میثاق حقوق کودک در اسلام " (1387) که در این پژوهش به مقایسه "کنوانسیون حقوق کودک" (مصوب سال 1989) با "میثاق حقوق کودک در اسلام" (مصوب سال 2005) پرداخته است و برخی اشکالات وارد بر کنوانسیون حقوق کودک و میثاق حقوق کودک در اسلام مطرح و پیشنهادهایی در جهت نزدیک شدن بیشتر میثاق به دیدگاه های اسلام و رفع بعضی نواقص آن ارائه شده است.تا کنون پژوهش جامعی در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی صورت نگرفته است. لذا در این پژوهش به بررسی حقوق متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و اسناد بین المللی می پردازیم. ابتدا قوانین مصرح و غیرمصرح حقوق خصوصی ایران در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین و ضمانت اجرا های قانونی موجود را مورد بررسی قرار می دهیم، سپس تفاوت های قوانین ایران و اسناد بین المللی و حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را مورد ارزیابی قرار می دهیم. در نهایت نواقص و کاستی های قانونی را شناسایی و راهکارهای قانونی رفع نواقص را ارایه خواهیم داد.هدفهای تحقیق-افزایش ادبیات موضوع، آگاهیها و اطلاعات مربوط به ماهیت حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین  طریق بررسی جامع و مفصل این موضوع.-بررسی و ارائه نواقص و کاستی های مدیریتی و قانونگذاری در رابطه با موضوع.-تبیین و تشریح حقوق و تکالیف متقابل قانونی و تربیتی کودکان و والدین در مقابل هم.- کمک به جامعه حقوقی،وکلاء،دانشجویان در جهت بالا بردن دانش حقوقی از طریق ارائه منبع مستقل در این زمینه.- ارائه راهکار و پیشنهادات بوسیله بررسی تطبیقی موضوع با اسناد بین المللی.سوالات یا فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه )آیا در حقوق متقابل والدین و فرزندان،تفاوتی بین حقوق ایران و اسناد بین المللی وجود دارد؟آیا والدین تنها نسبت به تربیت فرزند در دوران کودکی مسئول هستند؟آیا همه حقوق و تکالیف متقابل والدین و کودک در قوانین تصریح شده است؟آیا حقوق متقابل والدین و فرزندان دارای ضمانت اجرا می باشد؟فرضیه هابله، در این رابطه بعضی حقوق و تکالیفی در اسناد بین المللی هست که در قانون ایران فاقد وجاهت شرعی می باشد.والدین علاوه بر دوران کودکی در همه مراحل زندگی کودکان حقوق و وظایفی برعهده دارند.بعضی از حقوق و وظایف تصریح شده و برخی را هم از عرف و عادات می توان استنباط کرد.بعضی از حقوق دارای ضمانت اجرا  هستند و بعضی هم فاقد ضمانت اجرا می باشند.روش تجزیه و تحلیل اطلاعاتدر پژوهش پیش رو سعی خواهیم کرد، توصیف حقوقی و تحلیل محتوا براساس قواعد منطقی حقوقی بوده تا نتیجتاً به بهترین نظرها رسیده و ابهامات موجود و جایگاه واقعی موضوع را شناخته و ارائه نماییم. همچنین نگارنده در صدد است که طرز ارائه مطالب تحقیق ضمن این که از جنبه های نظری برخوردار باشد، جنبه های عملی و کاربردی نیز داشته باشد. در واقع در تهیه و گردآوری سعی شده است با استفاده از روش تحلیلی و منابع کتابخانه ای، علی رغم منابع محدود در این زمینه، نظرات حقوقدانان (داخلی و خارجی)در هر زمینه که مربوط به این عنوان باشد،جمع آوری و در  حد امکان با رجوع به کتب و مقالات ایشان، موضوعات بررسی شده و همچنین رویه عملی حاکم نیز در آن خصوص بیان شده باشد. و در این راستا از تقسیماتی چون فصل، مبحث، گفتار و بند بهره جسته و در نهایت به عنوان نتیجه، فشرده نتایج به دست آمده به منظور ارائه پاسخی در خور شایسته به سوالات تحقیق بیان خواهد گردید.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :163 صفحه قیمت : چهارده هزار تومان  
 
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید