پایان نامه ارشد حقوق : جایگاه قاعده احسان در حقوق مسئولیت مدنی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات لرستان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A

رشته : حقوق

گرایش : حقوق خصوصی

عنوان :

جایگاه قاعده احسان در حقوق مسئولیت مدنی

استاد راهنما :

دکتر فیروز احمدی

استاد مشاور :

دکتر محمد حسین حجاریان

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالبعنوان    صفحهمقدمهبیان مسئلهاهمیت و ضرورت انجام تحقیقسوالات تحقیقروش تحقیقپیشینه تحقیقساختار تحقیق 1 فصل اول : مفهوم قاعده احسانمبحث اول : مفهوم قاعده فقهی و مشخصات قاعده حقوقیگفتار اول : مفهوم قاعده فقهیالف) قاعدهب) فقهج) وی‍‍ژگی قواعد فقهیگفتار دوم : مشخصات قاعده حقوقیالف) کلی بودنب) الزامی بودنج) ضمانت اجراد) قلمرو اجتماعی داشتنگفتار سوم : معنای لغوی و اصطلاحی قاعدهالف) معنی لغوی قاعدهب) معنای اصطلاحیمبحث دوم : تعریف قاعده فقهیگفتار اول : فرق قاعده فقهی با مسئله فقهی و ضابطه فقهیالف)  فرق قاعده با مسئله فقهیب) قاعده فقهی و ضابطه فقهیگفتار دوم : اقسام قواعد فقهیمبحث سوم: تعریف قاعده احسانگفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی احسانگفتار دوم:  معنای اصطلاحی احسانگفتار سوم : شرایط لازم برای تحقق احسانالف :  دفع ضرر از متضررب :  الضرورات تبیح المحظوراتگفتار چهارم : قاعده احسان از دیدگاه فقها1)قاعده احسان از دیدگاه شیخ طوسی2)قاعده احسان از دیدگاه مرحوم میر فتاح3)قاعده احسان از دیدگاه مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی4)قاعده احسان از دیدگاه مرحوم میرزا حسن بجنوردیمبحث چهارم : رابطه قاعده احسان با ادله ضمان1 ) رابطه قاعده احسان با قاعده اتلاف2 ) رابطه قاعده احسان با تسبیب3 ) رابطه قاعده  احسان بالاضررمبحث پنجم : قاعده احسان به عنوان یکی از دلایل قاعده اضطرار1 ) اضطرار به غیر برای دفع ضرر دیگری2 ) اضرار به غیر برای دفع ضرر از او3 ) اضرار به خود برای دفع ضرر ازغیر4 ) اضرار به غیر دفع ضرر از جامعه 66 فصل دوم : مدارک قاعده احسانگفتار اول : قرآنگفتار دوم : سنتگفتار سوم :  اجماعگفتار چهارم :  عقل    43464749 فصل سوم :شرایط تاثیر احسان بر مسئولیت مدنیگفتار اول : دفع ضررگفتار دوم : جلب منفعتگفتار سوم : اقدامات انسان دوستانه:گفتار چهارم : قصد احسانگفتار پنجم :  وقوع ضرر از ناحیه احسان کنندهگفتار ششم : بررسی معیارهای احسان واقعیگفتارهفتم  : شرایط تاثیر احسان بر مسئولیت مدنیالف) قصد احسانب) احسان واقعیگفتار هشتم :جلب منفعت برای متضررگفتار نهم : دفع خطرگفتار دهم : وقوع افراط و تفریط از ناحیه احسان کنندهگفتار یازدهم  :وجود تناسب بین ضرر دفع شده و ضرر وارد شده  فصل چهارم : مصادیق کاربرد قاعده احسان در فقه و حقوق موضوعه مبحث اول : قاعده احسان و مقوله امر نامشروع و حسن نیتگفتار اول:  قلمرو دخالت قاعده احسان در امر نامشروعگفتار دوم :  مقوله حسن نیت در قاعده احسانالف ) حسن نیت بدون شائبه  غرض محسن در اقدام به امر مورد احسانمبحث دوم : جریان قاعده احسان در مواردی از قانون مدنیگفتار اول : عدم تعارض بین ماده 328 قانون مدنی و قاعده احسانگفتار دوم :  جریان قاعده احسان در ماده 330 قانون مدنیگفتار سوم :  نقش قاعده احسان در ماده 267 قانون مدنیگفتار چهارم :  جایگاه قاعده احسان در ماده 306 قانون مدنیمبحث سوم : قلمرو قاعده احسان1 ) نظریه دفع ضرر و مصادیق آن2 ) نظریه جلب منفعت و مصادیق آن3 ) نظریه مورد قبولگفتار پنجم : دخالت فضولیگفتار هفتم  : موراد احسان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نتیجه گیریپیشنهاداتمنابع و ماخذ 7272  مقدمه  بیان مسئله یکی از قواعد اثرگذار در مباحث فقهی وحقوقی قاعده احسان است. از این قاعده می‌توان در دوحوزه بحث کرد. اولین حوزه‌، بررسی تأثیر قاعده احسان، در مورد سقوط ضمان یا به بیان دیگر تأثیر قاعده در بحث مسئولیت مدنی است. این قاعده از استثنائات قاعده اتلاف و تسبیب محسوب می‌شود. در نتیجه یکی از موارد معافیت از جبران خسارات، ضرر ناشی از «افعال محسنانه» است. دومین حوزه‌، بررسی قاعده احسان در مورد اثبات ضمان است. یکی از مباحث مرتبط به قاعده احسان در این حوزه، مسئله «مبنای احکام» اداره و نگهداری بدون اجازه اموال دیگران است. (مادّه 306 قانون مدنی)سؤال اساسی در این قسمت این است که آیا از منظر فقه اسلامی، مثبتِ ضمان بودن قاعده احسان پذیرفتنی است. آیا شخصی که برای کمک نمودن و احسان به دیگری اقداماتی را انجام می‌دهد که در اثر آن مخارجی بر او تحمیل می‌شود یا خساراتی به او وارد می‌گردد، می‌تواند بنا بر قاعده احسان مطالبه خسارات نماید و مخارج خود را از محسن ‌الیه دریافت کند؟برای ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری اسباب و عواملی وجود دارد که در فقه از آنها به موجبات ضمان قهری یاد می شود همچنین برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای کسی که شرایط ضمان فراهم شده باشد اسباب ومواردی وجود دارد که از آنها به مسقطات ضمان قهری تعبیر می گردد یکی از مسقطات ضمان قهری احسان می باشد ، بدین معنا که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران موجب ورود ضرر به آنها شود عمل او تعهد آور نیست . مثلاً چنانچه شخصی ببیند که فردی در آتش افتاده و می سوزد وبرای حفظ جان و دفع خط از او مجبور شود لباس او را پاره کند در این صورت آن فرد ضامن قیمت لباس نخواهد بود زیرا پاره کننده لباس در چنین شرایطی قصد احسان و خدمت به صاحب لباس داشته و قصد دفع ضرر از او را داشته است مباحث مربوط بر احسان و مسقط بودن آن در فقه تحت عنوان قاعده احسان مطرح می باشد .احسان مصدر باب افعال از ریشه «حسن» د‌ر لغت به معنی نیکوکاری است. این واژه در فقه و حقوق نیز به عمل عمومی یا ویژه‌ای برای مساعدت به غیر، به قصد تبرع، اشتهار دارد.مقصود از این قاعده این است که، هرگاه شخصی به انگیزه خدمت ونیکوکاری به دیگران، موجب وارد شدن خسارت به آنان شود، اقدامش مسؤلیت آور نیست و شخص محسن، ضامن شناخته نمی شود. در حالی که می دانیم برطبق قواعد مسلم و معمول در فقه و حقوق از جمله قاعده اتلاف، هرکس حتی اگر بدون عمد و تقصیر، مال غیر را تلف یا ناقص کند، و خسارتی به او وارد  آورد، ضامن است. ولی در سایه قاعده احسان، شخص محسن ضامن نیست.در بین فقیهان، اصل حکم و عدم ضمان براثر احسان اختلافی وجود ندارد اما پیرامون ماهیت احسان ونیکوکاری وحدود قاعده جای گفت و گو است .کسی که عمل خسارت باری انجام دهد، در صورت ورود خسارت به دیگری ضامن است، مثلا چنانچه شخصی به جهت فضولی در اموال دیگری تصرف نماید وتصرف او موجب تلف یا نقص اموال گردد، طبق اصل اولی ضامن خواهد بود؛ ولی بنا برمفاد این قاعده، اگر این عمل باحسن نیت فاعل و به قصد مراقبت از مال مالک و به انگیزه خدمت به او بوده باشد، آنگاه به طور اتفاقی موجب زیان وضرر گردد، اقدام کننده ضامن نیست؛ چون در این عمل قصد احسان داشته است.خوانده ایم که اتلاف مال غیر، اگر چه بدون تعدی و تفریط باشد، موجب ضمان و مسئولیت است واکنون می بیینیم که اگر کسی به هنگام انجام کاری نیک زیانی وارد کند، ضامن نیست پس به این نتیجه می رسیم که قاعده احسان مسقط ضمان است.دراین تعریف کارنیک، تعدی و تفریط وضمان به کار رفته است، بحث از تعدی و تفریط، زیان وضمان در موارد دیگر اسباب و مسقطات ضمان نیز مطرح است واختصاص به قاعده احسان ندارد ، عنصر ویژه قاعده احسان " کارنیک " است و به توضیح آن اکتفا می کنیم. اهمیت و ضرورت انجام تحقیققانون مدنی ایران اگر چه از تجارب حقوقی برخی کشورهای اروپایی بهره گرفته است ولی از آغاز بر پایه مستحکم فقه اسلامی به خصوص مکتب فقهی امامیه و اندیشه والای فقهای گرانقدر بنا شده است. از این رو به جرات می توان گفت قاعده احسان از جمله قواعدی است که می توان آنرا قاعده بنیادین دانست و اگر چه در نهاد فقهی و حقوقی این قاعده از مستقلات عقلیه محسوب می شود، لیکن وقتی که در بستر و بنای نقل مورد ارزیابی قرار می گیرد. دایره شمول آن بقدری گسترده می شود که می تواند بسیاری از معضلات حقوقی در سطح کلان و کلی را حل کند. هر چند موضوع احسان عمری به قدمت اسلام داشته و به تعبیر دیگر از زمان نزول قرآن کریم در آیات متعددی به آن اشاره شده و خداوند متعال بندگان خود را به نیکوکاری و عمل خیر دعوت نموده است ولی احسان مورد نظر در بحث که به معنای انجام دادن عمل نیکو اعم از قول یا فعل می باشد و اکثر فقها اتفاق نظر دارند در ذیل آیه 91 سوره توبه آمده است . در این پژوهش سعی شده است با جمع آوری نظریات فقها و تجزیه و تحلیل  دیدگاهای متفاوتی که از آنها ارائه شده است به نظریه ای مورد قبول که بتوان در علم حقوق به آن استناد کرد دست پیدا کنیم . اگر چه در پاره ای از موارد اثبات بی گناهی افراد با توجه به قوانین مدرن امروزی کار ساده ای نیست ولی این را نباید نادیده گرفت که قوانین کشور ما برگرفته از فقه اسلامی است و اگر بخواهند در یک سرزمین اسلامی مسلمانان همدیگر را یاری کنند نه تنها باید ضمان از آنها برداشته شود بلکه می بایست سازمانهای خیریه ای به همین منظور تاسیس  گردد تا خسارت مالی که بر عهده فرد محسن و نیکوکار قرار می گیرد پرداخت شود. از جمله آثار قاعده احسان امانی شدن ید محسن در صورت تسلط در مال غیر می باشد . سوالات تحقیق :
  • جایگاه قاعده احسان در حقوق مسئولیت مدنی چیست ؟
  • موارد و مستندات قاعده احسان کدامند ؟
  • آیا در قاعده احسان باید عمل در نظر مرتکب مصلحت داشته باشد ، یا در واقع و خارج ؟
 روش تحقیق در تحقیق و تدوین این  پایان نامه، از روش تحلیلی و توصیفی که درآن اطلاعات با مراجعه به منابع مکتوب گردآوری می شود استفاده شده است.منابع و ماخذ مربوط به زبان فارسی و عربی هستند که به نگرشی استدلالی و مقایسه ای مورد مطالعه قرار گرفته اند.پیشینه تحقیق:با توجه به اینکه موضوع ما فقهی می باشد قبلا در این زمینه مقالات و پایان نامه هایی نوشته شده است که می توان به عنوان مثال به مقاله قاعده احسان  ، نویسنده: لطفی،اسداللهنشریه: حقوق » دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » زمستان 1379 - شماره 50  که 20 صفحه - از 41 تا 60 به موضوع اختصاص داده و همچنین مقاله آقای سید مصطفی ‌‌مصطفوی، استادیار مدعو دانشگاه امام‌ صادق(ع).با عنوان قاعده احسان ، منبع مسئولیت 1385 اشاره کرد .ساختار تحقیق با توجه به موضوع و نظرات استاد راهنما ما در چهار فصل به موضوع پرداختیم بدین منظور در فصل اول به بیان کلیات موضوع مانند تعاریف پرداخته ایم و در فصل دوم مدارک قاعده احسان و فصل سوم به شرایط تاثیر احسان بر مسئولیت مدنی و در فصل چهارم به مصادیق کاربرد قاعده احسان در فقه و حقوق موضوعه پرداخته شده است و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است .***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :107 صفحه قیمت : چهارده هزار تومان  
 
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید