پایان نامه ارشد حقوق درباره:رسیدگی بدوی در دادگاه تجدیدنظر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق خصوصی

عنوان : رسیدگی بدوی در دادگاه تجدیدنظر

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

رسیدگی بدوی در دادگاه تجدیدنظر

استاد راهنما:

دکتر ستار زرکلام

استاد مشاور:

دکتر علی مهاجری

زمستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

بخش اول: رسیدگی  بدوی و تجدید نظر، مفهوم و مبانی رسیدگی بدوی در مرحله تجدید نظر

فصل اول :رسیدگی  بدوی و تجدید نظر

مبحث اول: رسیدگی بدوی

گفتار اول:  انواع رسیدگی بدوی

الف) رسیدگی حضوری

1ـ مفهوم رسیدگی حضوری

2ـ شرایط شروع رسیدگی

1ـ2ـ لزوم وجود شرایط اقامه دعوا

2ـ2ـ تقدیم دادخواست

3ـ رسیدگی وصدوررأی

ب) رسیدگی واخواهی: شامل مفهوم، مبانی و شرایط واخواهی

1ـ مفهوم واخواهی

2ـ مبانی واخواهی

2ـ1ـ مبانی فقهی

2ـ2ـ مبانی حقوقی

3ـ تشریفات واخواهی

3ـ1ـ آراء قابل واخواهی

3ـ2ـ اصحاب دعوا و مهلت واخواهی

4ـ آثار رسیدگی واخواهی

گفتار دوم: حقوق اصحاب دعوا

الف) مفهوم اولین جلسه دادرسی

ب) مفهوم تا اولین جلسه دادرسی و حقوق اصحاب دعوا درآن

1ـ حقوق خواهان تا اولین جلسه دادرسی

2ـ حقوق خوانده تا اولین جلسه دادرسی

ج)مفهوم تا پایان اولین جلسه دادرسی

1ـ حقوق خواهان تا  پایان اولین جلسه دادرسی

2ـ حقوق خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی

گفتار سوم: آثار رسیدگی بدوی

الف) نسبت به قاضی

ب) نسبت به طرفین دعوا

مبحث دوم: رسیدگی تجدید نظر

گفتار اول: مفهوم و  مبانی رسیدگی تجدید نظر

الف) مفهوم رسیدگی تجدید نظر

ب) مبانی رسیدگی تجدید نظر

1ـ مبانی فقهی

2ـ مبانی حقوقی

گفتار دوم: شرایط رسیدگی تجدید نظر و صدور رای

الف) آرای قابل تجدیدنظر و غیر قابل تجدید نظر

1ـ آرای قابل تجدید نظر

2ـ  آرای غیر قابل تجدیدنظر

ب) توصیف رای و اثر آن بر تجدید نظر پذیری

ج) سایر مسایل مرتبط با مرحله تجدید نظر

1ـ اصحاب دعوا و مهلت تجدید نظر

2ـ جهات تجدید نظر

3ـ آثار تجدید نظر

3ـ1ـ فراغ دادرس بدوی

3ـ2ـ اثر تعلیقی

3ـ3ـ اثر انتقالی

4ـ آیین دادرسی تجدیدنظر و صدور رای

فصل دوم: مفهوم و مبانی حقوقی رسیدگی بدوی در مرحله تجدید نظر

مبحث اول: اصل ممنوعیت رسیدگی بدوی در مرحله تجدید نظر

گفتار اول: توضیح اصل

گفتار دوم: مبانی اصل

1ـ صلاحیت ذاتی دادگاه تجدید نظر

2ـ فلسفه وجودی و شأن دادگاه تجدید نظر

4ـ اصل دو درجه ای بودن رسیدگی

مبحث دوم: مصادیق و مبانی مستثنیات رسیدگی بدوی در مرحله تجدید نظر

گفتار اول: مصادیق مستثنیات

الف) ورود شخص ثالث در مرحله تجدید نظر

ب) اعتراض شخص ثالث در مرحله تجدید نظر

ج) جلب شخص ثالث در مرحله تجدید نظر

د)دعاوی مرتبط با دعوای مطروحه در مرحله بدوی

ه) اعتراض به رای داور در دادگاه تجدید نظر

و) اعاده دادرسی توسط دادگاه تجدید نظر

گفتار دوم ـ مبانی حقوقی مستثنیات

الف) جلوگیری از ضرر وزیان و تضییع حقوق اشخاص ثالث

1ـ ورود شخص ثالث

2ـ اعتراض شخص ثالث

ب) جلوگیری از اطاله دادرسی

1ـ جلب شخص ثالث

2ـ دعاوی مرتبط با دعوای مطروحه در مرحله بدوی

3ـ اعتراض به رای داور

ج) جبران اشتباهات مرحله تجدید نظر : اعاده دادرسی

بخش دوم: رسیدگی بدوی در مرحله تجدید نظر مبتنی بر جلوگیری از ضرر و زیان به حقوق اشخاص ثالث

فصل اول: ورود شخص ثالث

مبحث اول: شرایط، اشکال و زمان ورود شخص ثالث

گفتار اول: شرایط و اشکال ورود شخص ثالث

الف) شرایط

1ـ ثالث بودن

2ـ داشتن نفع مستقیم در دعوا یا نفع در ذیحق شدن یکی از طرفین دعوا

3ـ به منظور تبانی یا تأخیر رسیدگی نباشد.

4ـ رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث باشد.

ب) اشکال ورود ثالث

1ـ ورود ثالث اصلی

2ـ ورود ثالث تبعی

گفتار دوم: زمان ورود شخص ثالث

الف)  تا ختم دادرسی بدوی

ب) تا ختم دادرسی تجدید نظر

مبحث دوم:  نحوه طرح دعوا و رسیدگی به دعوای ورود شخص ثالث

گفتار اول: نحوه طرح دعوا

الف) تشریفات دادخواست و ضمانت اجرای هر کدام

ب) مرجع صالح

گفتار دوم: رسیدگی به دعوی ورود ثالث وصدور رأی و قابلیت شکایت از آن

الف) رسیدگی و صدور رأی

ب) قابلیت شکایت

فصل دوم: اعتراض شخص ثالث

مبحث اول: مفهوم، شرایط و زمان پذیرش اعتراض شخص ثالث

گفتار اول: مفهوم و شرایط پذیرش اعتراض شخص ثالث

الف) مفهوم اعتراض شخص ثالث

1ـ تعریف

2ـ تفکیک از دعوای ورود شخص ثالث و اعتراض ثالث اجرایی

ب) شرایط پذیرش دعوای اعتراض شخص ثالث

1ـ آراء قابل اعتراض توسط شخص ثالث

2ـ اصحاب دعوای اعترض شخص ثالث

گفتار دوم: زمان اعتراض شخص ثالث

مبحث دوم: اشکال طرح دعوا، رسیدگی به دعوای اعتراض شخص ثالث و آثار آن

گفتار اول: اشکال طرح دعوای اعتراض شخص ثالث

الف) اعتراض ثالث اصلی

1ـ مفهوم

2ـ شرایط

ب) اعتراض ثالث طاری

1ـ مفهوم

2ـ شرایط

گفتار دوم: رسیدگی به دعوا و قابلیت شکایت و آثار اعتراض شخص ثالث

الف)  رسیدگی به اعتراض شخص ثالث

1ـ اعتراض ثالث اصلی

2ـ اعتراض ثالث طاری

ب) قابلیت شکایت

1ـ مرحله بدوی

2ـ مرحله تجدیدنظر

ج) آثار دعوای اعتراض شخص ثالث

1ـ اثر تعلیقی

2ـ اثر انتقالی

3ـ اثر  نسبت به سایر اشخاص

بخش سوم: رسیدگی بدوی در مرحله تجدید نظر مبتنی بر جلوگیری از اطاله دادرسی و جبران اشتباهات مرحله تجدید نظر

فصل اول: رسیدگی بدوی در مرحله تجدید نظر مبتنی بر جلوگیری از اطاله  دادرسی

مبحث اول: جلب شخص ثالث

گفتار اول: مفهوم، جهات، شرایط، اشکال و زمان جلب شخص ثالث

الف) مفهوم

1ـ تعریف

2ـ تفکیک از ورود شخص ثالث و گواهی گواهان

ب) جهات جلب شخص ثالث

ج) شرایط پذیرش دعوی جلب شخص ثالث

1ـ ثالث بودن

2ـ رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث باشد

3ـ به منظور تأخیر رسیدگی نباشد

د) اشکال دعوای جلب شخص ثالث

1ـ جلب ثالث اصلی

2ـ جلب ثالث تبعی

ه) زمان طرح دعوای جلب شخص ثالث

گفتار دوم:  نحوه طرح دعوی و رسیدگی به دعوی جلب شخص ثالث

1ـ نحوه طرح دعوی

الف) تشریفات دادخواست و ضمانت اجرای هر کدام

ب) مرجع صالح

2ـ رسیدگی به دعوی جلب شخص ثالث وصدور رأی و قابلیت شکایت از آن

الف) رسیدگی و صدور رأی

ب) قابلیت شکایت رأی

مبحث دوم: دعاوی مرتبط با دعوای مطروحه در مرحله بدوی

گفتار اول: اصل عدم امکان ادعای جدید در دادگاه تجدید نظر

الف) شناخت ادعا ودلیل

ب) مفهوم ادعای جدید

گفتار دوم: امکان طرح برخی ادعاهای جدید در مرحله تجدیدنظر

1ـ تغییر عین مال به قیمت آن و بالعکس

2ـ حقوقی که بعد از اقامه دعوای مرحله نخستین حال شده است

3ـ تغییر عنوان خواسته

4ـ ادعایی که دفاع شمرده می شود

مبحث سوم: رای داور، قابل رسیدگی مستقیم در مرحله تجدید نظر

گفتار اول: مفهوم، انواع و اشکال رجوع به داوری

الف) مفهوم داوری

1ـ تعریف

2ـ تفکیک داوری از مفاهیم مشابه

ب) انواع داوری و اشکال رجوع به د اوری

1ـ انواع داوری

1ـ1ـ اجباری و اختیاری

1ـ2ـ سازمانی و غیر سازمانی

1ـ3ـ داوری بر مبنای قانون و کدخدامنشی

1ـ4ـ داوری داخلی و بین المللی

2ـ اشکال رجوع به داوری

2ـ1ـ شرط داوری

2ـ2ـ قرارداد داوری

گفتار دوم : شرایط داوری منجر به طرح دعوای بدوی در دادگاه تجدید نظر

الف)  ارجاع به داوری از طریق دادگاه تجدیدنظر

ب)  شرایط و رسیدگی به اعتراض به رای داور در دادگاه تجدیدنظر و آثار آن

فصل دوم: رسیدگی بدوی در مرحله تجدید نظر مبتنی بر جبران اشتباهات مرحله تجدید نظر : اعاده دادرسی

مبحث اول: مفهوم، انواع، مبانی، شرایط، جهات و تشریفات اعاده دادرسی

گفتار اول: مفهوم، انواع و مبانی اعاده دادرسی

الف) مفهوم و انواع اعاده دادرسی

1ـ مفهوم

2ـ انواع

2ـ1ـ اصلی

2ـ2ـ طاری

ب) مبانی اعاده دادرسی

1ـ جبران اشتباهات منتسب به قاضی

2ـ جبران اشتباهات ناشی از عمل اصحاب دعوا

گفتار دوم:شرایط پذیرش و زمان اعاده دادرسی

الف) شرایط پذیرش اعاده دادرسی

1ـ آراء قابل اعاده دادرسی

2ـ جهات اعاده دادرسی

3ـ اصحاب دعوا در اعاده دادرسی

ب) زمان اعاده دادرسی

1ـ زمان عادی

2ـ زمان اعاده دادرسی در صورت جعل، حیله و تقلب

3ـ زمان اعاده دادرسی در صورت کشف مدارک و اسناد کتمان شده

مبحث دوم: نحوه طرح دعوی ورسیدگی به اعاده دادرسی و آثار اعاده دادرسی

گفتاراول: نحوه طرح دعوای اعاده دادرسی

الف) اعاده دادرسی اصلی

1ـ تقدیم دادخواست

2ـ مرجع صالح

ب) اعاده دادرسی طاری

1ـ تقدیم دادخواست

2ـ مرجع صالح

گفتار دوم: رسیدگی به دعوی اعاده دادرسی، صدور رأی و آثاراعاده دادرسی

الف) رسیدگی به دعوی اعاده دادرسی وصدور رأی

1ـ رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی

2ـ صدور رأی و قابلیت شکایت آن

ب) آثار اعاده دادرسی

1ـ اثر تعلیقی

2ـ اثر انتقالی

3ـ اثراعاده دادرسی نسبت به سایراشخاص

 

چکیده:

در حقوق ایران اصل بر دو درجه ای بودن رسیدگی است. در واقع اگرچه مواد 5 و 330 قانون جدید، اصل قطعیت آرا را انشاء نموده اند؛ اما این ظاهر امر است و در حقیقت، اکثر آرا قابل تجدیدنظر هستند. باید به یک دعوا در مرحله بدوی رسیدگی شده باشد تا امکان طرح آن در در مرحله تجدیدنظر وجود داشته باشد. شأن و فلسفه دادگاه تجدیدنظر قضاوت و رسیدگی دوباره نسبت به  تصمیم اتخاذ شده در مرحله بدوی و بررسی صحت و سقم و رفع اشتباه محتمل از آن است. دعوای جدید در مرحله تجدیدنظر خلاف شأن و فلسفه دادگاه تجدیدنظر و اصل دودرجه ای بودن رسیدگی و همچنین فرایند دادرسی عادلانه است. با این حال قانونگذار در برخی موارد استثنایی بنا به دلایل و مصالحی از این اصل عدول کرده و رسیدگی بدوی را به دادگاه تجدیدنظر واگذار کرده است. بدیهی است این فرایند موجب محروم شدن افراد از اصل دودرجه ای بودن رسیدگی می شود. مشخص کردن این استثنائات و تبیین مصالح و دلایل تجویز آن ها ، هدف این تحقیق می باشد.

 

بیان مسأله:

احقاق حق و برقراری عدالت خواسته هر انسان آزاده و نیاز هر جامعه قانونمند محسوب می شود و بر همین اساس جوامع، با برپایی محاکم رسیدگی و آیین دادرسی مخصوص به خود، سعی در دست یابی به این مهم داشته اند. اما صرف رسیدگی بدوی کافی نمی باشد انسان جایز الخطاست و زبده ترین قضات نیز ممکن است در رأی و نظر خود دچار اشتباه و لغزش شوند بنابراین باید ترتیبی مقرر شود که هر دعوا بتواند دوباره مورد قضاوت قرار گیرد.اصل دورجه ای بودن رسیدگی یکی از اصول بنیادین دادرسی  و ضامن حقوق و منافع افراد و همچنین لازمه فرایند دادرسی عادلانه است. با توجه به آنچه که گفته شد، رسالت دادگاه یا مرجع تجدید نظر ارزیابی صحت و سقم آرای دادگاه بدوی می باشد و این دادگاه نمی تواند رسیدگی بدوی کند ( به ماهیت هیچ  دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون، ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی). اما با این حال مواردی وجود دارد که قانونگذار بر طبق مصالحی از اصل رسیدگی دو درجه ای عدول کرده و رسیدگی یک درجه ای را به دادگاه بالاتر محول کرده است، این نحوه رسیدگی باعث می شود فرد از امتیاز دودرجه ای بودن محروم شود. از جمله قانونگذار امکان طرح برخی از دعاوی نظیر دعوای ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث را مستقیما در مرحله تجدید نظر پیش بینی کرده است. در خصوص امکان طرح برخی دعاوی و ادعاها در مرحله تجدید نظر چند پرسش را مطرح می کند1.چه مصلحت مهمی باعث شده است که اصل رسیدگی دودرجه ای یا دومرحله ای در برخی موارد توسط قانونگذار نادیده گرفته شود؟2. بطور مشخص این دعاوی و ادعاها کدامند و کدام موارد محل نزاع هستند؟3. چه راهکارهایی برای تضمین حقوق دفاعی طرفین در رسیدگی های بدوی دادگاه تجدید نظر وجود دارد؟

 

اهمیت وضرورت تحقیق:

از آن جا که رسیدگی یک درجه ای آن هم توسط دادگاه تجدید نظر یک حکم استثنایی است که راه بر بازبینی حکم در مراجع بالاتر مسدود می کند و در واقع نوعی تحدید حقوق اصحاب دعوا بویژه خواندگان دعاوی مدنی(حقوقی) را در پی دارد، لازم است ابعاد مختلف قضیه به عنوان یک ضرورت بررسی شود، تا دادرسان مراجع تجدید نظر با علم به این که رای آن ها فصل الخطاب خواهد بود دقت بیش تری در پذیرش و رسیدگی به این گونه دعاوی مبذول دارند. در واقع دانستن این نکته ضرورت دارد که کدام دعاوی، با در نظر گرفتن چه مصلحت هایی و تحت چه شرایطی می توانند بدون این که در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار گیرند مستقیما در دادگاه تجدید نظر طرح و مورد حکم واقع شوند. بعلاوه، تعیین تکلیف در مواردی که قابلیت طرح یا عدم  طرح آنها در مرحله تجدید نظر میتواند دارای نتایج عملی برای دست اندرکاران امرقضا و وکالت داشته باشد.

اهداف تحقیق:

هدف اصلی:

تبیین دلایل و ضرورت هایی که موجب شده قانونگذار اصل رسیدگی دودرجه ای را نادیده بگیرد

اهداف فرعی:

  1. تبیین راهکارهای تضمین حقوق دفاعی طرفین در رسیدگی های بدوی در مرحله تجدیدنظر
  2. بررسی نقاط قوت و ضعف مقررات آیین دادرسی مدنی از حیث رسیدگی بدوی در دادگاه تجدیدنظر

 

فرضیه ها یا سوالات تحقیق:

سوال اصلی:

چه دلایل و ضرورت هایی موجب شده است که اصل رسیدگی دودرجه ای (یا دومرحله ای) در برخی موارد توسط قانونگذار نادیده گرفته شود؟

سوالات فرعی:

  1. قانون آیین دادرسی مدنی از حیث رسیدگی بدوی در مرحله تجدیدنظر دارای چه نقاط ضعف و قوتی است؟

2.چه راهکارهایی برای تضمین حقوق دفاعی طرفین در رسیدگی های بدوی در دادگاه تجدید نظر وجود دارد

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 226

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09361998026        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید