پایان نامه ارشد در گروه تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی: بررسی راهکارهای ارتقا و توسعه ورزش همگانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان : بررسی راهکارهای ارتقا و توسعه ورزش همگانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (M.A)

گرایش مدیریت ورزشی

عنوان:

بررسی راهکارهای ارتقا و توسعه ورزش همگانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

استاد راهنما:

دکتر کورش قهرمان تبریزی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-4-1 هدف کلی پژوهش… 7

1-4-2 اهداف اختصاصی.. 7

1-5- سوالات تحقیق.. 8

1-6- محدودیت های تحقیق.. 8

1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 8

1-7-1 تعاریف مفهومی.. 8

1-7-2 تعاریف عملیاتی.. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 11

2-2- مبانی نظری.. 11

2-2-1 نقش بانوان در جامعه. 11

2-2-2 مشکلات و معضلات اساسی خانم ها در جامعه ی امروز. 12

2-2-3 نقش زنان در توسعه. 13

2-2-4 ورزش… 13

2-2-5 زیر شاخه های ورزش… 15

2-2-5-1 ورزش قهرمانی.. 15

2-2-5-2 ورزش آموزشی.. 16

2-2-5-3 ورزش غیررسمی.. 16

2-2-5-4 ورزش درون بخشی.. 16

2-2-5-5 ورزش برون بخشی.. 17

2-2-5-6 ورزش باشگاهی.. 17

2-2-6 ورزش همگانی.. 17

2-2-6-1 تاریخچه ورزش همگانی.. 18

2-2-6-2 اجزا ورزش همگانی.. 20

2-2-6-3 عوامل انگیزاننده برای شرکت در ورزش همگانی.. 20

2-2-6-4 ورزش همگانی در ایران. 23

2-2-6-5 اوقات فراغت و ورزش همگانی.. 24

2-2-7 ورزش بانوان. 25

2-2-8 مزایای ورزش برای بانوان. 27

2-2-9 ورزش بانوان در ایران. 28

2-2-9-1 دلایل ضعف ورزش بانوان در ایران. 30

2-2-9-2 رشد ورزش بانوان در ایران. 30

2-3- پیشینه تحقیق.. 31

2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 31

2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 34

2-4- جمع بندی.. 35

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 38

3-2- روش تحقیق.. 38

3-3- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 38

3-4- روش و ابزار گردآوری داده‏ها 38

3-5- روش‌های آماری.. 39

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 41

4-2- یافته های توصیفی.. 41

4-2-1 وضعیت سنی شرکت کنندگان در تحقیق.. 41

4-2-2 وضعیت تحصیلی شرکت کنندگان در تحقیق.. 42

4-2-3 روزانه چه میزان به ورزش می پردازید؟. 42

4-2-4 سابقه عضویت در تیم های ورزشی.. 43

4-2-5 سطح عضویت در تیم شرکت کنندگان در تحقیق.. 43

4-2-6 وضعیت کسب درآمد از ورزش… 44

4-2-7 وضعیت کسب درآمد از ورزش… 44

4-2-8 میزان درآمد ماهیانه. 45

4-2-9 میزان هزینه مصرفی ماهیانه برای ورزش… 45

4-2-10 میزان آگاهی از فواید ورزش همگانی.. 46

4-3- یافته های استنباطی.. 47

4-4- بررسی سؤالات… 53

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- خلاصه تحقیق.. 58

5-2- یافته های توصیفی.. 58

5-3- یافته های استنباطی.. 59

5-4- بحث و نتیجه گیری.. 60

5-4-1 بحث و نتیجه گیری سوال اول تحقیق.. 60

5-4-2 بحث و نتیجه گیری سوال دوم تحقیق.. 61

5-4-3 بحث و نتیجه گیری سوال سوم تحقیق.. 62

5-4-4 بحث و نتیجه گیری سوال چهارم تحقیق.. 63

5-4-5 بحث و نتیجه گیری سوال پنجم تحقیق.. 64

5-4-6 بحث و نتیجه گیری سوال ششم تحقیق.. 65

5-5- پیشنهادات… 66

5-5-1 پیشنهادات برخواسته از تحقیق.. 66

5-5-2 پیشنهادات به محققین دیگر. 67

منابع و مآخذ. 68

فهرست منابع فارسی.. 68

فهرست منابع انگلیسی.. 71

پیوست ها 72

پیوست الف) اطلاعات فردی.. 72

پیوست ب) میزان اطلاعات از ورزش همگانی.. 73

پیوست ج) بررسی راهکارهای مدیریتی ارتقا و توسعه ورزش همگانی.. 73

پیوست د) بررسی راهکارهای فرهنگی ارتقا و توسعه ورزش همگانی.. 74

پیوست هـ) بررسی راهکارهای مرتبط با زیرساخت­ها و امکانات ارتقاو توسعه ورزش همگانی.. 74

پیوست و) بررسی راهکارهای آموزشی ارتقا و توسعه ورزش همگانی.. 75

پیوست ز) بررسی راهکارهای پژوهشی ارتقا و توسعه ورزش همگانی.. 75

پیوست ح) بررسی راهکارهای اقتصادی ارتقا و توسعه ورزش همگانی.. 75

چکیده انگلیسی 76
فهرست جداول

جدول (4-1): میزان آگاهی آزمودنی ها از فواید و فعالیت های همگانی.. 46

جدول (4-2): آزمون بارتلت و شاخص KMO برای بررسی کفایت نمونه. 47

جدول (4-3): اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی.. 48

جدول (4-4): اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی بعد حذف عوامل.. 49

جدول (4-5): مقادیر ویژه و واریانس عامل ها 50

جدول (4-6): ماتریس پس از چرخش واریکماس… 51

جدول (4-7): دسته بندی متغیرها 52

جدول (4-8): راهکارهای مدیریتی ارتقا و توسعه ورزش همگانی.. 53

جدول (4-9): متغیرهای مرتبط با راهکارهای فرهنگی ارتقا و توسعه ورزش همگانی.. 53

جدول (4-10): راهکارهای مرتبط با زیر ساخت ها و امکانات ارتقا و توسعه ورزش همگانی.. 54

جدول (4-11): متغیرهای مرتبط با راهکارهای آموزشی ارتقا و توسعه ورزش همگانی.. 55

جدول (4-12): راهکارهای پژوهشی ارتقا و توسعه ورزش همگانی.. 55

جدول (4-13): راهکارهای اقتصادی ارتقا و توسعه ورزش همگانی.. 56
فهرست نمودارها

نمودار (4-1): وضعیت سنی شرکت کنندگان در مطالعه. 41

نمودار (4-2): وضعیت تحصیلی شرکت کنندگان در مطالعه. 42

نمودار (4-3): میزان ورزش روزانه آزمودنی های تحقیق.. 42

نمودار (4-4): سابقه حضور در تیم شرکتکنندگان در تحقیق.. 43

نمودار (4-5): سطح عضویت در تیم شرکت کنندگان در تحقیق.. 43

نمودار (4-6): کسب درآمد از ورزش بانوان شرکت کننده در تحقیق.. 44

نمودار (4-7): وضعیت کسب درآمد از ورزش بانوان شرکت کننده در تحقیق.. 44

نمودار (4-8): میزان درآمد ماهیانه شرکت کنندگان در تحقیق.. 45

نمودار (4-9): میزان هزینه ماهیانه شرکت کنندگان در تحقیق برای ورزش… 45

نمودار (4-10): نمودار Scree برای مقادیر ویژه 50

چکیده
هدف تحقیق حاضر بررسی راهکارهای ارتقا و توسعه ورزش همگانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان بود. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی بود و با توجه به ماهیت موضوع، به روش توصیفی – تحلیلی و بصورت میدانی اجرا شد. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی محتوایی آن از طریق نظرات هشت تن از اساتید خبره و روایی سازه آن از طریق تحلیل اکتشافی مورد تایید قرار گرفت. پایایی درونی پرسشنامه نیز با توزیع 50 پرسشنامه و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 86/0 بدست آمد. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل 7000 دانشجوی دختر دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرمان در سال تحصیلی 92-91 بود که از میان آنها با توجه به جدول مورگان تعداد 370 دانشجو به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. از آمار توصیفی برای توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی و از آزمون تحلیل عاملی برای دسته بندی و تعیین اولویت راهکارهای ارتقا و توسعه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در میان راهکارهای مدیریتی افزایش سرانه ورزشی افراد، در میان راهکارهای فرهنگی، تبلیغات در راستای اصلاح دید جامعه نسبت به ورزش بانوان، در میان راهکارهای مرتبط با زیر ساخت­ها و امکانات، تامین فضای ورزشی مناسب بانوان، در میان راهکارهای آموزشی، برگزاری سمینار آموزشی مرتبط با ورزش شهروندی، در میان راهکارهای پژوهشی، پژوهش در تعیین علایق و نیازهای ورزش بانوان، در میان راهکارهای اقتصادی، اختصاص ردیف بودجه جداگانه سازمان­ها برای ورزش بانوان در اولویت­های اول قرار گرفت.

مقدمه
ورزش با سرشتی بسیار پرنفوذ، تقریبا بر همه جنبه­های زندگی روزمره ما اثر می­گذارد. ورزش با داشتن جایگاه رفیع در جامعه، دو جنبه مثبت و منفی را دارد. ورزش به عنوان محلی برای ایجاد دگرگونی­های اجتماعی قدرتی باور نکردنی دارد. ورزش می­تواند به شکل دادن و دائمی ساختن بسیاری از ارزش­های اجتماعی که بسیار مورد توجه هستند کمک کند. این گونه ارزش­ها مشتمل بر سخت­کوشی، از خودگذشتگی، رعایت حقوق دیگران، رعایت قوانین حاکمه، بازی منصفانه، وفاداری، تعهد، قابلیت اعتماد و نظم شخصی است، ورزش می­تواند به پایداری افراد و به طور کلی ثبات جامعه یاری رساند. امروزه ورزش ابزاری برای ارتقای سطح رفاه و آسایش و همچنین راهی برای تقلیل استرس­ها و عوامل خطرزای تندرستی در آحاد جامعه است. ورزش شامل همه اشکال فعالیت بدنی به صورت مشارکت سازمان یافته یا تصادفی برای بروز یا بهبود زیبندگی جسم و آسایش روان، ایجاد روابط اجتماعی یا دستیابی به نتایج در جریان رقابت در همه سطوح تعریف شده است (حیدری 1390، 12).

توسعه و اعتلای تربیت­بدنی و ورزش در جامعه ما منوط به تحول سازنده و مثبت در برنامه­های جاری ورزشی است (منظمی 1390،168-151). قرن بیستم قرن ورزش همگانی و تفریحی است (گرگینو 2001، 194-173). ورزش­ همگانی معادل کلمه انگلیسی ورزش برای همه[1] و ورزش عمومی[2] است. معمولاً به    فعالیت­های ورزشی اطلاق می­شود که جنبه تفریحی داشته و بدون توجه به نتیجه آن انجام شود.

در بعضی از منابع واژه مشارکت کلان[3] را معادل ورزش­های همگانی می­دانند (برنامه توسعه راهبردی ورزش قم، 1389، 5). بر اساس تعاریف کلاسیک، ورزش­های همگانی فعالیت­هایی را در بر می­گیرد که شکلی از فعالیت­های جسمی یا حضور منظم در فعالیت­های جسمانی است که سلامت بدن و روان را بهبود بخشد، روابط اجتماعی را شکل دهد و یا منجر به نتایج مثبت شود (مول 1997، 87).

حیدری (1390) ورزش همگانی را هر فعالیت ورزشی می­داند که پرداختن به آن بدون در نظر گرفتن سن، جنس، توانایی و وابستگی اجتماعی امکان پذیر باشد و پرداختن به آنها غالبا نیازمند آموزش­های ویژه یا طولانی مدت نباشد و معمولا با کمترین امکانات و در فضاهای عمومی قابل انجام باشد. ورزش­های تفریحی که مترادف با ورزش­های همگانی است، پرداختن به مجموعه­ای از فعالیت­های ورزشی ساده، کم هزینه، بدون رسمیت، فرح بخش و با نشاط است که فرصت و امکان شرکت در آن­ها برای همه افراد وجود داشته باشد. ورزش­های همگانی و تفریحی در قالب پنج فعالیت و برنامه جداگانه و مرتبط با هم اجرا    می­شود که عبارتند از ورزش آموزشی، ورزش غیررسمی، ورزش درون بخشی، ورزش برون بخشی و ورزش باشگاهی (مول 1997، 97). علل مختلفی منجر به عدم شرکت بانوان در ورزش همگانی می گردد. راهکارهای زیادی جهت رفع این موانع و ارتقا ورزش همگانی وجود دارد. در تحقیق حاضر به دنبال شناسایی راهکارهای موثر در ارتقا و توسعه ورزش همگانی در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و از دیدگاه دانشجویان هستیم.

تعداد صفحه : 97

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید