پایان نامه ارشد: رابطه بین رهبری تحول¬گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی درآموزشکده های فنی و حرفه ای

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته:مدیریت دولتی

گرایش :نیروی انسانی

عنوان : رابطه بین رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی درآموزشکده های فنی و حرفه ای استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده  مدیریت و حسابداری، گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت دولتی، گرایش نیروی انسانی

 

عنوان

رابطه بین رهبری تحول­گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی درآموزشکده­های فنی و حرفه­ای استان گیلان

 

استاد راهنما

 

دکتر صادق تقی لو

  

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبچکیده.............................................. 1فصل اول: کلیات تحقیق1-1) مقدمه.......................................... 31-2) بیان مسأله..................................... 41-3) ضرورت و اهمیت تحقیق............................ 61-4) اهداف تحقیق.................................... 71-5) چارچوب نظری تحقیق.............................. 81-6) فرضیه­های تحقیق................................. 91-7) تعریف نظری  و عملیاتی  متغیرهای تحقیق.......... 101-7-1) رهبری تحول­گرا................................ 101-7-2) رفتار شهروندی سازمانی........................ 101-7-3) توانمندسازی.................................. 111-8) قلمرو تحقیق.................................... 121-8-1) قلمرو موضوعی................................. 121-8-2) قلمرو زمانی.................................. 121-8-3) قلمرو مکانی.................................. 12فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیقبخش اول: توانمندسازی روانشناختی.................... 152-1-1) قلمرو مکانی.................................. 162-1-2) سیر تاریخی مطالعه توانمندسازی................ 192-1-3) ابعاد توانمندسازی روانشناختی................. 232-1-4) رویکردها و مدل­های توانمندسازی................ 242-1-5) راه کارهای اجرایی و مراحل توانمندسازی........ 352-1-6) عوامل موثر بر توانمندسازی.................... 38بخش دوم: رهبری تحول­گرا............................. 432-2-1) تعاریف و مفاهیم  رهبری....................... 442-2-2) سبک های رهبری................................ 442-2-3) ابعاد  و اجزای رهبری تحول­گرا................. 482-2-4) عوامل مؤثر برسبک رهبری تحول گرا.............. 532-2-5) توسعه رهبری تحول­گرا.......................... 55بخش سوم: رفتار شهروندی سازمانی..................... 582-3-1) تعاریف و مفاهیم رفتارشهروندی سازمانی......... 592-3-2) تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی................ 622-3-3) انواع رفتار شهروندی و ویژگی­های آن در سازمان.. 632-3-4) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه صاحب­نظران   652-3-5) عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی.... 712-3-6) پیش بینی کننده­های رفتار شهروندی سازمانی...... 732-3-7) پیامدهای فردی و سازمانی رفتار شهروندی سازمانی 752-3-8) رویکردهای رفتار شهروندی سازمانی.............. 762-3-9) سیاست­های تشویق رفتار شهروندی سازمانی......... 77بخش چهارم: پیشینه تحقیق............................ 802-4-1) مطالعات انجام شده در داخل کشور............... 812-4-2) مطالعات انجام شده خارج از کشور............... 85فصل سوم: روش تحقیق3-1) مقدمه.......................................... 893-2) روش تحقیق...................................... 893-2-1) جامعه و نمونه آماری.......................... 903-3) روش­ و ابزار جمع­آوری داده­ها..................... 913-3-1) پرسش­نامه رفتارشهروندی سازمانی................ 913-3-2) پرسش­نامه رهبری تحول­گرا....................... 913-3-3) پرسش­نامه توانمدسازی روانشناختی............... 913-4) روایی و پایایی ابزار اندازه­گیری................ 913-4-1) روایی........................................ 923-4-2) پایایی....................................... 923-5) روش تجزیه و تحلیل داده ها...................... 93فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق4-1) مقدمه.......................................... 954-2) توصیف متغیر های سئوالات عمومی پرسشنامه.......... 964-3) توصیف متغیرهای تحقیق........................... 1014-4) آزمون فرضیه­های تحقیق........................... 104فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات5-1) مقدمه.......................................... 1085-2) نتایج آمار توصیفی.............................. 1085-2-1) توصیف پاسخ دهندگان........................... 1085-2-2) توصیف متغیر  رفتار شهروندی سازمانی........... 1085-2-3) توصیف متغیر رهبری تحول­گرا  .................. 1085-2-4) توصیف متغیر توانمند سازی روانشناختی.......... 1095-3) نتایج آزمون فرضیه­ها............................ 1095-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق................ 1105-5) پیشنهاداتی برای محققین آینده................... 1135-6) محدودیت­های تحقیق............................... 113منابع و مآخذ.......................................پیوست..............................................    فهرست جداولجدول 2-1): مقایسه توانمندسازی در پارادایم قدیم و جدید انگیزشی 21جدول 2-2): رویکردهای توانمندسازی روانشناختی......... 25جدول شماره 3-1): آلفای کرانباخ...................... 93جدول 4-1): توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان........... 96جدول 4-2): توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان.... 97جدول 4-3): توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان.............. 98جدول 4-4): توصیف متغیر سابقه کار پاسخ دهندگان....... 99جدول 4-5):  لیست  آموزشکدهای فنی و حرفه ای  پرسشنامه های پخش شده................................................... 100جدول 4-6): توصیف متغیررفتار شهروندی سازمانی......... 101جدول 4-7): توصیف متغیر رهبری تحول گرا............... 102جدول 4-8): توصیف متغیر توانمند سازی................. 103جدول 4-9): همبستگی بین رهبری تحول­گرا و رفتارشهروندی سازمانی  104جدول 4-10): ضریب همبستگی بین توانمند سازی و رفتارشهروندی سازمانی................................................... 105جدول 4-11): آزمون رگرسیون چندگانه توانمندسازی روانشناختی رابطه بین رهبری تحول گرا و رفتارشهروندی سازمانی.......................... 106  فهرست نمودارنمودار 4-1): میله ای  متغیر جنسیت پاسخ دهندگان...... 96نمودار 4-2): ) میله ای  متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان  97نمودار 4-3): میله ای  متغیر سن پاسخ دهندگان......... 98نمودار 4-4): میله ای  متغیر سابقه کار پاسخ دهندگان.. 99نمودار 4-5): میله ای  متغیر آموزشکدهای فنی و حرفه ای     100نمودار 4-6): هیستوگرام  متغیررفتار شهروندی سازمانی.. 101نمودار 4-7): هیستوگرام  متغیر رهبری تحول گرا   ..... 102نمودار 4-8): هیستوگرام  متغیر توانمند سازی.......... 103   فهرست اشکالشکل 1-1): مدل مفهومی تحقیق.......................... 9شکل 2-1): مددکاری اجتماعی و توانمندسازی............. 23شکل 2-2): رویکردهای توانمندسازی..................... 26شکل 2-3): الگوی توانمندسازی چهارعاملی............... 28شکل 2-4): مدل توانمندسازی کانگر..................... 30شکل 2-5): مراحل توانمندسازی......................... 38شکل 2-6): مدل ارگان................................ 67   چکیدههدف کلی این بررسی رابطه بین رهبری تحول­گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان با تعداد 353 نفر است. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه به جدول مورگان تعداد حجم نمونه 186 نفر است که تعداد 225 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه­برداری تصادفی توزیع شد. در نهایت تعداد 188 پرسشنامه از کارکنان جمع آوری شد. نتایج آزمون رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه نشان داد بین رهبری تحول­گرا و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان ارتباط معناداری وجود دارد و بین توانمندسازی روانشناختی و رفتارشهروندی سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین توانمندسازی روانشناختی رابطه بین رهبری تحول­گرا و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان را تعدیل می­کند. بنابراین باید راﻫﻜﺎرﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ را ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ گرایش به سبک رهبری تحولی و تقویت توانمندسازی روانشناختی ­کردن ارائه کرد بدین منظور رئیس در نقش یک رهبر باید به­عنوان یک برانگیزاننده، راه­ها و روش­های مطمئن و مؤثری را برای پیشرفت کارمندان ایجاد کند.کلمات کلیدی: توانمندسازی روانشناختی، رهبری تحول­گرا، رفتار شهروندی سازمانی  
 فصل اولکلیات تحقیق
  • مقدمه
شرایط کاملاً متحول و متغیر حاکم بر سازمان­ها و ورود آنها به اقتصاد دانش­محور، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی سازمانها، امروزه نیاز به نسل ارزشمندی از کارکنان را با نام سربازان سازمانی آشکار می­کند. امروزه عملکرد و رفتارهایی فراتر از آنچه به­طور رسمی در شرح شغل بیان شده، مورد انتظار است. به­تازگی رفتارهای فرانقش یا رفتار شهروندی سازمانی، جزء جدایی­ناپذیر مدیریت عملکرد به­شمار رفته و موج نوینی را در دانش موجود از رفتارهای مزیت بخش سازمانی ایجاد کرده­اند(Erkutlu,2011). بررسی­های فرا تحلیلی در خصوص ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و عوامل اثرگذار بر آن بیان­گر این واقعیت است که رفتارهای رهبری همچون؛ سبک رهبری تحول آفرین می­تواند بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار باشد(Nielsen et al, 2011). رهبران تحول آفرین افراد جذابی هستند که زیردستان شان را به لحاظ عاطفی و احساسی شناسایی می­کنند و کارکنان زمانی به افزایش تلاش­ها و کوشش­های فوق العاده (اضافی) مبادرت خواهند کرد که آن­ها با رهبران حمایتی و تحول آفرین کار بکنند. به­علاوه رهبران تحول­آفرین یک چشم­انداز هدفمند و آرمانی را به شرکتی که کارکنان را برای اجرای اهداف موفقیت آمیز از طریق تأکید و علاقه­مندی به سازمان بیش از افراد کنار هم گرد می­آورد، ابلاغ می­کنند(یعقوبی و همکاران،1390). کارکنانی که برای رهبران تحول آفرین کار می­کنند اغلب فراتر از وظایف رسمی برای منفعت رساندن به سازمان انگیزش پیدا می­کنند، در ضمن وقتی که رهبران تحول آفرین روابط نزدیک، صمیمانه، حمایتی و توسعه یافته را پرورش دهند در آن صورت کارکنان برای بروز سطح بالای از رفتار شهروندی سازمانی تمایل خواهند داشت. به طور کلی سرپرستانی که با کارکنانشان پیوند و روابط ضعیفی را به وجود می آورند و با آنها دیر آشنا شوند و نیز هنگامی که کارکنان سرپرستانشان را ناآگاه و بی مطلع تلقی کنند احتمالاً کمتر در رفتار شهروندی سازمانی درگیر می­شوند(Zareei et al, 2011). از سویی دیگر یکی از عواملی دیگر که نقش اساسی در بروز این رفتارها و برتری سازمان­ها دارد، توانمندسازی روانی کارکنان است که طی سال­های گذشته، توجه تعداد زیادی از بزرگان مدیریت را به خود جلب کرده است (آقاجانی و همکاران، 1392). چرا که با توجه به محیط رقابتی و پیچیده عرصه سازمان، سازمان­ها محکوم به داشتن نیروی انسانی توانمند از بُعد روانی هستند، چون نیروی ضعیف، کم­توان و بی­تفاوت، مانعی برای رسیدن به­اهداف و آرزوهای بزرگ سازمان است. نیروی انسانی کارآمد را می­توان از شاخص­های عمده برتری سازمان­ها به سازمان­های دیگر دانست. از این جنبه، دنیا پس از سال­ها تجربه به این باور رسیده است که برای موفقیت و پیشتازی در عرصه اقتصادی و رقابتی، سازمان­ها باید از نیروی کار توانمند، متخصص و با انگیزه بالا برخوردار باشند(Bagheri et al, 2011). با توجه به هدف این تحقیق که بررسی رابطه بین رهبری تحول­گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی است. در فصل اول به کلیات تحقیق حاضر پرداخته می­شود لذا اجزای آن شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، فرضیه­های تحقیق، تعاریف عملیاتی و نظری متغیرها و قلمروهای تحقیق است.تعداد صفحه : 157قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید