پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزش: جایگاه برند انسانی و ویژگی های آن در ورزش از دیدگاه متخصصان، مربیان و دانشجویان ورزشکار دانشگاههای دولتی شهر تهران

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

  دانشگاه علامه طباطباییدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیپایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشعنوان: جایگاه برند انسانی و ویژگی های آن در ورزش از دیدگاه متخصصان، مربیان و دانشجویان ورزشکار دانشگاههای دولتی شهر تهران استاد راهنما :دکتر سارا کشکر استاد مشاور :دکتر فرزاد غفوری          برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : فصل اول: طرح تحقیقمقدمه ........................................................................................................................................................................................... 2بیان مسئله .................................................................................................................................................................................. 3اهمیت وضرورت پژوهش........................................................................................................................................................ 12اهداف پژوهش ......................................................................................................................................................................... 14فرضیه­های پژوهش ..................................................................................................................................................................15تعریف واژگان و مفاهیم اختصاصی........................................................................................................................................16فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقمقدمه ........................................................................................................................................................................................ 19معرفی بازاریابی........................................................................................................................................................................ 20تاریخچه بازاریابی ................................................................................................................................................................... 21بازاریابی چیست؟ ..................................................................................................................................................................  23تعاریف بازاریابی ....................................................................................................................................................................  24بازاریابی   ................................................................................................................................................................................. 25مدیریت بازاریابی .................................................................................................................................................................... 26جایگاه بازاریابی درمدیریت......................................................................................................................................................26بازاریابی ورزشی در ایران....................................................................................................................................................... 27مدیریت بازاریابی ورزشی........................................................................................................................................................ 28وظایف مدیریت بازاریابی ورزشی .................................................................................................................................... .....28چه چیزی بازاریابی ورزشی را منحصر به فرد می­کند؟ ....................................................................................................29تبلیغات ورزشی   ..................................................................................................................................................................  30فواید تبلیغات در ورزش چیست؟  ...................................................................................................................................... 31حمایت مالی  .........................................................................................................................................................................  31مدیریت برند  .........................................................................................................................................................................  33معرفی برند..............................................................................................................................................................................  34برند چیست؟...........................................................................................................................................................................  35تاریخچه برند ........................................................................................................................................................................... 37تعاریف برند  ..............................................................................................................................................................................37دلایل اهمیت برند..................................................................................................................................................................  40ارزش ویژه برند   ...................................................................................................................................................................  41برند سازی  ............................................................................................................................................................................... 42شخصیت برند   .........................................................................................................................................................................43وفاداری به برند........................................................................................................................................................................  44ارتباطات برند...........................................................................................................................................................................  45تئوری برند انسانی چیست؟ ............................................................................................................................................ ...  45مفاهیم تئوری برند انسانی     ...........................................................................................................................................   46صحه گذاری .…………...……………………………………………………………..48برند شخصی  .……………..…………………………………………..………………50برندانسانی………..…..….…………………...………………………………………  51ابعاد مدل MABI     ……....………..……………..…………………………………  52قوانین در مورد ارزشهای برند انسانی در ایران   ……...…….………………………………… 56سوابق مربوط به پژوهش  …….……...…………………………………………………  57پژوهش­های انجام شده در داخل کشور  …….………...…………………………………… 57پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور  …….………..…………………………………..  61فصل سوم: روش شناسی تحقیقمقدمه  …………………………………………….………………………………   71روش پژوهش  ……………………..………………………………………………… 71جامعه آماری ……………….…………………………..……………………………   71نمونه آماری و روش نمونه گیری    ………………...………………………………………72ابزار اندازه گیری   ….…………………………………………………………………  72استفاده از روش دلفی در تهیه پرسشنامه ویژگی­های برند انسانی    ……………………………… 73روایی سازه    …………………………………………………………… …………    75روش جمع آوری داده­ها   ….…………………………………………………………… 76روش های آماری تجزیه و تحلیل داده­ها    ……………………….…………………………  76قلمرو زمانی پژوهش   ………………………………………………………………….  77قلمرو مکانی پژوهش   …………………………………………………………………  77 فصل چهارم : یافته­های تحقیقمقدمه ....……………………………………………………………………………  79توصیف آماری داده­ها   ...……………………………………………………………….   79استنباط آماری داده­ها  ….………………………..……………………………………  88فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری مقدمه   …………………………………………………………………………… 125خلاصه پژوهش  ………..…………………………………………………………… 125خلاصه یافته­های پژوهش  ………...…………………………………………………… 126بحث و نتیجه گیری  ………….……………………………………………………… 129نتیجه گیری کلی  ……………...……………………………………………………  133محدودیت­های پژوهش  …...….………………….……………………………………  134پیشنهادات برخاسته از پژوهش  …..……………………………………………………   134پیشنهادات برای سایر پژوهشگران    ………………….……………………….…………  136منابع و مأخذ   ……………………………………………………………………… 139پیوست    …………………………………………………………………………..  152فهرست جداولجدول2-1: دلایل اهمیت برند    ………………………...………………………………   40جدول 3-1: متغیرهای پژوهش و محدوده سوالات مربوط به هریک ………….……………………74جدول3-2: نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه 1  ………………………………………….……  75جدول 3-2: نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه 2…………..…….………………………………. 76جدول4-1: شاخص­های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر جایگاه اخلاقی برند در بین ورزشکاران……… 79جدول4-2: شاخص­های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر جایگاه اخلاقی برند در بین مربیان….……… 79جدول4-3: شاخص­های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر جایگاه اخلاقی برند در بین اساتید ...………  80جدول4-4 شاخص­های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای ویژگی برند در بین ورزشکاران .....……… 80جدول4-5: شاخص­های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای ویژگی برند در بین مربیان….………… 81جدول4-6: شاخص­های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای ویژگی برند در بین اساتید…..………….82جدول4-7: فراوانی و درصد فراوانی متغیر جنسیت بر حسب گروه­های مورد پژوهش ………………… 83جدول4-8: فراوانی و درصد فراوانی متغیر رشته ورزشی بر حسب گروه­های مورد پژوهش…………… 83جدول4-9: فراوانی و درصد فراوانی متغیر رشته ورزشی بر حسب گروه­های مورد پژوهش ………..…… 84جدول4-10: فراوانی و درصد فراوانی متغیر سن بر حسب گروه­های مورد پژوهش…………………… 84جدول4-11: فراوانی و درصد فراوانی متغیر تحصیلات بر حسب گروه­های مورد پژوهش……….……… 85جدول4-12: فراوانی و درصد فراوانی متغیر وضعیت تأهل بر حسب گروه­های مورد پژوهش….………… 86جدول4-13: نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف متغیر جایگاه اخلاقی برند انسانی …………..………87جدول4-14: نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف متغیر ویژگی­های برند انسانی…………..………… 87جدول4-15: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه متغیر جایگاه اخلاقی ………………………… 88جدول4-16: میانگین محاسبه شده  متغیر جایگاه اخلاقی……………………………………… 89جدول4-17: نتایج آزمون تعقیبی شفه متغیر جایگاه اخلاقی…………………………………… 89جدول4-18: میانگین رتبه­های متغیر اهداف برند انسانی…………..…………………………… 90جدول4-19: نتایج آزمون کروسکال والیس مربوط به متغیر اهداف برند انسانی…..…………..……… 90جدول4-20: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه متغیر ویژگی­های برند انسانی………...………… 91جدول4-21: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه متغیر ویژگی­های برند انسانی………...………… 92جدول4-22: میانگین محاسبه شده متغیر روحیه ورزشکاری  ………………..…………………  93جدول4-23: نتایج آزمون تعقیبی شفه متغیر روحیه ورزشکاری  …………………………………94جدول4-24: میانگین محاسبه شده  متغیر جذابیت فیزیکی ………...…………………………   95جدول4-25: نتایج آزمون تعقیبی شفه متغیر جذابیت فیزیکی …………………….……………  95جدول4-26: میانگین محاسبه شده متغیر سمبل  …………..………….……………………   96جدول4-27: نتایج آزمون تعقیبی شفه متغیر سمبل…………….………….…………………  96جدول4-28: نتایج آزمون کروسکال والیس در دو متغیر رقابت و تناسب اندام…………….………… 97جدول4-29: نتایج آزمون t-test دو گروه مستقل زنان و مردان    ……...………………………   98جدول4-30: نتایج آزمون من ویتنی دو گروه زنان ومردان    ………..…………………………  100جدول4-31: آزمون t-test دو گروه رشته ورزشی ….…….…………………………………  100جدول4-32: نتایج آزمون یو من ویتنی دو گروه انفرادی و تیمی ………………..………………102جدول4-33: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در سه گروه وضعیت تأهل   ………….………  103جدول4-34: میانگین­های محاسبه شده متغیر جذابیت فیزیکی در سه گروه وضعیت تأهل …...……… 104جدول4-35: نتایج آزمون تعقیبی شفه متغیر جذابیت فیزیکی در سه گروه وضعیت تأهل….………… 105جدول4-36: میانگین­های محاسبه شده متغیر داستان زندگی در سه گروه وضعیت تأهل…...…………106جدول4-37: نتایج آزمون تعقیبی شفه متغیر داستان زندگی در سه گروه وضعیت تأهل ……..……… 106جدول4-38: میانگین­های محاسبه شده متغیر مدل نقش در سه گروه وضعیت تأهل……...………… 107جدول4-39: نتایج آزمون تعقیبی شفه متغیر مدل نقش در سه گروه وضعیت تأهل  ……...…………107جدول4-40: میانگین­های محاسبه شده متغیر سبک زندگی در سه گروه وضعیت تأهل……...……… 108جدول4-41: نتایج آزمون تعقیبی شفه متغیر سبک زندگی در سه گروه وضعیت تأهل……….………109جدول4-42: نتایج آزمون کروسکال والیس در سه گروه وضعیت تأهل …………..………………  110جدول4-43: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بین گروه­های سنی مختلف ………...………… 110جدول4-44: میانگین محاسبه شده متغیر تخصص ورزشکار بین گروه­های سنی مختلف....…………… 112جدول4-45: نتایج آزمون تعقیبی شفه متغیر تخصص ورزشکار بین گروه­های سنی مختلف...………… 112جدول4-46: میانگین محاسبه شده  متغیر جذابیت فیزیکی بین گروه­های سنی مختلف  …….……… 114جدول4-47: نتایج آزمون تعقیبی شفه متغیر جذابیت فیزیکی بین گروه­های سنی مختلف  …………  114جدول4-48: میانگین محاسبه شده متغیر سمبل بین گروه­های سنی مختلف...…………………...  116جدول4-49: نتایج آزمون تعقیبی شفه متغیر سمبل بین گروه­های سنی مختلف...…….…………… 116جدول4-50: میانگین محاسبه شده متغیر جذابیت ظاهری بین گروه­های سنی مختلف ....……………118جدول4-51:نتایج آزمون تعقیبی شفه متغیر جذابیت ظاهری بین گروه­های سنی مختلف... …………  118جدول 4-52: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه دو متغیر رقابت و تناسب اندام بین گروه­های سنی مختلف………120جدول4-53: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بین گروه های مختلف تحصیلی …….…………  121جدول4-54: نتایج آزمون  کروسکال والیس بین گروه­های مختلف تحصیلی  …………………..…   122  پیوست هاپیوست شماره 1  ...............................................................................................................................................................  152پیوست شماره 2  ..................................................................................................................................................................156پیوست شماره 3  ...............................................................................................................................................................  159پیوست شماره 4  ..................................................................................................................................................................162 چکیدهبرند انسانی موضوعی نوین در حیطه بازاریابی به خصوص برند می­باشد که چند سالی است در دیگر کشور­ها قوت گرفته است و پژوهش­هایی در این زمینه ارائه شده است. برندهای انسانی به افراد معروف یا نوظهوری اشاره می کند که موضوع ارتباطات بازاریابی، میان فردی یا میان سازمانی هستند . پژوهش حاضر به بررسی جایگاه برند انسانی و ویژگی­های آن در ورزش از دیدگاه متخصصان، مربیان و دانشجویان ورزشکار دانشگاه­های دولتی شهر تهران پرداخته است. روش این پژوهش کاربردی ، از نظر استراتژی توصیفی و از نوع مقایسه ای و از نظر چگونگی جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی و دلفی به شمار می­آید که به شکل میدانی انجام گرفته است. در این پژوهش به منظور بررسی جایگاه برند انسانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی محتوایی ابزارپژوهش توسط تعداد 10 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت و در نهایت روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی پرسشنامه صورت گرفت. ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ  0.781 به دست آمد. نتایج بیانگر این بود که هر سه گروه، استفاده از برند انسانی را در اقدامات ترویجی را اقدامی غیر اخلاقی می­دانند. همچنین آنان موافق این نظر بودند که برند انسانی باعث افزایش فروش محصولات و خدمات می­باشد. . و بالاخره اینکه افراد در گروه­های مختلف ویژگی های مختلفی را برای یک برند انسانی ورزشی مورد تأکید قرار می­دهند اما به طور کلی، آن دسته از ویژگی­هایی که بیشتر مربوط به جذابیت­های فیزیکی می­باشند مورد تأکید قرار می­گیرند. کلمات کلیدی:برند انسانی، صحه گذاری، فروش محصولات، جایگاه اخلاقی   1-1) مقدمههر کسی که درگیر ورزش است، باید خودش را به عنوان بخشی از بازاریابی ورزشی ببیند و تلاش قابل توجهی در جهت ایجاد جاذبه ورزشی داشته باشد .بزرگترین وظیفه در حوزه بازاریابی این است که هر کس که دارای نقشی در حیطه بازاریابی است مجاب شده و کسانی را که در جهت موفقیت و بازاریابی واقعی ورزش تلاش    می­کنند گرد هم آورند (رهبری، شکرالهی و طاهری، 1389).در دنیای رقابتی امروز، مشتریان در کانون اصلی توجه سازمان­ها قرار دارند. لازمه جلب رضایت مشتریان، تأمین کامل نیازها و شناسایی دقیق خواسته­ها، انتظارات، تمایلات، توانایی­ها و محدودیت­های آن­هاست. با دستیابی به چنین اطلاعاتی می­توان عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرف کنندگان را به خوبی تشخیص داد و در اتخاذ تصمیمات بازاریابی سازمان­ها از آن بهره برد.برند در سال­های اخیر به یکی از داغ ترین موضوعات بازاریابی تبدیل شده است. در تصمیم­های ادغام و خرید موضوع ارزش گذاری برند شرکت، بسیار اهمیت می­یابد. گاهی اوقات ارزش تخمینی برند یک شرکت سهم قابل توجهی از ارزش دارایی­های فیزیکی شرکت را تشکیل می­دهد. برند بر طرز فکر و نگرش مصرف کننده در مورد یک برند تأثیر می­گذارد و برند مناسب سبب تقویت رشد سازمان می­شود(عزیزی، درویشی و نمامیان، 1390)درادبیات علمی برند، از دو بعد می­توان نگریست: "چه چیز برند را قدرتمند می­سازد" و "چگونه می­توان یک برند قدرتمند ایجاد کرد". بُعد اول ، اشاره به منابع ارزش آفرینی برند برای سازمان یا مشتری دارد. در اصل در این بخش ، بیان می­شود که چه چیز در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل شکل می­گیرد که سبب با ارزش شدن سازمان خاص با یک برند، نسبت به برند دیگر و یا سازمان بدون برند می­گردد و یا چه چیز برند را برای سازمان با ارزش می­کند و چگونه سبب پیشبرد اهداف می­شود. بُعد دوم از درون سازمان می نگرد و بیان می­کند که سازمان، چگونه فعالیت­های بازاریابی خود را برای ایجاد برند قدرتمند، منسجم می سازد) ایلیسس و وبستر[1]، 2009).امروزه سرعت تحولات به آسانی اصول موفقیت دیروز را از روال انداخته و منسوخ نموده است. سازمان­ها باید چالش­ها و رویداد­های جدید را شناسایی کرده و به آن­ها به چشم یک فرصت نگاه کنند و از آنها برای رشد و پیشرفت سازمان استفاده نمایند. برند انسانی نیز یکی از موضوعات تازه و فرصتی برای سازمان­های امروزی است (فراند و پیجز[2]، 1996). با بررسی و شناسایی ویژگی­های برند انسانی و با یک چشم انداز مناسب می­توانیم، جهت مشخصی را که در زمینه کمک به یک سازمان در مسیر دستیابی به اهداف بلند مدت استراتژیک و اهداف رشد مالی بازی می­کند نشان دهیم .چشم­انداز برند باید در راستای ماموریت­ها، ارزش­ها و بیانیه سازمان باشد.[1]- Ilicic & Webster[2]- Ferrand & Pages***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 185قیمت : چهارده هزار تومان  

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.