پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

استاد راهنما

دکتر رضا فانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالب:چکیده ................................................................................................................................. 1مقدمه ................................................................................................................................... 2الف) بیان مسأله .................................................................................................................... 3ب) سؤالات تحقیق ............................................................................................................... 3ج) فرضیه‌های تحقیق ............................................................................................................ 3د) پیشینه تحقیق ................................................................................................................... 4هـ) اهداف تحقیق ................................................................................................................. 5و) روش تحقیق..................................................................................................................... 6ز) سامان‌دهی تحقیق ............................................................................................................. 6فصل اول: تعاریف و مفاهیم1ـ1ـ تعریف اقرار ................................................................................................................. 71ـ1ـ1ـ تعریف حقوقی و فقهی از اقرار .................................................................................. 71ـ1ـ1ـ1ـ تعریف حقوقی از اقرار .......................................................................................... 71ـ1ـ1ـ2ـ تعریف اقرار در فقه ............................................................................................... 81ـ1ـ2ـ تعریف مفاهیم مرتبط با اقرار....................................................................................... 91ـ1ـ2ـ1ـ تعریف دلیل .......................................................................................................... 91ـ1ـ2ـ2ـ ارتباط اماره و اقرار ................................................................................................ 101ـ1ـ2ـ3ـ تفاوت بین اعتراف و اقرار ...................................................................................... 111ـ1ـ3ـ اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری ............................................................................. 111ـ1ـ3ـ1ـ شرایط مشترک اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری ................................................... 121ـ1ـ3ـ1ـ الف ـ تنجیز در اقرار ............................................................................................. 121ـ1ـ3ـ1ـ ب ـ معلق نبودن اقرار ............................................................................................ 131ـ1ـ3ـ1ـ ج ـ اهلیت داشتن مقر ............................................................................................ 131ـ1ـ3ـ1ـ د ـ ضمانت اجرای آزادی در اقرار .......................................................................... 151ـ1ـ3ـ2ـ تفاوت‌های اقرار مدنی و اقرار کیفری ...................................................................... 171ـ1ـ3ـ2ـ الف ـ از جهت تعداد دفعات اقرار .......................................................................... 181ـ1ـ3ـ2ـ ب ـ از جهت امکان منتفی شدن اثر اقرار ................................................................. 181ـ1ـ3ـ2ـ ج ـ از جهت مجمل و مبین بودن ............................................................................ 181ـ1ـ3ـ2ـ د ـ از جهت امکان انکار بعد از اقرار ....................................................................... 181ـ1ـ3ـ2ـ هـ ـ از جهت تأثیر تعداد دفعات اقرار در نتیجه آن ................................................... 191ـ1ـ3ـ2ـ و ـ از جهت انگیزه اقرار ........................................................................................ 191ـ1ـ3ـ2ـ ی ـ از جهت تأثیر اقرار در مرحله تحقیق.................................................................. 191ـ2ـ تعریف اکراه ................................................................................................................. 191ـ2ـ1ـ تعریف فقهی و حقوقی از اکراه .................................................................................. 201ـ2ـ1ـ1ـ تعریف حقوقی از اکراه ........................................................................................... 201ـ2ـ1ـ2ـ تعریف اکراه در فقه ............................................................................................... 211ـ2ـ1ـ3ـ اقسام اکراه ............................................................................................................ 231ـ2ـ1ـ3ـ الف ـ اکراه مُلجی یا اکراه تامّ .................................................................................. 231ـ2ـ1ـ3ـ ب ـ اکراه ناقص یا اکراه غیرملجی .......................................................................... 231ـ2ـ2ـ مفاهیم مرتبط با اکراه ................................................................................................. 251ـ2ـ2ـ1ـ تعریف اضطرار ...................................................................................................... 251ـ2ـ2ـ2ـ تعریف اجبار ......................................................................................................... 261ـ2ـ2ـ3ـ مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار .................................................................................. 27فصل دوم: دلایل در امور حقوقی و جایگاه اقرار در آن‌ها2ـ1ـ نظام‌های دادرسی از نظر توجه به دلیل و جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی...................... 292ـ1ـ1ـ بررسی انواع سیستم‌های تحصیل دلیل ......................................................................... 292ـ1ـ1ـ1ـ سیستم دلایل معنوی (آزاد) ..................................................................................... 292ـ1ـ1ـ2ـ سیستم دلایل قانونی ............................................................................................... 302ـ1ـ1ـ3ـ تفاوت‌های موجود بین این دو سیستم ...................................................................... 302ـ1ـ1ـ4ـ ارتباط ادله اثبات دعوی با حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی .................................... 312ـ1ـ2ـ تاریخ تطوّر ادله اثبات دعوی ...................................................................................... 332ـ1ـ2ـ1ـ دوره اطلاق‌گرایی .................................................................................................. 332ـ1ـ2ـ2ـ دوره قتال و آزمایش قضایی (دوئل) ........................................................................ 332ـ1ـ2ـ3ـ دوره اثبات قانونی .................................................................................................. 342ـ1ـ2ـ4ـ دوره اقناع وجدان قاضی ........................................................................................ 342ـ1ـ2ـ5ـ دادرسی ترکیبی ..................................................................................................... 352ـ1ـ3ـ جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی ............................................................................ 352ـ2ـ تحصیل دلیل در نظام حقوق مدنی ایران .......................................................................... 372ـ2ـ1ـ انواع دلیل و جایگاه اقرار ........................................................................................... 372ـ2ـ1ـ1ـ اقرار ..................................................................................................................... 392ـ2ـ1ـ2ـ اسناد کتبی ............................................................................................................. 392ـ2ـ1ـ2ـ الف ـ تقسیم اسناد به رسمی و عادی ....................................................................... 402ـ2ـ1ـ2ـ ب ـ تفاوت سند رسمی با سند عادی ...................................................................... 412ـ2ـ1ـ3ـ شهادت ................................................................................................................. 412ـ2ـ1ـ4ـ امارات .................................................................................................................. 422ـ2ـ1ـ4ـ الف ـ اماره قانونی ................................................................................................. 422ـ2ـ1ـ4ـ ب ـ اماره قضایی .................................................................................................. 432ـ2ـ1ـ4ـ ج ـ تفاوت اماره قانونی با اماره قضایی .................................................................... 432ـ2ـ1ـ5ـ قسم ..................................................................................................................... 442ـ2ـ1ـ6ـ تحقیق محلی ......................................................................................................... 452ـ2ـ1ـ7ـ معاینه محل ........................................................................................................... 462ـ2ـ1ـ 8 ـ کارشناس ............................................................................................................ 462ـ2ـ2ـ اقسام اقرار ............................................................................................................... 472ـ2ـ2ـ1ـ به اعتبار نوع دلالت آن: اقرار صریح و ضمنی ........................................................... 472ـ2ـ2ـ2ـ به اعتبار دامنه شمول آن: اقرار کلی و جزئی .............................................................. 482ـ2ـ2ـ3ـ به اعتبار مکان اخبار آن: در دادگاه و خارج از دادگاه ................................................. 492ـ2ـ2ـ4ـ به اعتبار ابزار بیان آن: اقرار کتبی و شفاهی ............................................................... 502ـ2ـ2ـ5ـ به اعتبار نقش آن در دعوا: اقرار قاطع و غیرقاطع دعوا ............................................... 512ـ2ـ2ـ6ـ به اعتبار ترکیب آن: اقرار ساده، مقید و مرکب ........................................................... 532ـ3ـ ماهیت حقوقی اقرار در قدرت اثبات آن و قطع دعوا ....................................................... 552ـ3ـ1ـ ماهیت حقوقی اقرار و شرایط صحت اقرار .................................................................. 552ـ3ـ1ـ1ـ ماهیت حقوقی اقرار ............................................................................................... 552ـ3ـ1ـ1ـ الف ـ اقرار راه مستقیم اصابت به واقع ..................................................................... 582ـ3ـ1ـ1ـ ب ـ اماره یا فرض حقوقی بودن اقرار ..................................................................... 592ـ3ـ1ـ1ـ ج ـ نظریه اسقاط حق اثبات مقر؛ جابه‌جایی مدعی و منکر ......................................... 612ـ3ـ1ـ1ـ د ـ انتفاء موضوع دعوا ........................................................................................... 622ـ3ـ1ـ2ـ ماهیت اقرار در دادگاه ............................................................................................ 622ـ3ـ1ـ3ـ لزوم اعلام اراده ..................................................................................................... 632ـ3ـ1ـ4ـ نبودن لفظ از ارکان تحقق اقرار ............................................................................... 652ـ3ـ1ـ5ـ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار .......................................................................... 652ـ3ـ2ـ آثار اقرار .................................................................................................................. 652ـ3ـ2ـ1ـ الزام ناشی از اقرار ................................................................................................. 672ـ3ـ2ـ2ـ نسبی بودن الزام ..................................................................................................... 682ـ3ـ2ـ3ـ قطع دعوا .............................................................................................................. 69فصل سوم: اقرار از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و اثر اکراه در اقرار3ـ1- بررسی قاعده اقرار از دیدگاه فقهی ................................................................................ 703ـ1ـ1ـ تبیین عناصر و ارکان قاعده اقرار ................................................................................. 703ـ1ـ1ـ1ـ مبنای اعتبار اقرار ................................................................................................... 703ـ1ـ1ـ1ـ الف‌ـ دلیل نقلی ..................................................................................................... 703ـ1ـ1ـ1ـ ب ـ دلیل عقلی ..................................................................................................... 723ـ1ـ1ـ2ـ عناصر تعریف اقرار ............................................................................................... 733ـ1ـ1ـ2ـ الف ‌ـ اخبار .......................................................................................................... 733ـ1ـ1ـ2ـ ب‌ ـ حق .............................................................................................................. 743ـ1ـ1ـ2ـ ج‌ ـ نفع غیر .......................................................................................................... 753ـ1ـ1ـ2ـ د‌ ـ ضرر مقر ......................................................................................................... 753ـ1ـ1ـ3ـ ارکان اقرار ............................................................................................................ 753ـ1ـ1ـ3ـ الف‌ ـ اقرارکننده یا مقر ......................................................................................... 753ـ1ـ1ـ3ـ ب‌ ـ منتفع از اقرار یا مقرله ..................................................................................... 773ـ1ـ1ـ3ـ ج‌ـ موضوع اقرار یا مقربه ........................................................................................ 783ـ1ـ2ـ وضعیت حقوقی اقاریر مختلف ................................................................................... 793ـ1ـ2ـ1ـ وضعیت حقوقی اقرار معسر و ورشکسته ................................................................. 793ـ1ـ2ـ2ـ وضعیت حقوقی اقرار مریض .................................................................................. 803ـ1ـ2ـ3ـ وضعیت حقوقی تکذیب مقرله ................................................................................ 813ـ1ـ2ـ4ـ وضعیت حقوقی رجوع از اقرار ............................................................................... 823ـ1ـ2ـ5ـ وضعیت حقوقی اقرار به نسب ................................................................................ 833ـ1ـ2ـ5ـ الف‌ـ شرایط وجودی صحت اقرار به نسب صغیر ..................................................... 843ـ1ـ2ـ5ـ ب‌ـ شرط سلبی ..................................................................................................... 843ـ2ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی و جزایی ایران ..................................................................... 853ـ2ـ1ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی ....................................................................................... 853ـ2ـ1ـ1ـ شرایط اکراه موثر ................................................................................................... 853ـ2ـ1ـ2ـ اکراه در طلاق ....................................................................................................... 873ـ2ـ1ـ3ـ اکراه در نکاح ....................................................................................................... 873ـ2ـ1ـ4ـ اکراه در صلح، اجاره، وصیت .................................................................................. 883ـ2ـ1ـ5ـ اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظامی حقوق ایران ....................................................... 893ـ2ـ2ـ کاربرد اکراه در حقوق کیفری ..................................................................................... 903ـ2ـ2ـ1ـ1ـ اکراه در جرایم تعزیری ....................................................................................... 903ـ2ـ2ـ2ـ اکراه در برخی جرایم مستوجب حد و نوعی قتل ...................................................... 913ـ2ـ2ـ3ـ اکراه در جنایات مادون نفس ................................................................................... 933ـ2ـ2ـ4ـ اکراه در قتل .......................................................................................................... 933ـ2ـ2ـ5ـ قتل مورث به خاطر اکراه غیر و مانعیت از ارث ........................................................ 953ـ3ـ اثبات بی‌اعتباری اقرار .................................................................................................... 953ـ3ـ1ـ موجبات فساد اقرار ................................................................................................... 963ـ3ـ1ـ1ـ فقدان شرط صحت ................................................................................................ 963ـ3ـ1ـ2ـ اقرار مبتنی بر غلط ................................................................................................. 973ـ3ـ1ـ3ـ اقرار مبتنی بر اشتباه ................................................................................................ 983ـ3ـ1ـ3ـ الف‌ـ اشتباه موضوعی ............................................................................................. 983ـ3ـ1ـ3ـ ب‌ـ اشتباه حکمی .................................................................................................. 983ـ3ـ1ـ4ـ عذر موجه ............................................................................................................. 993ـ3ـ2ـ بار اثبات بطلان اقرار ................................................................................................. 993ـ3ـ2ـ1ـ امکان نقض حکم صادره بر مبنای اقرار باطل ............................................................ 1003ـ3ـ2ـ2ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور مدنی ........................ 1003ـ3ـ2ـ3ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور کیفری ...................... 101نتیجه‌گیری ............................................................................................................................ 103پیشنهادات ............................................................................................................................ 105فهرست ............................................................................................................................... 106چکیده انگلیسی...................................................................................................................... 109چکیده دلایل باید برابر اصول و روش‌های قانونی تحصیل شوند، بنابراین دلایلی که به طرق غیرقانونی جمع شده باشند بی‌اعتبارند، چنانکه اصل 38 قانون اساسی مقرر می‌دارد: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود، همچنین ماده 1262 قانون مدنی، مقرر می‌دارد: اقرار کننده باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره نافذ نیست. اقرار براساس حدیث مشهور نبوی «اقرار العقلاء علی أنفسهم جایز» در فقه اسلامی به‌عنوان مادر دلایل شناخته می شود و دلیلی است که به‌طور مستقیم و بدون هرگونه واسطه از طرف شخص مدعی علیه در اختیار دادرس قرار می‌گیرد و بدون احتیاج به هرگونه رسیدگی معتبر شناخته می‌شود و قاطع دعوی است. هر کس اقرار به حقی برای غیر نماید ملزم به اقرار خود خواهد بود.حجیت اقرار در امور کیفی تابع ارزش گذاری قاضی است در حالی که اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است. دلالت اقرار بر واقعیت و حقیقت به حدی است که ماده 202 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: هر کس اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. اما هرگاه فساد و بطلان اقرار به علت فقدان شرط صحت یا کذب اقرار ثابت شود یا ادعای مُقرّ مبنی بر اشتباه یا غلط بودن اقرار ثابت شود، اقرار مزبور اثری نخواهد داشت. اقرار به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی از دو منظر فقهی و حقوقی قابل بررسی است.مقدمهاقرار هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است. اقرار نشانه غلبه غرائز نیک آدمی، بر خودپرستی و نفع‌پرستی است. هر کسی در برابر واقعیتی که بیان آن به زیان اوست با دو انگیزه مواجه می‌شود، یک راستگویی که به کمک تعالیم اخلاقی و دینی او را در جهت بیان حق می‌کشاند و دیگری خودخواهی که او را به پنهان داشتن و کتمان واقع‌ و حتی بیان خلاف حقیقت، سوق می‌دهد و اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت‌طلبی شخص است. اهمیت اقرار از این جهت هم هست که قاضی را در صدور حکمی که بر اساس اقرار است به رضایت وجدان می‌رساند.غالباً رسیدگی به دلایل و بعد صدور حکم، قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می‌دهد در نتیجه انجام تکلیف از جانب او حقی پنهان مانده باشد، ولی در حکمی که مستند به اقرار باشد گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقاً به یک نقطه رسیده‌اند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده، رومیان آن را دلیل دلیل‌ها می‌دانستند. اقرار در ایران باستان قوی‌ترین دلیل‌ها بوده و در اسلام نیز یکی از دلایل مهم شمرده شده است.اقرار نیرومندترین دلیل اثبات دعوی است. چنانکه از آن به ام‌الدلایل یا ملکه دلایل تعبیر می‌شود. طبق ماده 1259 قانون مدنی: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. اقرار در لغت به معنی تثبیت و تحکیم آمده ولی در اصطلاح قضایی، به معنی اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع شخص دیگر می‌باشد در اینجا اقرار اخبار است؛ یعنی مقر خبر می‌دهد از وجود امری که سابقاً وجود داشته است. بنابراین اقرار، انشاء نیست که موجد حقی باشد. شاید بتوان گفت که اقرار، عکس ادعا است؛ چون در ادعا، اظهار حقی می‌شود به نفع خود و بر ضرر غیر.از آنجا که اقرار متضمن زیان مقر است، به همین جهت شرایط زیادی برای مقر پیش‌بینی شده است. ماده 1262 قانون مدنی مقرر می‌دارد: اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست.دلالت اقرار تا حد زیادی از نوع دلالت عقلی می‌باشد؛ چرا که معمولاً افراد عاقل هیچگاه به دروغ به ضرر خویش و به نفع دیگری اقرار به امری نمی‌نمایند. حدیث نبوی «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» مبین همین امر است.با توجه به اینکه نظر قانونگذار در مورد اثر اکراه در اقرار شفاف نیست و این مسأله تولید اختلاف می‌کند و از آنجایی که به فراخور موضوع، مطالعه و تحقیق و یا رساله‌ای به‌صورت تخصّصی و جزئی صورت نگرفته و از سویی با توجه به اینکه اکثر موضوعات و مسائل حقوقی در کشور ما الهام گرفته از فقه امامیه بوده و ریشه بیشتر نهادهای حقوقی در فقه می‌باشد، بنابراین موضوع رساله خود را بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران برگزیدم تا بتوانم کمکی هرچند اندک در ارائه راهکارهایی برای حل مسائل و مشکلاتی که در جامعه و محاکم دادگستری در زمینه موضوع حاضر وجود دارد، بنمایم.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 123 قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید