پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا: بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده آموزش های الکترونیک

پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و لایحه قانون مجازات اسلامی 1390

استاد راهنما:

آقای دکتر ابوالفتح خالقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالب:مقدمه.........................................................................................................................11- بیان مسئله............................................................................................................. 12- سؤالات اصلی تحقیق................................................................................................. 13- فرضیه تحقیق........................................................................................................... 14-پیشینه تحقیق........................................................................................................... 25- روش تحقیق.............................................................................................................. 26- موانع تحقیق.............................................................................................................. 27- اهداف تحقیق............................................................................................................ 28- ساختار تحقیق........................................................................................................... 2فصل اول: کلیات تحقیق................................................................................................... 4مبحث اول: مفاهیم......................................................................................................... 5گفتار اول: تعریف جرم...................................................................................................... 5بند اول: در لغت.............................................................................................................. 5بند دوم: در اصطلاح......................................................................................................... 5گفتار دوم :تعریف مجازات.................................................................................................. 8بند اول: در لغت.............................................................................................................. 8بنددوم : در اصطلاح......................................................................................................... 8گفتار سوم: تعریف تعدد جرم............................................................................................ 10بند اول: در لغت............................................................................................................ 10بند دوم : در اصطلاح....................................................................................................... 10گفتار چهارم: تعریف تکرار جرم.......................................................................................... 13بند اول: در لغت............................................................................................................ 13بند دوم: در اصطلاح........................................................................................................ 13مبحث دوم: تاریخچه تعدد و تکرار جرم در ایران...................................................................... 16گفتار اول: تعدد جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی................................................................. 16بند اول: تعدد جرم قبل از انقلاب....................................................................................... 161- 1 قانون مجازات عمومی مصوب 1304............................................................................ 161-2 ماده 2 الحاقی مصوب 1311...................................................................................... 181-3 قانون مجازات عمومی مصوب 1352............................................................................. 22بند دوم : تعدد جرم بعد از انقلاب اسلامی.......................................................................... 272-1 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 و قانون مجازات اسلامی 1370................................. 272 -2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390........................................................................... 32گفتار دوم: تکرار جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی................................................................ 33بند اول: تکرار جرم قبل از انقلاب اسلامی.......................................................................... 331- 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1304........................................................................... 331- 3 قانون اصلاحی 1310.............................................................................................. 341- 4 قانون مجازات عمومی سال 1352............................................................................. 36بند دوم: تکرار جرم پس از انقلاب اسلامی.......................................................................... 391- 2 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361................................................................. 392- 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370.................................................................... 402-3 لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب 1390.................................................................... 42مبحث سوم: مبانی نظری و تأثیر آن بر قواعد تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی.............. 43گفتار اول: مبانی نظری پذیرش تعدد و تکرار جرم.................................................................. 43بند اول: نظریه سزادهی................................................................................................ 43بند دوم: نظریه حالت خطرناک و اصل فردی کردن مجازات...................................................... 43گفتاردوم: تأثیر پذیری.................................................................................................... 48بند اول: مبنای قانون مجازات اسلامی سال 1370 در تشدید مجازات....................................... 48بند دوم: مبنای لایحه قانون مجازات اسلامی در تشدید مجازات.............................................. 48فصل دوم: بررسی تحلیلی و تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون سال 1370 ولایحه قانونمجازات اسلامی..........................................................................................................49مبحث اول: تعدد جرم................................................................................................... 50گفتار اول: اقسام تعدد جرم........................................................................................... 50بند اول: تعدد مادی....................................................................................................... 50بند دوم: تعدد معنوی.................................................................................................... 50گفتار دوم:تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1370.................................................. 51بند اول: تعدد مادی...................................................................................................... 511-1 تعدد مادی در جرایم مختلف..................................................................................... 531-2 تعدد مادی در جرایم مشابه..................................................................................... 54بند دوم: تعدد معنوی یا اعتباری جرم............................................................................... 56گفتار سوم: تعدد جرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی1390........................................ 58بند اول: تعدد معنوی.................................................................................................... 58بند دوم: تعدد مادی...................................................................................................... 58گفتار چهارم: شرایط تحقق تعدد جرم............................................................................... 66بند اول: شرایط تعدد معنوی جرم در قانون سال 1370 ولایحه قانون مجازات اسلامی.................. 661-1 وقوع فعل مجرمانه................................................................................................ 661-2 تعزیری بودن جرم.................................................................................................. 661-3 صدق عناوین مجرمانه متعدد بر رفتار واحد.................................................................. 67بند دوم: تعدد مادی درق.م.ا 1370.................................................................................. 672-1 از نظر نوع جرم ارتکابی.......................................................................................... 672-2 عدم سابقه ی اعمال مجازات های تعزیری و بازدارنده بر مرتکب...................................... 682-3 از لحاظ قلمرو جرایم ارتکابی و عدم لزوم عمدی بودن آن ها ...........................................69بند سوم: تعدد مادی در لایحه قانون مجازات اسلامی......................................................... 693-1 از نظر نوع جرم ارتکابی............................................................................................693-2 عدم سابقه ی محکومیت قطعی به جرایم مستوجب تعزیر............................................. 703-3  عدم لزوم عمدی بودن جرایم.................................................................................. 70گفتار پنجم: شیوه های اجرای مجازات در مواجهه با تعدد جرم.............................................. 71بند اول: جمع مجازات ها...............................................................................................71بند دوم: مجازات شدیدتر از مجازات اشد.......................................................................... 72بند سوم: مجازات جرم اشد یا عدم جمع مجازات ها............................................................73مبحث دوم : تکرار جرم................................................................................................. 74گفتار اول: قانون مجازات اسلامی سال 1370................................................................... 74بند اول: تکرار جرم....................................................................................................... 74بند دوم: شرایط تحقق تکرار جرم..................................................................................... 752-1 سابقه ی محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده........................................................ 752-2   اجرای محکومیت قبلی........................................................................................ 762-3 ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر.................................................................................... 76بند سوم : ویژگی های تشدید مجازات............................................................................ 773-1   اختیاری بودن..................................................................................................... 773-2   نامعین و مبهم بودن حدود تشدید مجازات................................................................. 77گفتار دوم: لایحه قانون مجازات اسلامی 1390................................................................... 78بند اول : تکرار جرم...................................................................................................... 78بند دوم: شرایط تحقق تکرار جرم.....................................................................................802-1 سابقه ی محکومیت قطعی به مجازات تعزیری درجه یک تا شش...................................... 802-2 ارتکاب مجدد جرم تعزیری درجه یک تا شش................................................................. 812-3 ارتکاب جرم جدید پیش از اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرا.......................................81بند سوم: ویژگی های تشدید مجازات تکرارجرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی.............. 813-1 الزامی بودن......................................................................................................... 813-2   معین و مشخص بودن حدود تشدید مجازات.............................................................. 81گفتار سوم: اقسام تکرار جرم........................................................................................ 82بند اول : خاص و عام................................................................................................... 821-1 تکرار جرم خاص.................................................................................................... 822-1 تکرار جرم عام...................................................................................................... 83بند دوم: موقت و دایم.................................................................................................. 832-1   تکرار جرم موقت................................................................................................. 832-2 تکرار جرم دائم..................................................................................................... 84بند سوم: ساده و به عادت........................................................................................... 843-1 تکرار جرم ساده....................................................................................................843-2 تکرار جرم به عادت................................................................................................ 84گفتار چهارم: تفاوت تعدد و تکرار جرم.............................................................................. 86مبحث سوم: بررسی نظام تعدد و تکرار در حدود................................................................ 87گفتار اول: تعدد جرم در حدود........................................................................................ 87بند اول: تعدد جرم در حدود بر اساس قانون سال 1370........................................................871-1   تعدد جرم در زنا ..................................................................................................871-2 تعدد جرم در شرب خمر......................................................................................... 871- 3 تعدد جرم قذف.................................................................................................... 881-4   تعدد جرم سرقت................................................................................................ 88بند دوم: تعدد حدود در لایحه قانون مجازات اسلامی........................................................... 89گفتار دوم: تکرار جرم در حدود....................................................................................... 91بند اول : تکرار حدود در قانون مجازات اسلامی 1370......................................................... 91بند دوم: تکرار حدود در لایحه قانون مجازات اسلامی.......................................................... 92نتیجه گیری.............................................................................................................. 94منابع و مأخذ............................................................................................................. 96چکیده:جرم همواره برای بشرخطرناک است.اما گاهی حالت خاص ارتکاب جرم جامعه را تهدید ویژه می کند. تعدد و تکرار جرم یکی از این حالات است که قانون گذار تشدید مجازات را جهت جلوگیری از این وضعیت مقرر نموده است. تعدد جرم حالت کسی است که مرتکب جرایم مختلف شده بدون این که در رابطه با هیچ کدام محکومیت قطعی یافته باشد. تکرار جرم حالتی که شخص پس از محکومیت قطعی و اجرای مجازات در برخی از قوانین مجدداً مرتکب جرم جدیدی شده باشد.امروزه چگونگی تأثیر تعدد و تکرار جرایم بر مجازات و همچنین کیفیت مجازات‌ها جهت پیشگیری از این حالات از اهمیت خاصی برخوردار است و نظر به تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی لزوم بررسی بیشتر و تحلیل تفاوت های موجود در قانون سابق و لایحه ضروری به نظر می رسد. در قانون سال 1370 مبنای مقنن در تشدید مجازات نظریه ی بازدارندگی است و لایحه قانون مجازات اسلامی مبنای تشدید مجازات را با هدف متناسب کردن مجازات‌ها با درجه ی مجرمیت بر اصل فردی کردن مجازات‌ها قرار داده است. در اعمال تشدید در تعدد جرایم تنها در جرایم حدی و تعزیری درجه ی هفت و هشت از قاعده ی جمع مجازات‌ها و در تکرار جرم از نظریه مجازات شدیدتر از مجازات اشد پیروی کرده است. مقنن به پیروی از اصل قانونی بودن مجازات‌ها در تشدیدها و در صورت وجود جهات تخفیف حدود تشدید و تخفیف را معین نموده است. در این پژوهش سعی بر آن است که قانون سال 1370 و لایحه قانون مجازات اسلامی به صورت تطبیقی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.مقدمه1- بیان مسئلهعدالت اقتضا می کند میان مجرمی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده است با مجرمی که مکرر مرتکب بزه می شود، و همچنین مجرمی که مرتکب یک جرم شده و مجرمی که مرتکب جرایم متعدد شده است، ولی به علل گوناگون تحت تعقیب قرار نگرفته به یک میزان مجازات حکم نشود و میان این دو تفاوت باشد؛ چرا که جامعه از وجود او متحمل خطرات و ضرر بیشتری خواهد شد.   تعدد و تکرار جرم به عنوان علل مشدده ی کیفر یکی از مهم ترین مباحث در نظام کیفری کشور است، که مورد توجه اکثر حقوق‌دانان قرار گرفته است. تفاوت های عمده ای از نظر مواد مربوط به تعدد و تکرار، نوع مجازات های در معرض تعدد و تکرار و نهادهای مختلف جزایی از قبیل تعیین جمع مجازات‌ها یا تلفیق در موارد مختلف میان ق.م.ا سال 1370 و لایحه قانون مجازات اسلامی مشاهده می گردد. و ما در صدد تحلیل و توصیف این تفاوت‌ها و ارزیابی جهت گیری لایحه نسبت به قانون سابق هستیم.2- سوالات اصلی تحقیقسئوال اصلی این تحقیق عبارت است از:رویکرد لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 در رابطه با تعدد و تکرار جرم در مقایسه با قانون 1370 چگونه است؟3- فرضیه تحقیقرویکرد مقنن در لایحه قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات در موارد تعدد و تکرار و بیان مقررات مربوط به حدود و قصاص با اجرای اصل قانونی بودن مجازات و ممانعت از اعمال‌نظر شخصی دادگاه‌ها می‌باشد.4- پیشینه تحقیقتعدد و تکرار جرم از مهم ترین مباحث در نظام کیفری است که مورد توجه اکثر حقوق‌دانان قرار گرفته است. پایان نامه هایی با موضوع تعدد و تکرار جرم در قوانین موضوعه ایرا ن و هم چنین مقایسه این قوانین با مقررات کشورهای دیگر از جمله مصر نوشته شده است.در این راستا کتب ارزشمندی همچون مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، تعدد و تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی به بررسی قواعد تعدد و تکرار جرم پرداخته اند. با تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 ضروری به نظر می رسد با مطالعه تطبیقی میان قانون مجازات اسلامی 1370 و لایحه به بررسی دقیق نظام تعدد و تکرار جرم به عنوان علل عام تشدید مجازات پرداخت. شاید تدوین این پایان نامه حرکتی در راه پیشرفت قانون کیفری کشور باشد.5- روش تحقیقاین تحقیق از طریق تحلیل محتوی کتب و منابع حقوقی و از نوع کتابخانه‌ای و نظری مورد بررسی قرار گرفته است.6- موانه تحقیقکمبود منابع یکی از بزرگترین مشکلات و موانع در راه تدوین این پایان نامه بود.7- اهداف تحقیقپیشگیری از تکرار و تعدد جرم توسط مجرمین خطرناک به واسطه ی نظام تشدید مجازات، با عنایت به تغییرات عمده ای که در لایحه نسبت به قانون مجازات اسلامی سال 1370 در این خصوص وجود دارد جهت آگاهی از قواعد تعدد و تکرار در لایحه قانون مجازات اسلامی و تبیین نقاط ضعف و قوت این لایحه نسبت به ق.م.ا سال 1370 مورد توجه نگارنده قرار گرفته است.8- ساختار تحقیقاین پایان نامه در دو فصل تنظیم شده است؛ در فصل اول به بیان کلیاتی در رابطه با مفاهیـم و تاریخچه ی تعدد و تکرار جرم و مبانی نظری قواعد تعدد و تکرار پرداخته شده است ، و در فصل دوم نظام تعدد و تکرار جرم به صورت تطبیقی در قانون سال 1370 و لایحه سال 1390 مورد بررسی قرار گرفته است.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 113 قیمت : چهارده هزار تومان  

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید