پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: قتل عمد غیر مستوجب قصاص

متن کامل پایان نامه با عنوان : قتل عمد غیر مستوجب قصاص

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه قم

دانشکده آموزش های الکترونیکی

پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

قتل عمد غیر مستوجب قصاص

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر عادل ساریخانی

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر خالقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :مقدمه.......................................................................................................................1الف) بیان مسئله.........................................................................................................1ب) پرسش های تحقیق................................................................................................2ج) فرضیه های تحقیق...................................................................................................3د) اهداف تحقیق...........................................................................................................3ه) روش تحقیق.............................................................................................................3و) سابقه تحقیق...........................................................................................................4ز) ساختار....................................................................................................................5فصل اول: کلیات پژوهشمبحث اول: مفاهیم........................................................................................................8گفتار اول: مفهوم لغوی...................................................................................................8بند اول: مفهوم لغوی قتل................................................................................................8بند دوم: مفهوم لغوی عمد...............................................................................................8بند سوم: مفهوم لغوی قصاص..........................................................................................8بند چهارم: مفهوم لغوی دیه.............................................................................................9گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی............................................................................................9بند اول: مفهوم اصطلاحی قتل.........................................................................................9بند دوم: مفهوم اصطلاحی عمد.......................................................................................11بند سوم: مفهوم اصطلاحی قتل عمد...............................................................................12الف) ارکان قتل عمد......................................................................................................13ب) عنصر روانی عمد.....................................................................................................16ج) موارد قتل عمدی......................................................................................................17بند چهارم: مفهوم اصطلاحی قصاص.................................................................................20بند پنجم: مفهوم اصطلاحی دیه.......................................................................................24الف) فقه.....................................................................................................................24ب) حقوق موضوعه........................................................................................................26ج) موارد پرداخت دیه از بیت المال.....................................................................................27مبحث دوم: پیشینه........................................................................................................32گفتار اول: جهان باستان...................................................................................................32بند اول: یونان باستان.......................................................................................................34گفتار دوم: ایران باستان....................................................................................................34بند اول: هخامنشیان........................................................................................................34بند دوم: اشکانیان............................................................................................................36بند سوم: ساسانیان.........................................................................................................37گفتار سوم: ادیان الهی......................................................................................................38بند اول: دین یهود..............................................................................................................38بند دوم: دین مسیحیت......................................................................................................40بند سوم: دین مقدس اسلام...............................................................................................44فصل دوم: موارد و مصادیق قتل های عمدی غیرمستوجب قصاصمبحث اول: موارد مستقیم قتل عمدی غیر مستوجب قصاص......................................................50گفتار اول: عدم برابری قاتل و مقتول در حریت و بردگی..............................................................50گفتار دوم: قتل فرزند توسط پدر.............................................................................................50بند اول: فلسفه عدم قصاص پدر به خاطر کشتن فرزند...............................................................51بند دوم: دیدگاه امامیه.........................................................................................................52بند سوم: دیدگاه اهل سنت..................................................................................................54بند چهارم: قتل فرزند توسط پدر در حقوق موضوعه ایران.............................................................55گفتار سوم: قتل به اعتقاد مهدورالدم.......................................................................................56بند اول: قتل های ناموسی....................................................................................................58بند دوم: قتل در فراش...........................................................................................................59بند سوم: قتل مرتد...............................................................................................................59الف) حربی.........................................................................................................................59ب) حکم مرتد از دیدگاه امامیه................................................................................................61ج) حکم مرتد از دیدگاه اهل سنت...........................................................................................61بند چهارم: قتل ساب النبی...................................................................................................62الف) جرم سب النبی از دیدگاه فقیهان اهل سنت......................................................................64گفتار چهارم: قتل کافر توسط مسلمان.....................................................................................66بند اول: فقه امامیه..............................................................................................................66بند دوم: اهل سنت..............................................................................................................67مبحث دوم: قتل های مردد بین عمدی و قتل غیرعمدی...............................................................70گفتار اول: قتل بالغ توسط کودک (صغر).....................................................................................70گفتار دوم: جنون...................................................................................................................75بند اول: نحوه احراز جنون........................................................................................................76بند دوم: آثار جنون.................................................................................................................76گفتار سوم: قتل دیوانه توسط عاقل..........................................................................................77گفتار چهارم: قتل در حال مستی.............................................................................................78بند اول: مستی از نظر میزان تأثیر بر دستگاه عصبی...................................................................80الف) مستی تام...................................................................................................................80ب) مستی نسبی................................................................................................................81ج) مستی بر مبنای قصد شخصی مست..................................................................................82د) مستی ارادی...................................................................................................................82ه) مستی غیر ارادی..............................................................................................................85فصل سوم: احکام و آثار کیفری و مدنی قتل عمد غیر مستوجب قصاصمبحث اول: تبدیل قصاص به دیه به علت فرار قاتل.......................................................................89مبحث دوم: مجازات قتل فرزند توسط پدر...................................................................................90گفتار اول: قتل فرزند توسط مادر در حقوق ایران..........................................................................93مبحث سوم: مجازات قتل به اعتقاد مهدورالدم...........................................................................94گفتار اول: احکام قتل در فراش................................................................................................96مبحث چهارم: احکام قتل کافر توسط مسلمان..........................................................................105گفتار اول: قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم......................................................................105گفتار دوم: قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید.....................................................................106گفتار سوم: احکام و مقررات مربوط..........................................................................................107مبحث پنجم: احکام قتل دیوانه توسط عاقل...............................................................................109مبحث ششم: حکم قتل عمد توسط صغیر................................................................................109مبحث هفتم: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی....................................................................110گفتار اول: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی.........................................................................110بند اول: حیات ناشی از اجرای قصاص.......................................................................................118بند دوم: حیات ناشی از تشریع قصاص......................................................................................119بند سوم: قصاص و پیشگیری از انتقام فردی (تشفی مجنی علیه یا اولیای دم)................................123نتیجه گیری.........................................................................................................................128پیشنهادات..........................................................................................................................131منابع و مآخذ........................................................................................................................133چکیده:مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما همیشه اینطور نیست ، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است ، که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست . مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی شود را میتوان به ۳ دسته تقسیم کرد :الف- قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند (قتل عمدی شخص مهدور الدّم، قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می یابد،قتل در فراش) ب- قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد. (گذشت ولی دم ، مطالبه دیه ، فوت قاتل....) ج- قتل های عمدکه موجب قصاص نیست. (قتل فرزند توسط پدر، قتل دیوانه توسط عاقل....). حال در این گونه موارد سوال این است که در صورت عدم قصاص قاتل، برای برقراری نظم اجتماعی چه راهکاری وجود دارد که در این تحقیق به صورت کتابخانه ای و بهره برداری از پرونده های قضایی مطروحه در محاکم قضایی به مصادیق رافع قصاص در قتل عمد و نحوه احقاق حق اولیا دم پرداخته شده است. هر چند در این میان افرادی که عزیزان خود را به هر دلایلی از دست داده اند و قاتلشان مجازات نشده است، به امنیت اجتماعی و عدالت بدگمان هستند و این گروه در صورت عدم کنترل و هدایت چه بسا به هنجارشکنان جامعه تبدیل خواهند شد تا انتقام خود را از قانون، جامعه و امنیت اجتماعی بگیرند.مقدمه:در بسیاری از موارد از طریق افراد جامعه و رسانه های جمعی و یا در سمینارهای تخصصی در خصوص عدم قصاص برخی افراد با توجه به انجام قتل عمد خوانده یا شنیده بودیم و این موضوع که چرا برخی افراد که مرتکب جرم قتل عمد شده اند قصاص نمی شوند سئوال بسیاری از افراد جامعه است که در ذهن با آن کلنجار می روند.در کتب فقهی و حقوقی و احادیث ، قصاص به عنوان یکی از مجازاتهایی است که مقنن در تقسیم بندی های بعمل آمده از انواع مجازات، در قانون مجازات اسلامی و در ماده 14 و 16 بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می شود و باید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می تواند منجر به قتل شود یا منجر به جراحت در فرد مجنی علیه گردد. اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی گردد چرا که مواردی در قانون پیش بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می گردد.لذا در این تحقیق به طور مبسوط به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی حقوقی و فقهی قتل عمد و قصاص، دلایل رافع و شرایط عدم قصاص قاتل از دیدگاه اهل سنت و امامیه و همچنین حقوقدانان و تطبیق نظریات فقها و حقوقدانان اهل سنت و امامیه و چرایی عدم قصاص و نتیجه آن بر امنیت اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است.الف: بیان مسئلهتشریع مجازات قصاص یک گام بسیار مهم در ایجاد یک نظام کیفرى عادلانه و به دور از هرگونه افراط و تفریط است.از سویی عدم قصاص قاتل در جامعه باعث جری تر شدن مجرمین می گردد. مهم‏ترین هدفى که براى اعمال مجازات بیان شده، بازداشتن و جلوگیرى از وقوع مجدد جرم در جامعه است. جرمى که اتفاق افتاده و عملى که مربوط به گذشته است و بدى حاصل از آن را غالباً نمى‏توان از بین برد، در حالى که از جرایم بعدى مى‏توان جلوگیرى کرد و به همین دلیل پیشگیرى از جرم، هدف اصلى مجازات و توجیه عمده آن به حساب مى‏ آید.مواردی که قصاص ساقط می شود گاهی مربوط به شخص قاتل و گاهی مربوط به شخص مقتول و گاهی هم به تصمیم اولیاء دم مربوط می شود . برای اینکه بتوان قاتل را در برابر مقتول قصاص نمود لازم است شرایطی در قاتل و شرایطی هم در مقتول باشدکه در این رساله این شرایط را بیان کردیم.اهم مباحث این تحقیق بررسی قتلهای عمد بدون قصاص میباشد یعنی قتلهای عمدی که در آن بنا به عللی قاتل قصاص نمی شود و ملزم به پرداخت دیه می گردد یا تعزیر می شود و در مبحثی دیگر نقش عدم قصاص در تامین امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.ب: پرسش های تحقیقدر این پایان نامه ضمن بیان دیدگاه های امامیه و اهل سنت و حقوق ایران در مورد قتل عمد غیر قصاص، سوالات مختلفی مطرح شده است و در حد امکان و به فراخور بضاعت نگارنده پیشنهادات و جواب هایی به آن داده شده است که بخشی از این سوالات عبارتند از:1) قصاص در چه مواردی ساقط می گردد و آثار و احکام آن چیست؟2) در قتل عمد غیرقصاص مجازات های اعمال شده تا چه میزان تامین کننده نظم اجتماعی هستند؟ج: فرضیه های تحقیق1) مواردی که قتل عمد محقق می شود ولی موجب قصاص نیست شامل قتل فرزند توسط پدر، قاتل دیوانه و نابالغ، مقتول دیوانه، محقون الدم بودن مقتول و قتل در بیهوشی و خواب و... می باشد. 2) مجازات های مقرر شرعی و قانونی متفاوت است در پاره ای از موارد مانند مجازات پدر بخاطر قتل فرزند یا قتل کافر توسط مسلمان تامین کننده نظم اجتماعی نیست.د: اهداف تحقیقهدف اصلی این پژوهش بیان این مطلب است که هر قتل عمدی مشمول قصاص نمی شود و قاتل برای قصاص شدن باید دارای شرایطی باشد که بیان خواهد شد و گاهی انسانها برای دفاع از ناموس و جان خود مجبور به انجام قتل می شوند که یقیناٌ نباید قصاص شوند و برعکس، قصاص این افراد نشانه عدم عدالت و امنیت اجتماعی است.ه: روش تحقیقشیوه ای که در تدوین این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته روش تحقیق توصیفی است که با استفاده از منابع در اختیار از امامیه و اهل سنت، دیدگاه های فقهای اسلامی با حقوق موضوعه ایران پیرامون موانع قصاص تطبیق داده شده است.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 136 قیمت : چهارده هزار تومان  

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید