پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در ایران

متن کامل پایان نامه با عنوان : ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در ایران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه قم

دانشکده الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در ایران

استاد راهنما:

دکتر ابوالفتح خالقی

استاد مشاور:

دکتر سیدحسن شبیری زنجانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :مقدمه.......................................................................................................................................11-1.بیان مسأله ..........................................................................................................................21-2.سؤالات اصلی تحقیق .............................................................................................................41-3. فرضیه های تحقیق.................................................................................................................41-4 . روش تحقیق.........................................................................................................................41-5 . سابقه تحقیق.......................................................................................................................51-6 . ضرورت و اهداف تحقیق...........................................................................................................61-7. موانع ومشکلات تحقیق............................................................................................................71-8. ساماندهی تحقیق..................................................................................................................8فصل اول: کلیات ..........................................................................................................................10
  1. مفاهیم مالکیت فکری...........................................................................................................11
1-1. مالکیت ادبی و هنری..............................................................................................................181-2. مالکیت صنعتی......................................................................................................................262 . مبانی مالکیت فکری.................................................................................................................392-1 . مبانی شناسایی و حمایت از مالکیت فکری ...............................................................................402-1-1 . نظریه های توجیه کننده عدم ضرورت حمایت از مالکیت فکری .....................................................402-1-1-1:ناسازگاری مالکیت فکری با قاعده تسلیط...............................................................................402-1-1-2:ناسازگاری مالکیت فکری با رسالت و قداست علم...................................................................422-1-1-3: تلقی اموال فکری به عنوان سرمایه حکومت اسلامی .............................................................422-1-2 . نظریه های ضرورت حمایت از مالکیت فکری..............................................................................422-1-2-1: قاعده حفظ نظام و دلیل عقل مستقل...................................................................................432-1-2-2 :گسترش و توسعه در مفهوم ملکیت ....................................................................................432-2 . مبانی حمایت کیفری از مالکیت فکری ...................................................................................... 44
  1. پیشینه تاریخی پیدایش و حمایت از حقوق مالکیت فکری .............................................................47
3-1 :پیشینه تاریخی پیدایش مالکیت فکری   .....................................................................................483-1-1. پیدایش و توسعه مالکیت ادبی و هنری ...................................................................................493-1-1-1 . مالکیت ادبی و هنری در جوامع بدوی   ................................................................................493-1-1-2. مالکیت ادبی و هنری در دوران باستان   ................................................................................503-1-1-3. مالکیت ادبی و هنری از قرون وسطی تا عصر جدید   ...............................................................513-1-2. پیدایش و توسعه مالیکت صنعتی     ........................................................................................523-2. پیشینه مالکیت فکری در جوامع اسلامی     .................................................................................553-3 : تاریخچه ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری درایران ..................................................623-3-1. مالکیت ادبی و هنری     .........................................................................................................623-3-2. مالکیت صنعتی   ...................................................................................................................653-4. پیشینه ضمانت اجراهای کیفری مالکیت فکری در کشورهای اروپایی و آمریکا........................................663-4-1. آلمان ..................................................................................................................................663-4-2 :ایتالیا   ................................................................................................................................683-4-3 : انگلستان ............................................................................................................................693-4-4 :ایالات متحده آمریکا ................................................................................................................733-5 : تاریخچه ظهور کنوانسیون های بین المللی حمایت از مالکیت فکری ...................................................76فصل دوم : جرائم ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری .............................................................................82
  1. جرائم علیه مالکیت ادبی و هنری.................................................................................................84
1-1. نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری ...................................................................................................851-1-1.ارکان تشکیل دهنده جرم ..........................................................................................................851-1-2. عناوین خاص مجرمانه در سایر قوانین .........................................................................................911-1-2-1. نشر یا پخش یا عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی .....................................................................911-1-2-2. چاپ ، پخش و نشر ترجمه دیگری ...........................................................................................931-1-2-3. نشر یا پخش یا عرضه آثار سمعی و بصری ................................................................................951-2. به کار بردن نام ،عنوان و نشان ویژه معرف اثر .................................................................................. 971-2-1. ارکان تشکیل دهنده جرم.......................................................................................................... 971-2-2. عنوان خاص مجرمانه در قانون مطبوعات ...................................................................................... 991-3. اقتباس غیرقانونی......................................................................................................................1001-3-1. تعریف و شرایط اقتباس.............................................................................................................1001-3-2. ارکان تشکیل دهنده جرم .........................................................................................................1031-4. تغییر یا تحریف آثار ادبی و هنری ...................................................................................................1041-5. سرقت آثار ادبی و هنری ............................................................................................................1101-6 سایر جرائم ...............................................................................................................................1121-6-1. جرائم مربوط به حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها ............................................................................1121-6-2. جرائم ارتکابی توسط مؤسسات چاپ و نشر ................................................................................114
  1. جرائم علیه مالکیت صنعتی ........................................................................................................115
2-1. از قانون ثبت علائم و اختراعات 1310تا قانون مجازات عمومی..............................................................1162-2. از قانون تعزیرات 1362 تا قانون مجازات اسلامی 1375.......................................................................1172-3. جرائم علیه نشانه های جغرافیایی................................................................................................1202-3-1. جرائم مندرج در قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی1383 ...........................................................1202-3-2. حمایت کیفری از نشانه های جغرافیایی از منظر قوانین دیگر .......................................................... 1242-4. حمایت کیفری از مالکیت صنعتی در قانون تجارت الکترونیکی1382 ..................................................... 1262-5. جرائم علیه حقوق مالکیت صنعتی درقانون ثبت اختراعات،طرحهای صنعتی وعلائم تجاری ........................1282-5-1. حمایت کیفری از حق اختراع .....................................................................................................1292-5-2 حمایت کیفری از علائم تجاری.....................................................................................................1362-5-2-1.اعمال مجرمانه مذکور در قانون ثبت اختراعات .............................................................................1362-5-2-2.اعمال مجرمانه پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی ...........................................................1372-5-3. حمایت کیفری از اسرار تجاری....................................................................................................1402-5-3-1 . اسرار تجاری در فضای واقعی.................................................................................................1422-5-3-2. اسرار تجاری در فضای مجازی..................................................................................................146فصل سوم : بررسی ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت فکری..............................................................150
  1. بررسی ضمانت اجراهای کیفری مالکیت فکری در ایران.....................................................................151
1-1. ضمانت اجراهای کیفری مالکیت ادبی و هنری..................................................................................1511-2. ضمانت اجراهای کیفری مالکیت صنعتی..........................................................................................154
  1. بررسی ضمانت اجراهای کیفری مالکیت فکری در قلمرو بین المللی....................................................159
2-1. ضمانت اجراهای مالکیت ادبی و هنری ..........................................................................................1592-2. ضمانت اجراهای مالکیت صنعتی ..................................................................................................164
  1. ارزیابی ضرورت توسل به ضمانت اجراهای کیفری ...........................................................................168
نتیجه گیری و پیشنهادات...................................................................................................................174منابع و مآخذ...................................................................................................................................179چکیده انگلیسی..............................................................................................................................186چکیدهموضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست، بلکه با پیدایش انسان،مالکیت فکری نیز به وجود آمده است. در مورد حقوق مالکیت فکری به طورخلاصه می توان گفت که حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش های فکری بشر را تعیین می کند. این شاخه نوین حقوقی که دربردارنده حقوق مربوط به مؤلفان،هنرمندان،مخترعان،صاحبان علائم و نام های تجاری وسایر آفریده های ذهنی می باشد ،با توجه به گسترش روزافزون آثاری که ناشی از قوه تفکر و تعقل افراد می باشد و لزوم حمایت از آن در راستای توسعه تمدن و اقتصاد،دارای اهمیت فراوانی می باشد.به همین دلیل لازم است که با وضع قوانین،حمایت از این حقوق و ضمانت اجراهای ناشی از نقض آن مشخص شود.دراین تحقیق که هدف آن شناخت حمایت های کیفری موجود درقوانین داخلی جهت حمایت ازحقوق مالکیت فکری می باشد،بامطالعه قوانین و منابع مختلفی که در این زمینه وجود دارد، به بررسی ضمانت اجراهای کیفری این شاخه حقوقی پرداخته شده و مشخص شدکه به رغم اینکه ضمانت اجراهای کیفری مختلفی درراستای حمایت بهتر ازحقوق مالکیت فکری در قوانین داخلی وجود دارد،اما این قوانین به دلایل مختلف از جمله به روز نبودن قوانین، باتوسعه روزافزون این شاخه حقوقی سنخیت ندارد وباتوجه به میزان مجازات حبس و جزای نقدی اندکی که برای برخورد با برخی جرائم مربوط به حوزه پیش بینی شده است،عملاٌ درحمایت از این شاخه کارایی لازم را ندارد. حتی دربرخی موارد ازجمله اسرارتجاری که یکی ازشاخه های مهم حقوق مالکیت صنعتی می باشد،ضمانت اجراهای کیفری موجود با اهمیت این شاخه تطابق کافی ندارد و لازم است با تصویب قوانین جدید که همسو با پیشرفت های این شاخه حقوقی باشد و تعیین ضمانت اجراهای کیفری متناسب با شدت جرائم ارتکابی و گنجاندن فصلی مستقل در قوانین مربوط به حمایت از مالکیت صنعتی و همچنین الحاق به قراردادهای بین المللی که حمایت بین المللی از این شاخه را برای پدیدآورندگان فراهم آورد،در جهت حمایت بهتر از این شاخه گسترده حقوقی اقدام شود.مقدمهبشر در طول تاریخ توانسته است با قدرت و توان فکری خود روز به روز پرده از طبیعت نامکشوف بردارد،با تفکر و تخیل پا از امور حسی فراتر نهاده، با هنر و ذوق فراوان،زیبایی را در آثار خارجی مجسم کند و در معرض انظار دیگران گذارد.بشر با خلاقیت و ابداع،ابزار سلطه هر چه بیشتر بر طبیعت را فراهم آورد.به طوری که کوچکترین تا بزرگترین موجودات را در حوزه دانش خود قرار داده است.این پیشرفت و توسعه هرچند بسیار کند آغاز شد،اما طی قرون اخیر و با وقوع انقلاب صنعتی سیر صعودی به خود گرفت و امروزه لحظه به لحظه به اطلاعات حوزه دانش و فنون بشر افزوده می شود.این پیشرفت و دانش مرهون زحمات بسیاری است که با سرمایه گذاری مادی و فکری فراوان زمینه ساز چنین تحول عظیمی شده است.اما نکته حائز اهمیت این است که دستاورد فکری با اینکه به سختی به دست می آید،اما به مدد فناوری های نوین به راحتی و سهولت، تقلید پذیر و قابل تکثیر و توزیع است.اگر در گذشته کسی ابداعی می کرد،تکثیر انبوه آن به سختی میسر بود، به نحوی که هزینه صرف شده برای تکثیر،بر جنبه فکری و هزینه فکری آن غلبه می کرد.اما امروزه ابداع و اختراع و تالیف، پرهزینه و دشوار ولی تکثیر آن آسان است.نتیجه این وضع آن است که منافع مادی و معنوی امور فکری در دست تقلید و تکثیر کنندگان قرار گیرد و چنان چه پدیدآورنده حمایت نشود و نتواند از منافع اقتصادی اثر خود بهره لازم را ببرد، چه بسا دانش در دنیای تجارت به اسرار تجاری مبدّل گردد و کسی حاضر نشود اندوخته های خود را به راحتی در اختیار دیگران قرار دهد ، حال آنکه جریان علم و رشد آن یک جریان به هم پیوسته است و علوم دانشمندان متأخر بر پایه اندوخته های علمی متقدمان است و به همین گونه دانش اندیشمندان امروز زمینه ساز پیشرفت دانش در آینده خواهد بود.بنابراین باید راهی یافت که اندیشمندان ضمن بهره بردن از فعالیت فکری خود حاضر باشند دستاورد فکری خود را در اختیار دیگران نیز قرار دهند؛ چرا که اگر سلسله ارتباط میان دانش کنونی وآینده قطع شود،پیشرفت جوامع بشری به کندی صورت خواهد پذیرفت. تنها راهی که بتواند این ارتباط را همچنان نگه دارد، حمایتی است که باید از اندیشمندان و صاحبان ایده های ذهنی نو و خلاقانه صورت پذیرد.از همین رو خردمندان به مرورنظام مالکیت فکری راطراحی کرده اند تادرسایه آن مصالح پدیدآورندگان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تأمین شود و نظام مالکیت فکری کنونی مرهون تلاش های ذهنی و مباحث حقوقی و فلسفی اندیشمندانی است که با طرح مباحث مختلف مربوط به این شاخه حقوقی و بیان مبانی گوناگون آن توانسته اند مشروعیت حمایت از مالکیت فکری را موجّه سازند.1-1- بیان مسئلهمال و مالکیت مفاهیمی هستند که ریشه در اعماق تاریخ زندگی بشر دارند.البته تملک مختص آدمی نیست.جانوران نیز به جمع آوری غذا و حتی اشیاء و اختصاص آن به خود می پردازند. البته محققان هدف از تملک را دربرآوردن حوائج و نیازهای اصلی انسان همچون گرسنگی ومسکن و.... دانسته اند. اما مالکیت به عنوان نهادی حقوقی و اجتماعی همواره وسیله ای بوده است برای نظم دهی به تخصیص ثروت و نیز کنترل نحوه استفاده از منابع.مقصود و منظور از مالکیت فکری، حقوق نشأت گرفته از فکر، اندیشه و قوه تعقل انسان می باشد. اگر در مورد اموال مادی ،شخص در نتیجه کار خود بر منابع موجود در طبیعت تسلط می یابد، در مورد مالکیت فکری نیز شخص بر حاصل کار فکری و خلاقیت خود مسلط می شود. اگر در مورد اموال مادی، خمیر مایه و منبع اصلی در طبیعت موجود می باشد،در خصوص اموال فکری نیز خمیرمایه و منبع اصلی،دانشی است که از قبل موجود است و دستاورد فرهنگ و تمدن بشری محسوب می شود و بدون آن نه اثری ادبی خلق می شود و نه اختراعی می تواند صورت پذیرد.نتیجه این گونه فعالیتهای غیرمجاز و تجاوزات به دستاوردهای فکری افراد، شکل گیری نظام مالکیت فکری بود که با ایجاد محدودیت برای دیگران، حقوق اقتصادی و اخلاقی بسیاری را برای پدیدآورنده طراحی کرد.در راستای حمایت از مالکیت های فکری، دولت های مختلف ضمانت اجراهای متنوعی را در قوانین خود گنجانده اند تا حقوق افراد مختلف این شاخه حقوقی را تضمین کنند.حتی در سطح بین المللی نیز کشورها در جهت هماهنگ سازی حمایت هایی که باید از شاخه های گوناگون مالکیت فکری صورت پذیرد، اقدام به انعقاد معاهده ها و کنوانسیون های متعددی نموده اند که دولت ها باعضویت در این معاهده ها ، حمایت بین المللی از مالکیت فکری را متعهد می شوند. در ایران نیز قوانینی در جهت حمایت از حقوق نویسندگان ، هنرمندان ، مترجمان ، مخترعین، صاحبان طرحهای صنعتی و علائم و نام های تجاری به تصویب رسیده است. اما با توجه به اینکه این شاخه حقوقی کمتر مورد بحث و مداقه قرار گرفته است ،قوانینی که در این زمینه به تصویب رسیده اند ،نیز کمتر مورد بحث و شناسایی قرار گرفته اند.از آنجا که درعصرحاضر اهمیت حمایت از مالکیت فکری بر کسی پوشیده نیست ونقض هریک از زیرشاخه های این حقوق تازه بنیان شده ، می تواند پیشرفت و توسعه فرهنگی ،اقتصادی و صنعتی دولت را با اخلال مواجه کند،لذا حمایت از این حقوق صرفاٌ برپایه راهکارهای مدنی که طبیعتاٌ وصف بازدارندگی چندانی با خود ندارند،نمی تواند تضمینی کافی برای جلوگیری از تجاوزاتی که براین شاخه وارد می شود، ارائه دهد.بنابراین یکی از مهمترین انواع ضمانت اجراهایی که دولت ها در جهت حمایت از مالکیت فکری بدان توجه دارند، ضمانت اجراهای کیفری است. با توجه به اینکه نقض حقوق شاخه های متنوع مالکیت فکری آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی فراوانی در سطح جامعه به دنبال دارد، اغلب دولت ها استفاده از راهکارهای کیفری را که از جنبه بازدارندگی بیشتری برخوردار بوده و نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرائم دارند، برای حمایت از مالکیت فکری بر می گزینند. در قوانین داخلی ایران نیز با توجه به اهمیت این رشته حقوقی استفاده از راهکارهای کیفری در قوانین مختلف برای تضمین چنین حمایتی مدّ نظر قانونگذار قرار گرفته است.در این نوشتار به انواع جرائمی که در باب مالکیت فکر ی ممکن است به وقوع بپیوندداشاره می کنیم. همچنین به بیان ضمانت اجراهای کیفری شناخته شده در جهت حمایت از این شاخه حقوقی می پردازیم. با توجه به اهمیت موضوع این شاخه حقوقی و جلوگیری از جرائم و آشنا نمودن هنرمندان و مختراعان و سایر افراد ذی حق به حقوق قانونی خود بررسی این موضوع حائز اهمیت می باشد .چون در نهایت جلوگیری از وقوع چنین جرائمی به توسعه فرهنگ و تمدن و اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.2-1- سوالات اصلی تحقیقدر راستای موضوعی که دراین نوشتار در صدد بررسی آن هستیم، سؤالات زیر قابل طرح است:1- ضمانت اجراهای اتخاذ شده در ایران تا چه اندازه برای حمایت از حقوق مالکیت فکری مناسب به نظر میرسد؟2- قوانین موجود در سطح کشور تا چه اندازه از جامعیت پیش بینی جرائم علیه مالکیت فکری و بیان ضمانت اجراهای کیفری آن درجهت جلوگیری از تجاوز به حقوق فکری اشخاص برخوردار است؟3-1- فرضیه های تحقیق1- به نظر میرسد در ایران ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای حمایت از حقوق مالکیت فکری کافی نمی باشد و نیاز به بازنگری و تعیین ضمانت اجراهای مؤثرتر دارند.2- در حقوق ایران هرچند مالکیت فکری به عنوان شاخه مستقلی در نظر گرفته شده است،اما این گونه احساس می شود که در راستای جلوگیری از تعرض به حقوق مالکیت فکری اشخاص ،نیاز به آوردن فصل مستقلی در قانون مجازات اسلامی یا تدوین قانون جامع حمایت از مالکیت فکری، به عنوان حمایت کیفری از این حقوق ضروری و لازم باشد، چرا که به نظر می رسد ضمانت اجراهای موجود در قوانین مربوطه فاقد جامعیت و مانعیت می باشد.4-1- روش تحقیقبا لحاظ اینکه اقتضای عنوان تحقیق که بیان ضمانت اجراهای کیفری مربوط به جرائم علیه مالکیت فکری می باشد و با توجه به این امر که اکثر جرائمی که در حوزه نقض حقوق مالکیت فکری به وقوع می پیوندد، به سبب عدم آگاهی نویسندگان، ناشران و سایر افراد ذی حق به اینکه چه نقض حقوق هایی می تواند با توجه به قوانین داخلی جرم محسوب شده و قابل پیگیری باشد، بدون تعقیب باقی می ماند و در واقع شکایتی علیه فرد مجرم صورت نمی گیرد ، لذا در جهت غنای بیشتر مطالب وگستردگی تحقیق که بتواند اکثریت جرائم قابل وقوع در این شاخه حقوقی را تحت پوشش قرار دهد و همچنین آشنایی صاحبان فکر و ایده با تجاوزاتی که تحت عنوان جرائم علیه حقوق مالکیت فکری قابل طرح است، لذا روش تحقیق در نوشتار حاضر روش نظری است که به صورت کتابخانه ای صورت گرفته است؛بدین نحو که اطلاعات لازم در خصوص موضوعات متنوعی که در این تحقیق طرح آن ها ضرورت دارد، از طریق مطالعه منابع مختلف اعم از کتاب ها ، مقالات و پایان نامه ها و دیگر آثار مکتوب که معمولاٌ در کتابخانه های عمومی یا تخصصی، سایت های اینترنتی و مجلات گوناگون علمی وجود دارد، گردآوری گردیده و پس از آن از طریق تأمل بر روی اطلاعات مذکور موضوع شرح داده شده سپس مورد نقد، تعریف، تحلیل، استنباط و استنتاج قرار می گیرد.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 198 قیمت : چهارده هزار تومان  

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید