پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع مفهوم زناشوئی و آثار حقوقی مترتب بر آن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

با عنوان : مفهوم زناشوئی و آثار حقوقی مترتب بر آن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (M.A)

موضوع:

مفهوم زناشوئی و آثار حقوقی مترتب بر آن

استاد راهنما :

دکتر محمد جواد باقی زاده

استاد مشاور :

دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان            صفحهچکیده : 1مقدمه : 2الف - طرح موضوع :...... 2ب- پرسش های تحقیق : 3ج- فرضیه های تحقیق : 3اهداف تحقیق : 4ضرورت تحقیق : 4روش تحقیق : 4سازماندهی تحقیق : 5فصل اول :کلیات.... 6مبحث اول : مفهوم زناشوئی.. 7گفتار اول : مفهوم زناشوئی در لغت... 7گفتار دوم : مفهوم زناشوئی در حقوق.. 8مبحث دوم : زناشوئی و مفاهیم مشابه. 8گفتار اول : نزدیکی.. 9گفتار دوم : وطی.. 9گفتار سوم : جماع.. 9گفتار چهارم : زنا و روابط مادون زنا 9گفتار پنجم : نزدیکی یا وطی به شبهه. 10گفتار ششم : تمکین............. 13مبحث سوم : دیدگاههای مختلف پیرامون روابط جنسی.. 14گفتار اول : دیدگاه تفریطی.. 14گفتار دوم : دیدگاه افراطی.. 15گفتار سوم : دیدگاه اعتدال.. 17فصل دوم :آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث عقد نکاح... 19مبحث اول : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در موانع عقد نکاح.. 20گفتار اول : تعریف موانع نکاح و انواع آن.. 20بند اول : تعریف موانع نکاح.. 20بند دوم : انواع موانع نکاح.. 20گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی درانواع موانع نکاح.. 21بند اول : قرابت... 21بند دوم : شوهر داشتن زن......... 31بند سوم : طلاق سوم و نهم.. 35مبحث دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عقد دختر باکره. 37گفتار اول: نظرات گوناگون پیرامون شرط استیذان از ولی دختر. 37گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجازۀ ولی دختر باکره. 38مبحث سوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در امور مالی نکاح.. 41گفتار اول : مهریه. 41بند اول : حق حبس.... 42بند دوم : مهر المسمی.. 45بند سوم : مهر المثل.. 49بند چهارم : مهر المتعه. 51بند پنجم : وضعیت مهریۀ زوجۀ منقطعه. 52گفتار دوم : نفقه.............................. 53بند اول : مفهوم نفقه و شرایط استحقاق زوجه. 53بند دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ حقوقی.............. 56بند سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ کیفری( ترک انفاق )......... 57بند چهارم : نفقۀ ایام عده. 58بند پنجم: نفقۀ زوجۀ منقطعه.................................... 60گفتار سوم : اجرت المثل.. 61بند اول : تعریف اجرت المثل و شرایط استحقاق آن.. 61بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجرت المثل.. 65گفتار چهارم : نحله. 66بند اول : تعریف نحله و شرایط استحقاق آن.. 66بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نحله. 68گفتار پنجم : شرط تنصیف.... 68بند اول : مفهوم شرط تنصیف و شرایط آن.. 69بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در شرط تنصیف.... 70فصل سوم: آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث انحلال نکاح... 72مبحث اول : طلاق.. 73گفتار اول : مفهوم طلاق و آثار مترتب بر زناشوئی در شرایط طلاق.. 73بند اول : مفهوم طلاق.. 73بند دوم : شرایط صحت طلاق.. 74گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در انواع طلاق.. 77بند اول : طلاق بائن.. 77بند دوم : طلاق رجعی.. 79بند سوم : طلاق خلع. 80بند چهارم : طلاق مبارات... 81گفتار سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عده طلاق.. 81گفتار چهارم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وطی به شبهه. 83مبحث دوم : فسخ نکاح.. 83گفتار اول : تعریف و موارد درخواست فسخ نکاح.. 84بند اول : تعریف فسخ نکاح.. 84بند دوم : موارد درخواست فسخ نکاح.. 84گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در فسخ نکاح.. 85بند اول : فسخ نکاح ناشی از عیوب مرد. 86بند دوم : فسخ نکاح ناشی از عیوب زن.. 88بند سوم :جنون هر یک از زوجین.. 89بند چهارم : فسخ نکاح ناشی از تخلف شرط موضوع مادۀ 1128 قانون مدنی.. 90بند پنجم : بررسی فقهی مطالبۀ مهر در فسخ نکاحی که در آن نزدیکی صورت گر فته است... 92بند ششم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ فسخ نکاح.. 93مبحث سوم : فوت... 94گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در فوت زوجین.. 94گفتار دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وفات... 94مبحث چهارم : بذل مدت در نکاح متعه. 95گفتار اول : مفهوم بذل مدت... 95گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بذل مدت و وضعیت عده. 96فصل چهارم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث اولاد و ارث.... 98مبحث اول : اثبات نسب و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در آن.. 99گفتار اول : نسب و انواع آن.. 99بند اول : تعریف نسب... 99بند دوم : انواع نسب... 99گفتاردوم : قاعدۀ فراش و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در این قاعده. 103بند اول : تعریف قاعدۀ فراش و شرایط اجرای این قاعده. 103بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در قاعدۀ فراش.... 104بند سوم : اجرای قاعدۀ فراش در مورد شبهه و آثارحقوقی زناشوئی بر آن.. 110بند چهارم : اجرای قاعدۀ فراش در تلقیح مصنوعی.. 116مبحث دوم : دعوی نفی ولد و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در این دعوی.. 122گفتار اول : دعوی نفی ولد و شرایط آن.. 123بند اول : مفهوم نفی ولد.. 123بند دوم : شرایط طرح دعوا.................. 125گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در دعوی نفی ولد.. 126مبحث سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث... 126گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث زوجین.. 126گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث اولاد. 126بند اول : اولاد مشروع.. 127بند دوم : اولاد نامشروع.. 127بند سوم : فرزند خوانده. 128بند چهارم : طفل ناشی از تلقیح مصنوعی.. 129نتیجه گیری.. 130پیشنهادات: 134منابع: 136  چکیده :   در یک جامعه، خانواده، کوچکترین نهاد اجتماعی بوده که از پیوند میان یک مرد و یک زن، بوجود می آید. در اسلام، برقراری روابط جنسی، صرفا ًدر قالب خانواده، مشروع دانسته شده، از این رو، آثار این روابط، بیشتر در این نهاد، نمود می یابد. لیکن، بر روابط جنسی خارج از بحث ازدواج از قبیل زنا نیز، آثاری تحمیل شده است.   دخول، آثاری نظیر ایجاد حرمت در نکاح، استقرار کامل مهریه بر عهدۀ زوج، وجوب پرداخت نفقه از ناحیۀ زوج، اسقاط حق فسخ، تعیین نوع طلاق، لزوم نگاهداری عده یا عدم آن، تعیین مدت زمانی که زوجه باید عده نگاه دارد، اثبات نسب، اجرای قاعدۀ فراش و آثاری از این قبیل را ایجاد می نماید.   در این پایان نامه، به بررسی آثار حقوقی مترتب بر روابط زناشوئی می پردازیم و مسائل مربوط به انعقاد عقد نکاح، مهریه، نفقه، انحلال نکاح و اولاد، مورد بررسی قرار می گیرد.واژگان کلیدی : روابط زناشوئی، خانواده، مهریه، طلاق، نکاح، تمکین مقدمه :الف - طرح موضوع :     نکاح رابطه ایست حقوقی و در عین حال عاطفی، که بوسیلۀ عقد، بین زن و مرد، برقرار می گردد و به آنها، حق می دهد که با یکدیگر زندگی نموده و صاحب فرزند شوند. اثر بارز این رابطه، حق تمتع جنسی زن و شوهر از یکدیگر است. بنابراین، آن چنان که مشاهده می شود، مهمترین موضوع و رابطه ای که در یک عقد نکاح، بین طرفین ایجاد می شود، امکان برقراری نزدیکی می باشد. از این رو، با توجه به اینکه، با وقوع نزدیکی، آثار و احکام خاصی در روابط زوجین، حاکم می شود، در این پایان نامه، به بررسی زناشوئی و آثارحقوقی مترتب بر آن در روابط زوجین، خواهیم پرداخت. در این پایان نامه، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا برقراری روابط زناشوئی، مسبب ایجاد حرمت در نکاح می شود و اگر جواب مثبت است، چه نوع محدودیتی بوجود می آورد؟ همچنین تأثیر زناشوئی بر مهریه و انواع آن چیست؟ آیا در فسخ نکاح، برقراری روابط زناشوئی بین زوجین، تأثیری در روابط طرفین و مهریۀ زوجه می نهد یا نه؟ آیا نوع طلاق، بسته به برقراری روابط زناشوئی، تغییر می یابد یا خیر؟ آیا قانون، از تمام روابط زناشوئی حمایت می نماید و آثار و احکام خود را بر آنها مترتب می داند و یا اینکه تنها رابطه زناشوئی، دارای آثار مقرر در قانون می باشد که طی عقد نکاح صحیح شرعی و قانونی، برقرار شده باشد؟ آیا فرزندی که به سرپرستی گرفته می شود، به جهت آنکه از روابط جنسی آن زن و مرد، متولد نشده است، تحت حمایت قانون قرار دارد یا خیر؟ و در نهایت تکلیف فرزندی که از راه تلقیح مصنوعی بوجود آمده است، چیست ؟ در این پایان نامه، به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.ب- پرسش های تحقیق : در این پایان نامه به سئوالات ذیل، جواب داده می شود؟1 – آیا قانون، از کلیۀ روابط جنسی بین زن و مرد، حمایت می نماید و آثار خود را بر آنها بار می نماید ؟2 – آیا وقوع نزدیکی بین زوجین، در نوع مهریۀ زوجه و استحقاق وی تأثیر می گذارد یا خیر؟3 – آیا فرزندخوانده، از لحاظ اصول حاکم بر روابط زناشوئی زوجین، فرزند آن زن و مرد تلقی می شود یا خیر؟ج- فرضیه های تحقیق :1 – قانون و شارع مقدس اسلام، تنها از روابط شرعی زناشوئی و روابطی که در اصطلاح به آنها، وطی به شبهه می گویند، حمایت می نماید و فرزند ناشی از زنا، به زانی ملحق نمی شود. اما در خصوص حرمت نکاح ، قرابت حاصل از زنا نیز سبب ایجاد ممنوعیت می شود .2 – وقوع نزدیکی، تأثیر بسیار زیادی در مهریۀ زوجه خواهد داشت. در صورتیکه مهریه، بین طرفین، تعیین و صحیح باشد، وقوع نزدیکی سبب استقرار کل مهر در ذمۀ شوهر می شود. در صورتیکه بین زوجین، مهریه تعیین نشود یا مهر به هر دلیلی، باطل باشد، برای زوجه، مهرالمثل تعیین می شود و تعیین مهرالمثل، تنها در صورتی امکان پذیر است که بین زوجین، نزدیکی، واقع شود. به عبارت دیگر، در صورتیکه مهریه تعیین نشده یا مهرالمسمی، به هر دلیلی، باطل باشد، چنانچه، زوج، زوجه را طلاق دهد، تنها در صورت نزدیکی، به زن مهرالمثل تعلق میگیرد.3 – فرزند خوانده، مطابق حقوق اسلامی، به جهت عدم وقوع رابطۀ زناشوئی بین زن و مرد و به جهت آنکه، طفل ناشی از این رابطه نمی باشد، ملحق به پدر و مادر نمی شود و فقط مطابق قانون مربوط به سرپرستی، در سرپرستی و حمایت ایشان قرار می گیرد، لیکن از ارث محروم است و در قانون، موانع نکاح برای او پیش بینی نشده است.اهداف تحقیق : در این تحقیق، سعی بر آن گردیده که با توجه به منابع فقهی و نظرات حقوقدانان برجستۀ ایرانی، تأثیر روابط زناشوئی بر جنبه های مختلف زندگی اشخاص، مورد بررسی قرار گیرد و نکات مبهم و سکوت قانونگذار، که مجالی برای تفسیرات متعدد و اختلاف نظر و سلیقه گرائی می شود ، روشن و شفاف گردیده و با ارائۀ راه حل مناسب، سکوت قانونی، به نوعی، برطرف گردد.ضرورت تحقیق :   اکثر مشکلات مطروحه فی مابین زوجین، در خصوص مسائل جنسی و آثار حقوقی مترتب بر آن می باشد و در آمار دلایل طلاق، این موضوع، نقش بارزی را ایفا می نماید. از این رو بررسی آثار حقوقی مترتب بر روابط زناشوئی و رفع ابهامات موجود و تدوین قوانین جامع و مانع، می تواند تأثیر بسزائی در کاهش حجم پرونده های قضائی داشته باشد.روش تحقیق :در این پایان نامه، ابتداء با استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها، مطالب لازم جمع آوری شده، سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و نتیجه گیری لازم به عمل می آید. لذا روش تحقیق، روش توصیفی – تحلیلی می باشد. سازماندهی تحقیق :     در این پایان نامه مطالب به 4 فصل تقسیم شده است. در فصل اول، همانند رویۀ کلی نگارش پایان نامه، به کلیات و مفاهیم پرد اخته شد. در این فصل، مفهوم زناشوئی و مفاهیم مشابه، مورد بررسی قرار گرفت. در فصل دوم به بررسی آثار زناشوئی در عقد نکاح پرداخته شد. این فصل به 3 مبحث تقسیم گردید. در مبحث اول، به بررسی تأثیر زناشوئی در موانع نکاح پرداختیم و مبحث دوم را اختصاص به ازدواج دختر باکره و تأثیر روابط زناشوئی بر اجازۀ ولی دختر، داده ایم و مبحث سوم، به بررسی روابط زناشوئی و تأثیر آنها در روابط مالی زوجین نظیر؛ مهریه، نفقه، اجر المثل، نحله و شرط تنصیف، اختصاص داده شد. در فصل سوم، تأثیر روابط زناشوئی بر انحلال نکاح مورد بررسی قرار می گیرد و این فصل به 4 مبحث طلاق، فسخ نکاح، فوت و بذل مدت در نکاح، تقسیم می شود و در هر کدام از این مباحث، به بررسی تأثیر برقراری روابط زناشوئی بر احکام آن نوع از انحلال، پرداخته شده است. فصل چهارم اختصاص به تأثیر روابط زناشوئی بر وضعیت اولاد و ارث دارد. این فصل به سه مبحث تقسیم که در مورد اجرای قاعدۀ فراش، نسب، دعوی نفی ولد و ارث ، به تفصیل در آن بحث و گفتگو گردیده است.تعداد صفحه :150قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید