پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر مهدی ذوالفقاری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالب:چکیده.................................................... 1مقدمه ............................................... 2بیان مسئله...............................................  3سوالات تحقیق...............................................   3سوال اصلی تحقیق  ............................................... 3فرضیه اصلی تحقیق ...............................................3سوالات فرعی تحقیق ...............................................  4فرضیه های تحقیق  ............................................... 4پیشینه تحقیق ...............................................  4اهداف تحقیق...............................................   4روش تحقیق ...............................................  5فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم  ............................................... 6مبحث اول: واژه شناسی...............................................   7گفتار اول: واژگان اصلی ...............................................  8بند اول: عقد ............................................... 8بند دوم: قرارداد...............................................  11بند سوم: معامله ............................................... 12الف: معامله به معنای اعم ............................................... 13ب: معامله به معنای خاص  ...............................................   13ج: معامله به معنای اخص ...............................................    14د: عقد، معامله و قرارداد...............................................  14بند چهارم: ایقاع...............................................  16بند پنجم: فسخ  ............................................... 18بند ششم: انفساخ  ............................................... 20گفتار دوم: واژگان مرتبط ...............................................  20بند اول: انحلال عقد...............................................  21بند دوم: حق واسقاط آن...............................................  23مبحث دوم: منشا پیدایش فسخ و انفساخ...............................................   26گفتار اول: شرط ضمن عقد...............................................  26بند اول: ماهیت اعتباری ...............................................  27بند دوم: وابستگی شرط به عقد ............................................... 28بند سوم: طرح قانون مدنی برای مطالب شروط ضمن عقد ................................. 29بند چهارم: شرط فاسخ  ............................................... 30گفتار دوم: حکم قانون ............................................... 31بند اول: خیارات معینه ............................................... 34بند دوم: حکم قانون به انفساخ عقد در موارد خاص ...............................................    35مبحث سوم: شرایط صحت عقد و تعهدات ناشی از آن ............................................... 35گفتار اول: شرایط اساسی صحت قراردادها............................................... 36گفتار دوم: قلمرو قرارداد  ...............................................37بند اول: تعهدات تصریح شده............................................... 39الف: معلوم و معین بودن موضوع تعهد ............................................... 40ب: مقدور بودن موضوع تعهد...............................................  40بند دوم: تعهدات ضمنی  ............................................... 40فصل دوم: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر و مفاهیم مشابه .......................... 43مبحث اول: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر  ...............................................45گفتار اول: مفهوم فسخ ...............................................  48الف) ماهیت ایقاعی داشتن فسخ  ............................................... 49ب) موجب انحلال عقد شدن فسخ  ............................................... 54ج) اختصاص داشتن به عقود لازم و تبعی بودن فسخ ...............................................  58گفتار دوم: مفهوم انفساخ ...............................................  59الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی ...............................................  60ب) موجب انحلال عقد شدن انفساخ  ............................................... 64ج) شمول امکان انفساخ نسبت به کلیه عقود اعم از جایز و لازم ............................................... 67مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه ............................................... 69گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد...............................................  69گفتار دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با عدم نفوذ عقد...............................................  73فصل سوم: آثار حاصله از فسخ و انفساخ معامله...............................................  76مبحث اول: آثار فسخ و انفساخ نسبت به گذشته ............................................... 81گفتار اول: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به منافع منفصله ....................................... 82گفتار دوم: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ  .................. 84مبحث دوم: آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده ...............................................92گفتار اول: قابل اسقاط بودن فسخ و منتفی بودن بحث اسقاط در انفساخ  ............................................... 96گفتار دوم: آنی بودن انفساخ و امکان مقید بودن فسخ به مدت زمان خاص  ........................................   104نتیجه گیری  ............................................... 108ارائه پیشنهادها............................................... 110چکیده:فسخ و انفساخ دو عمل حقوقی هستند که با به وقوع پیوستن آن، عقد منحل شده و دیگر به حیات خود ادامه نمی دهد. تفاوت های بسیاری میان فسخ و انفساخ وجود دارد که می توان به مهمترین این تفاوت اشاره کرد که فسخ در عقود لازم اتفاق می افتد ولی انفساخ ممکن است هم در عقود جایز و هم لازم اتفاق افتد از طرف دیگر باید گفت که فسخ ماهیت ایقاعی داشته و ممکن است از طرف یک نفر اعمال شود ولی انفساخ یک حالت قهری داشته که با رخ دادن آن، عقد دیگر حیات خود را از دست داده و نسبت به آینده اثری نمی تواند داشته باشد در فسخ و انفساخ منافع منفصله با خود عقد به شخصی منتقل می شود که به واسطه فسخ و انفساخ مالک مالی می شود ولی منافع منفصله در ید کسی می ماند که تا زمان فسخ وانفساخ از مال موضوع عقد مراقبت ونگهداری کرده است.مقدمه:نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه، وی را وا‎می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود، نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته ‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه ‎مند سازد.از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎خاطرها. توسعه دانش بشری و سرعت شتابناک پیش­بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت ­لحظه به لحظه فن­آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعه جهانی، عواملی هستند که بر گستره نیازهای انسان می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر می­دهند. در این رهگذر، نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهاد های حقوقی تأسیس یافته می شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این، بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان، خود را با این سودا تسکین می­دهد که در مسیر رسیدن به مدینه فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به آن نزدیک شده است.بی شک، بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمی‎گیرد (اگر نگوییم همه آن را) در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دست ­کم این امر از مهم ­ترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب می‎آید؛ از این رو عمده روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل می­دهد. در هر گونه رابطه اجتماعی وی، می‎توان رنگ و لعاب این­گونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصی‎ترین رابطه‎هاست. از این رو قواعد و قراردادها از مهمترین ابزارهای دست یابی انسان به خواسته های خود می باشد که در این تحقیق سعی می شود بخشی از ماهیت قراردادها وعقود بررسی شود.بیان مسئله:نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان سقوط تعهدی می پردازد منطبق با ماده 1234 قانون مدنی فرانسه است اما ذکری از شرط انفساخ به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است سوالی که مطرح می شود این است که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته که صراحتا مورد پذیرش قرار نگرفته است، با تحلیل موضوع و بررسی آن در فقه، به نظر می رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت در معامله نشود اصولا نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد در این مقاله صحت و اعتبار شرط انفساخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار می گیرد.سوالات تحقیق:سوالات اصلی تحقیقفسخ و انفساخ چه وجوه مشترک و چه وجوه افتراقی با هم دارند؟فرضیه اصلی تحقیقسوالات فرعی تحقیق1- مبنای فسخ و انفساخ چیست؟2- اثر فسخ وانفساخ در عقود چیست؟فرضیه های تحقیق1- مبنای فسخ اراده طرفین قرارداد بوده و مبنای انفساخ یک رویداد قهری است که موجب انحلال قرارداد می شود.2- اثر فسخ و انفساخ هر دو انحلال قرارداد می باشد.پیشینه تحقیق:در رابطه با موضوع تحقیق تا کنون تحقیق جامع و مستقلی صورت نگرفته است تنها بعضی از اساتید از جمله دکتر کاتوزیان و دکتر سید حسن امامی در کتب حقوق مدنی خود در بخشی به از کتاب خود به این موضوع اشاره کرده اند که می توان گفت هر استادی که راجع به قراردادها بحث کرده است نسبت به موضوع تحقیق نیز در بخشی مطالبی را ارائه فرموده اند ولی باید گفت که هیچ کدام از اساتید مفاهیم فسخ و انفساخ را در کنار هم بررسی و تجزیه و تحلیل نکرده است.اهداف تحقیق:اهداف این تحقیق به شرح زیر می باشد:1- بررسی مبانی فسخ و انفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران2- بررسی آثار فسخ وانفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران3- بررسی ماهیت فسخ وانفساخ در فقه امامیه و حقوق ایرانروش تحقیق:در این تحقیق سعی می شود از روش کتابخانه ای استفاده شود و در جهت تطبیق با پیشرفت های روز و نیاز های موجود از اینترنت نیز استفاده می شود. همچین از کتابخانه های معتبر ایران از جمله کتابخانه ملی استفاده خواهد شد. همچنین مطالب به شیوه تحلیلی و توصیفی جمع آوری می شود.فصل اول: کلیات، بیان مفاهیمدر این فصل به بررسی مفاهیم اصلی موضوع تحقیق پرداخته می شود و سعی می گردد که برخی از نکات مبهم مفاهیم موضوع تعریف شود. باید گفت تعریف، عبارتی است که معنای یک اصطلاح (کلمه، عبارت یا دسته‌ای از نمادها) یا نوع یک چیز را شرح می‌دهد.تعریف واژه به ما می‌گوید که یک چیز باید چه ویژگی‌هایی (مشخصه‌هایی کیفیاتی، خواصی) داشته باشد تا آن واژه بر آن اطلاق شود.در فرستادن یک پیام (چه کلمه، جمله یا دسته‌ای از نشانه‌ها) اگر دو طرف گیرنده و فرستنده پیام از نشانه‌های پیام برداشت‌های متفاوتی داشته باشند یا به عبارتی معنای اصطلاح‌های به کار رفته در پیام در بین دو طرف برابر نباشد، پیام به درستی منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطلاح‌های به کار رفته در پیام تعریف شوند.اهمیت تعریف در انواع مجادلات به اندازه‌ای است که با روشن شدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموما برطرف می‌شود یا حداقل نقطه اختلاف نظرها روشن می‌شود.مبحث اول: واژه شناسیدر حقوق مبانی زیادی را برای روابط معاملی می توان بر شمرد ولی باید گفت آن چه که از اهمیت اساسی برخوردار است زمینه ای است که افراد اقدام به انعقاد قرارداد یا معامله می کنند به همین دلیل در این مبحث به بررسی این مبانی می پردازیم و سعی می گنیم در نهایت به ماهیت عقد و قرارداد و معامله اشاره کرده باشیم که هر کدام خود زمینه ای برای تحقق عمل حقوقی می باشند.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 125 قیمت : چهارده هزار تومان  

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید