پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی

با عنوان :  مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده

به دانش‌آموزان

استاد راهنما

دکتردنکوب

استادمشاور

دکتربهنیافر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان                                                                                                                   صفحهچکیده......................................................................................................................................... 1مقدمه .................................................................................................................................. 2الف) بیان موضوع تحقیق ..................................................................... 2ب) پیشینه تحقیق ............................................................................................................... 3ج) اهمیّت و انگیزه انتخاب موضوع تحقیق ................................................................................. 3د) سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق ................................................................................. 3ه) اهداف تحقیق............................................................................................ 4و) روش تحقیق .................................................................................................... 5ز) تقسیم‌بندی مطالب.................................................................. 5فصل اول کلیات................................................................... 6مبحث اوّل: مفاهیم، شاخه‌ها، مبانی و منابع مسئولیّت‌مدنی ............................... 6گفتاراوّل: معنی و مفهوم مسئولیّت‌مدنی.......................................................... 6بند اوّل) معنی و تعریف مسئولیّت................................................................. 7بند دوّم) اهمیّت مسئولیّت‌مدنی................................................................... 8بندسوم) هدف مسئولیّت‌مدنی.................................................... 8بندچهارم) انواع مسئولیّت ......................................................................... 10الف) مسئولیّت اخلاقی................................................................................. 10ب) مسئولیّت کیفری ....................................................................................... 10ج) مسئولیّت اداری.................................................................. 11د) مسئولیّت‌مدنی................................................................................. 121) انواع مسئولیّت‌مدنی ...................................................................................... 121-1) مسئولیّت قراردادی .................................................................................. 121-2) مسئولیّت قهری ................................................................................. 132) تفاوت مسئولیّت قهری و قراردادی.......................................................... 13گفتار دوم: مبانی نظری مسئولیّت‌مدنی ...................................................... 14بنداوّل) نظریّه تقصبر .......................................................................... 14الف) تشخیص تقصیر............................................................ 15ب) انواع تقصیر.......................................................................... 15ج) تحوّل مفهوم تقصیر ................................................................ 16بنددوّم) نظریّه خطر(مسئولیّت بدون تقصیر).................................................... 17بند سوم) نظریّه مختلط........................................................................ 17بند چهارم) نظریّه تضمین حق .................................................. 18گفتارسوم: منابع مسئولیّت‌مدنی در حقوق ایران..................................... 18بند اوّل) قانون اساسی ..................................................... 19بنددوّم) قانون کار..................................................................... 19بند سوم) قانون مجازات اسلامی ............................................................... 19بند چهارم) قانون مدنی ....................................................................... 20بند پنجم) قانون مسئولیّت‌مدنی........................................... 21گفتارچهارم: صور تحققّ مسئولیّت‌مدنی........................ 22بند اوّل) مسئولیّت‌مدنی ناشی از اشیای تحت مالکیت و تصرف شخص........................ 22بنددوّم) مسئولیّت‌مدنی ناشی از فعل غیر................................................. 25بند سوم) اقسام مسئولیّت‌مدنی ناشی از عمل غیر ............................... 26الف) مسئولیّت‌مدنی آموزگار به عنوان سرپرست دانش‌آموزان .......................... 26ب) مسئولیّت‌مدنی والدین نسبت به فرزندان خود ....................................... 26بندچهارم) اثر فعل زیان دیده بر مسئولیّت‌مدنی عامل زیان ................. 26مبحث دوّم) مفاهیم، مبانی، منابع و ارکان مسئولیّت‌مدنی دولت............ 30گفتاراوّل: مسئولیّت‌مدنی دولت ....................................................... 30بنداوّل) مفهوم لغوی و اصطلاحی دولت..................................... 31بند دوّم) ماهیت دولت در مسئولیّت‌مدنی .............................................. 32بندسوم) اهمیّت وقلمرو مسئولیّت‌مدنی دولت ................................................. 33بندچهارم) ضرورت مسئولیّت دولت ................................................. 33گفتاردوّم: مبانی نظری مسئولیّت‌مدنی دولت ............................... 34بنداوّل)مبانی فقهی مسئولیّت‌مدنی دولت............................................... 34بند دوّم) نظریّه مسئولیّت‌مدنی دولت مبتنی بر تقصیر............................. 35الف) نظریّه مسئولیّت مستقیم دولت....................................................... 35ب) نظریّه مسئولیّت غیر مستقیم دولت............................................. 361) تقصیر مقام عمومی یا مستخدم دولت ................................ 362) تقصیر دولت ................................................................................... 40بند سوم) مسئولیّت‌مدنی بدون تقصیردولت....................................... 42الف) مفهوم مسئولیّت بدون تقصیر............................................................ 43ب) تعریف مسئولیّت بدون تقصیردولت........................................ 43ج) مصادیق قانونی مسئولیّت ‏ بدون تقصیر در نظام حقوقی ایران................................... 43بند چهارم) اصول حاکم بر مسئولیّت بدون تقصیر دولت............................................ 44الف) اصل قانونی بودن................................................................. 44ب) اصل مسئولیّت............................................................................ 45گفتارسوم) ارکان مسئولیّت‌مدنی ..................................................... 45بنداول) وجودضرر.............................................................. 46بند دوم) شرایط ضرر قابل مطالبه ................................................ 46بندسوم) فعل زیان بار............................................................... 49گفتارچهارم: ضرروت وجود رابطه سببیت................................... 49بنداوّل) اجتماع سبب وشرط ..................................................... 50بنددوّم) اجتماع سبب ومباشر............................................................ 50بند سوم) نظریّه اجتماع اسباب ...................................................... 50الف) نظریّه‌ی برابری‌اسباب.................................................. 51ب) نظریّه سبب مقدم در تأثیر....................................................... 52ج) نظریّه سبب مستقیم و نزدیک .............................................. 52د) نظریّه سبب مناسب و متعارف ................................................... 53بندچهارم) دخالت عوامل خارجی ..................................................... 54الف) قوه قاهره وحادثه ناگهانی ................................................. 54ب) دخالت شخص ثالث .......................................................... 55خلاصه فصل اول................................................................................... 55فصل دوّم: فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزی و مسئولیّت‌مدنی اشخاص ............................ 57مبحث اوّل: تعریف، اهداف، عوامل وانواع فعالیّت‌های آموزشی ......................... 57گفتاراوّل: مفهوم فعالیّت‌های آموزشی در مدارس ............................................. 57بند اوّل) آموزش وپرورش و نظام تعلیم وتربیّت.............................. 58بند دوّم) اهمیّت آموزش و پرورش ......................................................... 60بندسوم) اهداف آموزش و پرورش........................................................... 60بند چهارم) نظام آموزش و پرورش و قوانین آن..................................................... 61گفتار دوّم) اهداف و انواع فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزان....................... 62بند اوّل) دانش‌آموز و اهداف آموزشی در مدارس........................................... 62بند دوّم) انواع فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزان ............................................. 63بند سوم) دوره‌های آموزشی در مدارس........................................................ 64بند چهارم) اداره محیط‌های آموزشی و پرورشی ....................................... 64گفتار سوم) اوّلیای آموزشی.......................................... 65بند اوّل) مدیریت اداره آموزش وپرورش....................................... 65بند دوّم) معاون آموزش و پرورش .................................................. 65بند سوم) مدیر و معاون مدرسه .......................................................... 65بند چهارم) معلم و مربی ...................................................................... 65گفتارچهارم) فضا‌های آموزشی و انواع آن.................................................. 67بند اوّل) مدرسه و انواع آن ............................................................... 67بند دوّم) فضای کارگاه ........................................................................ 68بندسوم) فضای آزمایشگاه.................................................... 69بند چهارم) فضای ورزشی و تفریحی .............................................................. 69مبحث دوّم: مسئولیّت‌مدنی اشخاص در برابر فعالیّت دانش‌آموزان .......................... 70گفتار اوّل: مسئولیّت مقامات اداری در آموزش و پرورش ............................ 71بنداوّل) مسئولین اداری آموزش و پرورش در وزارت .............................. 71بنددوّم) مسئولین اداری آموزش و پرورش در ادارات کل ......................... 71بندسوم) مسئولین اداری آموزش و پرورش در مدیریت‌ها ................................... 71بندچهارم) اولیای آموزشی ومسئولیّت‌های شغلی آنان........................................... 72گفتار دوّم: مسئولیّت معلمان ..................................................................... 74بند اوّل) مسئولیّت عمومی معلمین ..................................................................... 74بنددوّم) مسئولیّت شغلی معلمان در کلاس درس .............................................. 75بندسوم) مسئولیّت شغلی معلمان فنی............................................. 75بندچهارم) مسئولیّت‌مدنی مسئولان مدارس در فعالیّت‌های ورزشی.................. 76گفتارسوم) مسئولیّت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون (مادّه 7 قانون مسئولیّت‌مدنی)....... ..80بند اوّل) تعریف قیود مقرر در مادّه 7 ق.م.م.................................................... 80بند دوّم) ماهیت و مبنای مسئولیّت سرپرست محافظ صغیر و مجنون و شرایط تحققّ آن........................................ 83بندسوم) مسئولیّت‌مدنی والدین و اوّلیای آموزشی در برابر اعمال زیان‌بار دانش‌آموز.............................................. 86بندچهارم) ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در مادّه 7 قانون مسئولیّت مدنی و مادّه 1216 قانون مدنی..................... 87گفتارچهارم) مسئولیّت‌مدنی دولت در برابر دانش‌آموزان ................................ 88بند اوّل) ماهیت مسئولیّت دولت در برابر دانش‌آموزان..................................... 88بند دوم) مسئولیّت وزارت، ادارات کل و مدیریت‌های تابعه آموزش و پرورش ..................................................... 89بندسوم) مسئولیّت اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس....................................... 89بند چهارم) مسئولیّت آموزش و پرورش به نمایندگی از دولت............................. 89خلاصه فصل دوم....................................................................................... 90فصل سوم: حوادث دانش‌آموزی، ایمنی و جبران خسارت.................................. 92مبحث اوّل: حوادث و عوامل حادثه‌زا........................................ 92گفتار اوّل: مفهوم حادثه ............................................................................ 93بند اوّل) تعریف حادثه ........................................................................ 93بند دوّم) انواع حادثه.............................................................. 93بند سوم)حوادث مدرسه‌ای......................................................................... 94بندچهارم) نحوه وقوع حوادث مدرسه‌ای....................................................... 94گفتار دوّم) علل و مصادیق حوادث طبیعی در محیط‌های آموزشی .................................... 95بند اوّل) حادثه ناشی از عوامل انسانی ........................................................... 95بنددوّم) صدمه ناشی از عوامل محیطی(شرایط ناایمن)......................................... 95بند سوم) حوادث ناشی از تجهیزات ......................................................... 96بندچهارم) اثر حوادث در دانش‌آموزان امروزی ................................................ 96گفتار سوم) وقایع ناگوار در مدارس ......................................................... 96بند اوّل)بررسی وقایع در مدارس .............................................................. 96بند دوّم)پیامدهای وقایع ناگوار........................................................ 97بند سوم) نمونه‌هایی از وقایع دانش‌آموزی ...................................................... 98بند چهارم) راه‌های پیشگیری .................................................. 98گفتارچهارم) ایمنی در مدارس .................................................... 99بند اوّل) ایمنی و ضرورت ایمن‌سازی مدارس .............................................. 99بنددوّم) اهمیّت و ضرورت ایمن‌سازی مدارس......................................... 99بندسوم) ویژگی‌های مدارس امن ...................................... 100بندچهارم) راه‌های افزایش ضریب ایمنی مدارس..........................................................................101مبحث دوّم: اثر مسئولیّت‌مدنی........................................... 101 گفتاراوّل: جبران خسارت وارده ............................................................ 102بند اوّل) مفهوم خسارت ................................................................... 102بند دوّم) انواع خسارت................................................................................ 102بند سوم) خسارات غیر قابل جبران ................................... 107بندچهارم) ناکامی مسئولیّت‌مدنی درجبران خسارت زیان دیدگان .......................................... 108گفتار دوّم) شیوه‌های جبران خسارت....................................................................... 108بند اول) جبران عینی............................................................................................. 109بنددوّم) جبران خسارت از طریق دادن معادل............................................ 110بند سوم) ارزیابی خسارت و نوسان آن....................................................................... 112بند چهارم) وسایل تأمین جبران خسارت.......................................................... 114گفتار سوم) راه‌های تضمین جبران خسارت............................................. 115بند اوّل) تعربف بیمه و انواع آن....................................................... 115بند دوّم) بیمه مسئولیّت .................................................................... 116الف)مفهوم بیمه مسئولیّت................................................................ 116ب)انواع بیمه مسئولیّت................................................................................. 116بند سوم) بیمه حوادث ............................................................................... 117الف) تعریف بیمه حوادث ......................................................................... 117ب) مفهوم حادثه در بیمه مسئولیّت ..................................................... 117ج) بیمه حوادث تحصیلی ........................................................................... 117بند چهارم) صندوق تأمین خسارت از زیان دیده ................................... 118گفتارچهارم) دعوی مسئولیّت‌مدنی ................................................................. 118بند اوّل) طرفین دعوای مسئولیّت‌مدنی ......................................................... 119بند دوّم) خواسته دعوی و مراجع صلاحیتدار برای دعوی خسارت آموزشی ................................ 120بند سوم) ماهیت حکم دادگاه در دعوی مسئولیّت‌مدنی .............................................................................120بند چهارم) بررسی آرای محاکم در دعوی مسئولیّت‌مدنی ....................... 121خلاصه فصل سوم ........................................................................................ 126نتیجه............................................................................................................ 128پیشنهادات........................................................................... 132منابع..................................................................................................................... 134چکیده انگلیسی.................................................................. 140  چکیده: این مطالعه با هدف شناسایی«مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان» تنظیم شد و تلاش گردید تا به این سوال پاسخ داده شود که با استناد به قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، ضمن ملاحظه مسئولیّت شخصی دانش‌آموزان، والدین آنان و مسئولیّت اولیای آموزشی و با توجّه به گستردگی روز افزون حوادث و گسترش مفهوم«مسئولیّت‌مدنی»، مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چگونه است؟ تحقیق از نوع توصیفی بوده وروش به کار رفته در جهت جمع‌آوری داده‌ها«فیش» می‌باشد. در تحصیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. از مهم‌ترین یافته‌های این مطالعه می‌توان گفت، هرچند مسئولیّت مدنی در نظام‌های مختلف حقوقی رویکردهای متفاوتی وجود دارد، مسئولیّت مبتنی بر عدم تقصیر نظام جدیدی است که وارد عرصه‌ی حقوقی کشورها شده است. باعنایت به عمده‌ترین هدف مسئولیّت‌مدنی که تحقق جبران کامل خسارت می‌باشد؛ یک تئوری واحد نمی‌تواند در همه موارد مبنای مسئولیّت‌مدنی قرار گیرد. اگرچه در برخی از قوانین حقوق ایران، می‌توان ملاک قانونی پذیرش مسئولیّت مدنی دولت در اَعمال خود را یافت. از آنجایی که مسئولیّت‌مدنی دولت دارای مبنای واحدی نیست؛ با گرایش به نظریه‌های عمومی مسئولیّت و اتکا به اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها و به طور عموم اصل جبران کامل خسارت، اقتضا دارد، هر جایی که رابطه تبعیت بین اشخاص وجود داشته باشد، تابع به دلیل ارتکاب فعل زیان‌بار مسئول شناخته شود و متبوع نیز به دلیل اقتدار، کنترل و نظارتی که بر تابع دارد باید مسئول تلقی شود. زیرا تاوان داشتن اقتدار بر دیگری داشتن مسئولیّت ناشی از اعمال وی می‌باشد و دولت به نمایندگی از طرف مردم خسارت را جبران می‌کند. آن چه موجبات مسئولیّت و پرداخت خسارت وارده به دانش‌آموزان توسط دولت را فراهم می‌نماید، تدابیر و دوراندیشی‌هایی است که دولت بابد در جهت تأمین نظم آموزش عمومی، مراقبت و نگهداری از دانش‌آموزان و حفظ سلامت آنان انجام می‌داده است. لذا دولت در برابر حوادث دانش‌آموزی مسئول می‌باشد.واژگان کلیدی:مسئولیّت‌مدنی، حوادث دانش‌آموزی، دولت، جبران خسارت.مقدمهالف) بیان موضوع تحقیق اتّفاقاتی که برای دانش‌آموزان حادث می‌شود، علی رغم مراقبت‌های لازم، به علت تعدد عوامل و تنوع متغیّرها، نبود صراحت قانونی، تشتّت نظریات لحاظ شده در برخی از آرا صادره از محاکم در خصوص شناسایی مسئول یا مسئولین و انتساب مسئولیّت و مسئول جبران خسارت از جهاتی عاری از ابهام نمی‌باشد.چون دغدغه بروز حادثه، خاطر اولیای آموزشی را مشغول می‌سازد، در این تحقیق، نظر بر این است که مبانی مسئولیّت شخصی دانش‌آموزان، والدین آنان، مسئولیّت اولیای آموزشی و مسئولیّت‌مدنی دولت تعیین گردد. جنبه‌های مختلف بروزحوادث، عوامل مؤثر در ورود خسارت و در نهایت تحصیل نقش هر یک شناسایی شود. اگرچه هرکس مسئول اعمال خود بوده و دانش‌آموزان نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ امّا چنان چه دانش‌‌آموزی در راستای فعالیّت‌های آموزشی دچار حادثه گردد و یا سبب خسارت به خود یا دیگری شود؛ نسبت به«یدضمانی»اولیای مدرسه نیز مؤثر واقع می‌شود. مسئولیّت والدین نیز نسبت به فرزندان خود چهره‌ای متمایز از دیگر اشخاص دارد؛ از آنجایی که ماهیت مسئولیّت‌مدنی در نظام‌های مختلف همواره در حال تحوّل بوده است؛ در این رهگذر، «مسئولیّت‌مدنی دولت» نیز از جریان تحولات متأثر گشته است و با اتّکا به اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها،«دولت» نیز به عنوان متبوع، در برخی از مواقع در برابر«حوادث آموزشی» مسئول پاسخ‌گویی و جبران خسارت می‌باشد. هرچند به تصریح ماده 11ق.م.م در مواردی که بروز حوادث به نبود، کمبود، نواقص وسایل آموزشی، ورزشی و امکانات دولتی مربوط می‌شود و چنان چه خسارتی بر دانش‌آموزان وارد گردد؛ دولت مسئول به‌شمار مى‌رود. در غیر این صورت مسئولیّتی متوجّه دولت نخواهد بود؛اما باعنایت به «مسئولیّت‌مدنی دولت» با نگاه حقوق عمومی، صرف‌نظر از حقوق و تکالیف دولت، شخصیت حقوقی دولت نه فقط در مقام«تصدی» بلکه به عنوان«حاکمیت» ایجاب مى‌کند که دانش‌آموزان را در مقابل حوادث مورد حمایت قرار دهد و از عهده‌ی جبران زیان وارده برآید. صرف‌نظر از نظریاتی همچون:«عدم مسئولیّت دولت»، «اصل حاکمیت مطلق دولت»، «نظریه سنتی تقصیر» با بازخوانی نظریات و بهره‌گیری از اندیشه‌های حقوقی جدید و بررسی چرایی مسئولیّت و اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها، باید پذیرفت که «دولت»، یعنی دولت پاسخگو.لذا باتوجّه به مراتب در این تحقیق تلاش می‌گردد تا به این سوال پاسخ داده شود که با استناد به قوانین و تئوری‌های ارائه شده؛ علت مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چه می‌باشد. ب) پیشینه تحقیق درباره«مسئولیّت‌مدنی» مباحث زیادی مطرح شده است؛ امّا در خصوص«مسئولیّت‌مدنی دولت» در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان در فعالیّت‌های آموزشی، با عنایت به حدود مطالعات انجام شده به نظر می‌رسد؛ کمتر به این بحث اختصاص یافته است. هرچند مقالاتی تحت عناوین«مسئولیّت بدون تقصیر دولت»، «طرح مسئولیّت‌مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش‌آموز» منتشر شده است؛ اما در خصوص چهره مدنی مسئولیّت دولت که وسیله‌ای برای حمایت از دانش‌آموزان در مقابل حوادث می‌باشد؛ به ندرت تحقیق و پژوهش انجام شده است. امید است که بابررسی«مسئولیّت حقوقی دولت» در قبال حوادث آموزشی در خصوص انتساب بیشتر مسئولیّت به دولت با نگاهی نو مدنظر قرار گیرد.ج)اهمیّت و انگیزه انتخاب موضوع تحقیق بنا به ضرورت توجّه به حقوق شهروندان و این که دانش‌آموزان نیز بخشی از شهروندان می‌باشند و سرمایه‌های انسانی گران‌قیمتی هستند که سرنوشت آینده جامعه به دست آنان رقم خواهد خورد و قسمتی از عمر خود را در فضاهای آموزشی سپری می‌کنند و امکان بروز حادثه و ورود خسارت جانی و مالی برای آنان در آن فضاها وجود دارد. چه این که در موارد پیش آمده، خسارت وارده به آنان آن طور که باید جبران نشد و یا در بعضی موارد در شناسایی مسئول یا مسئولین و مسئول جبران خسارت نارسایی‌هایی باعث دغدغه اولیای آموزشی گشته که نیاز به تحقیق و بررسی همه جانبه احساس گردید و به نوعی انگیزه اصلی برای انجام این تحقیق محسوب می‌شود که در صورت انجام مطالعه و شناسایی وظایف و مسئولیّت‌های دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزی و ارائه آن به مسئولین ذیربط می‌توان انتظار داشت که به میزان زیادی از حوادث دانش‌آموزی که ناشی از جهل مسئولین نسبت به وظایف خود در قبال دانش‌آموزان می‌باشد جلوگیری گردد.انرژی به کار رفته مربوط به دعاوی مطروح درمحاکم، هزینه های دادرسی، اشغال وقت محاکم، هزینه‌های درمان، آثار تلخ وقایع ناگوار بر روح و روان زیان‌دیده، خانواده مصدوم و اجتماع و آثار مفید پیش‌گیری از وقایع قابل پیش‌بینی و پیشگیری و رفع خطر و در نهایت تأمین نیازهای عمومی دانش‌آموزان و جبران خسارت دست آوردهای این تحقیق می‌باشد.د) سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیقبا عنایت به هدف و سوال اساسی تحقیق، در این مطالعه تلاش بر آن است که به سوالات ذیل پاسخ داده شود.1) مسئولیّت تأمین، حفظ سلامتی، نگهداری ومراقبت دانش‌آموزان و همچنین پاسخ‌گویی در برابر حوادث در محیط‌های آموزشی با چه اشخاصی می باشد؟2) با توجّه به اصل کلی که مقرر می‌دارد؛ هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، آیا هنوزهم با پای بندی به نظریه مسئولیّت‌مدنی مبتنی بر تقصیر و اعمال حاکمیت، دولت ازاین قاعده کلی مذکورمستثنی می باشد؟3) آیا مسئولیّت دولت در برابر دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی دولتی فقط محدود به نقص وسایل اداری (قلمرو ماده 11 ق.م.) خلاصه می‌شود؟در برابر پرسش‌های ایجاد شده فرضیه‌های زیر مطرح می‌گردد.1)به نظر می‌رسد با توجّه به قوانین مسئولیّت‌مدنی از جمله ماده 7 ق.م.م هرچند نگهداری و مراقبت از دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی با اولیای آموزشی می‌باشد و والدین آنان نیز در مقابل فرزندان مسئول هستند. حق و تکلیف«دولت» و «ملت» نسبت به یکدیگر رابطه‌ای غیرقابل تفکیک است و مهم‌ترین حقوق اجتماعی، قوانینی است که تنظیم روابط میان دولت و مردم را هدف قرار می‌دهد لذا مسئولیّت تأمین نیازهای دانش‌آموزان ودرصورت وقوع حادثه و ورود خسارت مسئولیّت جبران با دولت است.2) به نظر می‌رسد شخصیت حقوقی و اعتباری دولت و تفاوت منشأ و ماهیت قدرت دولت و حدود اختیارات آن نه تنها رافع «مسئولت مدنی دولت” نمی‌‌باشد؛ بلکه به عنوان «دولت رفاه»انتظار می رود که پاسخگو باشد.3) به نظر می‌رسد پذیرش«اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها» ایجاب می‌کند که در حقوق متقابل دولت و مردم در بخش آموزش عمومی و ارایه خدمات آموزشی، فرض بر آن است که مصالح آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نوع «مسئولیّت‌مدنی دولت» در ارتباط با اَعمال خود و کارکنانش درشرایطی ، «فرض بر تقصیر» و در شرایط مورد نظر این مطالعه در برابرحوادث آموزشی «فرض بر مسئولیّت» باشد.ه)اهداف تحقیقهدف کلی:الف- شناسایی علل بروز حوادث در فعالیّت‌های آموزشیب- تعیین مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان با کیفیّت مطلوب‌ترهدف فرعی:الف- تبیین امکانات و نوع کاربری فضاهای آموزشی اعم از محیط مدرسه، کلاس درس، خوابگاه، زمین و سالن ورزشی، اردوگاه که در آن مسئولیّت‌مدنی اشخاص(اولیای آموزشی و دولت) تحقق می‌یابد.ب- تعیین نوع حوادث و عواملی که در وقوع حوداث مدخلیت دارند و تعیین مسئول پرداخت خسارتج- ضرورت محدودسازی مصونیت حاکمیت و توسعه مسئولیّت‌مدنی دولتد- تعیین محل پرداخت خسارت در صورت توجّه مسئولیّت به مدرسه یا دولتر- تعیین نوع مسئولیّت دولت و اولیای دانش‌آموزی از جنبه لزوم وجود یا عدم وجود تقصیر و مفهوم تقصیر دولت در رابطه با مسئله مطروح. و) روش تحقیقروش تدوین این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی می‌باشد. در انجام آن بر استفاده و مطالعه از منابع کتابخانه‌ای سعی گردید. در تحقیق کتابخانه‌ای محقق متناسب با اهداف و سوالات خود اقدام به جمع‌آوری داده‌ها از منابع مرتبط با موضوع می‌نماید و پس از تجزیه و تحلیل آن نسبت به سوالات و فرضیه‌های تحقیق تصمیم مناسب را اتخاذ می‌کند. هرچند به منظور بهره‌مندی از موضع رویه قضایی تلاش در جهت بررسی برخی از آرای محاکم عمومی نیز صورت گرفت. ز) تقسیم‌بندی مطالببا توجّه موضوع و عنوان تحقیق، ابتدا توضیحاتی درباره‌ی«مسئولیّت‌مدنی» و «مسئولیّت‌مدنی دولت» ارائه می‌گردد. سپس مسائل مربوط به فعالیّت دانش‌آموزان در فضاهای آموزشی و اتّفاقاتی که برای آنان حادث می‌شود، پرداخته می‌شود. مطالب این تحقیق در سه فصل ارائه خواهد شد. فصل اول که کلیاتی در باره«مسئولیّت‌مدنی» است در دو مبحث بیان می‌شود. در مبحث اوّل به مفاهیم، شاخه‌ها، مبانی و منابع مسئولیّت‌مدنی و در مبحث دوم به مسئولیّت‌مدنی دولت پرداخته می‌شود. فصل دوم نیز در دو مبحث ارائه می‌شود؛ در مبحث اول مسئولیّت‌مدنی اشخاص در برابر فعالیّت دانش‌آموزان و در مبحث دوم فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزی و مسئولیّت‌مدنی اشخاص مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطالب فصل سوم در دو مبحث ارائه می‌شود. در مبحث اوّل حوادث و عوامل حادثه‌زا و در مبحث دوّم به اثر مسئولیّت‌مدنی بررسی مسئولیّت اشخاص در جبران خسارت وارده و نحوه‌ی جبران خسارت، پرداخته می‌شود و در پایان نتیجه و پیشنهادات ارائه خواهد شد.فصل اولکلّیات(قواعد عمومی مسئولیّت‌مدنی)طرح مطلب: «مسئولیّت» در تقسیم‌بندی کلی به مسئولیّت اخلاقی و حقوقی تقسیم می‌شود. مسئولیّت حقوقی خود نیز به دو دسته تقسیم می‌شود. مسئولیّت‌مدنی و مسئولیّت کیفری. در مسئولیّت‌مدنی هدف حمایت از فرد و در مسئولیّت کیفری هدف حمایت از جامعه می‌باشد و سرانجام مسئولیّت‌مدنی نیز به مسئولیّت قراردادی و مسئولیّت غیر قراردادی(قهری) تقسیم می‌شود.از آنجایی که تأمین زندگی اجتماعی ملازمه با نظم عمومی دارد و دولت‌ها نیز تکلیف به تأمین نظم عمومی دارند و حقوق و منابع در هر جامعه‌ای بر اساس معیارهای خاص در بین اعضای جامعه توزیع می‌شود؛ اکنون یکی از مسایل اساسی قابل بیان در بحث مسئولیّت‌مدنی، طرح این سوال است که، دلیل یا دلایل تکلیف و الزام دولت به جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چه می‌باشد؟ اساساً چرا دولت باید در تأمین سلامت دانش‌آموزان و آرامش خاطر والدین آنان و اولیای آموزشی پاسخگو باشد؟ در این فصل که مشتمل بر دو مبحث می‌باشد، ابتدا مفاهیم، شاخه‌ها، مبانی و منابع مسئولیّت‌مدنی را تا آنجا که برای ورود به بحث اصلی ضرورت دارد بررسی می‌کنیم. سپس در مبحث دوم مفاهیم، مبانی، منابع و ارکان مسئولیّت‌مدنی دولت را بررسی خواهیم کرد.تعداد صفحه :160قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید