پایان نامه ارشد رشته حقوق: ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ایران و نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری

متن کامل پایان نامه با عنوان : ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ایران و نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی  

ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ایران و

نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری

 پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

رشته حقوق مالکیت فکری

استاد راهنما:

دکتر مهدی زاهدی

استاد مشاور:

دکتر رضا وصالی محمود

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالبتشکر و قدردانی.......................................................................................................اچکیده....................................................................................................................جمقدمه و موضوعات روش تحقیق (خلاصه تحقیق)...........................................................طفصل اول: کلیات.......................................................................................................0مقدمه:..................................................................................................................1مبحث اول: مفاهیم و پیشینه علامت تجاری در حقوق ایران و نظام بین الملل......................2گفتار اول: مفاهیم علامت تجاری................................................................................2گفتار دوم: پیشینه علامت تجاری................................................................................4گفتار سوم: تعریف علامت تجاری...............................................................................11گفتار چهارم: انواع علامت تجاری...............................................................................17بند اول: علائم از حیث طبقه بندی.............................................................................23بند دوم: علائم مرئی...............................................................................................271- کلمه................................................................................................................282- حرف و عدد........................................................................................................293- رنگ..................................................................................................................294- تصویر و نقش......................................................................................................295- علامت سه بعد...................................................................................................306- علامه جمعی......................................................................................................31بند سوم: علائم نامرئی............................................................................................31گفتار پنجم: کاربردهای تجاری....................................................................................321- تعیین کننده منشاء و کیفیت کالا یا خدمات................................................................332- ابزاری برای استراتژی صنعتی.................................................................................353- ابزاری برای بازاریابی.............................................................................................354- ابزاری برای استراتژی رقابتی و دفاعی.....................................................................36مبحث دوم: حقوق مالک علائم تجاری..........................................................................37گفتار اول: روش تحصیل حق بر علائم تجاری..................................................................38بند اول: از طریق ثبت علامت......................................................................................38بند دوم: از طریق استفاده مستمر از علامت..................................................................39گفتار دوم: حقوق انحصاری علائم تجاری.......................................................................41بند اول: حق بهره برداری انحصاری...............................................................................43بند دوم: حق منع استفاده دیگران................................................................................44گفتار سوم: اعمال ناقض حقوق دارنده علائم و استثنائات.................................................45بند اول: اعمال ناقض حقوق دارنده علائم تجاری.............................................................45بند دوم: مصادیق نقض فیزیکی...................................................................................471- نقض براساس یکسان بودن....................................................................................492- علامت یکسان در کالاها و خدمات مشابه..................................................................503- علامت مشابه و کالاها و خدمات..............................................................................50بند سوم: مصادیق نقض حق اینترنتی...........................................................................51بند چهارم: استثنائات وارده ........................................................................................53فصل دوم: ضمانت اجرای حقوق علائم تجاری.................................................................55مقدمه....................................................................................................................56مبحث اول: مفهوم و پیشینه ضمانت اجرای حقوق علائم تجاری.........................................57گفتار اول: ضمانت اجراهای بین المللی.........................................................................59گفتار دوم: ضمانت اجراهای ملی.................................................................................62گفتار سوم: اهداف ضمانت اجرای علائم تجاری..............................................................64بند اول: پیشگیری از تجاوز به حق...............................................................................64بند دوم: جبران خسارت زیاندیده..................................................................................65گفتار سوم: انواع ضمانت اجراهای علائم تجاری.............................................................67گفتار چهارم: ویژگی های ضمانت اجرای علائم تجاری.....................................................68مبحث دوم: ضمانت اجرای مدنی علائم تجاری..............................................................71گفتار اول: اهداف ضمانت اجرای مدنی........................................................................71گفتار دوم: جبران خسارت وارده در گذشته...................................................................73بند اول: مفهوم خسارت...........................................................................................73بند دوم: ضرورت جبران خسارت در اسناد بین المللی و حقوق ایران..................................73بند سوم: انواع خسارات ناشی از نقض علائم در نظام حقوقی ایران.................................751- خسارات مادی و معنوی.......................................................................................752- خسارات مستقیم و عدم النفع..............................................................................762-1- خسارات معنوی...............................................................................................772-2- عدم النفع در نظام حقوقی ایران..........................................................................81بند چهارم: روش های جبران خسارت..........................................................................821- محاسبه منافع....................................................................................................832- محاسبه منافع براساس لیسانس...........................................................................833- خسارت معنوی...................................................................................................844- وجه التزام یا خسارت از پیش تعیین شده.................................................................84گفتار سوم: جلوگیری از استمرار تجاوز به حق و ورود خسارت در آینده...............................85بند اول: تقاضای ابطال علائم.....................................................................................85بند دوم: منع استعمال علائم نقض کننده.....................................................................87بند سوم: امحاء علائم تجاری نقض شده یا معدم کردن کالاها..........................................88بند چهارم: انتشار آگهی در مطبوعات..........................................................................89مبحث سوم: ضمانت اجرای کیفری علائم تجاری...........................................................90مبحث چهارم: اقدامات تامینی و موقتی.......................................................................94گفتار اول: مفهوم اقدامات تامینی و موقتی...................................................................941- تقاضای تامین دلیل..............................................................................................952- تقاضای دستور موقت...........................................................................................96گفتار دوم: اقسام اقدامات تامینی و موقت....................................................................96بند اول: اقدامات تامینی و موقتی برای جلوگیری از وقوع نقض..........................................97بند دوم: اقدامات تامینی و موقتی برای جلوگیری از ادامه نقض........................................100بند سوم: اقدامات تامینی و موقتی پس از نقض حق.....................................................101مبحث پنجم: ضمانت اجرای گمرکی و یا تدابیر مرزی.....................................................106بند اول: تدابیر مرزی در حقوق ایران...........................................................................107بند دوم: تدابیر مرزی در اسناد بین المللی..................................................................111بند سوم: استثنائات وارد بر تدابیر مرزی.....................................................................113مبحث ششم: نقش دادگاه ها و اداره مالکیت صنعتی در حمایت از علائم تجاری...............114گفتار اول: نقش دادگاه...........................................................................................115بند اول: دادگاه صالحه............................................................................................115بند دوم: ذینفع در دعوا...........................................................................................116گفتار دوم: نقش اداره مالکیت صنعتی.......................................................................116گفتار سوم: عدم کفایت و صراحت قوانین در زمینه علائم تجاری.....................................118بند اول: نقاط ضعف و قوم قانون 1386 در خصوص ضمانت اجراء......................................119بند دوم: عدم کفایت و صراحت قوانین ضمانت اجراء.....................................................121نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................123فهرست منابع......................................................................................................126منابع فارسی.......................................................................................................126الف) کتب............................................................................................................126ب) پایان نامه ها...................................................................................................128ج) مقالات و نشریات.............................................................................................128د) قوانین و آیین نامه ها........................................................................................129منابع انگلیسی...................................................................................................131الف) کتب و مقالات..............................................................................................131ب) کنوانسیون ها و موافقتنامه ها..........................................................................132چکیده:علامت تجاری یکی از مصادیق مالکیت صنعتی است که همواره در طول تاریخ بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برای معرفی تولیدات و خدمات بنگاههای اقتصادی و تمایزبخشی بین آنها مورد استفاد قرارگرفته و از طرفی بعضا ًنقش استراتژیک و تعیین کننده ای در تجارت و بازارهای اقتصادی ایفاء نموده است. از این رو، با توجه به ارزش و اهمیت خاص تجاری و اقتصادی حقوق ناشی از این علائم و دامنه توسعه و پیشرفت علم و تکنولوژی و تحولات گسترده در فناوری های نوین، همواره افراد سود جو و فرصت طلب مترصد موقعیت هایی برای سوء استفاده، جعل، تقلب و بهره برداری غیر مجاز از حقوق ناشی از این علائم بوده و می باشند. لذا ضرورت تبیین و تقویت سازوکارهای اجرایی و ژرف نگری در پیش بینی و ایجاد قوانین و مقررات کار آمد و موثر و همچنین تمهیدات بازدارنده و حمایت کننده، امری جدی و اجتناب ناپذیر در این عرصه، تلقی می گردد.موضوع این تحقیق "ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ایران و نظام بین المللی"،که به روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعات و تحقیقات کتابخانه‌ای و فیش برداری با مراجعه به کنوانسیونها و معاهدات بین‌المللی و اسناد و مدارک ارائه شده توسط سازمان جهانی مالکیت معنوی و قوانین ملی از جمله قانون سال 1386 انجام گرفته است و در تفسیر و تجزیه و تحلیل داده‌ها از منابع دیگری از جمله کتب، پایان نامه ها،آراء دادگاهها و مقالات حقوق‌دانان و مفسرین علم حقوق نیز، بهره برداری شده است.از اهداف این پژوهش بررسی کنوانسیون ها، معاهدات بین المللی و تطابق آن با قوانین و مقرات ملی، بویژه قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری سال 1386در زمینه نقض حقوق علائم تجاری و موضوع اجراء از دیدگاهی موسع بوده تا نقاط ضعف و قوت قوانین موجود با تعمق بیشتری بررسی گردد.در نهایت، با توجه به بررسی های انجام شده پیشنهاد می شود که در بازنگری این قانون پس از طی دوره آزمایشی نسبت به برطرف کردن برخی از نقایص مطروحه اقدام شودو در راستای قوانین مجازاتهای مربوطه نیز تصریح و تبیین گردد. مقدمه و موضوعات: روش تحقیقمقدمه تحقیقبیان مسألهبتدریج پس از این که اهمیت حقوق مالکیت فکری از حیطه محدود جامعه داخلی کشورها به فضای وسیع نظام حقوقی بین المللی راه یافت و جایگاهی رفیع و با اهمیت ویژه در بخش تجارت بین الملل کسب نمود، مقوله حمایت بین المللی از حقوق مالکیت فکری نیز معنا و مفهوم خاصی گرفت.امروزه، خصوصاً در اقتصاد بازار آزاد، علامت تجاری در حوزه حقوق مالکیت صنعتی برای جلب منافع اقتصادی و تسلط بیشتر بر بازار، مورد استفاده قرار می‌گیرد و در حقوق بین‌الملل از اهمیت ویژه‌ای نیز برخوردار می‌باشد. با توجه به رشد فرامرزی تجارت، نیاز به آگاهی از حقوق علائم تجاری در سطح بین‌المللی بیشتر شده است، خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه که نیاز به وارد کردن تکنولوژی از خارج مرزها دارند، این نیازها محسوس تر خواهد بود.یکی از موضوعات مهم حقوق مالکیت صنعتی، علائم تجاری می‌باشد که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. از بکار بردن علائم تجاری، اهداف متعددی مد نظر است. مثلا، از دیدگاه مصرف کننده، هدف از بکارگیری علامت تجاری تمیزدادن محصولات یا خدمات یک بنگاه تجاری از محصولات و خدمات سایر بنگاه‌ها ‌بوده و یا از دیدگاه تولید کننده جلوگیری از جعل و تقلب از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.لذا، در این راستا نیاز است تا تدابیر و ضمانت اجراء های بیشتری در این حوزه از حقوق مالکیت فکری پیش بینی شده و تمهیدات و راهکار های باز دارنده و ضمانت اجراهای جدی، قوی و گسترده تری، اعمال گردد. از طرفی با توجه به گسترش روز افزون فناوری های نوین و در نتیجه افزایش دامنه نقض حقوق مالکیت فکری به ویژه حقوق صاحبان علائم تجاری، بررسی ضمانت اجراهای این حق، امری بسیار ضروری و مهم می باشد.ضرورت و اهمیت تحقیقعلی رغم این که هدف عمده حمایت از حقوق مالکیت فکری، تقویت خلاقیت و نوآوری است و منافع حاصل از آن سود سرشاری برای صاحبش بدنبال دارد، ولی سوء استفاده های تجاری ناشی از آن می تواند خسارات انبوهی را بواسطه نقض حق از طریق عدم وجود قوانینی کار آمد، کاربردی و کامل بر جامعه تحمیل نماید. علائم تجاری به تولید کنندگان کمک می‌کنند تا با استفاده از آنها محصولات خود را به سهولت به عامه مردم معرفی نموده و یا از سایر محصولات مشابه در بازار ، متمایز سازند.لذا، بنظر می رسد که مصادیق نقض حق علامت تجاری در قوانین مالکیت فکری ایران به روشنی تصریح نشده و اگر این ویژگیها و مصداق های نقض حق ذکر می شد، می‌توانست به مسئولان و مقامات ذیربط کمک کند تا وظایف خود را برای شناخت بهتر و دقیق تر جرائم مرتبط انجام داده و نسبت به بررسی های کنترل کیفی و ویژگیهای مورد نظر آنها، درزمینه های ایمنی، سلامت و کیفیت کالاها و از طرفی تبیین نقض حق، رهنمون نمایند.از این رو، ضرورت ایجاب می نماید تا ضمانت اجراءهای قوی، بازدارنده و گسترده تری وجود داشته باشند که از نقض حقوق دیگران جلو گیری نموده و از سوی دیگر مصادیق نقض در قانون تصریح و تبیین شود تا با استناد به اصل قانونی بودن جرم تصمیمات سلیقه ای اعمال نگردد.با توجه به مطالب فوق و بیان اهمیت علائم تجاری و ضرورت های حمایت از آن، نگارنده را بر آن داشت تا به بررسی ضمانت های اجراء و حمایتهای داخلی و بین‌المللی اتخاذ شده با رویکرد قانون جدید سال 1386، بویژه مواد 41 و 61 آن در خصوص علائم مذکور بپردازد و با ارائه نقطه نظراتی هر چند جزئی، گامی موثر در این زمینه بردارد.اهداف تحقیق1- بررسی ضمانت اجرای قانون ثبت علائم تجاری سال 1386 از زوایای مختلف اجتماعی و اقتصادی در جامعه از طریق تجزیه و تحلیل قوانین ملی و بین المللی و همچنین آشنایی بیشتر با نقاط ضعف و قوت قانون جدید در تطابق با معاهدات بین المللی یکی از اهداف این پژوهش می باشد.2- ارائه پیشنهاداتی جهت توسعه، بهبود و یا اصلاح مقرراتی که بتواند دامنه ضمانت های اجراء و حمایت های گسترده تری از این حق را اعمال نموده و قابلیت نقض آن را با اعمال ضمانت های بیشتر، تضمین نماید.3- باتوجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها می توان این سوال را مطرح کرد که با استناد به ماده 2 قانون مجازات اسلامی، باید مصادیق جرائم در قانون تبیین و تصریح شود تا به جرم بودن و ضمانت اجرای آن استناد گردد. لذا، درمواد 41 و61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری این خلاء وجود داشته و مصادیق نقض حق و جرائم مربوطه را تبیین و مشخص ننموده است. از این رو ضرورت ایجاب می نماید تا نسبت به بررسی و مداقه بیشتر در خصوص عواقب و تبعات ناشی از آن، پژوهش عمیق تری صورت پذیرد.روش تحقیقروشی که در انجام این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد، براساس روش توصیفی- تحلیلی است که از آن در قالب پژوهشهای علوم انسانی خصوصاً در تحقیقات علم حقوق، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اجرای این تحقیق سعی می‌شود تا از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و با مراجعه به متون کنوانسیونها و عهدنامه‌های بین‌المللی و اسناد و مدارک ارائه شده توسط سازمان جهانی مالکیت معنوی و همچنین در تفسیر و تجزیه و تحلیل داده‌ها از منابع دیگری از جمله کتب و مقالات حقوق‌دانان و مفسرین علم حقوق نیز، استفاده شود.در این تحقیق سعی می‌شود که به بررسی ضمانت اجراءها و حمایتهایی که از علائم تجاری در سطح ملی و بین‌المللی وجود دارد، نیز پرداخته شود و همچنین در ضمن تحقیق به سؤالات یا فرضیه ها، پاسخ داده شود.سوالات تحقیق1- آیا با تصویب قانون سال 1386 ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ، ضمانت اجراء وحمایت های بیشتری نسبت به قانون سابق، پیش بینی شده است؟2- آیا با تصویب این قانون، ضمانت اجراهای پیش بینی شده با الزامات مندرج در معاهدات بین المللی، مطابقت دارد؟3- آیا مقررات کیفری پیش بینی شده در مواد 41 و 61 قانون ثبت علائم و اختراعات با اصول و موازین مقرر در قانون مجازات اسلامی به ویژه ماده 2 آن قانون انطباق دارد؟***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 150 قیمت : چهارده هزار تومان  

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید