پایان نامه ارشد رشته حقوق: قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

عنوان :

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت

استاد راهنما :

دکتر خدیجه مرادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالب:چکیده 11) بیان مسأله اساسی تحقیق. 22) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 23) مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 34) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق. 35) اهداف مشخص تحقیق. 36) سؤالات تحقیق. 47) فرضیه های تحقیق. 48) ساختار تحقیق. 49) روش انجام تحقیق. 4فصل اول :  قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و ترتیب انعقاد آنمبحث اول : مفهوم، ماهیت و اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 6گفتار اول :  تعریف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 6گفتار دوم : ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 8بند اول : نظریه ابراء. 8بند دوم : نظریه تصمیم قضایی.. 9بند سوم : نظریه قرارداد. 9گفتار سوم : اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 10بند اول : لازم  یا جایز. 10بند دوم : تملیکی  یا عهدی.. 12بند سوم : یک تعهدی یا دو تعهدی (تعاهدی) 13بند چهارم : رضایی یا تشریفاتی.. 13مبحث دوم : شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 15گفتار اول : طرح بحث.. 15گفتار دوم : شرایط ماهوی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 17بند اول : اهلیت.. 171-اهلیت مدنی.. 172-اهلیت تجاری.. 19بند دوم : قصد و رضا 19بند سوم : مورد و موضوع قرارداد. 20بند چهارم : مشروعیت جهت قرارداد. 21گفتار دوم : شرایط شکلی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 22بند اول : تقاضا برای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 23بند دوم : فقدان منع قانونی.. 24بند سوم : تشکیل جلسه و رأی گیری.. 25بند چهارم : قبول اکثریت طلبکاران. 27بند پنجم : تصدیق دادگاه 29فصل دوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانهمبحث اول : اصل نسبی بودن قراردادها 36گفتار اول :تبیین قاعده 36گفتار دوم : استثنائات وارده بر اصل نسبی بودن قراردادها 37بند اول : قانون مدنی.. 381- ماده196. 382-ماده 768. 383-استثناءهای دیگر. 39بند دوم : لایحه جدید تجارت.. 39مبحث دوم : آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران. 41گفتار اول : نسبت به طلبکاران موافق. 41گفتار دوم : نسبت به طلبکاران مخالف... 43مبحث سوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر. 45گفتار اول : خاتمه ممنوعیتها و محرومیتها 45گفتار دوم : امکان ادامه فعالیت و عدم استماع دعاوی انفرادی علیه تاجر. 48مبحث چهارم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به اشخاص ثالث.. 50گقتار اول : بیگانگان. 50گفتار دوم : ضامن یا ضامنین ورشکسته. 52بند اول : ضمانت از دین تاجر و مسؤلیت تضامنی ضامنین. 53بند دوم : ضمانت از اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 54گفتار سوم : قائم مقام طرفین قرارداد. 55بند اول : وراث.. 55بند دوم : طلبکاران طرفین قرارداد. 56فصل سوم : انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و آثار آنمبحث اول : موارد انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 58گفتار اول : ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 59بند اول : مفهوم قابلیت ابطال. 59بند دوم : اصل محدودیت موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 60بند سوم : موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 61گفتار دوم : فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 64بند اول : مبنای حق فسخ.. 65بند دوم : طبیعت فسخ.. 66بند سوم : شرایط ایجاد حق فسخ.. 67بند چهارم : اجراء حق فسخ.. 68گفتار سوم : انفساخ  و اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 69بند اول : توقف مجدد تاجر از پرداخت.. 69بند دوم : فوت تاجر. 70بند سوم : اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 71گفتار اول : ضمانت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 72گفتار دوم : ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال. 73بند اول : ماهیت حقوقی و  قلمرو ممنوعیت تاجر : 74بند دوم : مدت زمان منع مداخله و آثار منع مداخله : 74گفتار سوم : آغاز اقدامات تأمینی و اولیه اداره تصفیه. 75گفتار چهارم : وضع معاملات تاجر. 78بند اول : اصل کلی.. 78بند دوم : مقدم بودن مطالبات بر قرارداد. 78بند سوم : ضرری بودن معامله. 79بند چهارم : معاملات مسبوق به تبانی.. 79گفتار چهارم : تقسیم اموال تاجر میان طلبکاران. 80بند اول : روند تقسیم. 80بند دوم : طبقات بستانکاران. 81فصل چهارم : خلاصه، نتایج، پیشنهاداتمبحث اول : خلاصه مطالب.. 85گفتار اول : خلاصه فصل اول. 85گفتار دوم : خلاصه فصل دوم. 89گفتار سوم : خلاصه فصل سوم. 94مبحث دوم : نتایج.. 100مبحث سوم : پیشنهادات.. 103فهرست منابع. 105 چکیده قانون تجارت ایران اقتباسی از قانون تجارت 1807 فرانسه است. علیرغم ملغی شدن این قانون در فرانسه نیاز به تغییراتی در باب ورشکستگی در حقوق تجارت ایران احساس می شود. از طرفی به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیتهای تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی مورد نیاز است که از آن جمله می توان نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید را نام برد. ایجاد نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق آن توسط دادگاه، تاجر به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی های خود ادامه می دهد و با طلبکارانش توافق می کند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر و طلبکاران دارای آثاری است. در این پایان نامه سعی شده است ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ( اعم از شرایط شکلی و ماهوی )، اوصاف این قرارداد و آثارش و همچنین روشهای انحلال آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، مقررات قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید با قانون تجارت در باب قرارداد ارفاقی مورد مقایسه قرار گرفته تا نقاط اشتراک و تفاوت آن دو تبیین شود. این اشتراکات را می توان در شرایط ماهوی و شکلی مؤثر در انعقاد، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدی و آثار هر دو ملاحظه نمود. در خصوص نقاط ضعف نیز می توان به اختیارات بی حد و حصر طلبکاران و عدم نظارت مرجع قانونی بر اقدام تاجر در زمان اجرای قرارداد و در خصوص نقاط قوت نیز می توان به احیای تاجر پیش از ورشکستگی و منع تعقیب دعاوی طلبکاران در نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه اشاره کرد‌***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 118 قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید