پایان نامه ارشد رشته حقوق: مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان:

مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

استاد راهنما:

دکتر عزیزالله فهیمی

استاد مشاور:

دکتر محمدباقر پارساپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالب:مقدمه........................................... 11ـ ضرورت تحقیق........................................ 32 ـ سابقه تحقیق........................................ 53ـ روش تحقیق........................................ 54ـ ساختار تحقیق....................................... 65 ـ پرسش اصلی تحقیق........................................ 66 ـ پرسش‌های فرعی تحقیق........................................ 67 ـ فرضیه‌های تحقیق........................................ 7فصل اول: مفهوم مسئولیت مدنی و انتظامی؛ ماهیت حقوقی و مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپاییمبحث اول: اماکن ورزشی و اقسام آن......................................... 91- تعریف اماکن ورزشی........................................ 92ـ انواع اماکن ورزشى........................................ 92ـ 1. مجتمع‏هاى ورزشى........................................ 92ـ 2. سالن ورزشى........................................ 102ـ 3. استخر ورزشى........................................ 102ـ4. استادیوم ورزشى........................................ 102ـ5. باشگاه ورزشى........................................ 11مبحث دوم: مفهوم مسئولیت مدنی و تمایز آن از مسئولیت اخلاقی، کیفری و قراردادی.......... 12گفتار اول ـ مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی........... 121ـ حقوق ایران....................................... 132ـ حقوق کشورهای اروپایی........................................ 14گفتار دوم ـ تمایزات مسئولیت مدنی........................................ 151- از مسئولیت اخلاقی........................................ 152- از مسئولیت کیفری........................................ 163- از مسئولیت قراردادی........................................ 17مبحث سوم: مفهوم مسئولیت انتظامی و تمایز آن از مسئولیت اخلاقی، کیفری و قراردادی.......... 21گفتار اول: مفهوم مسئولیت انتظامی........................................ 21گفتار دوم: تمایزات مسئولیت انتظامی........................................ 221- از مسئولیت اخلاقی........................................ 222- از مسئولیت کیفری........................................ 233- از مسئولیت مدنی........................................ 23مبحث چهارم: انواع مسئولیت مدنی......................................... 24گفتار اول: مسئولیت ناشی از فعل شخص.......................................... 241- عنصر مادی تقصیر....................................... 252- عنصر معنوی یا روانی تقصیر....................................... 262ـ 1. تقصیر عمدی........................................ 272ـ 2. تقصیر غیرعمدی یا تقصیر ناشی از بی‌احتیاطی و یا غفلت............... 272ـ3. فواید عملی تفکیک تقصیر عمدی و غیرعمدی............................. 28گفتار دوم: مسئولیت ناشی از فعل غیر....................................... 291- مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر اثبات شده........................... 291ـ 1. حفاظت اشخاص خطرناک.......................................... 301ـ2. معلمان و مربیان نسبت به افراد تحت آموزش خود......................... 302- مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر مفروض......................... 312ـ1. مسئولیت ابوین ناشی از اعمال ارتکابی فرزندانشان.................... 312ـ2. مسئولیت کارفرمایان در قبال اعمال ناشی از کارکنانشان........................ 31مبحث پنجم: ماهیت حقوقى باشگاه و ارکان آن در حقوق ایران و کشورهای اروپایی............ 33گفتار اول: ماهیت حقوقی باشگاه....................................... 331ـ حقوق ایران....................................... 332ـ حقوق کشورهای اروپایی........................................ 37گفتار دوم ـ انواع باشگاه‏های ورزشى........................................ 391- باشگاه ‏هاى دولتى (عمومى)...................................... 392- باشگاه‏ هاى خصوصى........................................ 40گفتار سوم: ارکان باشگاه‏هاى ورزشى........................................ 421- هیئت مدیره (مدیران)...................................... 431ـ1. ترکیب هیأت مدیره باشگاه...................................... 431ـ2. تعداد اعضای هیأت مدیره...................................... 431ـ3. شرایط عضویت در هیأت مدیره باشگاه...................................... 441ـ3ـ1. اهلیت......................................... 441ـ3ـ2. سهامدار بودن....................................... 451ـ4. وظایف هیأت مدیره باشگاه...................................... 451ـ5. مدت فعالیت هیأت مدیره...................................... 461ـ6. رابطه مدیران با باشگاه‌ها در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی............ 461ـ6‌ـ1. حقوق ایران....................................... 46الف ـ نظریه اول: مدیران وکلاى شرکا و سهامداران باشگاه محسوب مى‏شوند............... 46ب ـ نظریه دوم: مدیران وکیل شرکت محسوب مى‏شوند....................................... 48ج ـ نظریه سوم: مدیران نماینده قانونى شرکت یا باشگاه مى‏باشند................... 50دـ نظریه چهارم: مدیران، رکن شرکت یا باشگاه مى‏باشند............................. 511ـ 6ـ 2. حقوق کشورهای اروپایی........................................ 52الف. مدیران به عنوان وکیل شرکت یا باشگاه...................................... 53ب. مدیران به عنوان کارگران شرکت......................................... 54ج. مدیران به عنوان........................................ 54د. مدیران به عنوان رکن باشگاه...................................... 55نتیجه‌گیری........................................ 552ـ مدیر عامل........................................ 562ـ 1. وضعیت حقوقی مدیر عامل........................................ 562ـ 1ـ 1. انتصاب مدیر عامل........................................ 562ـ1ـ2. ختم مأموریت مدیر عامل........................................ 572ـ1ـ3. حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در باشگاه.......................... 582ـ 2. اختیارات مدیر عامل باشگاه...................................... 593ـ مربیان....................................... 634ـ بازیکنان....................................... 675ـ کارکنان اجرایی باشگاه...................................... 69مبحث ششم: مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی........ 701- نظریه تقصیر....................................... 702- نظریه خطر....................................... 742ـ1. حقوق ایران....................................... 742ـ2. حقوق کشورهای اروپایی........................................ 752ـ2ـ1. نظریه خطر مطلق........................................ 772ـ2ـ2. نظریه خطر در مقابل منفعت......................................... 773- نظریه فرض تقصیر....................................... 793ـ1. نظریه فرض تقصیر ناشی از سوءانتخاب کارگر (ورزشکار یا مربی)............803ـ1ـ1. حقوق ایران....................................... 803ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی........................................ 813ـ 2. نظریه فرض تقصیر ناشى از سوء مراقبت از عمل کارگر (ورزشکار یا مربی)............. 823ـ2ـ1. حقوق ایران....................................... 823ـ2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی........................................ 834ـ نظریه مختلط........................................ 855ـ نظریه تضمین حق........................................ 85نتیجه‌گیری........................................ 86فصل دوم: آثار مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه‎ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپاییمبحث اول: رابطه حقوقی ورزشکاران و مربیان با باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی........ 88گفتار اول: بررسی قرارداد‌های ورزشی و قرارداد کار در حقوق ایران....................... 88‌1. نقاط اشتراک.......................................... 882. نقاط افتراق........................................ 91گفتار دوم: بررسی قراردادهای ورزشی و قرارداد کار در حقوق کشورهای اروپایی............... 92نتیجه‌گیری........................................ 94مبحث دوم: مسئولیت انتظامی در ورزش........................................... 95گفتار اول: مسئولیت انتظامی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی..................... 951. حقوق ایران....................................... 95ـ تعهدات باشگاه نسبت به ورزشکاران....................................... 992. حقوق کشورهای اروپایی........................................ 105گفتار دوم: مسئولیت انتظامی ورزشکاران و مربیان........................................ 1071- حقوق ایران....................................... 1071-1. تعهدات بازیکن........................................ 1101-2. تعهدات مربیان‏....................................... 1172- حقوق کشورهای اروپایی........................................ 121مبحث سوم: جبران خسارات وارده در حوادث ورزشی................................ 124گفتار اول: جبران خسارات وارده بر باشگاهها و مؤسسات ورزشی................ 1241- جبران خسارات مادی........................................ 1241ـ1. حقوق ایران....................................... 1241ـ2. حقوق کشورهای اروپایی........................................ 1272- جبران خسارات معنوى........................................ 1292ـ1. حقوق ایران....................................... 1292ـ2. حقوق کشورهای اروپایی........................................ 131گفتار دوم: جبران خسارات وارده بر کارکنان ورزشی باشگاه (ورزشکاران و مربیان) از ناحیه باشگاه........1341- جبران خسارات جسمى و مادى........................................ 1341ـ1. حقوق ایران....................................... 1341ـ2. حقوق کشورهای اروپایی........................................ 136ـ تقصیر ورزشکار در ایراد آسیب و ضرر به خود....................................... 137ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان علت منحصر حادثه زیان‌بار................... 141ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان یکی از علل حادثه زیان بار.................... 1411ـ3. نقش قاعده (Volenti) (پذیرش ارادی خطر) در مسئولیت مدنی باشگاه‌هایورزشی و مفاهیم مشابه با آن در حقوق ایران .............................. 1421ـ3ـ1. نقش قاعده Volentiدر مسئولیت مدنی باشگاههای ورزشی............ 1421ـ3ـ2. مفاهیم و قواعد مشابه (Volenti) در حقوق ایران........................ 144الف. قاعده اقدام....................................... 144ب. رضایت زیان‌دیده...................................... 145ج. پذیرش خطر.......................................146د. قاعده تحذیر....................................... 1461ـ4. حق انتخاب نوع مسئولیت از طرف زیان‌دیدگان در حوادث ورزشی............... 147
  1. جبران خسارات معنوی وارد بر ورزشکاران و مربیان................................. 149
ـ از دست دادن فرصت در حقوق ورزشی........................................ 1532-1. حقوق ایران...................................... 1532-2. حقوق کشورهای اروپایی........................................ 154گفتار سوم: جبران خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران تحت استخدام، نسبتبه اشخاص ثالث (ورزشکاران تیم حریف و تماشاگران)...............................1561- جبران خسارات وارده بر ورزشکاران حریف....................................... 156شرایط تحقق مسئولیت باشگاه‌های ورزشی............................... 1571ـ1. تقصیر کارکنان باشگاه (ورزشکار و یا مربی).................................1571ـ1ـ1. حقوق ایران....................................... 1571ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی........................................ 1581ـ2. حادثه در حین ورزش و یا به مناسبت آن باشد............................ 159ـ مفهوم حادثه حین انجام کار یا به مناسبت آن در حقوق کشورهای اروپایی............ 1611ـ3. تقصیر بر اثر فورس ماژور یا دخالت اشخاص ثالث نبا شد................... 1642- جبران خسارات وارده بر تماشاگران....................................... 1652ـ1. حقوق ایران....................................... 1652ـ2. حقوق کشورهای اروپایی........................................ 170گفتار چهارم: شرط عدم مسئولیت در قراردادهای استخدام باشگاههای ورزشی......... 1751ـ قراردادهای تعیین‌کننده‌ مسئولیت مدنی در قراردادهای ورزشی................... 1752ـ محدوده و شروط تغییردهنده محدوده و قلمرو و مسئولیت مدنی.................... 1773ـ مفهوم و ماهیت شروط تغییردهنده محدوده و قلمرو مسئولیت مدنی................ 1784ـ اعتبار شروط عدم مسئولیت (رفع و کاهش مسئولیت) در قراردادهای ورزشی.............. 1794ـ 1. مبانی مخالفین شرط رفع و کاهش (عدم) مسئولیت................... 1794ـ1ـ1. اسقاط مالم یجب بودن....................................... 1794ـ1ـ2. مخالفت با نظم عمومی........................................ 1814ـ2. مبانی موافقین شرط رفع و کاهش مسئولیت......................................... 1814ـ2ـ1. اصل آزادی اراده......................................1814ـ2ـ2. دیدگاه اختصاصی........................................ 1824ـ2ـ3. عرف و رویه عملی........................................ 183نتیجه....................................... 1845ـ موارد بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت..................... 1855ـ1. شرط رفع و کاهش مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین.................... 1855ـ1ـ1. مفهوم تقصیر عمدی........................................ 1855ـ1ـ2. مفهوم تقصیر سنگین........................................ 1865ـ1ـ3. تفاوت تقصیر سنگین و تقصیر عمدی........................................ 1865ـ1ـ4. توجیه الحاق تقصیر سنگین به تقصیر عمدی........................................ 1875ـ1ـ5. مبانی بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین.............. 187ـ مبنای اول: حسن نیت......................................... 187ـ مبنای دوم: نظم عمومی........................................ 188ـ مبنای سوم: شرط ارادی محض.......................................... 188نقد و بررسی این مبانی........................................ 1885ـ2. شرط عدم مسئولیت در موارد ضرر به اشخاص............................ 189نتیجه‌گیری........................................ 190گفتار پنجم: شیوه‌های مختلف جبران خسارت................................1911- در خسارات مادی........................................ 1911ـ 1. جبران عینی (بازگرداندن عین مال)...................................... 1911ـ2. جبران خسارت از طریق پرداخت معادل....................................... 1921ـ2ـ1. دادن مثل........................................ 1921ـ 2ـ 2. دادن قیمت......................................... 1932- در خسارات معنوی........................................ 1942ـ1. جبران خسارت از طریق اعاده وضعیت......................................... 1942ـ2. پرداخت غرامت......................................... 195مبحث چهارم: شیوه تأمین خسارت.......................................... 196گفتار اول: بیمه اجباری کارکنان باشگاه و مؤسسات ورزشی (ورزشکاران و مربیان).............1961- تعریف بیمه....................................... 196ـ عناصر تشکیل‌دهنده بیمه.......................................1971- خطر....................................... 1972- حق بیمه....................................... 1983- خسارت......................................... 1982ـ انواع بیمه....................................... 198گفتار دوم: بیمه مسئولیت مدنی ورزشی....................... 1991- حقوق ایران....................................... 1992- حقوق کشورهای اروپایی........................................ 201نتیجه‌گیری........................................ 203پیشنهاد....................................... 206فهرست منابع و مآخذ....................................... 207چکیده انگلیسی......................................چکیده:هدف از این تحقیق، مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاهها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی می‌باشد و برای نخستین بار چنین موضوعی در ایران مورد تحقیق قرار گرفته است. باشگاه‌های ورزشی مانند سایر اشخاص حقوقی دارای حقوق و تکالیفی بوده که عدم انجام این حقوق و تکالیف- اعم از قراردادی یا قانونی- ممکن است حسب مورد موجب مسئولیت مدنی یا انتظامی باشگاه‌ها گردد. رابطه حقوقی باشگاه‌های ورزشی با ورزشکاران و مربیان مربوطه مبتنی بر رابطه کارگری و کارفرمایی می‌باشد و جز در موارد خاص مثل آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های فدراسیون‌های مربوطه تابع قانون کار می‌باشد. باشگاه‌ها در رابطه با خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران و مربیان مربوطه نسبت به اشخاص ثالث از جمله ورزشکاران و تماشاگران حریف مسئولیت نیابتی دارند. مبنای مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در نظام حقوقی ایران و کشورهای اروپایی مبتنی بر فرض تقصیر می‌باشد. مهم‌ترین وظیفه باشگاه‌های ورزشی رعایت تعهدات ایمنی باشگاه می‌باشد که عدم رعایت آن منجر به مسئولیت مدنی و یا انتظامی باشگاه مربوطه می‌گردد.مقدمه:اصولاً ورزش از دیرباز به عنوان پدیده­ای که هم باعث تندرستی و سلامتی جسم و هم باعث سلامتی روح و روان انسان می گردد در بین جوامع بین­المللی شناخته می­شده است. بشر از آغاز آفرینش برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه­های خویش داشته و تا فرجام زندگی ورزش همسفر او خواهد ماند. در دین اسلام هم آیات و روایاتی درخصوص ورزش در بین انسان های بشری وجود دارد که نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص امر ورزش و تندرستی است.با پیدایش المپیک در حدود یکصد و اندی سال پیش ورزش چهره­ای بین­المللی پیدا کرد به طوری که صرف سلامتی و تندرستی برای انجام ورزش دیگر به عنوان تنها هدف ورزش مورد توجه نبود بلکه حضور در صحنه­های بین­المللی و کسب افتخار در این زمینه به عنوان اصلی­ترین اهداف کشورهای شرکت­کننده در این رقابت­ها که بعدها تبدیل به مهمترین رقابت­های بین­المللی در سطح کره خاکی تبدیل شد، واقع گردید، به طوری که کشورهایی که با هم مشکل و درگیری ـ چه در سطح نظامی و چه در سطوح دیگر ـ داشتند باکسب افتخار در این رقابت­ها و به ویژه در بازی­های رودررو تا مدت­ها به کرکری خواندن برای بازنده می­پرداختند و به تبع آن مردم دو کشور نیز چنان حساسیتی را در این زمینه از خود نشان می­دادند که حتی در برخی موارد خود این امر منجر به کشمکش و درگیری بین دولت­ها و تماشاگران دو کشور می­گردید. کشورها معمولاً با تشکیل کمیته ملی المپیک به برنامه­سازی برای حضور موفق در این رقابت­ها می­پردازند.ورزش در ابتدا در سطح آماتور قرار داشت بدین معنا که ورزشکاران بیشتر به عنوان یک وسیله تفریح و سرگرمی که باعث سلامتی و تندرستی جسم و روان آنها می­شد به آن نگاه می­کردند اما بعدها با حرفه­ای شدن ورزش، جهان با اصطلاح ورزش حرفه­ای آشنا گردید و دیگر ورزش در سطح آماتور به فعالیت نمی­پرداخت و رقابت­های ورزشی در کشورها هم عنوان حرفه­ای را یدک می­کشید. برای مثال می‌توان به لیگ حرفه­ای بسکتبال NBA و یا لیگ حرفه­ای فوتبال اسپانیا لالیگا، لیگ حرفه­ای راگبی در آمریکا ـ لیگ حرفه­ای برتر در فوتبال انگلستان و به طور کلی شبه جزیره اشاره نمود.با حرفه­ای شدن ورزشکار، قراردادهای ورزشی نیز حرفه­ای گردید بدین معنا که ورزش به عنوان یک شغل و حتی صنعت پولساز مورد توجه دست­اندرکاران آن قرار گرفت و ورزشکار و یا مربّی با یدک کشیدن عنوان حرفه­ای، دیگر شغل حرفه­ای او، ورزش تلقی می­گردید و ایشان باید فکر و ذکرشان را برخلاف ورزش آماتوری به ورزش و موقعیت در آن معطوف می­کردند. با حرفه­ای شدن ورزش و تبدیل آن به یکی از صنایع پولساز، کسب موفقیت برای تیم­ها و باشگاه­های ورزشی به عنوان هدف نهایی مورد تأکید و توجه قرار گرفت زیرا با کسب موفقیت، سود و منفعت مالی بیشتری نصیب این باشگاه­ها می­گردید به طوری که حتی برای مثال باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا در سال 2008 میلادی به دلیل کسب موفقیت در چهار جام ـ لیگ حرفه­ای فوتبال اسپانیا (لالیگا)ـ و جام پادشاهی این کشور و نیز لیگ قهرمانان اروپا و نیز قهرمانی در رقابت­های سوپر جام جهان که با شرکت قهرمانان قاره­های مختلف دنیا انجام می­گیرد حدود 5/3 میلیاد یورو، سود خالص را نصیب این باشگاه گردانید.با پیشرفت ورزش و حرفه­ای گردیدن آن حقوق ورزشی مورد توجه قرار گرفت که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش می­پردازد. موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می­آورد.باشگاه و مؤسسات ورزشی از قبیل استادیوم­ها و سالن­های ورزشی به دلیل درگیر بودن مستقیم با امر ورزش بیشتر در معرض مسئولیت ـ اعم از مدنی وکیفری ـ قرار می­گیرند. ما در این کار تحقیقی این مسئولیت­ها را مورد بررسی قرار می­دهیم که مثلاً آیا اصولاً باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه در خصوص حوادث ورزشی مسئولیت دارند یا خیر؟ اگر مسئولیت دارند مبنای مسئولیت آنها چیست؟ و اینکه آیا در جایی که ورزشکار و یا مربی و یا کارکنان آن مثل پزشک و کارکنان دیگر باشگاه با باشگاه قرارداد دارند آیا اصولاً مسئولیت قراردادی هم به وجود می­آید یا خیر؟ آیا امکان توسل زیاندیده هم به مسئولیت­های قراردادی و هم مدنی باشگاه وجود دارد یا خیر؟ مسئولیت باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی مربوطه نسبت به تماشاگران ـ اعم از تماشاگرانی که پول می­دهند و بلیت خریداری می­کنند و تماشاگرانی که به رایگان وارد می­شوند چیست؟ در این تحقیق به این سؤالات پاسخ می دهیم.1- ضرورت تحقیقتا زمان شکل­گیری ورزش حرفه­ای و حاکم شدن نگاه اقتصادی بر آن، علم حقوق به طور ویژه و خاص این پدیده را مورد توجه قرار نداده بود.با تشکیل باشگاه های ورزشی بزرگ که در رشته های مختلف ورزشی فعالیت می کردند و به اصطلاح به معنای واقعی کلمه باشگاه بودند نه یک تیم ورزشی - و صنعتی شدن ورزش ،بررسی مسولیت مدنی باشگاه‌ها وموسسات ورزشی در خصوص حوادث ورزشی که در جریان رقابت­های ورزشی برای بازیکنان، مربیان ، تماشاگان و سایر کارکنان باشگاه پیش می­آید از اهمیتی بیش از پیش برخوردار گردید.در ایران هم ابتدا به موجب ماده 42 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 که مقرر می­داشت: «حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نمی­شود»، حقوق ورزشی به رسمیت شناخته شده و در سال 1361 هم مقنن همین متن را با اضافه کردن جمله «... و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد» در ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی مورد تأکید قرار داد. در سال 1370 شمسی هم به رغم تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی داده شده ماده اخیرالذکر که فقط با تغییر شماره ماده به ماده 59 عیناً به تصویب رسید و در حال حاضر در حوادث ناشی از عملیات ورزشی که جنبه جزایی داشته باشد مورد استناد است. اما در مورد مسئولیت مدنی حوادث ورزشی تاکنون قانون خاصی که به صراحت به ورزش اشاره داشته باشد تصویب نگردیده و جبران خسارات حوادث ورزشی با استناد به قانون مسئولیت مدنی مصوب1339، و قانون مدنی و سایر قوانین، اصول، فتاوی، عرف و عادت، حل و فصل می‌شود.متأسفانه در این کار تحقیقی، همان طور که گفته شد نه منابع فارسی ونه منابع قانونی خاصی موجود است، و دلیل آن هم عدم توجه به این شاخه از حقوق ورزشی بود. البته پایان نامه ­هایی راجع به مسئولیت مدنی در حوادث ورزشی کار شده است که متأسفانه به هیچ وجه به امر باشگاه­داری و مسئولیت مدنی آن توجه نگردیده است. اما در کشورهای اروپایی، منابع نسبتاً زیادی وجود دارد.به هر حال نگارنده ضمن اقرار به ضعف علمی خود و نواقص فراوان در این تحقیق که خود مقر به آن هستم امیدوار هستم که حقوقدانان و دانش­پژوهان جوان رشته حقوق در این زمینه گام­های بیشتری را برداشته تا عرصه ورزش به ویژه حقوق ورزشی بیش از پیش مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد.2- سابقه تحقیقمتأسفانه به دلیل مهجور ماندن این رشته از حقوق، فعالیت­های پژوهشی و تحقیقی در خصوص حقوق ورزشی به ندرت انجام گرفته است. موضوع تحقیق اینجانب نیز از جمله موضوعات حقوق ورزشی می­باشد که با وجود مهم بودن آن تا به حال در این خصوص هیچ­گونه تحقیق و کار پژوهشی در این زمینه تألیف و نگارش نگردیده است. البته در زمینه قراردادهای ورزشی و نیز مسئولیت کیفری مدیران ورزشی رساله­هایی تدوین گردیده است که متأسفانه در زمینه حقوق ورزشی کافی به نظر نمی­رسد.به هر صورت تلاش می­شود که با تألیف و نگارش این رساله با کمک و راهنمایی اساتید گرانقدر گامی هرچند ناچیز در زمینه شناساندن حقوق ورزشی به علاقه­مندان، به ویژه ورزشکاران و پژوهشگران گرانقدر برداشته شود تا چه مقبول افتد.3- روش تحقیقروش تحقیق و بررسی اطلاعات به صورت تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع حقوقی فارسی و لاتین صورت پذیرفته است و در برخی موارد نیز از آراء و تصمیمات قضایی مراجع قضایی و انضباطی ایران ، کشورهای اروپایی و آمریکا که در سایت ­های اینترنتی موجود است، استفاده شده است.به هر تقدیر به دلیل کمبود بسیار زیاد و عجیب منابع فارسی و لاتین به ویژه منابع فارسی، در خصوص موضوع تحقیق، بیشتر با استفاده از قواعد و اصول حقوق مسئولیت مدنی به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته شده است.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 230 قیمت : چهارده هزار تومان  

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید