پایان نامه ارشد رشته حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

با عنوان : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته : حقوق خصوصی

عنوان

نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

استاد راهنما :

محمد عالمزاده

استاد مشاور :

احمدرضا بهنیافر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان                                                                                                    صفحه چکیده................................................................................................................................. 1 مقدمه.................................................................................................................................. 2فصل اول : مفاهیم و کلیاتمبحث اول : واژگان کلیدی................................................................................................... 5گفتار اول : تعریف نکاح و ازدواج........................................................................................ 5بند اول : اهمیت ازدواج....................................................................................................... 6بند دوم : اهمیت خانواده....................................................................................................... 7گفتار دوم : تعریف تابعیت................................................................................................... 9بند اول : تعریف اتباع.......................................................................................................... 11بند دوم : تعریف بیگانه......................................................................................................... 12بند سوم : تعریف احوال شخصیه........................................................................................... 13مبحث دوم : بیگانه در اسلام................................................................................................. 14گفتار اول : حضور بیگانگان در ایران..................................................................................... 16گفتار دوم : وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران....................................................................... 18گفتار سوم : فلسفۀ ممنوعیت ازدواج با بیگانگان..................................................................... 20گفتار چهارم : انواع بیگانه در ایران........................................................................................ 23بند اول : مهاجرین............................................................................................................... 23الف: دارندگان کارت آبی ( افغانیها)...................................................................................... 23ب: دارندگان کارت سبز ( عراقیها)........................................................................................ 23بند دوم : دارندگان دفترچه پناهندگی .................................................................................... 24بند سوم : مقیمین و جهانگردان............................................................................................. 26الف: دارندگان پروانه اقامت.................................................................................................. 26ب: بیگانه جهانگرد............................................................................................................... 27فصل دوم : شرایط ازدواج با بیگانهمبحث اول : ازدواج مسلمان با غیر مسلمان .......................................................................... 29گفتار اول : ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان.................................................................. 29گفتار دوم : ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان.................................................................. 31گفتار سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی..................................................................... 33مبحث دوم : ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه .................................................................... 35گفتار اول : اجازۀ دولت برای ازدواج.................................................................................... 35گفتار دوم : آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مصوب 1345................................... 36بند اول : مراجع صدور پروانه زناشویی ................................................................................ 38بند دوم : نحوۀ صدور پروانه زناشویی ................................................................................... 38گفتار سوم : ضمانت اجرای شرایط قانونی ازدواج با تبعه بیگانه............................................... 39بند اول : ضمانت اجرای کیفری............................................................................................ 39بند دوم : ضمانت اجرای مدنی.............................................................................................. 41گفتار چهارم : ارزیابی نظرات .............................................................................................. 42گفتار پنجم : نظریه عدم قابلیت استناد .................................................................................. 45گفتار ششم : ازدواجهای غیر رسمی (شرعی) از لحاظ حقوق ایران.......................................... 46گفتار هفتم : ثبت ازدواج ..................................................................................................... 48بند اول : تشریفات ثبت ازدواج مرد تبعه بیگانه با زن ایرانی.................................................... 51بند دوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی.......................................................................... 54گفتار هشتم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در داخل ایران..................................................... 56بند اول : ازدواج دارندگان روادید با زن ایرانی ...................................................................... 57بند دوم : ازدواج دارندگان گذرنامه ....................................................................................... 57بند سوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با زن ایرانی ............................................................. 58بند چهارم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با زن ایرانی..................................................... 59بند پنجم : ازدواج دارندگان کارت سبز با زنان ایرانی.............................................................. 59گفتار نهم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در خارج از ایران .................................................. 60بند اول: ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه با هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور................ 60بند دوم:ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه بدون هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور.......... 60مبحث سوم : ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه.................................................................... 62گفتار اول : ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در داخل کشور...................................................... 62بند اول : ازدواج دارندگان روادید با مرد ایرانی ..................................................................... 62بند دوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با مرد ایرانی.............................................................. 63بند سوم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با مرد ایرانی ..................................................... 63گفتار دوم : ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در خارج از ایران .................................................. 63بند اول:ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه با هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور....... 63بند دوم :ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه بدون هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور..... 64گفتار سوم : ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با تبعه بیگانه................................................ 64بند اول : سابقه قانونگذاری................................................................................................... 65بند دوم : قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب 1345................ 66فصل سوم : آثار ازدواج با تبعه بیگانهمبحث اول : آثار ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه ............................................................. 70گفتار اول : از دست دادن تابعیت ........................................................................................ 70بند اول : بروز تابعیت مضاعف ............................................................................................ 72الف: تابعیت دولت متبوع قاضی ........................................................................................... 72ب: تابعیت دولت دیگری غیر از دولت متبوع قاضی............................................................... 72بند دوم : تبیعت در احوال شخصیه از دولت متبوع شوهر......................................................... 73بند سوم : محدویت در تملک .............................................................................................. 73بند چهارم : محرومیت از حقوق سیاسی ................................................................................ 74بند پنجم : عدم اشتغال در مشاغل حساس مملکتی.................................................................. 75گفتار دوم : تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه.......................................... 75گفتار سوم : تفاوت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان با حقوق مدنی ............................ 84گفتار چهارم : اقامتگاه زن و ارتباط آن با تابعیت..................................................................... 87گفتار پنجم : روابط مالی زن و مرد دارای تابعیت متفاوت ...................................................... 88گفتار ششم : طلاق بین زن و مرد دارای تابعیت متفاوت......................................................... 89مبحث دوم : آثار ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه............................................................... 92گفتار اول : تحصیل تابعیت ایران بر اثر ازدواج ..................................................................... 93گفتار دوم : تابعیت فرزندان متولد از ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه.......................................... 94گفتار سوم : عدم تأثیر تغییرات بعدی تابعیت شوهر ایرانی در تابعیت زن و فرزندان ................. 94گفتار چهارم : بازگشت زن بیگانه به تابعیت قبلی خود و خروج از تابعیت ایرانی...................... 95فصل چهارم : تابعیت و تعارض قوانین در ازدواج با بیگانهمبحث اول : ازدواج با بیگانه و ارتباط آن با تابعیت ............................................................... 99گفتار اول : منشاء حقوقی تغییر تابعیت زن در ازدواج با بیگانه................................................ 99گفتار دوم : مبانی نظری تابعیت در خانواده ........................................................................... 100بند اول : وحدت تابعیت...................................................................................................... 101بند دوم : استقلال تام تابعیت................................................................................................. 102بند سوم : استقلال نسبی تابعیت............................................................................................ 102بند چهارم : ازدواج و مطالعه تطبیقی...................................................................................... 103گفتار سوم : شناخت تابعیت ایران به عنوان حق مسلم هر ایران در قانون اساسی ....................... 104گفتار چهارم : تابعیت زن در حقوق داخلی ایران ................................................................... 105بند اول الف: تحمیل تابعیت شوهر........................................................................................ 105بند دوم ب: حفظ تابعیت ایران ............................................................................................ 106بند سوم ج: انتخاب تابعیت شوهر......................................................................................... 106بند چهارم د: بازگشت به تابعیت ایران پس از جدایی یا فوت شوهر......................................... 106گفتار پنجم : تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ............................................ 107گفتار ششم : برابری در قوانین تابعیت ( نقد ماده 9 کنوانسیون)................................................ 109مبحث دوم: تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه....................................................................... 114گفتار اول : قانون صالح در تعارض قوانین ........................................................................... 110بند اول : صلاحیت محاکم در تعارض دادگاه ها .................................................................... 110بند دوم : ارتباط تعارض دادگاه با تعارض قوانین.................................................................... 113گفتار دوم : ازدواج ایرانیان در خارج از کشور ....................................................................... 114بند اول : شرایط شکلی ازدواج ............................................................................................ 114بند دوم : شرایط ماهوی ازدواج ............................................................................................ 115گفتار سوم : ازدواج بیگانگان در ایران .................................................................................. 115بند اول : شرایط شکلی ازدواج ............................................................................................ 115بند دوم : شرایط ماهوی........................................................................................................ 116گفتار چهارم : قانون حاکم بر احوال شخصیه ......................................................................... 116بند اول : احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه ......................................................................... 117بند دوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی ........................................................................ 121بند سوم: احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه................................................................................. 122بند چهارم: رویه قضایی و اندیشه های حقوقی........................................................................ 123بند پنجم: احوال شخصیه اتباع بیگانه در ایران.......................................................................... 126بند ششم: رویه قضایی و اندیشه های حقوقی.......................................................................... 127گفتار چهارم: موانع اجرای قانون خارجی در تعارض قوانین دولتها............................................ 128بند اول: مسئله نظم عمومی.................................................................................................... 129بند دوم: تقلب نسبت به قانون............................................................................................... 131نتیجه .................................................................................................................................. 135پیشنهاد .............................................................................................................................. 137منابع................................................................................................................................... 139چکیده انگلیسی.................................................................................................................... 143چکیده : در عقد ازدواج اتباع ایران با اتباع بیگانه، همان شرایط عام صحتی که برای وقوع عقد ازدواج لازم است در وقوع این عقد نیز جاری است. ولی قانونگذار علاوه بر لزوم شرایط صحت نکاح، جهات و مسایل دیگری را نیز مطرح نموده از جمله این که ازدواج زن مسلمان ایرانی را با غیر مسلمان جایز ندانسته ( ماده1059 قانون مدنی) دیگر اینکه در ماده 1060 قانون مدنی مقرر داشته در صورت فقدان موانع ازدواج یعنی رعایت تمام شرایط صحت ازدواج، ازدواج زن ایرانی را با تبعه خارجی موکول به اجازه دولت دانسته است. انگیزۀ قانونگذار از ایجاد محدودیت در اختیار نمودن همسر تبعه بیگانه را باید در آثار و پیامدهای سیاسی ناشی از این گونه ازدواجها به واسطه تغییر تابعیت زن ایرانی جستجو کرد، این انگیزۀ دولت در ماده 1061 قانون مدنی نیز مشهود است که مقرر می دارد: «دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین و محصلین دولتی را با زنی که تبعه بیگانه باشد موکول به اجازه مخصوص کند». آن هم به جهت مصون نگه داشتن دستگاه های سیاسی و امنیتی از نظر رخنه و نفوذ و تسلط بیگانگان است. از آنجا که زنان بیشتر از مردان در معرض سوء استفاده و تضیع حق قرار گرفته و بسیاری از ازدواجهای زنان ایرانی با مردان بیگانه به علت عدم آگاهی از قوانین و یا بر اثر تأثیر رسوم و عرف و عادات محلی و یا عدم برخورد با تشریفات قانون که به صورت غیر رسمی صورت گرفته بود موجب ایجاد مشکلات و مصائب فراوانی برای زنان ایرانی و فرزندان آنها شد که در عمل، در ازدواج زنان ایران با مهاجرانی افغانی و عراقی کاملاً مشهود و نمایان است.واژگان کلیدی: ازدواج، اتباع، بیگانه، ازدواج با بیگانگان، احوال شخصیهمقدمه الف : بیان مسئلهقانونگذار در زمینه ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه یا مرد ایرانی با زنی که دارای تبعه خارجی است بدون توجه به قانون خارجی کشور متبوع تبعه بیگانه، به تعیین شرایطی مبادرت جسته از جمله اینکه طبق شرع مقدس اسلام ازدواج زن مسلمان را با مرد غیر مسلمان جایز ندانسته و بر همین اساس در ماده 1059 قانون مدنی مقرر داشته: « نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست» اما اگر این شرط مهم و اساسی هم در مردان تبعه بیگانه وجود داشته باشد باز هم ازدواج آنان طبق ماده 1060 قانون مدنی موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. این اجازه، در قالب صدور پروانه زناشویی طبق آئین نامه زناشوئی بانوان با تبعه بیگانه مصوب 1345 در 4 ماده تصویب گردیده است. این اجازه دولت، فقط شامل زنان نبوده بلکه طبق ماده 1061 قانون مدنی نیز ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی با زنی که تبعه ی بیگانه می باشد موکول به اجازه مخصوص از دولت می باشد. این شرایط برای تضمین و حصول اطمینان از پایداری پیوند زناشویی و همچنین رعایت مصالح سیاسی است که در صورت عدم کسب مجوز مشکلات فراوان هم برای دولت و هم برای زنان و مردان ایرانی در این قبیل ازدواج ها ایجاد می شود از جمله مشکلاتی که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد عدم ثبت ازدواج، نداشتن شناسنامه برای فرزندان حاصل از این ازدواج، خروج از تابعیت، طلاق، اخراج کارمند از اداره دولتی و ... مسایلی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.ب: سؤالات اصلی تحقیق 1- در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه بدون کسب مجوز از دولت آیا چنین ازدواجی معتبر است؟2- آیا فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه با این که مادر آنها ایرانی است جزء تبعه ایرانی محسوب می شوند؟3- در صورت ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با توجه به ممنوعیت آن در اداره مذکور آیا چنین ازدواجی منجر به بطلان ازدواج خواهد شد؟پ : فرضیه های تحقیق1- با توجه به رضای بودن عقد ازدواج در ایران با وجود عدم کسب مجوز از دولت، ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه صحیح می باشد.2- فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه جزء تبعه ایران محسوب خواهند شد.3- در صورت ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زنی که دارای تابعیت خارجی است ازدواج آنها صحیح بوده و منجر به بطلان ازدواج نخواهد شد.ت : اهداف تحقیق از آنجا که بحث ازدواج از مسایل مهم قانون مدنی و از مسایل مطرح در دادگاهها به شمار می رود اکثر زنان ایرانی که با تبعه بیگانه ازدواج نمودند، پس از ازدواج دچار مشکلاتی شدند بطوری که اگر این زنان از عواقب چنین ازدواجی آگاه بودند شاید دچار چنین عواقب ناخوشایندی که هم اکنون گریبانگیر آنهاست نمی شدند. لذا در این تحقیق سعی بر این بوده که بانوان ایرانی با آگاهی بیشتر، نسبت به آثار و عواقب ازدواج با اتباع بیگانه تصمیم بگیرند.ث : پیشینۀ تحقیق در خصوص ازدواج با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی کتاب یا تحقیق مستقلی انجام نشده اما بسیاری از حقوقدانان به صورت مختصر و گذرا هر کدام راجع به قسمتی از موضوع بحث نموده اند.از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:1- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد چهارم : در «صورت ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه بدون کسب اجازه از دولت چنین ازدواجی صحیح می باشد.»2- الماسی، نجاد علی، حقوق بین المللی خصوصی: «اگر زن ایرانی بدون اجازۀ دولت ایران شوهر خارجی اختیار کند دادگاههای ایران نباید اثری بر این ازدواج مترتب نمایند چه حکم به صحت آثار چنین ازدواجی (مثلاً وراث شناختن اولاد حاصل از این ازدواج) مانند صحیح دانستن اصل ازدواج است.3- کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، جلد اول : در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه بدون کسب اجازه از دولت منجر به عدم نفوذ ازدواج خواهد شد.4- بوداغی، فاطمه، فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، ازدواج و تابعیت زن ایرانی5- تدین، عباس. مجید یوسفی، مقاله تاثیر ازدواج مرد خارجی و زن ایرانی بر تابعیت فرزندان6- عابدینی، حسین، مقاله، ابعاد حقوقی ازدواج با تبعه بیگانه7- و غیرهج : روش تحقیق روش تحقیق، روش تحلیلی و توصیفی بوده که با بررسی و مطالعه کتابها و دیگر منابع موجود در خصوص موضوع، به جمع آوری اطلاعات و نقد و بررسی موضوع پرداخته می شود. هـ : تقسیم مطالبمطالب این پایان نامه در 4 فصل بیان شده است:در فصل به مطالبی در خصوص مفاهیم و کلیات آن پرداخته شده است در فصل دوم به شرایط ازدواج با تبعه بیگانه اشاره شده است. در فصل سوم آثار و پیامدهای ازدواج و در فصل چهارم به تابعیت و تعارض قوانین در ازدواج با بیگانگان، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.در این فصل به مفاهیم و کلیات می پردازیم، مفاهیمی که بیشترین کاربرد اصلاحی یا لغوی را در این تحقیق بر عهده داشته به طور مجزا و مختصر بیان می شود تا در پرتو آن بتوانیم مطالب اصلی را که در فصل های بعدی خواهد آمد روشن تر و بهتر ارزیابی کنیم.مبحث اول : واژگان کلیدیگفتار اول : تعریف نکاح و ازدواجنکاح یا ازدواج در قانون مدنی ایران و بسیاری از کشورها تعریف نشده است. گرچه ممکن است تصور شود بداهت امر مقنن را از تعریف بی نیاز کرده است ولی شاید متنوع بودن آثار و نتایج نکاح و روشن نبودن ارکان و عناصر اصلی آن مقنن را از تعریف این تأسیس حقوقی مهم، منصرف کرده باشد.نکاح مصدر ثلاثی و از ریشه نکَحَ می باشد و در لغت به معنی تقابل است و در زبان عرب هرگاه دو کوه در مقابل یکدیگر قرار گرفته باشد گفته می شود و ازدواج مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال است و در اصطلاح فقهی و قانونی، به معنای رابطه ای است حقوقی که لازمه آن، جواز کامجویی بین زن و مرد می باشد هر چند از نظر لغت، ازدواج به معنای متحد شدن دو انسان و نکاح به معنای همخوابگی آن دو می باشد. برخی از استادان حقوق نکاح را چنین تعریف کرده اند: نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مرد، به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی، با هم متحد می شوند.[1]این تعریف جامع و کامل نیست، شرکت در زندگی و تشکیل خانواده و اتحاد زن و مرد، اهدافی است که معمولاً در ازدواج دائم مطرح است و نکاح منقطع که از نظر فقهی و قانون مدنی که مسلماً مشمول عنوان کلی نکاح است را در بر نمی گیرد؛ چرا که در ازدواج موقت یا ازدواج با کنیزان که در اسلام و بسیاری از شرایع دیگر مطرح است هدف اصلی کامجویی است، بنابراین چنین قصدی در عقد ازدواج شرط نیست.عده ای دیگر از حقوقدانان نکاح را رابطۀ حقوقی می دانند که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می گردد و به آنها حق زندگی با یکدیگر را می دهد و مظهر بارز این رابطه را حق تمتع جنسی می دانند.[2]ایرادی که به این تعریف می توان گرفت آن است که تمتع جنسی جزء ماهیت نکاح نیست و بدون آن نیز نکاح می تواند تحقق پیدا کند. البته تمتع جنسی از مهم ترین اغراض نکاح است و شاید مهم ترین هدفی است که اشخاص را به عقد نکاح وا می دارد، ولی اغراض دیگر مانند توالد و تناسل و همکاری در زندگی نیز در نکاح وجود دارد و در عین حال هیچ یک از این اغراض جزء ماهیت نکاح نیست و بدون هر یک از آنها تحقق نکاح ممکن است. اگر بخواهیم از تعاریف یاد شده الهام بگیریم می توانیم نکاح را چنین تعریف کنیم: نکاح رابطه ای است حقوقی یا عاطفی که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می گردد و به آنها حق زندگی با یکدیگر و کامجویی را می دهد. در این که آیا این لفظ (نکاح) دلالت بر همخوابگی است یا عقد، یا میان هر دو مشترک لفظی است اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین مراد از نکاح، همان حق همخوابگی است و مجازاً به عقد ازدواج اطلاق می گردد این به جهت علاقه سببیّتی است که بین عقد خاص با حصول این حق وجود دارد و ازدواج به معنی به وحدت رسیدن است که معنای است لغوی و عقد عامل پیدایش این حق است؛ هر چند فقها و حقوقدانان مقصودشان از نکاح و ازدواج عقد خاص می باشد. [3]بند اول : اهمیت ازدواج در عالم بشریت، ازدواج یک سنت فطری و طبیعی است که از دیرباز به عنوان یک نهاد اجتماعی شناخته شده و همه شرایع و قوانین آن را ترغیب کرده اند. مصلحت فرد و اجتماع در این است که زن و مرد پیمان زناشویی ببندند و خانواده تشکیل دهند. زن و مردی که خود را آماده پذیرفتن مسؤولیت می بینند، کسانی که خود را شایسته پدر و مادر شدن می دانند و آنان که عشق خود را بهم جاودانه می پندارند، به امضای این پیمان تن در می دهند. ازدواج نخستین گام در راه لجام زدن به خودخواهی ها و پذیرفتن بار مسؤولیت های اجتماعی است، مانع آلودگی فرد و غوطه ور شدن او در ورطه فساد است. کسی که به تنهایی زندگی می کند و از ازدواج می گریزد و به ارضاء غریزه جنسی، نظمی صحیح و اخلاقی نمی دهد دستخوش فساد و تباهی و بیماری است و نمی تواند سلامت جسمی و روحی خود را حفظ کند. تردیدی نیست ازدواج موجب آسایش و آرامش انسان وموجب دلبستگی بیشتر به زندگی است و قرآن کریم[4] در این باره می فرماید: از آیات خدا این است که برای شما از خودتان همسرانی آفرید تا بدانها آرام گیرید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد که در این، برای گروهی که اندیشه می کنند آیتهاست.تعداد صفحه :153قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید