پایان نامه ارشد رشته حقوق: نکول برات و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی

متن کامل پایان نامه با عنوان : نکول برات و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد رشته معارف‌اسلامی وحقوق

گرایش حقوق خصوصی

موضوع:

نکول برات و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی

استاد راهنما:

دکتر ربیعا اسکینی

استاد مشاور:

دکتر محمد سلطانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالبالف) مقدمه..................................................................................................................1ب) تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق................................................................2ج) سابقه و ضرورت انجام تحقیق.......................................................................................3د) فرضیه ها..................................................................................................................3ه) هدف ها...................................................................................................................3بخش اول.....................................................................................................................4توصیف برات و نکول آن....................................................................................................4فصل اول......................................................................................................................5توصیف برات..................................................................................................................5مبحث اول: بیان تعاریف مختلف برات..................................................................................5مبحث دوم: ماهیت برات..................................................................................................8گفتار اول: نظریه انتقال حق یا انتقال طلب...........................................................................8گفتار دوم: نظریه عقد مستقل بودن برات.............................................................................8بند اول: عقد میان برات دهنده و دارنده برات.........................................................................8بند دوم: عقد میان برات دهنده و برات گیر...........................................................................10گفتار سوم: نظریه ظاهر..................................................................................................10گفتار چهارم: نظریه ایقاع تشریفاتی..................................................................................11مبحث سوم: شرایط صوری و ماهوی برات..........................................................................12گفتار اول: شرایط شکلی برات.........................................................................................12بند اول: شرایط شکلی صدور برات....................................................................................12بند دوم: شرایط شکلی «قبولی، ظهرنویسی و ضمانت».......................................................16گفتار دوم: شرایط ماهوی برات.........................................................................................21بند اول: اراده (قصد و رضا)...............................................................................................22الف) اعلام اراده.............................................................................................................22ب) اشتباه....................................................................................................................22ج) اکراه.......................................................................................................................23د) جعل.......................................................................................................................23ه) امضای سند توسط نماینده فاقد اختیار...........................................................................23بند دوم: اهلیت.............................................................................................................25بند سوم: موضوع معلوم و معین.......................................................................................25بند چهارم: مشروعیت جهت............................................................................................26گفتار چهارم: مدل ماهیت برات.........................................................................................26فصل دوم.....................................................................................................................29توصیف نکول.................................................................................................................29مبحث اول: اقسام نکول..................................................................................................29گفتار اول: نکول در فقه....................................................................................................29بند اول: نکول از انجام تعهد..............................................................................................29بند دوم: نکول از سوگند..................................................................................................31بند سوم: نکول از شهادت...............................................................................................33بند چهارم: نکول در عقود فضولی......................................................................................34بند پنجم: نکول از لعان....................................................................................................34گفتار دوم: نکول در قانون مدنی........................................................................................34گفتار سوم: نکول در کنوانسیون های ژنو و آنسیترال.............................................................35مبحث دوم: تعریف نکول...................................................................................................35مبحث سوم: ماهیت نکول................................................................................................36گفتار اول: تمیز نکول برات با سایر انواع نکول........................................................................36گفتار دوم: تمیز نکول برات بمعنی الاخص............................................................................37گفتار سوم: مدل ماهیت نکول...........................................................................................39بند اول: انشایی بودن.....................................................................................................41بند دوم: عمل یا واقعه حقوقی بودن...................................................................................45بند سوم: غیر تشریفاتی بودن...........................................................................................49بند چهارم: نوع عمل حقوقی.............................................................................................50مبحث چهارم: اعتبار و نفوذ نکول........................................................................................51گفتار اول: عیوب اراده.......................................................................................................51گفتار دوم: اهلیت............................................................................................................53گفتار سوم: نمایندگی......................................................................................................53گفتار چهارم: موضوع معین................................................................................................56بند اول: موضوع نکول.......................................................................................................56بند دوم: توافق بر اسقاط نکول...........................................................................................58گفتار پنجم: جهت مشروع.................................................................................................60بخش دوم......................................................................................................................61آثار نکول........................................................................................................................61فصل اول.......................................................................................................................64حقوق دارنده برات...........................................................................................................64مبحث اول: حقوق دارنده برات تا سررسید...........................................................................65گفتار اول: حقوق دارنده برات در صورت نکول........................................................................65بند اول: درخواست ضامن توسط دارنده برات و آثار آن............................................................66بند دوم: درخواست پرداخت وجه برات................................................................................67گفتار دوم: حقوق دارنده برات مقبول عنه در صورت عدم تأدیه برات های مقبول عنه دیگر همان محال علیه...68گفتار سوم: حقوق دارنده برات در صورت ورشکستگی مسؤولان سند......................................69بند اول: حق دارنده در برابر مسؤولین ورشکسته.................................................................70بند دوم: حقوق دارنده در برابر مسؤولان غیر ورشکسته........................................................70مبحث دوم: حقوق دارنده برات در سررسید........................................................................72گفتار اول: برات رجوعی..................................................................................................72گفتار دوم: اقامه دعوای دارنده.........................................................................................76بند اول: خواندگان دعوای دارنده.......................................................................................76بند دوم: مسئولیت تضامنی مسئولان...............................................................................77الف) ضمان در اسناد تجاری............................................................................................77الف-1) شرط تحقق مسؤولیت تضامنی.............................................................................77الف-2) ذی نفع مسؤولیت تضامنی...................................................................................78الف-3) ترتیب مراجعه به مسئولان سند.............................................................................80گفتار سوم: تأمین خواسته..............................................................................................82فصل دوم.....................................................................................................................84وظایف دارنده برات.........................................................................................................84مبحث اول: ارائه برات قبل از نکول.....................................................................................85گفتار اول: اخذ قبولی.....................................................................................................85بند اول: اخذ قبولی برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت............................................................85بند دوم: معافیت از ارائه برات برای اخذ قبولی....................................................................86بند سوم: مکان ارائه......................................................................................................86بند چهارم: اثر ارائه ناصحیح.............................................................................................87گفتار دوم: انجام تشریفات قانونی در صورت نکول برات..........................................................87بند اول: لزوم واخواست..................................................................................................88بند دوم: مراحل واخواست نکول.......................................................................................90الف) محل اعتراض نامه..................................................................................................90ب) شکل اعتراض نامه...................................................................................................90ج) مهلت اعتراض نامه...................................................................................................90د) تعداد نسخ اعتراض نامه.............................................................................................91ه) ابلاغ اعتراض نامه.....................................................................................................92مبحث دوم: ارائه برات جهت اخذ وجه برات و عدم پرداخت برات.............................................92گفتار اول: ارائه برات جهت اخذ وجه برات..........................................................................93بند اول: مهلت ارائه......................................................................................................93بند سوم: مکان ارائه.....................................................................................................94بند چهارم: اثر عدم ارائه صحیح.......................................................................................95گفتار دوم: انجام تشریفات قانونی در صورت عدم پرداخت.....................................................96بند اول: واخواست عدم تأدیه.........................................................................................97الف) لزوم واخواست عدم تأدیه.......................................................................................97ب) مهلت اعتراض عدم تأدیه..........................................................................................98ج) آثار عدم واخواست...................................................................................................98گفتار سوم: ارسال اطلاعیه............................................................................................99گفتار چهارم: اقامه دعوای مطالبه وجه برات.....................................................................101نتیجه گیری...............................................................................................................102منابع........................................................................................................................103چکیدهدر ابتدای بحث ثابت شد که بهتر است ماهیت برات را ترکیبی از چند عقد محسوب کنیم و مشکلات راجع به عقد بودن آن را با مدل مرحوم نائینی توجیه کنیم که عناوین در برات همچون بعضی از نهادهای حقوقی عنوان ثانوی قهری اخذ شده اند و نیازی به قصد نتیجه نخواهند داشتو بر این اساس به سراغ ماهیت نکول و آثار آن برویم.از بررسی مواد قانون تجارت راجع به نکول برات به این نتیجه رسیدیم که نکول برات در نظر قانون‌گذار به معنای خاص به کار رفته است و شامل نکول مصرحه و قبولی مشروط و امتناع از قبول نکول برات‌گیر می باشد و بر اساس مدل مرحوم نائینی (ره) این عنوان نیز هم‌چون سایر عناوین در برات، عنوان ثانوی قهری محسوب شده و اعتراض نکول علت مبقیه ی این حادث حقوقی می باشد؛ بنابراین این عنوان انشایی بوده و ایقاع محسوب می‌گردد؛ بنابراین نیازمند بررسی ماده 190 قانون مدنی راجع به این ایقاع غیر تشریفاتی هستیم و عناصر قصد و رضا و موضوع و جهت مشروع و اهلیت ناکل مورد بررسی قرار می گیرد و سپس در فصل دوم به آثار نکول برات پرداخته شد و به پاسخ های فرضیه ها رسیدیم کهدارنده برات در صورت نکول دارای حقوق و تکالیفی می گردد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: دین مؤجل به حال تبدیل می شود، تمامی امضا کنندگان سند در مقابل وی مسئولیت تضامنی دارند، اقدام جهت تنظیم اعتراض نکول و دیگر تشریفات قانونی، رعایت مواعد قانونی مرور زمان جهت اخذ وجه و غیره. ماهیت نکول عمل حقوقی انشایی غیر تشریفاتی است و ماهیت نکول با سایر انواع نکول (نکول در عقد فضولی، قسم، شهادت، لعان و نکول از انجام تعهد) متفاوت است به دلیل آنکه سایر انواع نکول انشایی نیستند و نکول برات انشایی و عمل حقوقی است.الف) مقدمههرچند سند برات عملاً در روابط تجار مهجور واقع شده است اما مطالعه دقیق آن و تمرکز در اصول و مقررات جذاب آن، هرچه بیشتر ما را به سمت منظور قانون گذاران دهه اول و دوم قرن اخیر راجع به سایر نظرات حقوقی می کشاند به طوری که گاهی اوقات از دقت نظر این قانون‌نویسان به شگفت می‌آییم.اما راجع به نکول برات تقریباً می‌توان گفت که هیچ کس سخنی در ماهیت آن نرانده است و این سکوت شاید به دلیل اغنایحقوق‌دانان از این ماهیت بوده است. در نوشته های فقها نیز هیچ فقیهی به ماهیت نکول در تمام عرصه ها نپرداخته است؛ به طوری که نگارنده راجع به این مطلب با مشکلات زیادی مواجه بود و لازم بود از خود سؤال و جواب هایی را پیرامون این مطلب طرح کند تا مطلب روشن گردد؛ زیرا ماهیت نکول فرع بر ماهیت برات و اصول حاکم بر آن می باشد و اگر نتوان ماهیت درستی از برات و اصول حاکم بر آن ارائه داد نمی توان از ماهیت نکول سخنی گفت.برات دارای احکام ضعیف، فراوان و پیچیده ای است که همه آن ها در جهت اهداف پیش گفته مقرر شده اند. تعدد و پیچیدگی های این احکام سبب شده است تبیین ماهیت حقوقی برات به گونه ای که بتواند این احکام را توجیه و مدلل نماید بسیار دشوار گردد، تا آنجا که برخی از نویسندگان تلاش برای تبیین کامل ماهیت این تأسیس حقوقی را کاری بی ثمر قلمداد نموده اند. تعدد نظریات مختلف ابرازی از سوی حقوقدانان کشورهای مختلف و نقض و ابرام های این نظریات در بین حقوقدانان مؤید این معناست.تبیین صحیح ماهیت حقوقی برات از آن جهت دارای اهمیت است که اولاً موجب درک و فهم آسان احکام غامض و متعدد حاکم بر آن می گردد ثانیاً در رفع تعارض این احکام بسیار مؤثر است ثالثاً در موارد اجمال و یا سکوت قانون همچون نکول برات به راحتی می توان حکم صحیح را برمبنای آن استنباط نمود.آنچه از مجموع استقرائات صورت گرفته در نظریات ابرازی در مورد تبیین اصول و احکام حاکم بر برات می توان احصا نمود این است که حقوق‌دانان در برخورد با پیچیدگی های احکام برات نوعاً این اصول و احکام را خلاف اصول و قواعد مدنی (به طریق اولی قواعد فقهی) توصیف نموده اند و این تخلف سامانه ها و نهادهای حقوق مدنی را ناشی از ناکارآمدی حقوق مدنی در تعلیم نیازهای دنیای تجارت دانسته اند.به دیگر سخن آنان در تحلیل حقوقی این احکام صرفاً آن ها را ناشی از الزامات دنیای تجارت دانسته و لهذا نوعاً چهره ای خلاف قاعده و استثناییبر اساس مبانی حقوق مدنی و فقه برای اسناد براتیایجاد کرده است. به نظر ما این امر ناشی از عدم ارائه تبیین صحیح از ماهیت حقوقی برات و بالنتیجه ماهیت نکول برات است به این سبب این تحقیق وجهه همت خود را تلاش برای تبیین ماهیت حقوقی برات و ارائه مدل درست و صحیح در توجیه قواعد آن و سپس ماهیت نکول برات بر اساس آن قرار داده است تا برمبنای آن بتوان تحلیل صحیحی از آثار و اصول حاکم بر برات ارائه نمود و در موارد اجمال و فقدال نصوص قانونی حکم صحیح را استنباط نمود. اما راجع به ماهیت برات به علت مبنایی بودن و این که موضوع علی حده ای نسبت به این تحقیق محسوب می شود بسیار مختصر به آن پرداخته شده است.ب) تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق:‌بحث آثار مترتب بر ن‍ک‍ول‌ در برات با وجود «مبتلا به بودن» آن در کتب حقوقی به طور مستقل پرداخته نشده است؛ از آنجا که بحث مورد نظر جزء موضوعات مورد اختلافی بین حقوق‌دانان است لذا بر آن هستیم که مبانی و استدلال های ارائه شده را مورد بررسی قرار داده و با پذیرش نظریه ی موجه آن را در حقوق ایران تحلیل کرده و با استفاده از تحلیل ها و راه حل ها و بهره گیری از دیدگاه های حقوق‌دانان ایرانی به حل هر چه بهتر و مناسب تر کردن این گونه مسائل بپردازیم و از آنجا که این موضوع دارای سابقه ی طولانی در حقوق خارج می باشد لذا درای‍ن‌ ت‍ح‍قی‍ق‌ اب‍ت‍دا ب‍ا م‍ب‍ن‍ا ق‍رار دادن‌ ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ ای‍ران‌ راه‌ح‍ل ه‍ای‌ موج‍ود در ک‍ن‍وان‍سی‍ون ه‍ای‌ م‍ت‍ح‍دال‍ش‍ک‍ل‌ ژن‍و راج‍ع‌ ب‍ه‌ ب‍رات‌ و س‍ف‍ت‍ه‌ م‍ص‍وب‌ ۱۹۳۰ و ب‍رات‌ و س‍ف‍ت‍ه‌ بین‌ ال‍م‍ل‍لی‌ م‍ص‍وب‌ ۱۹۸۸ کنوان‍سی‍ون‌ ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ بی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د (آن‍سی‍ت‍رال‌) ب‍ه‌ ع‍ل‍ت‌ اه‍می‍ت‌ بی‍ن‌ ال‍م‍ل‍لی‌ آن‍ه‍ا و ح‍ق‍وق‌کامن لا‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ت‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ م‍ق‍ررات‌ ف‍وق‌ را م‍ورد پ‍ذی‍رش‌ ق‍رار ن‍داده‌ اس‍ت‌ م‍ورد ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍لی‍ل‌ ق‍رار خواهد گرفت‌ و در ن‍ه‍ای‍ت‌ س‍عی‌ خواهد ش‍د ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وارد ف‍وق‌ راه‌ح‍ل های‌ م‍ن‍اس‍بی اتخ‍اذ گ‍ردد. سوال های تحقیق عبارتند از:1) دارنده برات در صورت نکول دارای چه حقوق و تکالیفی می باشد؟2) ماهیت نکول برات چیست؟3) آیا نکول برات با سایر انواع نکول متفاوت است؟ج) سابقه و ضرورت انجام تحقیق:از آنجا که در این زمینه کار تحقیقی کامل و جامعی وجود ندارد لذا بر آن هستیم تحقیق کامل و جامعی از جهت نظری و عملی و کاربردی انجام دهیم.د) فرضیه ها:1) دارنده برات در صورت نکول دارای حقوق و تکالیفی می گردد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: دین مؤجل به حال تبدیل می شود، تمامی امضا کنندگان سند در مقابل وی مسئولیت تضامنی دارند، اقدام جهت تنظیم اعتراض نکول و دیگر تشریفات قانونی، رعایت مواعد قانونی مرور زمان جهت اخذ وجه و غیره.2) ماهیت نکول عمل حقوقی انشایی غیر تشریفاتی است.3) ماهیت نکول با سایر انواع نکول متفاوت است به دلیل آنکه سایر انواع نکول انشایی نیستند و در نتیجه واقعه حقوقی محسوب می شوند.ه) هدف ها:بررسی آثار مترتب بر نکول برات در قوانین و مقررات ایران و کنوانسیون های بین المللی و نواقص حقوق کشورمان در زمینه حقوق و وظایف دارنده برات با توجه به کنوانسیون های ژنو و آنسیترال و ارائه راه کارهای متناسب در رفع این کاستی ها از اهداف این تحقیق می باشد به طوری که در این بین اصول و قواعد فقه امامیه که حقوق کشورمان متأثر از آن است نیز مورد تعرض قرار نگیرد.بنابرین ابتدا به بررسی ماهیت برات می پردازیم تا پی به ماهیت نکول ببریم زیرا نکول از عناوین در برات است و شناخت ماهیت فرع متوقف بر شناخت ماهیت اصل است. پس از آن در بخش دوم به بررسی آثار آن در برات می پردازیم.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 122 قیمت : چهارده هزار تومان  

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید