پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با عنوان : مقایسه رابطه میزان افسردگی مابین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع:

مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فصل اول
مقدمه موضوع تحقیق                                                                     2الف – مسئله                                                                                2ب – فرضیه                                                                                   2فایده تحقیق                                                                                  3روش انجام تحقیق                                                                          3پیش فرض                                                                                     4نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری                                                  4روش آماری تحقیق                                                                          5روش جمع آوری داده ها                                                                    5تعریف واژه ها                                                                                 5الف – افسردگی                                                                              5ب – ورزش                                                                                      6
فصل دوم
تعریف افسردگی                                                                               8علائم افسردگی                                                                               8نشانه های افسردگی تب قطبی                                                          91-نشانه های بد جانی                                                                       92-نشانه های شناختی                                                                      93-نشانه های انگیزشی                                                                     94-نشانه های بدنی                                                                           9طبقه بندی افسردگی                                                                       10دوره افسردگی                                                                                10
فصل سوم
جامعه تحقیق                                                                                  12نمونه برداری                                                                                   12نمودار شماره 1                                                                                14نمودار شماره 2                                                                                16نمودار شماره 2                                                                                18نمودار شماره 4                                                                                20ابزار تحقیق                                                                                     21نمودار شماره 5                                                                               22نمودار شماره 6                                                                                23دستور اجرا                                                                                      24نحوه نمره گذاری                                                                               24جدول تحقیق میزان افسردگی                                                             24جدول شماره 1                                                                                 25طرح آزمایشی                                                                                  25الف – متغیر مستقل                                                                          26ب – متغیر وابسته                                                                             26شیوه اندازه گیری                                                                              26کنترل ها                                                                                          27نمودار شماره 7                                                                                 28نمودار شماره 8                                                                                 29
فصل چهارم
تحلیل نتایج                                                                                      34شیوه اندازه گیری                                                                              34شیوه گروه بندی                                                                                34جدول شماره 1                                                                                  35جدول شماره 2                                                                                 37محاسبه لایه های آماری گروه اول                                                         39محاسبه لایه های آماری گروه دوم                                                         37جدول شماره 3                                                                                 40جدول شماره 4                                                                                  40الف تدوین فرضیه                                                                               40مسأله                                                                                             40فرضیه                                                                                              40آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل                                                 41خطای استاندارد                                                                                 41جدول شماره 5                                                                                   41فرضیه در این بخش                                                                             42فرضیه صفر                                                                                        42فرض خلاف                                                                                       42نتیجه                                                                                              42
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری                                                                             45خلاصه فصول                                                                                    46مشکلات و محدودیتها                                                                        47پیشنهادات                                                                                      49منابع                                                                                             50فصل اول1-روش انجام تحقیق2-پیش فرض3-جامعه آماری دقیق4-نمونه دقیق و چگونگی نمونه برداری ها5-مقدمه6-هدف کل تحقیق7-فرضیه8-روش آماری تحقیق9-تعریف واژه ها     الف – افسردگی چیست ؟     ب – تعریف ورزشمقدمه: در حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش که در کلیه متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی، تربیتی، عاطفی، اخلاقی، اجتماعی و بهداشت روانی افراد نموده است.پیچیدگی و گرفتاریهای جوامع انسانی امروز آگاهی لازم در زمینه های یاد شده را اجتناب نا پذیر و ضروری می نماید. به نظر می رسد اوضاع و احوال شرایط زندگی مدرن و پیچیدگی حاصل از آن انزوا و فرد گرایی همراه با آن از عوامل عمده ای است که زمینه ابتلاء به بیماری روانی از جمله افسردگی را فراهم می کنند.موضوع تحقیق:الف – مسأله: آیا رابطه بین افسرگی و فعالیت های ورزشی موجود است.هدف کلی و آرمانی تحقیق:1– هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تمرینات ورزشی و افسردگی کمتر است.2- ارائه کارهای مناسب و پیشنهادات مؤثر در زمینه اثرات مثبت فعالیت های ورزشی در درمان و کاهش افسردگی و میزان خودکشی.ب - فرضیه:افرادی که به فعالیت ورزشی می پردازند افسردگی کمتری را نسبت به افرادی که ورزش نمی کنند نشان می دهند.فایده تحقیق:افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی است که در حال حاضر هر فرد ممکن است آنرا در طول زندگی خود بطور متناوب یا مستمر تجربه کند.این موضوع صرفاً محدود به زمان و مکان خاصی هم نمی باشد بلکه واکنشی است که در مقابل فشارات عصبی و مشکلات ناشی از جوامع مدرن یا نیمه مدرن کنونی موجود و گویای حالتی است که در هر دوره زمان برای هر کس ممکن است روی دهد.به صراحت می توان اعلام نمود که تعدادی از افراد بالغ در دوره ای از عمر خود دچار این حالت گردیده و عده ای بیشتری از این افراد به افسردگی خود آگاه نیستند و اگر این حالت روانی ادامه پیدا کند منجر به بعضی مشکلات روانی و بدنی می شود و ادامه در آخر منجر به خودکشی فرد می گردد.اگر اطلاعات به افراد داده شود تا این حالات روانی نامساعد را تشخیص دهند،‌ زودتر اقدام به رفع می نمایند.روش انجام تحقیق:هدف ما از انجام این پژوهش سنجش و مقایسه فراوانی دو متغیر مستقل ورزش، وابسته افسردگی در هر دو گروه آزمودنی آزمایشی می باشد.می خواهیم که بدانیم که آیا رابطه ای بین دو متغیر ذکر شده وجود دارد یا نه، لذا مناسبترین روش در کسب نتیجه ارزیابی موضوع مطرح شده است.انجام محاسبات آماری به روش مقایسه ای می باشد و نهایتاً سطح معناداری تفاوت های مشاهده شده را در میزان افسردگی دو گروه آزمودنی آزمایشی و داده های جمع آوری شده را در میزان افسردگی دو گروه آزمودنی آزمایشی را در داده های جمع آوری شده با استودنت مورد آزمون قرار خواهیم داد.پیش فرض:1- میانگین نمرات گروه اول (غیر ورزشکار) بالاترین میانگین افسردگی را نسبت به گروه دوم افراد (ورزشکار) دارند.2- تفاوت مشاهده نمرات دو گروه از اجرای آزمون افسردگی در سطح معنی داری می باشد.جامعه آماری تحقیق:با منظور مقایسه افراد افسرده ما بین آزمودنیهای آزمایشی در دو گروه افراد غیرورزشکار و ورزشکار به تعداد 60 نفر روززی جنسیت مرد از میان 2445 نفر از افراد موجود و مقیم یکی از مراکز مشابه تهران (-) که به روش نمونه گیری کاملاً تصادفی انتخاب شده اند می باشند.نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری:آزمودنی آزمایشی این تحقیق شامل 60 نفر از آزمودنی در دو گروه (ورزشکار و غیر ورزشکار) از سطح جامعه آماری ذکر شده از میان آن تعداد افرادیکه فعالیت ورزشی نداشته اند و افرادی که فعالیت ورزشی داشته اند به صورت تصادفی با استفاده از لیست اسامی از قبل تعیین شده انتخاب شده اند و محدودیت (سنی. تحصیلی) برای انتخاب آزمودنیهای در نظر گرفته شده است و در کل تنوع سطح اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، اقلیمی، ترتیب تولید وضعیت خانوادگی و شرایط زیستی…… در جهت تعلیم در نظر گرفته شده اند. روش آماری تحقیق:به منظور بررسی یافته این تحقیق و میزان رابطه بین متغیرهای مستقل وابسته (ورزش، افسردگی) مشاهده شده در دو گروه و سطح معناداری نتایج بدست آمده از مقیاس نسبی و فاصله ای حسابی و انحراف استاندارد و آزمون استودنت برای هر گروه مستقل استفاده شده اند.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 59 قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید