پایان نامه ارشد رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام : بررسی اثر سطوح مختلف ال- کارنیتین ، متیونین و لیزین

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام

با عنوان : بررسی اثر سطوح مختلف ال- کارنیتین ، متیونین و لیزین

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده علوم کشاورزی

گروه علوم دامی

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد  (MSc)

در رشته علوم دامی- گرایش تغذیه دام

عنوان:

بررسی اثر سطوح مختلف ال- کارنیتین ، متیونین و لیزین بر عملکرد تولید مثلی اردک بومی گیلان

استاد راهنما

دکتر مهرداد بویه

استاد مشاور

دکتر افشین زاهدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیده فارسیفصل اول: مقدمه1-1- خصوصیات عمومی اردک 1-2- نژادهای اهلی اردک1-3- جایگاه اردک1-4- ضرورت تحقیق1-5- اهداف تحقیق فصل دوم: مرور منابع                                                                                                                                                      2-1- خواص شیمیایی ال-کارنیتین 2-2- ال-کارنیتین در مواد غذایی2-3- فرم های تجاری ال– کارنیتین2-4-جذب، انتقال و دفع2-4-1- جذب 2-4-2- انتقال2-4-3- دفع2-5- سنتزال– کارنیتین 2-6- متابولیسم ال– کارنیتین2-7- محافظت و تنظیم تعادل غشای سلولی2-8- ایمنی2-8-1- ایمنی ذاتی 2-8-2-ایمنی اکتسابی2-8-3- ایمنی هومورال                                                                                                                                                                                        2-8-4- ایمنی سلولی                                                                                                          2-9- اثرات ال-کارنیتین روی سیستم ایمنی2-10- کمبود ال – کارنیتین2-10-1- اختلالات اولیه2-10-2- اختلالات ثانویه2-11- اثرات جانبی ال– کارنیتین2-12- فوائد استفاده از ال– کارنیتین در گونه های مختلف2-12-1- نوزاد حیوانات2 – 12 – 2 – نشخوار کنندگان2-12-3-ماهی2-12-4- انسان2-13- ال- کارنیتین در تغذیه طیور2-13-1 - ال– کارنیتین در تغذیه خروسها                                                                                                          2 – 13 – 2 – ال -کارنیتین در تغذیه مرغان مادر گوشتی2-13-3 – ال – کارنیتین در تغذیه مرغان تخمگذار 2-14- پروتئین و اسیدآمینه2-14-1- تعریف2-14-2- بیان حداقل احتیاجات اسیدآمینه­ها                                                                          2-15- عوامل مؤثر بر نیاز طیور به اسیدآمینه­ها                                                                                                                                                      2-15-1- عوامل مؤثر بر مصرف خوراک2-15-1-1- تنش ایمونولوژیکی2-15-1-2- دمای محیط2-15-1-3- گونه طیور2-15-1-4- جنس طیور2-15-1-5- سن طیور2-15-2-عوامل جیره­ای2-15-2-1- سطح پروتئین جیره2-15-2-2- سطح انرژی جیره2-15-2-3- عدم توازن اسیدآمینهها2-15-2-4- اثرات ویتامین و کوکسیدیواستات­ها2-15-2-5- آنتاگونیسم                                                                                                                                                              2-15-2-6- پراکسیداسیون اسید چرب2-15-2-7- عوامل ضد تغذیه­ای2-15-2-8- افزودنی­ها2-16- اثرات کمبود پروتئین و اسیدآمینه­ها در طیور                                                                                                      2-17- اثرات نامطلوب اسیدآمینهها 2-17-1- اثرات متقابل اسیدآمینه­ها2-17-2- عدم توازن اسیدآمینه­ها2-17-3- سمیت اسیدآمینه­ها2-18- ترتیب محدودیت اسیدآمینهها2-19- اسیدآمینهها سنتتیک در تغذیه طیور2-20- لیزین2-21-1- لیزین مواد خوراکی2 – 21 – 2 – قابلیت دسترسی لیزین مواد خوراکی مختلف2 – 21 – 3 – عوامل مرثر بر قابلیت دسترسی لیزین2-21-4-1– نحوه خوراک دادن2-21-4-2– میزان حرارت خوراک در فرایند تولید2-21-4-3– اثر مواد معدنی2-21-4-4– استرس ایمنولوژیکی2-21-4-5– دمای محیط                                                                                                                                        2-21-4-6– جنس2-22- متیونین2-22-1- متیونین در جیره طیور2-22-2- بررسی متابولیسم متیونین2-22-3- اثر تغذیه اسیدآمینهها گوگرددار بر عملکرد جوجههایگوشتی                                                                                                      2-22-3-1- اثر متیونین بر رشد و عملکرد2-22-3-2- اثر متیونین روی ترکیب لاشه2-22-3-3- اثر متیونین روی افزایش وزن2-22-3-4- اثر متیونین روی مصرف غذا و ضریب تبدیل غذافصل سوم: مواد و روش ها                                                                                                                                                  3-1- زمان، محل اجرای آزمایش 3-2- آماده سازی جایگاه3-3- مدیریت پرورش اردک3-3- 1- تهیه اردک مولد نر وماده واختصاص آنها به واحدهای آزمایشی3-3- 2- کنترل روزانه3-4- تهیه جیره های غذایی 3-5- صفات مورد اندازه گیری                                                                              3-5-1- محاسبه درصد تولید تخم3-5-2- محاسبه متوسط وزن تخم3-5-3- اندازه گیری خوراک مصرفی                                                                                                                                3-5-4- محاسبه ضریب تبدیل غذایی3-5-5- تعیین باروری وخاصیت جوجه درآوری3-5-6- محاسبه درصد تلفات3-6-طرح آزمایشی،تیمارهاومدل آماریفصل چهارم: نتایج4-1- نتایج عملکرد وخصوصیات تخم اردک بومی 4-1-1- هفته اول                                                                                                                                                                                                    4-1-2- هفته دوم                                            4-1-3- هفته سوم4-1-4- هفته چهارم4-1- 5-هفته پنجم4-1- 6-هفته ششم4-1-7-هفته هفتم4-1-8- کل دوره4-1-9-باروری وجوجه درآوری4-2- تأثیر ال­کارنتین وسطوح اضافی متیونین – لیزین جیره برفراسنجه های خونی4-2-1- گلوکز4-2- 2- اسیداوریک4-2- 3- کلسترول4-2- 4- تری گلیسرید                                                                                                                                                                                  4-2-5- HDL4-2- 6- LDL4-2- 7- پروتئین4-2-8- آلبومین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4-2-9-گلوبولین4-2-10- SGOT4-2-11- SGPT فصل پنجم: بحث 5-1- عملکرد وخصوصیات تخم اردک 5-1-1- متوسط خوراک مصرفی هفته های مختلف وکل دوره5-1- 2- تعداد تخم5-1-3- وزن تخم                                                                                                                                                                                5-1-4- درصد تولید تخم5-1-5- متوسط وزن تخم5-1-6- ضریب تبدیل5-2- خصوصیات تولید مثلی تخم اردک5- 2- 1- باروری5-2- 2- جوجه درآوری5-3- متابولیت های خونی5-3-1- گلوکز                                                                                                                                                                                5-3-2- کلسترول5-3-3- تری گلیسرید 5-3-4- لیپوپروتئین های خونی 5-4- نتیجه گیری5-5- پیشنهادات   چکیده این پژوهش به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف ال­کارنتین ،متیونین ولیزین بر عملکرد تولید مثلی اردک بومی گیلان انجام گرفت ، در این آزمایش از 180 قطعه اردک مولد بومی از هر دو جنس در قالب طرح کاملا" تصادفی به روش فاکتوریل 3×3 شامل ( سه سطح ال­ کارنتین × سه سطح متیونین ولیزین ) با 4 تکرار و 5 قطعه اردک در هر تکرار استفاده شد مصرف خوراک تیمارهای آزمایشی در طول هفته ثبت گردید ونیز تخم اردک بصورت هفتگی جمع و وزن می شد . هفته پایانی تخم ها جمع و برای محاسبه میزان جوجه درآوری و نیز باروری در دستگاه گذاشته شد. برای اندازه گیری فراسنجه های خونی در پایان دوره از ورید بال نمونه گیری خون بعمل آمد.نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد سطوح ال کارنتین و افزایش متیونین ولیزین تاثیر معنی داری برروی دان مصرفی نداشت(p>0/05)، اما تأثیر تیمارها باعث تفاوت معنی داری در کل دوره شد (p<0/05).این دو عامل تأثیر معنی داری برروی تعداد تخم در کل دوره گذاشتند بطوریکه با افزایش ال کارنتین و متیونین- لیزین تعداد تخم افزایش یافت(p<0/05). ال­­کارنتین و متیونین ولیزین تأثیر معنی داری بر روی ضریب تبدیل نداشت (p>0/05).در بررسی وزن تخم افزایش متیونین ولیزین باعث بروز اختلاف معنی داری گردید بطوریکه در سطح 20 درصد وزن بیشتر افزایش نشان داد (p<0/05) ، در بررسی تیمارها نیز تیمار 9 اختلاف معنی داری با شاهد داشته و بالاترین عدد را به خود اختصاص داده است.واژگان کلیدی: ال-کارنیتین، لیزین- متیونین، اردک بومیمقدمه:     امروزه باگسترش صنعت پرورش طیور، اردک جایگاه ویژه ای در این میان داشته و هم اکنون نیز نگرش خاصی به این مقوله وجود دارد. پرورش آسان ، مقاومت نسبی این پرنده به شرایط متغیر و متفاوت آب وهوایی و برخی بیماریهای خاص و از همه مهم تر عدم نیاز به بررسی جیره ای که البته بیشتر در بحث پرورش سنتی به آن توجه می شود ، از جمله مواردی است که رغبت به نگهداری سنتی و صنعتی اردک را با دیدگاهی خاص مواجه میسازد . درصنعت تولید گوشت طیور ، گوشت اردک حدود 7/1 درصد تولید را به خود اختصاص داده است(مجله دنیای کشت و صنعت ، 1390 ) که عمدتا" در آسیای شرقی ( چین، تایوان و ویتنام) تولید می شود . از اردک به غیر از گوشت محصولات دیگر هم مانند تخم های خوراکی ، کبد چرب ، کرک و پر بدست می آید که از نظر اقتصادی مهم هستند. خصوصیات عمومی اردک: -1-1     اردک پرنده ای با بدن کشیده وپاهای کوتاه است،که باعث می شود بدنش نزدیک زمین قرار گیرد . اردک از پرندگان نوک پهنی است که در جانور شناسی به آن ها لامیلورستر 1 می گویند درازا وحجم بال اردک نسبت به سایر طیور متوسط است واردک اهلی بدین دلیل به خوبی نمی تواند پرواز کند . حرارت طبیعی بدن اردک 7/40درجه سانتی گراد وتعداد نبض به طور متوسط ۳۱۲ دفعه در دقیقه وتعداد تنفس ۱۶ – ۲۸ بار در دقیقه می باشد . سر بزرگ وقطر منقار آن در بالا وپایین کم است . بدنی ترتیب از اتصال منقار به یکدیگر برجستگی خاصی از نیمرخ در آن ها دیده نمی شود . حجم منقار در اردک ها نسبت به سایر طیور وبخصوص غاز زیادتر بوده وسطح بیشتری را نسبت به سر وجثه حیوان اشغال می کند . منقار در محل اتصال به سر نازک تر از قسمت آزاد است . از این رو تقریباً به صورت یک بیلچه در آمده است . منقار از غشای صاف وهمواره پوشیده شده است که لبه آن از یک قسمت شاخی پوشیده می شود . زبان در اردک قوی وعضلانی است وغدد چشائی فراوانی دارد که به وسیله آن ها تا اندازه ای طعم مواد غذائی را حس می کند . گردن اردک کوتاه وقطر آن متوسط است . پرها تمام بدن اردک ها را پوشانیده وغشای ضخیمی را در روی پوست تشکیل می دهد . این پرها به خوبی روغنی شده اند واین امر مانع از رسیدن آب ورطوبت به بدن می گردد1-2- نژادهای اهلی اردک:نژادهای متعددی از اردک اهلی در جهان وجود دارد که این نژادها به گروه های گوشتی ، تخمگذار ، دو منظوره وتزیینی تقسیم می شوند ودر این جا به معرفی این نژادها می پردازیم1) نژادپکین1: اولین بار در سال ۱۸۷۳ به عنوان یک نژاد مشخص معرفی شده است منشا این نژاد کشور چین است در حال حاضر بیشتر مزارع پرورش اردک گوشتی در آمریکا از این نژاد استفاده می کنند . وزن اردک نر بالغ در حدود ۴ تا 5/4 کیلوگرم واردک ماده بالغ 6/3 تا ۴ کیلو گرم است . این نژاد تخمگذار خوبی نیز هست به طوری که سالیانه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ عدد تخم می گذارد ووزن هر یک عدد تخم آن در حدود ۸۵ گرم بوده ورنگ پوسته آن سفید کرمی ویا سبز فام است . این نژاد دارای بدنی کشیده وسینه ای پهن بوده ورنگ آن سفید کرمی ورنگ پوست آن زرد ورنگ منقار وپاها پرتقالی است . وجه تمایز اردک نر از ماده ، وجود دو پر کوچک تابیده در منتهای الیه دم است . امتداد بدن از شانه به طرف پشت ، شیب دار بوده ودر حقیقت قسمت انتهایی بدن ودم نزدیک زمین قرار گرفته است . این طرز ساختمان بدن وهمچنین طرز راه رفتن ،پرنده را شبیه به پنگوئن ها می سازد . طرز ساختمان بدن سبب شده است که حیوان نتواند به آسانی بر روی زمین جفتگیری کند از این رو برای جفتگیری باید در آب برود.. بهترین سن برای عرضه در بازار سن ۸ تا ۱۲ هفتگی است ودر این سن وزن اردک بین ۲ تا ۳ کیلوگرم خواهد بود ، وپس ازآن بتدریج از کیفیت گوشت کاسته می شود .این نژاد آرام بوده وشرایط محیطی را بخوبی تحمل می کند، ودر مقایسه با سایر نژادها از بال کوچک تری برخوردار است وزیباتر به نظر می رسد اردک ماده آن علاقه چندانی به خوابیدن بر روی تخم ندارد.2) نژاد روئن2 : منشا این نژاد شهر روئن درایالت نرماندی فرانسه است که نام نژاد نیز از نام آن گرفته شده است واین نژاد تا حدودی شبیه نژاد پکین است . این نژاد در اصل از نژاد اردک وحشی مالارد منشعب شده واردک نر آن دارای بال وپرهای زیبای آبی وسبز وسیاه است ودر لابلای آن خطوطی سفید قرار دارند . وزن اردک نر در حدود 5/4 کیلوگرم ووزن اردک ماده ۴ کیلو گرم است . از نظر رنگ ، نر وماده در این نژاد اختلاف دارند ورنگ نرها زیباتر از رنگ ماده ها می باشد . جثه نرها نیز از جثه ماده ها بزرگ تر است .رنگ اردک ماده سفید وقهوه ای روشن است وپاها ومنقار به رنگ پرتقالی وپوست به رنگ زرد است واردک ماده آن علاقه چندانی به خوابیدن بر روی تخم ندارد .ماده اردک ها سالیانه ۸۰ عدد تخم می گذارند که رنگ پوسته تخم خاکستری آبی فام تا سبز می باشد . گوشت شان بسیار لذیذ وخوش خوراک است  1- Peck2- Rouen3) نژاد ایلسبوری1: اردکی تنبل وسنگین وزن از اردک های نژاد گوشتی است که منشا آن دره ایلسبوری در حومه شهر لندن در انگلیس است ، ووزن اردک نر آن در حدود 5/4 کیلوگرم ووزن اردک ماده در حدود ۴ کیلوگرم است این نژاد برای تولید گوشت مناسب است . اردک ایلسبوری منقاری بلند ، راست وبه رنگ سفید صورتی فام ، وپاهای پرتقالی رنگ دارد و برخلاف رنگ پوست سایر نژادهای اردک که معمولاً زرد است رنگ پوست اردک ایلسبوری سفید است میزان تولید تخم آن سالیانه در حدود یکصد عدد تخم است4) نژاد آنکونا2: این اردک جزو نژادهای گوشتی است ومعمولاً جوجه های آن به رنگ شوکولاتی وسفید واردک های بالغ به رنگ سیاه وسفید اند . سر وگردن وسینه معمولاً به رنگ سفید وباقی اجزای بدن به رنگ سیاه است .5) نژاد خالدار استرالیایی: این نژاد در سال ۱۹۲۰ میلادی در آمریکا بوجود آمد ودر سال ۱۹۲۸ برای اولین بار به نمایش گذاشته شد ، این نژاد از تلاقی نژادهای مالارد ، دم دراز وکال وبرخی نژادهای خالدار از گله های اردک وحشی استرالیایی بوجود آمد . اندازه جثه این اردک ها حد واسطی بین گونه مالارد نوک دراز وگونه کال نوک کوتاه می باشد . وزن اردک نر آن یک کیلو تا 2/1 کیلوگرم واردک ماده بین ۸۷۰ گرم تا ۱۰۵۷ گرم می باشد . این نژاد از لحاظ رنگ واریته های مختلفی نظیر : سرسبز ، سر آبی وسر نقره ای دارد . اردک خالدار استرالیایی تخمگذار خوب ومادری ممتازاست جوجه اردک های بسیار فرز وچالاکی دارد واز لحاظ قدرت پرواز همانند نژاد کال پرندگانی توانا هستند.       1ـ3 ـ جایگاه اردک:     اردک از حیواناتی به شمار می رود که علاقه زیادی به آب دارد وبسیاری گمان می کنند که زندگی در خشکی برای حیوان با لذت ورضایت همراه نیست . ولی باید دانست که برخلاف تصور ، تجربه نشان داده است که اردک خیلی زود به تغییر محیط ووضع موجود عادت کرده وبه آسانی قادر است کمبود آب ودریاچه وامثال آن را با مراتع وعلف زارهای سبز وخرم جبران نموده وحتی پرورش به طریقه بسته را به نحوی که در مویر سایر طیور اهلی جریان دارد به آسانی وخوبی تحمل نماید . در مورد ساختمان جایگاه ولانه اردک ها شرایط واصولی که برای مرغداری ها باید در نظر گرفته شود عیناً جهت لانه های اردک قابل اجرا می باشد ، منتهی باید در نظر داشت ، چون اردک ها عادت دارند تمام مدت شب وروز را در هوای آزاد زندگی کنند ودائماً در حال حرکت وفعالیت باشند لذا باید سعی شود تا حد امکان محوطه های محصور ووسیع وبزرگی را در جلوی هر لانه برای اردک ها اختصاص داد که حیوانات بتوانند در مواقع لزوم از جایگاه های خود خارج شده ودر آن قسمت به جست وخیز بپردازند1-4- ضرورت تحقیق:از آنجا که تحقیقات کافی تغذیه ای به منظور افزایش عملکرد وبازده تولید مثلی اردک بومی ایران صورت نگرفته است ، در این تحقیق دو آمینو اسید اصلی محدود کننده جیره های طیور یعنی متیونین ولیزین وهمچنین ال کارنتین به عنوان بهبود دهنده متابولیزم انرژی در جیره اردکهای بومی مورد بررسی قرار گرفته واثر آنها برصفات عملکردی وبه ویژه تولید مثلی وهمچنین تأثیر بربرخی فراسنجه های خونی ارزیابی گردیده است.1-5- اهداف تحقیق:1- بررسی تاثیراستفاده ازسطوح مختلف ال کارنتین ومتیونین ولیزین بروزن بدن ، نطفه داری، جوجه درآوری ووزن جوجه یکروزه اردک بومی گیلان2- انتخاب وتعیین مناسب ترین سطح استفاده از الکارنتین ومتیونین ولیزین در جیره اردک های بومی گیلانتعداد صفحه :130قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید