پایان نامه ارشد رشته علوم سیاسی: اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

با عنوان : اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

دانشگاه علوم انتظامی امین

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد

در رشته علوم سیاسی

عنوان:

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

استاد راهنما:

جناب سرهنگ دکتر حسین کاظم زاده

استاد مشاور:

جناب آقای حسین جوادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق …………………………………………………………………………….

1. طرح مسئله……………………………………………………………………………………………… 12

2. سئوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………. 13

3. ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………….. 13

4. اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………. 14

5. کاربردهای تحقیق …………………………………………………………………………………. 14

6. استفاده کنندگان از تحقیق…………………………………………………………………….. 14

7. روش و ابزار تحقیق………………………………………………………………………………. 14

8. پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………. 15

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………….

1. مفهوم جنگ نرم …………………………………………………………………………….. 23

1ـ1. سیر پیدایش مفهوم جنگ نرم ………………………………………………………….. 25

2. عرصه های جنگ نرم …………………………………………………………………………. 31

3. ویژگی های جنگ نرم………………………………………………………………………. 33

4. ابزار های جنگ نرم ……………………………………………………………………….. 34

5. شاخص های جنگ نرم………………………………………………………………………. 37

6. مخاطبان جنگ نرم…………………………………………………………………………. 38

7. سطوح جنگ نرم……………………………………………………………………. 40

8. منابع جنگ نرم………………………………………………………………………………. 42

9. تأثیرات جنگ نرم…………………………………………………………………………… 45

9ـ1. تأثیرات جنگ نرم بر امنیت اجتماعی……………………………………………….. 46

9ـ1ـ1. سستی اعتقادات …………………………………………………………………… 48

9ـ1ـ 2. استحاله فرهنگی …………………………………………………………………… 49

9ـ1ـ 3. تردید در مبانی………………………………………………………………………. 50

9ـ1ـ 4. نابسامانی ………………………………………………………………………….. 50

9ـ1ـ 5. از خود بیگانگی …………………………………………………………………. 52

9ـ1ـ 7. شکاف نسلی………………………………………………………………………. 52

9ـ1ـ 8. تقلیل سرمایه اجتماعی …………………………………………………………. 53

10. روش ها و مبانی جنگ نرم از نظر اسلام………………………………………..54

10ـ1. روش افتراء………………………………………………………………………… 54

10ـ2. روش روش شخصیت سازی………………………………………………….. 54

10ـ3. روش ارتداد………………………………………………………………………… 55

10ـ4. روش شایعه سازی…………………………………………………………………. 55

10ـ5. اخلاق زدایی…………………………………………………………………….. 56

10ـ6. روش اعتماد سازی………………………………………………………………….. 57

10ـ7. روش بدبین سازی……………………………………………………………….. 58

10ـ8. روش تفرقه اندازی…………………………………………………………………. 58

فصل سوم : اصول جنگ نرم در اسلام…………………………………………………………

1. فتنه مصداقی از جنگ نرم در اسلام ………………………………………………… 61

2. اصول جنگ نرم در اسلام…………………………………………………………. 70

2ـ1. اصل استماع……………………………………………………………………………. 71

2ـ2. اصل تبیین…………………………………………………………………………. 72

2ـ3. اصل تولی و تبری……………………………………………………………………. 72

2ـ4. اصل عدم دوستی با کفار راهبرد وحشت…………………………………… 73

2ـ5. اصل عدم وابستگی……………………………………………………………. 73

2ـ6. اصل وحدت……………………………………………………………………… 74

2ـ7. اصل شناخت حق………………………………………………………….. 74

2ـ5. اصل ولایت فقیه……………………………………………………………….. 75

3. اصول جنگ نرم در اسلام (مطالعه موردی مقطع امام علی علیه السلام)…… 75

3ـ1. انجام فعالیت های سازمانی و تشکیلاتی……………………………………. 75

3ـ2. شعارها و بهانه های عامه پسند………………………………………………….. 76

3ـ3. استفاده ابزاری از چهره های مقبول…………………………………………. 77

3ـ4. ایجاد شبهه…………………………………………………………………….. 78

3ـ5. مکر و حیله………………………………………………………………………. 79

3ـ6. تبلیغات و جوسازی…………………………………………………………. 80

3ـ7. ایجاد اختلاف و تفرقه در صف مسلمین…………………………………. 80

3ـ8. فرصت طلبی…………………………………………………………………. 81

3ـ9. استفاده ابزاری از مقدسات…………………………………………………. 81

فصل چهارم : مصادیق جنگ نرم در تاریخ اسلام …………………………………..

1- عملیات روانی علیه پیامبر اسلام (ص) ……………………………………….. 84

2- جنگ بدر………………………………………………………………………… 86

3- جنگ احد……………………………………………………………………………. 87

4- جنگ احزاب…………………………………………………………………….. 89

5-جنگ تبوک…………………………………………………………………….. 90

6- جنگ جمل………………………………………………………………………… 90

7- جنگ صفین……………………………………………………………………….. 91

8- اندلس اسلامی……………………………………………………………….. 93

فصل پنجم : مصادیق جنگ نرم در مقطع جمهوری اسلامی ایران……………………

1- فرقه سازی …………………………………………………………………….. 95

2- دین سازی ………………………………………………………………………… 95

3- تضعیف نظام حکومت دینی………………………………………………….. 97

4- تعمیق شکاف های اجتماعی…………………………………………………… 97

5- تغییر در سبک زندگی…………………………………………………….. 98

6- شبهه پراکنی مذهبی و اعتقادی ……………………………………………… 99

7.ستیز با روحانیت و مبارزه با اصل مترقی ولایت فقیه……………………….. 99

8. اخلاق زدایی ………………………………………………………………………. 101

9- تحریک قومیت ها……………………………………………………………. 102

10- نا امید کردن مردم……………………………………………………………103

11- تخریب هدفمند فرهنگ و هویت ایران اسلامی …………… ……………. 103

12- تاسیس و تقویت سازمان های غیر دولتی ……………………………….. 105

13- اصلاحات غیراصولگرا ……………………………………………………….106

14- نافرمانی مدنی ………………………………………………………….. 108

15- ایجاد شبکه های اجتماعی………………………………………………… 111

16- استفاده ابزاری از انتخابات ………………………………………… ….. 111

17- رویای انقلاب رنگی ………………………………………………….. 113

نتیجه گیری ……………………………………………………………

1- جمع بندی……………………………………………………………….. 118

2- پیشنهادات و راهکارهای مقابله با جنگ نرم………………………….. 119

منابع و مآخذ ………………………………………………………… 122

چکیده:

جنگ نرم یا قدرت نرم عبارت است از ابزارهایی که بدون استفاده از خشونت و سلاح گرم و سرد موجب تأثیرگذاری بر فکر و اندیشه و تغییرات در رفتار می شود. اولین بار این اصطلاح را “جین شارپ” به کار برده است. طبیعی است این پدیده از گذشته ی دور در میان افراد بشر بوده است اما به تدریج رشد کرده و قدرت های استعماری پی به اهمیت آن بردند و برای آن سرمایه گذاری کرده اند.

در عصر انقلاب ارتباطات و اطلاعات کشورهایی که ابزار و سهم و توان بیشتر در استفاده از آن را داشته باشند، جهت دستیابی به اهداف خارجی خود موفق تر عمل می نمایند. در جنگ نرم با استفاده از جنبه های برتر فرهنگی، تمدنی، علمی و فنی خود برای تأثیر بر فکر و اندیشه دشمن و به تبع تغییر رفتار او تلاش می شود. با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی (مثل ماهواره، اینترنت و…) و تکنیک های پیچیده روان شناسی و جامعه شناسی با تأکید بر نقاط قوت عناصر قدرت نرم خود و نقاط ضعف عناصر قدرت نرم دشمن او را خلع سلاح فکری و اندیشه ای نموده و رفتار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی او را به نفع خود تغییر می دهد. لذا ما در این پژوهش برآنیم تا به اصل و مبانی و به صورت گسترده تر ابعاد و ابزار جنگ نرم در اسلام بپردازیم. پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد.

در جنگ نرم نیز دشمن به شیوه های زشت و ناپاکی رو می آورند که حریم های انسانی و نیز قداست و کرامت بشری را می شکند و به تهمت و افتراهای ناموسی و همانند آن رو می آورند، در حالی که مومنان براساس آموزه های اسلامی و حریت تقوای عقلانی و عقلایی و شرعی نمی توانند در جنگ نرم از آن ها بهره گیرند. راه های مقابله با جنگ نرم در اسلام عبارت از (اصل استماع، اصل تبیین، اصل تولی و تبری، اصل عدم دوستی با کفار و اصل عدم وابستگی اصل ارتداد، اصل امر به معروف و نهی از منکر، اصل وحدت، اصل شناخت حق و اصل ولایت فقیه)

مصادیق جنگ نرم در صدر اسلام را می توان در جنگ های احد، احزاب، بدر، جمل، تبوک، صفین و … جستجو نمود و در تاریخ بعد از صدر اسلام می توان به جنگ اندلس اشاره کرد. فرقه سازی، دین سازی، تضعیف نظام حکومت دینی، تعمیق شکاف های اجتماعی، تغییر در سبک زندگی ، شبهه پراکنی مذهبی و اعتقادی، ستیز با روحانیت و مبارزه با اصل مترقی ولایت فقیه، اخلاق زدایی، تحریک قومیت ها ، نا امید کردن مردم، تخریب هدفمند فرهنگ و هویت ایران اسلامی، تاسیس و تقویت سازمان های غیر دولتی، اصلاحات، نافرمانی مدنی، ایجاد شبکه های اجتماعی، انتخابات و رویای انقلاب رنگی از مصادیق جنگ نرم در مقطع جمهوری اسلامی ایران می باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1- طرح مسأله

یکی از اصطلاحاتی که اخیراً در ادبیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ما مطرح شده است و در سال های اخیر بارها توسط روشن بینان و آگاهان سیاسی، خصوصاً رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته است، واژه ی «جنگ نرم» است.

جنگ نرم، امروزه، موثرترین، کارآمدترین، خطرناک ترین و پیچیده ترین نوع تهدید علیه ارزش ها و امنیت ملی یک کشور است. چرا که می توان با کمترین هزینه و با حذف لشکرکشی و از بین بردن مقاومت های فیزیکی به اهداف مورد نظر رسید.

هرچند اصطلاح «جنگ نرم» اصطلاحی نوظهور در ادبیات سیاسی جهان است؛ اما جنگ نرم و مفاهیم همسان آن قدمتی به اندازه ی حیات بشری دارد. می توان ابلیس را به عنوان اولین بازیگر جنگ نرم معرفی کرد. چون بدون استفاده از هرگونه سلاح و زور و اجباری آدم (ع) و همسرش حوا را اغوا کرد و با فریب آن ها را از بهشت برین بیرون راند.

البته قدیمی ترین روایت پیرامون جنگ نرم با استراتژی بشری را به نبرد کیدئون با ماد نسبت می دهند که در این جنگ، سپاهیان کیدئون با افزایش چندین برابری مشعل های لشکریان، باعث فریب و ترس مادها شدند و در نتیجه بدون هیچ درگیری به پیروزی دست یافتند.

با این وجود، جنگ نرم با مختصات تئوریک و اصطلاح امروزی خود بعد از شروع جنگ سرد و در اوج آن یعنی در دهه ی 1970 با مشارکت استادان برجسته علوم سیاسی و علوم ارتباطات از جمله جوزف نای، هارولد لاسول، جان کالینز، اعضای برجسته ی آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) و فرماندهان ارشد پنتاگون با تاسیس مرکزی تحت عنوان (کمیته خطر جاری) طراحی، تدوین و عملیاتی شد که مهم ترین هدف آن بمباران تبلیغاتی علیه بلوک شرق و به ویژه شوروی بود. ظاهراً بعد از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی این کمیته به «کمیته ی صلح جاری» تغییر نام داد و همچنان فعال است.

از جمله دلایل استفاده ی قدرت های استعمارگر از جنگ نرم عبارت است از: ارزان بودن، بدون تلفات انسانی بودن، اثرگذاری بالا و تداوم، نبود فشار افکار عمومی، نداشتن مشکلات حقوقی و قضایی، چپاول و غارت بدون حضور فیزیکی، مبارزه با عقاید و فرهنگ ملت ها، استفاده از نیروهای خودی، آشکار نبودن مواضع، ابزارآلات و نحوه ی عملکرد دشمن و عدم مرزبندی مشخص است.

نگارنده در این پژوهش بر آن است تا اصول و مبانی جنگ نرم از دیدگاه اسلام پرداخته و به سئوالاتی چون منظور از مبانی نظری جنگ نرم چیست؟ مصادیق جنگ نرم در صدر اسلام چه می باشد؟ و مصادیق جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ پاسخ دهد.

جنگ در طول تاریخ همواره وجود داشته است چنانکه می توان با مطالعه اجمالی تاریخ بشر و تاریخ انبیاء الهی دریافت که دشمنان انبیا و دشمنان بشریت تلاش کرده اند مخاطبان انبیا را در غفلت ، جهل و برداشت های نادرست نگه دارند و با تحریف واقعیت‌ها، شایعه سازی وشایعه پراکنی اهداف شیطانی خود را بر جوامع حاکم کنند، از این منظر می توان سابقه تاریخی جنگ نرم را مطرح نمود. شایعه سازی، دروغ‌پراکنی و تلاش برای باورپذیری شایعه و دروغ از طریق تواتر، تکرار و همچنین اهانت، ترور شخصیت، سبک شمردن و تحقیر پیامبران الهی و پیروان آنان از جمله موضوعاتی است که رویکرد سران اردوگاه نظام سلطه علیه جوامع بشری به جنگ نرم را نشان می‌دهد. کفار و منافقین در عرصه رویارویی با پیامبر اسلام (ص) از طریق برخوردهای توهین آمیز ، تمسخر، دروغ پراکنی، تحریف واقعیت ها و جابجایی حق و باطل برای شکستن عزت و قداست ایشان و به منظور دور کردن پیروان از ایشان و در نتیجه ایجاد ضعف و سستی در اردوگاه مسلمانان نیز اقدام کرده‌اند که رویکرد دشمنان اسلام در رویارویی با مسلمانان بر جنگ نرم تمرکز داشته و این رویکرد و روش همواره مورد توجه دشمنان اسلام علیه جوامع اسلامی بوده است، اما در دوران معاصر به دلیل پیچیدگی ها و تحولات اجتماعی این رویکرد با ظرافت و پیچیدگی های خاص خود دنبال می شود. بر این اساس ضمن اینکه می توان گفت رویکرد جنگ نرم سابقه تاریخی داشته و در دوران معاصر هم سران کاخ سفید با تمرکز بر تفکر لیبرال دموکراسی و تلاش برای غلبه آن همواره این رویکرد را علیه جوامع اسلامی مورد توجه قرار داده اند.

2- سوالات تحقیق

1-2- سوال اصلی:

اصول و مبانی جنگ نرم از نظر اسلام چیست؟

2-2- سوالات فرعی:

1- مبانی نظری جنگ نرم چیست؟

2- اصول جنگ نرم در اسلام چیست؟

3- مصادیق جنگ نرم در صدر اسلام چه مواردی می باشد؟

4- مصادیق جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران چه مواردی هستند؟ 

3- ضرورت تحقیق

نظر به اهمیت و تاثیر گذاری جنگ نرم بر نظام اسلامی و حتی روند زندگی شهروندان و عواقب ناشی از آن که تاثیر مستقیمی بر جوامع انسانی و آینده آنها خواهد گذاشت شناخت اصول و مبانی این امر و آمادگی جهت مقابله با این امر ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش را به طور کامل پوشش می دهد.

تعداد صفحه : 129

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید