پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: بررسی رابطه میان مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دخترانه متوسطه منطقه 4 تهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمساردانشکده علوم تربیتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (‌M.A)رشته مدیریت آموزشی عنوان:بررسی رابطه میان مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دخترانه متوسطه منطقه 4 تهران استاد راهنما:جناب آقای دکتر محمد حسن پرداختچی استاد مشاور:جناب آقای دکتر نادر سلیمانیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرستچکیده 1فصل اول. 2کلیات تحقیق. 21-1-مقدمه. 31-2-بیان مسأله. 41-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 61-4-اهداف پژوهش... 8اهداف اصلی.. 8اهداف فرعی.. 8فرضیات پژوهش... 9سؤالات تحقیق. 10سؤال اصلی.. 10سؤالات فرعی.. 101-5-تعریف واژگان تحقیق. 111-5-1-تعاریف مفهومی.. 111-5-2-تعاریف عملیاتی.. 12فصل دوم. 13ادبیات و پیشینه پژوهش... 132-1-مقدمه. 14قسمت اول. 152-2-مدیریت زمان. 152-2-1-اهمیت مدیریت زمان. 15جدول (2-1) عوامل اتلاف وقت علل و راههای مقابله با آنها 182-2-4-هدف واقعی مدیریت زمان. 21اصول مدیریت زمان. 25نگاه به مدیریت زمان از منظر دین.. 27قسمت دوم. 322-3- مدیریت و مهارتهای مدیران جهت عملکرد بهتر. 322-3-1 مفهوم مدیریت و مدیریت آموزشی.. 32ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی.. 35اهداف مدیریت آموزشی.. 352-3-4- وظایف مدیران آموزشی.. 362-3-5- ویژگی های شخصی مدیران. 396-3-2- ویژگی های مدیر آموزشی.. 402-3-7- مهارت های مورد نیاز مدیران. 428-3-2- مهارت فنی(عملکرد) مدیران. 452-3-9- مهارت انسانی(عملکرد) مدیران. 482-3-10- مهارت ادراکی(عملکرد) مدیران. 51قسمت سوم. 54مروری بر تحقیقات انجام شده 54تحقیقات داخلی.. 54تحقیقات خارجی.. 562-5 جمع بندی.. 60فصل سوم. 62فرایند پژوهش... 623-1-مقدمه. 63نوع پژوهش بر اساس نوع هدف.. 64روشهای تحقیق. 64واحد تحلیل. 65جامعه آماری.. 65ابزار اندازه‏گیری.. 65بررسی پایایی و روایی ابزارپرسشنامه. 66فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 67تحلیل تک متغیره 67تحلیل دو متغیره 67تحلیل چند متغیره 67تحلیل رگرسیون. 68فصل چهارم. 69یافته های تحقیق. 694-1- مقدمه. 70توصیف گروههای نمونه براساس متغیرهای زمینه ای(جمعیتی) 714-2-1- نمونه مدیران. 714-2-2- نمونه معلمان. 764-3- توصیف داده‌های حاصل از پرسشنامه. 814-4- نتایج فرضیه‌های پژوهش... 95فصل پنجم. 102بحث و نتیجه‌گیری.. 1025-1- مقدمه. 1035-2-بحث و نتیجه‌گیری.. 1045-3- محدودیت‌های پژوهش... 1075-4- پیشنهادهای کاربردی پژوهش... 1075-5- پیشنهاد پژوهشی.. 109منابع ومآخذ. 110 فهرست جداولجدول (2-1) عوامل اتلاف وقت علل و راههای مقابله با آنهاجدول(3-1) چگونگی توزیع گویه های پرسشنامه را بر اساس تقسیم بندی عملکرد فنی، انسانی و ادراکی نشان می دهد.جدول 3-2- مقدار آلفای متغیرهای اصلی تحقیقجدول(4-1)توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سنجدول(4-2) توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس رشته تحصیلیجدول(4-3) توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سابقه مدیریتجدول(4-4) توزیع نمونه مدیران براساس میزان تحصیلاتجدول(4-7)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس سابقهجدول(4-8)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس تحصیلات(4-12) توزیع فراوانی داده های مدیریت زمانجدول شماره (4-9)، توزیع فراوانی، درصد و میانگین پاسخ‌های مدیران نسبت به گزینه‌های سوالات مربوط به پرسشنامه مدیریت زمانجدول شماره (4-10)، توزیع فراوانی، درصد و میانگین پاسخ‌های معلمان نسبت به گزینه‌های سوالات مربوط به پرسشنامه عملکرد مدیر (عملکرد فنی مدیر در مدرسه)جدول شماره (4-11)، توزیع فراوانی، درصد و میانگین پاسخ‌های معلمان نسبت به گزینه‌های سوالات مربوط به پرسشنامه عملکرد مدیر (عملکرد انسانی مدیر در مدرسه)جدول شماره (4-12)، توزیع فراوانی، درصد و میانگین پاسخ‌های معلمان نسبت به گزینه‌های سوالات مربوط به پرسشنامه عملکرد مدیر (عملکرد ادارکی مدیر در مدرسه)جدول (4-13) شاخص‌های مربوط به رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد فنی مدیران مدارسجدول (4-14) شاخص‌های مربوط به رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد انسانی مدیران مدارسجدول (4-15) شاخص‌های مربوط به رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد ادراکی مدیران مدارسجدول (4-16) رگرسیون چندگانه برای تبیین مدیریت زمان مدیران مدارس و ویژگی‌های جمعیت شناختی آنانجدول (4-17) رگرسیون ساده برای تبیین مدیریت زمان مدیران مدارس و ویژگی‌های جمعیت شناختی آنانجدول (4-18) رگرسیون چند گانه برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد فنی مدیران با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنانجدول (4-19) رگرسیون ساده برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد فنی مدیران با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنانجدول (4-20) رگرسیون چند گانه برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد انسانی مدیران با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنانجدول (4-21) رگرسیون ساده برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد انسانی مدیران با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنانجدول (4-22) رگرسیون چندگانه برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد ادراکی مدیران با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنانجدول (4-23) رگرسیون ساده برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد ادراکی مدیران با ویژگی ‌های جمعیت شناختی آنان فهرست نمودارنمودار(4-1)توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سننمودار(4-2) توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس رشته تحصیلینمودار (4-3) توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سابقه مدیریتنمودار(4-4)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس رشته تحصیلینمودار(4-5)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس تحصیلاتنمودار (4-6)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس سابقهنمودار(4-7)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس تحصیلاتنمودار(4-8)توزیع فراوانی داده های عملکرد فنینمودار(4-9) توزیع فراوانی داده های عملکرد انسانی 

چکیده

موضوع تحقیق حاضر بررسی رابطه مدیریت زمان[1] و عملکرد مدیران[2] می باشد. اهمیت مدیریت زمان در اثربخشی و بهره وری نظام آموزشی مخصوصاً مدیران آموزشی به عنوان یکی از ارکان اصلی آن و نیز نقش آن در رشد و توسعه هر چه بیشتر نیروی انسانی، باعث شد تا بررسی رابطه مدیریت زمان و عملکرد مدیران آموزشی مقطع متوسطه موضوع این تحقیق قرار گیرد. در بخش ادبیات تحقیق به تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق اشاره شده است. در این تحقیق از روشهای کتابخانه ای و میدانی(پیمایش) استفاده شده است.  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان و مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه می باشند.که شامل 64 نفر مدیر و 103 نفر از معلمان مدارس متوسط دخترانه منطقه 4 تهران می باشد. که  برای نمونه‏گیری با توجه به اهداف تحقیق و ویژگیهای جامعه آماری، از تمام شماری مدیران و روش تصادفی ساده برای معلمان استفاده شده است. جمع آوری داده های کمی با استفاده از  دو ابزار پرسشنامه مدیریت زمان و عملکرد مدیران انجام گردید. در نهایت با استفاده از برنامه آماری spss  ابتدا  توصیف جامعه آماری انجام شده و سپس از آماره های متناسب و آزمون هایی نظیر ضریب همبستگی پیرسون و همینطور رگرسیون چند متغیره برای سنجش  و ارزیابی چگونگی روابط بین متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از سنجش رابطه بین متغیرهای مدیریت زمان و عملکرد مدیران در سه سطح عملکرد فنی، انسانی و ادراکی نشان می دهد، بین مدیریت زمان و هر سه متغیر وابسته رابطه وجود دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت زمان – عملکرد مدیران- اثربخشی- بهره وری

   

1-1-مقدمه

در عصر حاضر آموزش و پرورش از بزرگترین و پیچیده ترین نظامهای اجتماعی رسمی محسوب می شود. سازمانی که از دیرباز نقشی سازنده و اساسی در بقاء و تداوم فرهنگ و تمدن بشری داشته، امروز نیز سنگ زیربنای توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه ای است. چنانکه رجبی نژاد(1371) معتقد است: «قرن اخیر شاهد پیشرفتهای بزرگ علمی و فنی بوده است. این پیشرفتها موجب پیدایش آگاهی روز افزون مبنی بر لزوم تعیین هدفهایی برای بکارگیری نیروی انسانی و کمال بخشیدن به آن و اجرای برنامه های قوی و مبتکرانه برای نیل به این اهداف می باشد»(ص9). سازمانهای آموزشی و پرورشی نیاز به مدیریت سنجیده و هوشمندانه دارند و بایستی مدیران تحصیل کرده و مجرب که از استعداد و توانایی لازم برخوردارند، مسئولیت اداره این گونه سازمانها را برعهده داشته باشند تا با استفاده از علم و هنر مدیریت، مسائل و مشکلات را کاهش داده و نظام تعلیم و تربیت کشور را به سوی پیشرفت و تعالی سوق دهند. چراکه اصولاً ترقی هرجامعه ای در گرو فعالیتهایی است که در مدارس انجام می گیرد و اثر مدیریت به عنوان رهبر آموزشی در مدرسه را نمی توان نادیده و حتی دست کم گرفت(میرکمالی،1375،ص15).تنوع و پیچیدگی وظایف مدیران آموزشی آنچنان است که تنها افراد مطلع، مجرب و آموزش دیده قادر به انجام وظایف محوله خواهند بود(پرداختچی،1374،ص53). اگر مدیران بخواهند با این وظیفه سنگین که بر عهده دارند اثربخش و کارامد باشندو عملکرد مثبتی داشته باشند، باید به مدیریت زمان به عنوان مقوله ای مهم و اثرگذار توجه داشته باشند. زیرا مدیریت زمان مبنایی برای برنامه ریزی اصولی است. الکاک(1380) معتقد است:« مدیریت زمان، عامل اساسی در موفقیت هر سازمان محسوب می شود، چیزی که تا کنون توجه چندانی به آن مبذول نشده است. مدیریت زمان و مدیریت کار، اساساً معطوف به انضباط فردی است، نظامی که انتخاب می کنیم تا مارا در استفاده بهتر از زمان یاری کند»(ص6). اهمیت مدیریت زمان در اثربخشی و بهره وری نظام آموزشی مخصوصاً مدیران آموزشی به عنوان یکی از ارکان اصلی آن و نیز نقش آن در رشد و توسعه هر چه بیشتر نیروی انسانی، باعث شد تا بررسی رابطه مدیریت زمان و عملکرد مدیران آموزشی مقطع متوسطه موضوع این تحقیق قرار گیرد.[1] -Time Management[2]-Manager Performance***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 148قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید