پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: بررسی و مقایسه رضایتمندی دانش آموزان، اولیاء و کارکنان از عملکرد مدارس متوسطه نظری دخترانه هیات امنایی و مدارس عادی در منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامیواحد گرمسارپایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشیعنوانبررسی و مقایسه رضایتمندی دانش آموزان، اولیاء و  کارکنان از عملکرد مدارس متوسطه نظری دخترانه هیات امنایی و مدارس عادی در منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران استاد  را هنمادکتر ناصر عباس زادهاستا د مشاوردکتر نادر سلیمانیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالبچکیده                                                                                                                                  1فصل اول : کلیات تحقیقمقدمه                                                                                                                                  3بیان مسئله                                                                                                                            5اهمیت وضرورت تحقیق                                                                                                         7اهداف تحقیق                                                                                                                        8سوال تحقیق                                                                                                                         9تعاریف نظری وعملیاتی تحقیق                                                                                            10فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیقمقد مه                                                                                                                                15بخش اول : مبانی نظری تحقیقتعاریف مدیریت                                                                                                                  16ویژگی ها و مهارت های مدیران آموزشی                                                                               17عوامل موثر درایجاد خودگردا نی در مدارس                                                                           18مشتریان آموزش                                                                                                                19وا لدین ـ مدرسه                                                                                                                 21تاریخچه روا بط خانه و مدرسه                                                                                             21آگاهی و نقش وا لدین در آموزش و پرورش فرزندان                                                              25تعریف ا نجمن اولیاء ومربیان مدرسه                                                                                    26نیازها وا نتظارات اولیاء                                                                                                         28رضایت ومبانی نظری آن                                                                                                      30نقش تئوری های سازمان و مدیریت در تفکر مدیریت هیات ا منایی                                        38ویژگی های مدرسه به عنوان سیستم های باز                                                                        43عناصر کلیدی سیستمهای اجتماعی آموزشگاه                                                                        44سنخ شنا سی ساختار سازمانی مدرسه                                                                                  49فرهنگ وجو مدارس                                                                                                            53فهرست سلامت سازما نی                                                                                                   53کیفیت و اثربخشی مدارس                                                                                                   54رهبری در مدارس                                                                                                                57بخش دوم : آموزش متوسطه درمدارس هیات امنایی وعادیآموزش متوسطه( اهمیت ، اهداف، مدت وساختار کلی )                                                           59مدارس هیات ا منایی (اعضاء وشرایط مدرسه )                                                                      60بخش سوم : پیشینه تحقیقات درخارج ودرداخل ایران مرتبط با موضوع پژوهشپیشینه تحقیقات ا نجام شده  خارجی                                                                                   81پیشینه تحقیقات ا نجام شده در ایران                                                                                  84فصل سوم : روش اجرای تحقیقمقد مه                                                                                                                               91روش تحقیق                                                                                                                       91جامعه آماری                                                                                                                       91نمونه وروش نمونه گیری                                                                                                     92ابزار جمع آوری داده ها                                                                                                        93روایی و پایایی پرسشنامه                                                                                                    94روش تجزیه وتحلیل اطلاعات                                                                                              95فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده هامقدمه                                                                                                                                97داده های جمعیت شناختی                                                                                                    97تحلیل توصیفی داده ها                                                                                                      102تحلیل استنباطی داده ها                                                                                                    107فصل پنجم : بحث و نتیجه گیریخلاصه تحقیق                                                                                                                  128بحث و نتیجه گیری                                                                                                           129پیشنهادات                                                                                                                       130محدودیت ها                                                                                                                    131پیوست هاپرسشنا مه                                                                                                                       133منابع فارسی                                                                                                                     138منابع انگلیسی                                                                                                                  142مجوز ورود به کلیه مدارس متوسطه دخترانه منطقه 6 آموزش وپرورش                                 143دستورالعل اجرایی مدارس هیات امنایی به امضای وزیرمربوطه                                            144چکیده خارجی                                                                                                                 146فهرست جداولجدول 1 ـ2 : نیازها وا نتظارات اولیاء ازدا نش آموزان و مدارس                                               28جدول 2 ـ2 : ا نواع ساختارهای مدرسه ومشخصات آ نها                                                        52جدول 1 ـ3 : توزیع جامعه آماری                                                                                          91جدول 2 ـ 3 : حجم نمونه                                                                                                    93جدول3 ـ 3 : توزیع سوالات برای هریک از مولفه های عملکردی مدارس                                95جدول 1 ـ 4 :   توزیع فراوانی نمونه ها برحسب گروه‌های مورد مطالعه                                    97جدول 2 ـ4 : توزیع نمونه ها برحسب جنسیت                                                                       98جدول 3 ـ 4 : توزیع فراوا نی نمونه ها برحسب طبقه سنی                                                     99جدول 4 ـ 4 :  توزیع فراوا نی نمونه ها برحسب نوع مدرسه                                                 100جدول 5 ـ 4 : توزیع فراوا نی نمو نه ها برحسب «تحصیلات»                                               101جدول 6 ـ 4 : شاخص های آماری مربوط به متغیرهای تحقیق                                              103   جدول 7 ـ 4 : شاخص های توصیفی مربوط به هر یک از متغیرهای تحقیق بر حسب گروه ها(مدارس عادی و هیات امنایی)                                                                                           107                                                 جدول 8 ـ 4 : آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل (مدارس عادی و هیات امنایی) درمورد سوا ل اول تحقیق (شیوه مدیریت مدرسه)                                                                 108جدول 9 ـ 4 : شاخص های توصیفی مربوط به عملکرد کارکنان آ موزشی بر حسب گروه ها (مدارس عادی و هیات امنایی )                                                                                          109جدول 10 ـ 4 : آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل (مدارس عادی و هیات امنایی) درمورد سوال دوم تحقیق (عملکرد کارکنان آموزشی )                                                            110                                                                         جدول 11 ـ 4 : شاخص های توصیفی مربوط به عملکرد تحصیلی دانش آموزان بر حسب گروه ها(مدارس عادی وهیات امنایی)                                                                                        111جدول 12 ـ 4 : آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل (مدارس عادی و هیات امنایی) در موردسوال سوم تحقیق  (عملکرد تحصیلی دا نش آموزان)                                                    112جدول 13 ـ 4 :  شاخص های توصیفی مربوط به تاثیر مدرسه بر رفتار دانش آموزان بر حسب گروه ها(مدارس عادی و هیات امنایی)                                                                                113جدول 14 ـ 4 :  آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل (مدارس عادی و هیات امنایی) در مورد سوال چهارم تحقیق (تاثیر مدرسه بر رفتار دانش آموزان)                                            114جدول 15 ـ 4 :  شاخص های توصیفی مربوط به تسهیلات آ موزشی بر حسب  گروه ها(مدارس عادی و هیات امنایی)                                                                                                        115جدول 16 ـ 4 :  آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل (مدارس عادی و هیات امنایی) در مورد سوال پنجم تحقیق (تسهیلات آموزشی)                                                                     116جدول 17 ـ 4 : شاخص های توصیفی مربوط به هر یک از متغیرهای تحقیق بر حسب گروه های مورد مطالعه                                                                                                                     117جدول 18 ـ 4 :  ‌تحلیل واریا نس برای مقایسه نظرات سه گروه در زمینه هر یک از مولفه های تحقیق                                                                                                                             118جدول 19 ـ 4 :آزمون توکی برای مقایسه دو به دو نظرات سه گروه در زمینه هر یک از مولفه های تحقیق                                                                                                                             119جدول 20 ـ 4 : ‌ شاخص های توصیفی مربوط به هر یک از متغیر بر حسب جنسیت               120جدول 21 ـ4 : آزمون   tبرای مقایسه میانگین نمرات دو گروه مستقل (زنان و مردان )           121جدول 22 ـ 4: ‌تحلیل واریانس برای مقایسه نظرات سه گروه در زمینه هریک از مولفه­های تحقیق    123جدول 23 ـ 4: آزمون توکی برای مقایسه دو به دو نظرات آزمودنی­ها برحسب مدرک تحصیلی          124 فهرست نمودارهانمودار 1 ـ 4  : توزیع نمونه ها برحسب گروه‌های مورد مطالعه                                                98 نمودار 2 ـ 4:  توزیع نمونه ها برحسب جنسیت                                                                     99 نمودار 3 ـ 4 :  توزیع نمونه ها برحسب طبقه سنی                                                              100 نمودار 4 ـ 4 : توزیع فراوانی نمونه ها  بر حسب« مدرک تحصیلی»                                       102نمودار 5 ـ 4 : هیستوگرام مربوط به نمرات شیوه مدیریت مدارس                                        104نمودار 6 ـ 4 : هیستوگرام مربوط به نمرات عملکرد کارکنان آموزشی                                    104نمودار 7 ـ 4 : هیستوگرام مربوط به نمرات عملکرد تحصیلی دانش آموزان                            105نمودار 8 ـ4 : هیستوگرام مربوط به نمرات تاثیر کلی مدرسه بر رفتار دانش آموزان                105نمودار 9 ـ 4 : هیستوگرام مربوط به نمرات تسهیلات آموزشی                                             106  فهرست شکل هاشکل 1 ـ2 : مشتریان خارجی و داخلی آموزش                                                                      20شکل 2 ـ 2 : ا لگوی وضعیتی رضایت شغلی                                                                          36شکل 3 ـ 2 :  مدل نظریه پردازانه پورتر ولالر                                                                        37شکل 4 ـ2  :  سیستم باز همراه با حلقه بازخورد آن                                                               43شکل 5 ـ 2 : سنخ شناسی ساختار سازمانی مدرسه                                                               49شکل 6 ـ 2 :  الگوی نظری مولفه های عملکردی مدارس                                                       78شکل 7 ـ 2 : الگوی مولفه های عملکردمدارس متوسطه در این پژوهش                                80شکل 1 ـ 3 : فرآیند نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از جامعه آماری                              92 چکیده : هدف این پژوهش بررسی و مقایسه رضایتمندی (دانش آموزان، اولیاء وکارکنان) ازعملکرد مدارس متوسطه نظری دخترانه هیات امنایی و مدارس عادی درمنطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران بود. برای نیل به این هدف از بین کلیه دانش آموزان، اولیاء مدارس متوسطه دخترانه منطقه 6 پایه های دوم مدارس متوسطه عادی و مدارس هیات امنایی درمنطقه 6 در گروههای نظری از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.وکارکنان علمی مدارس شامل (مدیران، معاونین ودبیران) ازطریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. به طوری که تعداد نمونه آماری ازجامعه مورد مطالعه 312 نفر بودند. ابزارجمع آوری داده ها دراین پژوهش پرسشنامه بود؛که توسط دانش آموزان ،اولیاءوکارکنان مدارس تکمیل گردید.روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی وازنظرچگونگی گردآوری داده ها(توصیفی ـ پیمایشی) است.داده های جمع آوری شده ازطریق آمارتوصیفی بصورت فراوانی،درصدو میانگین وازطریق آماراستنباطی با آزمون tدوگروه مستقل، تحلیل واریانس وآزمون توکی تحلیل شدند. نتایج نشان دادکه درزمینه رضایت ازشیوه مدیریت مدارس،عملکردکارکنان آموزشی،عملکردتحصیلی دانش آموزان مدارس تفاوتی بین مدارس عادی وهیات امنایی وجود ندارد و در زمینه رضایت از تاثیر مدرسه بر رفتار دانش آموزان ورضایت از تسهیلات آموزشی مدارس تفاوت معناداری وجود دارد.در نتیجه رضایت از تأثیر مدرسه بر رفتار دانش آموزان و تسهیلات آموزشی  درمدارس عادی بیشتر از مدارس هیات امنایی می باشد.   1 ـ مقدمه : آموزش و پرورش از دیر باز نقشی اساسی در تداوم  و بقای جوامع بشری ایفا کرده است. آداب و رسوم ، اعتقادات وارزشها، نگرشها ورفتارها، دانشها و مهارتهای جامعه از طریق فراگردهای آموزش و پرورش قابل انتقال و دوام بوده ا ند (علاقه بند ، 1380 : 45 ) .مدارس بعنوان نهادهای رسمی اجتماعی وآموزشی جوامع ،تحت تأثیر افکار سیاسی، فرهنگی ومردمی، همواره از جایگاه وعملکرد ویژه ای در طول تاریخ برخوردار بوده اند وبا سطح انتظارات، نیازها وفرهنگ عمومی وعلمی جامعه درزمان خاص خودشان نیز درارتباط بوده اند . همین ارتباط  موثر است که از یک طرف چگونگی ونحوه مشارکت دولت و مردم را با مدارس نشان می دهد واز طرف دیگر نقش و عملکرد واقعی مدارس را به خوبی روشن می سازد.بدیهی است شناخت متقابل بین خانواده،جامعه ومدرسه می تواند زمینه ساز نزدیکتر شدن هرچه بیشتر اهداف ، وظایف وارزش های میان این نهادها باشدو در رشد وتوسعه آنها موثر واقع گردد( جلالی، 1375: 18) .                انسان برای زندگی به مجموعه ای از امکانات ووسایل نیازمند است . این وسایل و امکانات ازجایی به جای دیگر واززمانی به زمان دیگر متفاوت هستند وانسانها نیز فراخور حال خود از آنها بهره می گیرند . امکانات زندگی باعث آرامش خیال ((احساس رضایت)) در انسان می شوند. در کنار امکانات مادی برخی عوامل دیگر نیز وجود دارند که (( میزان رضایتمندی)) از زندگی را افزایش یا کاهش می دهند . این ها همان((عوامل معنوی)) زندگی هستندکه احساس خوشبختی ورضایت را در انسان پدید می آورند .یقیناٌ برای دستیابی به چنین آرامش ورضایتی به مجموعه ای از ضوابط ، مقررات و قوانین نیاز است . بدون وجود نظم و انضباط هر مکانی وهر جامعه ای به هرج ومرج کشیده می شود . حال ، این جامعه به بزرگی یک کشور باشد و یا به کوچکی یک خانواده . درباره مسائل مربوط به آموزش و اداره مدارس هم،اینگونه است برای اینکه مدرسه ای بتواند به وظایف خود عمل کند به مجموعه ای از ((دستورالعمل ها)) احتیاج دارد که بسیاری از آنها به طور مستقیم به دانش آموزان مربوط می شود و برخی نیز به صورت غیر مستقیم در وضعیت دانش آموزان تأثیر می گذارند ( ناظمی ، 1383: 2 ) .بر اساس تاریخچه هیات های امناء در کشورهای پیشرفته و ایران عمده تر ین اهداف از تشکیل چنین نهاد هایی، استقرار یک مرجع قانون گذار در رأس هرم های سازمانی موسسات آ موزشی بهاداره کلیه امورمدارس (اعم از آموزشی، اداری، مالی و پژوهشی نظارت  و ارزشیابی )از جمله فعالیتهای هیات های امناء می باشند. هیاتهای امناء مدارس وموسسات آموزشی درصورتیکه اختیارات لازم را داشته باشند می توانند به این موسسات هویت ویژه و در خور آن را ببخشند . زمینه های استقلال بیشتر مدارس را فراهم سازند و سلسله مراتب اداری ، کاستی ها و تنگ نظری های حاکم بر نظام اداری مدارس را کاهش دهند. رسالت اصلی هیاتهای امناء تأمین استقلال بیشتر مدارس،تمرکز زدایی، تسهیل تصمیم گیری، تصمیم گیری کلان بر پایه آراء و مشارکت اعضاء و ایجاد پلی بین مدارس و جامعه می باشد. هیاتهای امناء می توانند با تصویب آیین نامه ها و مقررات مربوط اندیشه های نو را به مرحله عمل برسانند. لذاحفظ موقعیت و تقویت وتحکیم مبانی آنها درجهت ایجاد ارتباط صحیح با نیازهای جامعه درفرآیند توسعه پیشرفت و بالندگی کشور، از مسائل بسیار مهم وضروری است که این امر مستلزم توجه به نیازها و ضرورت ها، موانع ومشکلات و نیزتلاش مستمر جهت یافتن راههایی است که تسهیلات لازم را در این خصوص فراهم نمایند  ( بنی سی ، 1386: 4 ) .اهمیت مدرسه بیش از هر چیز در عرضه قابلیت هایی است که تفکر و داوری مستقل را تضمین کند نه در ارائه برخی معلومات تخصصی و آنچه رضایتمندی اولیاء از عملکرد مدارس می شود.این پژوهش با ملاک قرار دادن مدارس متوسطه نظری بعنوان زمینه های مشارکت مردم ، مسئولین و برنامه ریزان با نظام آموزشی و میزان درک متقابل آنها از یکدیگر به بررسی عملکرد این مدارس از دیددانش آموزان ، اولیاء وکارکنان علمی  ومیزان رضایت آنها می پردازد تابتوا ند منجر به پیشنهاداتی در زمینه بهبود وتوسعه روند آموزشی گردد . مطالب ارائه شده اهمیت تعلیم و تربیت و نهادی بنام هیات امناء که عهده دار این وظیفه سنگین می باشد نکته قابل توجه این است که آیا مدارس هیاتهای ا منایی وظایف خود را به خوبی ا نجام می دهند و این وظایف رضایتمندی دانش آموزان ، اولیاء و کارکنان از عملکرد مدارس متوسطه نظری دخترانه منطقه 6 شهر تهران را به دنبال دارد  یا خیر؟ ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 160قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید