پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: رابطه بین یادگیری سازمانی و جو سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی تهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتیگروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشیپایان نامهبرای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشیعنوان:رابطه بین یادگیری سازمانی و جو سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی تهراناستاد راهنماجناب آقای دکتر حمید رحیمیاناستاد مشاورجناب آقای دکتر مصطفی نیکنامیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :
  • فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه................................................................................................................................................................................2بیان مسأله..........................................................................................................................................................................3اهمیت و ضرورت پژوهش.................................................................................................................................................5 هدف پژوهش...................................................................................................................................................................6فرضیه­های پژوهش...........................................................................................................................................................7 تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم .....................................................................................................................................7
  • فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول:یادگیری سازمانی یادگیری...........................................................................................................................13  انواع یاگیری.................................................................................................................................................................15 سطوح یادگیری.............................................................................................................................................................16  یادگیری فردی.............................................................................................................................................................17 یادگیری تیمی...............................................................................................................................................................17 یادگیری سازمانی...........................................................................................................................................................18 یادگیری سازمانی؛ تعاریف و مفاهیم............................................................................................................................18 سیر تحول مفهوم یادگیری سازمانی...........................................................................................................................22اهمیت یادگیری سازمانی...............................................................................................................................................23مزایای یادگیری سازمانی...............................................................................................................................................25 بهبود عملکرد...............................................................................................................................................................25بهبود خلاقیت و نوآوری در سازمان.............................................................................................................................26  حفظ مزیت رقابتی......................................................................................................................................................27  توسعه سازمان..............................................................................................................................................................28 توسعه مدیریت دانش..................................................................................................................................................28 مفاهیم مرتبط با یادگیری سازمانی..............................................................................................................................29. سازمان یادگیرنده........................................................................................................................................................29  ویژگی سازمان یادگیرنده...........................................................................................................................................31 تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده...........................................................................................................34 بخش دوم:جو سازمانی................................................................................................................................................37 مفهوم جو سازمانی ....................................................................................................................................................37 تعاریف جو سازمانی....................................................................................................................................................38نظریه ها ومطالعات در زمینه جو سازمانی...................................................................................................................41 جو سازمانی از منظر استرن و استینهوف..................................................................................................................43جو سازمانی از نگاه هاجتس.........................................................................................................................................44 جو سازمانی از نگاه هریسون.......................................................................................................................................44 جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت..........................................................................................................................45 مطالعات رنسیس لیکرت..............................................................................................................................................49 رویکردهای جوّ سازمانی...............................................................................................................................................50. رویکرد ساختاری.........................................................................................................................................................50 رویکرد ادراکی..............................................................................................................................................................50رویکرد تعاملی...............................................................................................................................................................51 رویکرد فرهنگی...........................................................................................................................................................52ابعاد جو سازمانی...........................................................................................................................................................54 شاخص‌های جوّ سالم سازمانی.....................................................................................................................................56 جو سازمانی چگونه عمل می کند................................................................................................................................57 تفاوت جو سازمانی با فرهنگ سازمانی ......................................................................................................................58مراحل بهبود جو سازمانی.............................................................................................................................................59.بخش سوم: توانمندسازی روانشناخنی........................................................................................................................62

................................................................................................................................................63 تعاریف توانمندسازی

 پیشینه توانمندسازی در جهان..................................................................................................................................66 دلایل توانمندسازی....................................................................................................................................................68 فرهنگ توانمندسازی.................................................................................................................................................70 موانع توانمندسازی در سازمان..................................................................................................................................72 موانع ساختاری توانمندسازی....................................................................................................................................73 موانع محیطی توانمندسازی.......................................................................................................................................73موانع رفتاری توانمندسازی..........................................................................................................................................74رویکردها و ابعاد مختلف توانمندسازی منابع انسانی.................................................................................................74بعد انگیزشی ................................................................................................................................................................75بعد شناختی و فراشناختی...........................................................................................................................................76 مزایا ی توانمندسازی..................................................................................................................................................80 مزایای سازمانی...........................................................................................................................................................81 مزایای فردی................................................................................................................................................................82  پیامدهای توانمندسازی..............................................................................................................................................82پیامدهای نگرشی توانمندسازی.................................................................................................................................82پیامدهای رفتاری توانمندسازی..................................................................................................................................84شاخصهای توانمندسازی.............................................................................................................................................85  راهبردها، راهکارها و زمینه های توانمندسازی........................................................................................................86 عوامل موثر بر توانمندسازی.......................................................................................................................................89برنامه های توانمندسازی.............................................................................................................................................89 برنامه های توانمند سازی های کلیفورد......................................................................................................................89 برنامه های توانمندسازی ریچارد دف..........................................................................................................................91  برنامه های توانمندسازی بلانچارد...............................................................................................................................92 برنامه های توانمندسازی کانتر، باندورا و هاکمن.........................................................................................................93 الزامات برنامه های توانمندسازی..................................................................................................................................94مدل های توانمند سازی.................................................................................................................................................96  مدل توماس و ولتهوس................................................................................................................................................96.مدل توانمند سازی باون و لاولر...................................................................................................................................97 مدل توانمند سازی اسپریتزر......................................................................................................................................98مدل آرمانی توانمند سازی نولر....................................................................................................................................100مدل توانمند سازی کوئین و اسپریتزر..........................................................................................................................101مدل توانمند سازی خود اثر بخشی آلفرد باندورا........................................................................................................102 مدل فورد و فوتلر.........................................................................................................................................................103 مدل توانمند سازی کانگر و کاننگو..............................................................................................................................104 مدل توانمند سازی بلانچارد و زیگارمی......................................................................................................................106 علایم توانمندسازی.....................................................................................................................................................108بخش سوم: پیشینه های مرتبط با تحقیقپیشینه داخلی...............................................................................................................................................................109پیشینه خارجی.............................................................................................................................................................112فصل سوم: روش تحقیق روش پژوهش................................................................................................................................................................115جامعه و نمونه تحقیق..........................................................................................................................................................................................116 روش گردآوری اطلاعات...............................................................................................................................................116ابزار جمع آوری داده ها.................................................................................................................................................116روایی و پایایی پرسشنامه..............................................................................................................................................119شیوه اجرای ابزار پژوهش...............................................................................................................................................120 روش تجزیه و تحلیل داده ها ......................................................................................................................................120فصل چهارم: یافته های تحقیق توصیف آماری .................................................................................................................................................................123آمار استنباطی.....................................................................................................................................................................131یافته های مربوط با ابعاد متغیر جوّ سازمانی ....................................................................................................................132یافته مربوط با ابعاد متغیر یادگیری سازمانی....................................................................................................................133  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه یافته های توصیفی تحقیق ..................................................................................................................................136

فرضیه اول تحقیق.............................................................................................................................................................147فرضیه دوم تحقیق............................................................................................................................................................ 148.فرضیه سوم تحقیق...........................................................................................................................................................150جمع بندی،بحث و تفسیریافته ها نتیجه گیری............................................................................................... 152

 پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش......................................................................................................................154

پیشنهاد های کاربردی......................................................................................................................................................156

پیشنهاد های پژوهش.......................................................................................................................................................158

.

.محدودیت های پژوهش...................................................................................................................................................160

  منابع فارسی ....................................................................................................................................................................164منابع لاتین .......................................................................................................................................................................168   فهرست نمودارنمودار2-1. رودیکردها و ابعاد توانمندی................................................................................................90نمودار 2-2. مدل توانمند سازی توماس و ولتهوس...............................................................................92نمودار 2-3. مدل توانمندسازی باون و لاولر.........................................................................................93نمودار 2-4. مدل توانمند سازی اسپریتزر.............................................................................................94نمودار 2-5 مدل توانمند سازی نوبلر.....................................................................................................95نمودار 2-6. مدل توانمند سازی کوئین و اسپریتزر..............................................................................97نمودار 2-7. مدل توانمند سازی فورد و فوتلر........................................................................................97نمودار 2-8. مدل توانمند سازی کانگر و کاننگو.....................................................................................98نمودار1-4: نمودار توزیع جنسیت آزمودنی ها.....................................................................................110نمودار2-4: نمودار توزیع وضعیت تاهل آزمودنی ها.........................................................................................111نمودار3-4: نمودار توزیع تحصیلات آزمودنی ها....................................................................................112نمودار4-4: نمودار توزیع گروه های سابقه کار آزمودنی ها...............................................................................114نمودار 5-4: نمودار توزیع وضعیت استخدامی آزمودنی ها...............................................................................115نمودار4-7 نمودار توزیع دسته فعالیت آزمودنی ها............................................................................................116. فهرست جداولجدول شماره (2-1): تعاریف یادگیری سازمانی......................................................................................16جدول (2-2).ویژگی های انواع جو سازمانی در مدرسه...........................................................................18جدول شماره(2-3)   : سیمای ویژگی های سازمانی..............................................................................22جدول شماره (2-4) ابعاد جو سازمانی.....................................................................................................25جدول 2-5 .سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی........................................................................................27جدول 2-6. مقایسه فرهنگ سنتی با فرهنگ توانمندسازی..................................................................28جدول 2-7. تلفیق مدلهای توانمندسازی...............................................................................................44جدول 3-1. تطبیق سوالات پرسشنامه یادگیری سازمانی با مولفه های آن.........................................110جدول1-4: توصیف جنسیت آزمودنی ها..............................................................................................113جدول2-4: توصیف وضعیت تاهل آزمودنی ها.....................................................................................114جدول3-4: توصیف تحصیلات آزمودنی ها..........................................................................................115جدول4-4: توصیف سابقه کار آزمودنی ها..........................................................................................116جدول4-5: توصیف وضعیت استخدامی آزمودنی ها............................................................................117جدول 4-6: توصیف دسته فعالیت آزمودنی ها....................................................................................118جدول7-4: توصیف آماری نمرات خام متغیر جوّ سازمانی و ابعاد آن..................................................120جدول 4-8: توصیف آماری نمرات خام متغیر یادگیری سازمانی و ابعاد آن........................................125فهرست شکل ها (شکل2-1 )  انواع یادگیری از دیدگاه ادگار شاین...............................................................................25شکل شماره ( 2-2) سطوح یادگیری سازمانی.....................................................................................27شکل شماره(2-3) مزایای یادگیری سازمانی.........................................................................................27شکل  (2-4): ویژگی سازمان یادگیرنده................................................................................................28شکل(2-5)مدل تعاملی ابعاد جو سازمانی..............................................................................................30شکل(2-6). الگوی نیاز – فشار...............................................................................................................33شکل(2-7)عوامل مرئی و نامرئی جو سازمانی از نظر هاجتس................................................................35شکل (2-8). جو مدرسه به عنوان ترکیبی از رفتار مدیر و رفتارهای معلمان................................................36شکل شماره(2-9).فرایند ایجاد سازمانی در رویکرد ساختاری..................................................................37شکل (2-11).فرایند ایجاد جو سازمانی در رویکرد تعاملی......................................................................40شکل شماره(2-12) رویکرد فرهنگی به جو سازمانی...............................................................................42شکل شماره (2-13) پل جو سازمانی......................................................................................................44شکل(2-13) مراحل بهبود جو سازمانی...................................................................................................46 چکیدهتوانمندسازی مجموعۀ سیستم ها، روش ها و اقداماتی است که راه توسعۀ قابلیت ها و شایستگی های افراد را به منظور بهبود و افزایش بهره وری، بالندگی، رشد و شکوفایی سازمان و نیروی انسانی با توجه به اهداف سازمان فراهم می کند هدف از  پژوهش حاضر  بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و جو سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی به روش توصیفی_تحلیلی پرداخت.  این تحقیق از لحاظ هدف  توصیفی- پیمایشی  و از نوع همبستگسی می باشد.جامعه آماری تحقیق 900 نفر  از کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی بود که تعداد 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده­ها از سه پرسشنامه ی یادگیری سازمانی(نیفه،2001)، توانمند سازی روانشناختی (اسپیرتزر،1995) و پرسشنامه جو سازمانی(ساسمن و دیپ1989) استفاده شد.تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و دیگر آزمونهای تعقیبی صورت گرفت. یافته ها نشان داد  که، بین توانمند سازی و جو سازمانی(r=0/32) و یادگیری سازمانی(r=0/44) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ همچنین از بین ابعاد جو سازمانی تنها بعد مشخص بودن هدف و از بین ابعاد یادگیری سازمانی تنها چشم انداز مشترک.با توانمند سازی رابطه داشتند. بنابراین پیشنهاد می شود سازمان ها و بخصوص دانشگاها برای پرورش کارکنانی توانمند،خلاق، پویا و کارآمد به مسئلۀ یادگیری سازمانی و جو سازمانی توجه بیشتری داشته باشند.واژگان کلیدی :یادگیری سازمانی،جو سازمانی،توانمد سازی روانشنا ختی، فرهنگ سازمانی،شایستگی   مقدمهجهانی شدن، تغییرات شدید در محیط، رقابت و ترجیحات پویای مشتریان را به ارمغان آورده است که سازمان ها را وادار به انطباق با تغییرات برای بقا و موفقیت کرده است. این تغییرات نه تنها در محیط خارجی مثل محصول، خدمات، فناوری بلکه در محیط داخلی مانند طرز فکر مردم، نگرشها، ارزش ها و اهداف نیز روی داده است. بنابراین در سازمان های رو به رشد نیاز به تجدید نظر و تعریف دوباره ی راهبردهای مقابله ای وجود دارد (میشرا و بسکر[1]، 2010). به منظور توانمندسازی سازمان ها درمقابله با این تغییرات و ایجاد سازمانهای جدید متناسب با شرایط جدید، سازمان ها باید بدانند چطور یاد بگیرند و چگونه خود را با تغییرات پی در پی محیطی تطبیق دهند و تنها سازمان هایی که بر یادگیری سازمانی تأکید و تمرکز کنند قادر به پیش بینی و انطباق با این تغییرات هستند (خانعلیزاده و همکاران، 1389).هم چنین تجارب دهه های گدشته نشان می­دهد سازمان هایی موفق ترند که زودتر، سریع تر و بهتر از رقبا یاد بگیرند به همین دلیل است که مفهوم سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی در سال های اخیر مطرح شده و رشد روزافزونی داشته است (بهنامی، 1384)از سوی دیگر ویژگی سازمان های امروزی پویایی و پیچیدگی، ابهام و سنت گریزی است و دائماً از محیط اطراف خود تأثیر می پذیرند، و تغییر را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر پذیرفته اند. امروزه پیش بینی تغییرات دنیای کنونی غیر ممکن است. با درک این مهم که تغییر جزء لاینفک و ذات سازمان های هزاره ی سوم شده است، اهمیت سازگاری و انطباق با تحولات اخیر در عرصه های مختلف آموزشی، اقتصادی و اجتماعی افزایش می یابد. از این رو داشتن منابع انسانی توانا و کارآمد که بنیاد ثروت ملی و دارائیهای حیاتی سازمان به حساب می آیند، منافع زیادی برای سازمان ها، شرکت های و بنگاه های اقتصادی به دنبال خواهد داشت (فرناندز ومولداگازیو ،[2]2013)توانمندسازی[3]، مفهومی جدیدی است که هم اکنون نظر بسیاری از اندیشمندان مدیریت را به خود جلب کرده است.  این مفهوم، که چند بعدی است بر حسب ادراکات و باورهای کارکنان نسبت به نقش خودشان در شغل و سازمان آنها تعریف شده است و حالتهای روانشناختی مختلفی را از جمله احساس شایستگی، احساس مؤثر بودن، احساس خودمختاری، احساس اعتماد و احساس معنی دار بودن شغل به خود اختصاص می دهد(عبدالهی و نوه ابراهیم،1385، ص9) ). به هر حال توانمند سازی فرایندی است که طی آن مدیر و کارکنان کمک می کنند تا توانایی های لازم را کسب کنند بدین صورت که به آنها اختیار می دهد و تلاش آنها را در تصمیمات سازمانی ارج می نهد. همانطوری که انسان از استعداد و توان یادگیری برخوردار است و می تواند از طریق انجام فعالیت های موثر و کشف و اصلاح اشتباهات خود یاد بگیرد سازمان ها نیز از چنین توانایی هایی برخوردارند. از این رو پیشرفت سریع و وسیع فناوری اطلاعات در عصر حاضر و رقابت های آشکار و پنهان روز افزون در دنیا اهمیت و ضرورت یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی را دو چندان نموده است. همچنین از عوامل مهم بقا و حیات سازمان ها نیروی انسانی کیفی و توانمند است. به عبارت دیگر اهمیت منابع انسانی به مراتب از فناوری جدید منابع مالی و مادی بیشتر است. تفاوت اصلی سازمان ها را باید در دانایی و نادانی دانست. نقش نیروی انسانی کارآمد توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی امری غیر قابل انکار می باشد(تیمورنژاد، صریی اسفستانیی، ۱۳۸۹ ص38).از طرفی دیگر با توجه به اینکه  عصر امروز، عصر تغییرات شتابزا و عدم اطمینان نسبت به آینده و کمبود اطلاعات کافی جهت تصمیم گیری مدیران است. تغییراتی که اگر سازمان خود را با آن ها وفق ندهند، چه بسا سازمان به ورطه نابودی کشانده شود. امروز عمده ترین خطر این است که رقبا، در صدد دگرگون ساختن قواعد بازی صنعت برآیند، در این صورت اگر سازمانی بر اساس قواعد خوگرفته خود عمل نمایند، به احتمال زیاد رقبا، منابع چنین  سازمانی را از بین خواهند برد. در مواجهه با چنین خطری مهم ترین واکنشی که برای یک سازمان متصوراست، تغییر و تطبیق مداوم می باشد(تسلیمی و همکاران،1385) و همچنین  جوسازمانی[4] مناسب می تواند در ایجاد انگیزش برای کارکنان، بهبود روحیه کارکنان، مشارکت افراد در تصمیم گیری هاو در ازدیاد خلاقیت و نوآوری موثر باشد و به عنوان بک منبع مهم در تأمین سلامت روانی کارکنان به حساب آید و بالعکس. بنابراین جو سازمانی منجر به تغییر فوری و عمیق در نحوه  انجام کار و عملکرد کارکنان می گردد.(ثابتی،1380)[1]. Mishra B, Bhaskar A[2] fernandez, moldogaziev[3] empowerment[4] Organization climate***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 168قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید