پایان نامه ارشد رشته مدیریت بودجه و مالی: عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بودجه و مالی

عنوان : عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه

دانشگاه علوم انتظامی

دانشکده علوم و فنون اداری و پشتیبانی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بودجه ومالی

عنوان:

عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی رستگار

استاد مشاور:

جناب آقای حمید متقی موفق

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

نظام بانکی کشور در سال های اخیر با رشد چشمگیر نرخ مطالبات سر رسید گذشته و معوق ناشی از عدم باز پرداخت اقساط تسهیلات پرداختی به مشتریان مواجه بوده است. این موضوع باتوجه به جمعیت جوان کشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطاء تسهیلات به پروژه های جدید از اهمیت زیادی برخوردار است. تحقیق حاضر که با جهت گیری کاربردی صورت گرفته، هدفش بررسی ، تبیین وتوصیف عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه می باشد، که از روش کمی وکیفی بصورت ترکیبی و توامان استفاده شده است. ابزار گرد آوری داده ها در مرحله مقدماتی کتا بخانه ای و اینترنتی و مصاحبه و مشاوره و در مرحله ثانوی پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل 111 نفر از کارشناسان و خبرگان بانک قوامین استان کرمانشاه(بصورت تمام شمار) می باشد که به 21 گویه(سوال) به طور کامل پاسخ داده اند. برای تبیین پایایی از روش آلفای کرنباخ استفاده شده و عدد بدست آمده 799/ می باشد. برای روایی پرسشنامه نیز از نظر خبرگان و کارشناسان مربوطه بانکی، استاد راهنما و مشاور بهره لازم گرفته شده است. در این تحقیق سه فرضیه مطرح است که پس از جمع آوری داده ها در قالب پرسشنامه و فرضیات تحقیق از طریق میانگین با استفاده از نرم افزارspss مورد آزمون قرار گرفت . یافته های تحقیق نشان دهنده تائید هرسه فرضیه بوده است و نتیجه حاصل از مطالعات عبارت از این است که عوامل ذیل در ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه تاثیر داشته و باید مدیریت بانک به این عوامل و مدیریت آنها توجه ویژه مبذول دارد.

– عدم کنترل ونظارت کافی بانکی

– عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر

– نرخ بالا ی سود تسهیلات پرداختی

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

نظام بانکی کشوردرسال های اخیر بارشد چشمگیر نرخ مطالبات سر رسید گذشته و معوق ناشی از عدم باز پرداخت اقساط تسهیلات پرداختی به مشتریان مواجه بوده است. نصب نرم افزار شفاف سازی طراحی شده بر اساس بخشنامه بانک مرکزی نشان داد که آهنگ رشد این مطالبات فزونی یافته است. بنابر این ضرورت دارد شبکه بانکی ضمن چاره اندیشی در خصوص جلوگیری از ایجاد اقساط معوق تسهیلات پرداختی، و وصول این مطالبات که یکی ازمحوری ترین فعایت های سیستم بانکداری کنونی است تلاش نماید به طوری که بانک ها قادر شوند از محل وصول تسهیلات پرداختی مجددا مبادرت به اعطای تسهیلات جدید جهت توسعه اقتصادی نمایند. که نشان دهنده چرخه صحیح وسریع منابع بانکی می باشد تا در نتیجه تحقق چنین امری نقش آفرینی نظام بانکی در توسعه اقتصادی کشور، اشتغال زائی، افزایش تولید ناخالص ملی، و………….. افزایش یابد، همچنین وضعیت مالی بانک ها به نحوی که در تراز نامه وحساب سود وزیان بانک منعکس می شود به مراتب قوی تر از دوره قبلی باشد.

دست اندرکاران امر بر این باورند که عوامل تاثیر گذار در ایجاد اقساط معوق تسهیلات پرداختی به مشتریان به عوامل درون سازمانی وبرون سازمانی تقسیم می شود، از این روتحولات وتغییرات محیطی از قبیل تعطیل شدن واحدهای دریافت کننده تسهیلات به دلیل نامساعد شدن وضعیت اقتصادی را تحت عنوان عوامل برون سازمانی طبقه بندی کرده اند زیرا کنترل این عوامل از حیطه اختیارات مدیران سازمان خارج است. اگرچه تجزیه و تحلیل واقعیت های محیطی و دور اندیشی های لازم می توان آثار مخرب این عوامل را کاهش دهد، لیکن تحقق چنین امری به طور کامل ممکن نیست.

عوامل تاثیر گذار درون سازمانی عواملی هستند که ریشه در درون سازمان دارند و از خط مشی ها، سیاستگذاری ها، دستورالعمل ها و………. ناشی می شود، که با شناسائی نقاط ضعف وحذف آنها در نهایت اصلاح فرایند ها می توان آثار آن را به حداقل رساند.

2-1- بیان مسئله

از آنجائیکه ماموریت اصلی نظام بانکی ایجاد ارتباط میان پس انداز کننده گان وکسانی که به تسهیلات بانکی نیاز دارند، می باشد.” بانک با هدف کسب و تحصیل سود مبادرت به سرمایه گذاری یا اعطای اعتبارمی کند. و به علاوه خدمات مالی دیگری نیز به مشتریان خود ارائه می دهد. و با بر نامه ریزی صحیح باعث توسعه وگسترش فعالیتهای اقتصادی و بهبود آن می گردد.”( مسعودی ،1387 ،ص 8) بر همین اساس سیستم بانکی با جذب سرمایه های سر گردان وبر نامه ریزی صحیح باعث توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی و بهبود آن می گردد. در مجموع می توان گفت، مهمترین فعالیت بانک ها جمع آوری منابع مالی وتخصیص آنها به بخشهای مختلف جامعه است. در این روند اقتصادی بانک ها باید با در نظر گرفتن امنیت سرمایه به گونه ای اقدام به اعطای تسهیلات نمایند. که اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولی بعلت عدم باز پرداخت اقساط تعدادی از تسهیلات. مطالبات معوق به یک رقم قابل توجه در سیستم بانکی تبدیل شده است. زیرا تسهیلات پرداخت شده بطور کامل از سوی وام گیرنده گان پرداخت نشده و همواره قسمتی از مطالبات به حیطه وصول در نمی آید. این مسئله باعث گردیده که بانک ها قسمتی از منابع در دسترس خود را از دست بدهند، و در ارائه تسهیلات به متقاضیان با مشکل روبرو شوند. لذا باید با تغییر روش های اجرائی واعمال روش های مناسب ترتیبی اتخاذ گردد، تانسبت به برگشت منابع اطمینان بیشتری حاصل واز معوق شدن منابع بانکی جلوگیری شود.

3-1- ضرورت و اهمیت تحقیق:

سرمایه اصلی بانک، که از طریق آن می توان عملیات بانکی را انجام داد و نیازهای اعتباری متقاضیان را پاسخ داد، وجوهی است که توسط مردم در بانک سپرده می شود. و هر میزان که سپرده های مردم نزد بانک بیشتر باشد، به همان نسبت نیز قدرت وتوانائی بانک برای اعطای تسهیلات وانجام فعالیتهای مرتبط به امور بانکی افزایش می یابد. (مسعودی،1387. ص115) بنابر این بانک ها وجوه مورد نیاز را از محل پس اندازهای مردم تأمین می کنند، و منشاء اصلی اعتبارات اعطائی بانک ها همین سپرده های مردمی هستند. لذا جهت پرداخت سود به این سپردها گردش پول را می طلبد بر همین اساس اعطای وام باید به گونه ای باشد که علاوه بر وصول اصل منابع، سود مورد انتظار(در صورت تحقق ) نیز درزمان قابل وصول برگشت شود. لذا بانک می بایست ضمن رعایت الزامات قانونی با پرداخت تسهیلات به مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی جهت پیشگیری و کاهش مطالبات معوق و سررسید گذشته ناشی از ایجاد اقساط معوق تسهیلات پرداختی تلاش نماید.!؟آما آنچه در این میان بیش از همه جلب توجه می نماید.” اوجگیری مطالبات سررسید گذشته است که نه تنها در کشور ما بلکه حتی در کشورهای پیشرفته جهان نیز پدیدار شده است”. (بی تا ، 1388) ” مقایسه شبکه بانکی در سالهای و84-87حاکی از این واقعیت است که اگر چه سپرده وتسهیلات از روند افزایشی بر خورداربوده است آما روند افزایش مطالبات معوق نسبت به دو مورد دیگر به صورت جهشی افزایش داشته است بر اساس آمار بانک مرکزی رقم اسمی مطالبات معوق در سال 87معادل 384هزار میلیارد ریال رسیده است که 6/7برابرمیزان مطالبات سال 84 می باشد”.( کرمی وهمکاران،89)

بنابر این گردش پول درنظام بانکی واقتصاد کشور به گردش خون در بدن موجود زنده تشبیه می کنند. اگر این تشبیه را بپذیریم باید مطالبات معوق را به سرطان مثال بزنیم که اگر به جان موجود زنده بیافتد نجات از آن مشکل است. لذا مطالبات معوق بعنوان یکی از عوامل اثر گذار بر عملکرد سیستم بانکی، به دلیل گسترش بیش از حد معمول، بانک ها را با مشکلات متعددی چون کاهش منابع وکاهش ارائه تسهیلات که منجر به ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضا می گردد، مواجه ساخته است. این موضوع باتوجه به جمعیت جوان کشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطای تسهیلات جدیداز اهمیت زیادی برخوردار است با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق وسررسید گذشته ایجاد می کند، که در خصوص عوامل موثر بر مطالبات معوق ناشی از عدم بازیافت تسهیلات اعطایی از مشتریان بررسی هائی صورت گیرد.

4-1- اهداف تحقیق (کلی و جزئی):

اهداف کلی:

هدف این تحقیق دستیابی وشناسایی عوامل درون سازمانی تاثیر گذار در ایجاد اقساط معوق تسهیلات پرداختی به مشتریان بانک قوامین استان کرمانشاه می باشد.

اهداف جزئی:

1- شناسایی میزان تاثیر عدم کنترل ونظارت کافی بانکی در ایجاد اقساط معوق.

2- شناسایی میزان تاثیر عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر در ایجاد اقساط معوق.

3- شناسایی میزان تاثیر نرخ بالای تسهیلات پرداختی در ایجاد اقساط معوق.

که باشناخت این عوامل بانک می تواند مطالبات معوق را کنترل نماید و بستر لازم را برای افزایش نقدینگی بمنظور ارائه خدمات بیشتر به متقاضیان را فراهم نماید.

5-1- سوالات تحقیق

1- آیا عدم کنترل و نظارت کافی بانکی در ایجاد اقساط معوق موثر است؟

2- آیا عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر در ایجاد اقساط معوق موثر است؟

3- آیا نرخ بهره بالای تسهیلات پرداختی به مشتریان در ایجاد اقساط معوق موثر است؟

6-1- فرضیه ها

1- بین ایجاد اقساط معوق وعدم کنترل ونظارت کافی بانکی رابطه معنی دار وجود دارد.

2- بین ایجاد اقساط معوق وعدم اخذ تضمینات وضامن معتبر رابطه معنی دار وجود دارد

3- بین ایجاد اقساط معوق و نرخ بالای تسهیلات پرداختی به مشتریان رابطه معنی دار وجود دارد.

تعداد صفحه : 151

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید