پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسی اثر تنش خشکی و محلول پاشی چیتوزان بر سه رقم مختلف گیاه کرچک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش گیاهان دارویی

با عنوان :  بررسی اثر تنش خشکی و محلول پاشی چیتوزان بر سه رقم مختلف گیاه کرچک

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایانامه کارشناسی ارشد گیاهان دارویی

عنوان:

بررسی اثر تنش خشکی و محلول پاشی چیتوزان بر سه رقم مختلف گیاه کرچک

Evaluation effect of water stress and spraying chitosan on three cultivars castor bean (Ricinus communis L.)

استاد راهنما:

جناب دکتر حسین عباسپور

 اساتید مشاور:

جناب دکتر جعفرمسعود سینکی

جناب دکتر حسن مکاریان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبچکیده فارسی... دفصل اول.. 1خصوصیات گیاهشناسی.. 2پراکنش جغرافیایی.. 2روش تکثیر. 2نیازهای اکولوژیکی.. 3آفات و بیمار یها 3ارقام کرچک... 3دانه کرچک... 3آبیاری.. 4برداشت.. 5خشکی.. 5خشکسالی.. 6تنش... 7انواع تنش... 7تنش خشکی وچگونگی پیدایش آن. 8چیتوزان. 10فرضیه ها .... 11اهداف تحقیق.... 12فصل دوم. 13اثر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه 14اثر تنش خشکی بر کرچک... 15مکانیسم های مقاومت گیاه به تنش... 16رابطه تنش خشکی و تنش اکسیداتیو. 18اثرات تنش خشکی بر خصوصیات رشدی گیاه 19کاربرد چیتوزان در کشاورزی.. 20فصل سوم. 23محل اجرای طرح. 24مشخصات طرح. 24آماده سازی زمین. 24عملیات داشت.. 25مبارزه با علف های هرز. 26نحوه اعمال تیمارها 27نحوه نمونه برداری و اندازه گیری.. 27ارتفاع بوته. 27اندازه گیری میزان رطوبت نسبی.. 28اندازه گیری رنگیزه ها 28اندازه گیری روغن در بذر. 29اندازه گیری پرولین. 31اندازه گیری کل قندهای محلول. 32اندازه گیری محتوی فلاونوئید. 33اندازه گیری پروتئین. 33روش سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز و پراکسیداز. 34فصل چهارم. 35ارتفاع بوته. 35ارتفاع اولین گل آذین. 38پرولین. 38آنزیم پراکسیداز. 38آنزیم کاتالاز. 40کلروفیلa. 43کلروفیل b. 45کلروفیل کل. 45کل قندهای محلول. 47جدول تجزیه واریانس... 54پروتئین. 55جدول ضریب همبستگی.. 56-57فصل پنجم. 58آنزیم های آنتی اکسیدانت... 59پروتئین محلول. 60رنگیزه ها 61تنظم کننده های اسمزی.... 62روغن. 63ارتفاع بوته و طول گل آذین اصلی.. 63محتوی رطوبت نسبی.. 64منابع. 65چکیده لاتین.... 76فهرست اشکالشکل 4-1: تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر میزان ارتفاع بوته. 36شکل 4-2: مقایسه ارقام مختلف در میزان ارتفاع بوته... 37شکل 4-3: اثر سطوح مختلف خشکی و ارقام مختلف بر میزان ارتفاع .. 37شکل 4-4: اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر میزان پرولین... 38شکل 4-5: اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر میزان آنزیم پراکسیداز. 39شکل 4-6: اثر سطوح مختلف محلول پاشی چیتوزان بر میزان آنزیم پراکسیداز.. 39شکل 4-7: اثر سطوح مختلف محلول پاشی چیتوزان بر میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز.. 40شکل 4-8: اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز.... 40شکل 4-9: تاثیر محلول پاشی چیتوزان بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز.. 41شکل 4-10: اثر متقابل رقم و تنش خشکی بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز 42شکل 4-11: اثر متقابل تنش خشکی و محلول پاشی چیتوزان بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز.42شکل 4-12 : تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر میزان کلروفیل a..... 43شکل 4-13. تاثیر دو سطح مختلف محلول پاشی چیتوزان بر میزان کلروفیل a...... 44شکل 4-14: اثر متقابل تنش خشکی و رقم بر میزان کلروفیل a... 44شکل 4-15: اثر متقابل تنش خشکی و رقم بر میزان کلروفیل b.......... 45شکل 4-16: اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر میزان کلروفیل کل........ 46شکل 4-17: اثر سطوح مختلف محلول پاشی چیتوزان بر میزان کلروفیل کل..... 46شکل4-18: مقایسه ارقام مختلف از لحاظ میزان قندهای محلول......... 47شکل4-19: اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر میزان قندهای کل محلول... 47   شکل 4-20: اثر سطوح مختلف تنش خشکی بین ارقام مختلف بر میزان کل قندهای محلول..... 48شکل 4-21: اثر متقابل تنش خشکی * محلول پاشی* رقم بر میزان قندهای محلول .... 49شکل 4-22: اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر میزان پروتئین محلول............ 50شکل 4-23: مقایسه ارقام مختلف در محتوی رطوبت نسبی برگ....... 51شکل4-24:اثرسطوح مختلف محلول پاشی بر میزان محتوی رطوبت نسبی.... 51شکل4-25: اثر متقابل تنش خشکی و رقم بر محتوی رطوبت نسبی برگ............ 52خصوصیات گیاهشناسیگیاه کرچک با نام علمی Ricinus communis عضوی از خانواده فرفیونEuphorbaceae با نام انگلیسی Castor،گیاه زبر و یک ساله است که در نواحی معتدل افراشته می‏شود.ریشه دارای انشعابات جانبی،ساقه گرد بدون کرک و رنگ آن معمولاًسبزمایل به زرد است واز یک لایه مومی خاکستری رنگ پوشیده شده است، برگها معمولاً بزرگ، سبز تیره ، براق وپنجه ای می باشند واز 5تا11لوب تشکیل شده اند، گل آذین سنبله، میوه بصورت کپسولی کروی وخاردار است (میرحیدر،1385).همه قسمتهای این گیاه سمی، که دانه دارای نوعی آلبومین بسیار سمی به نام ریسین می باشند، برگها و دانه ها دارای آلکالوئید سمی به نام ریسینین، و در دانه این گیاه روغن ثابتی به نام روغن کرچک که محصول اصلی گیاه است وجود دارد(ولاک واستودولا،1382).پراکنش جغرافیاییاین گیاه بومی حبشه، هند و شرق و شمال شرقی افریقا و در ایران نیز کشت میشود (وینک و فون ویک،1387)روش تکثیرتکثیر از طریق بذر (ولاک واستودولا،1382). میزان بذر مورد نیاز برای هر هکتار 25 کیلوگرم،فاصله کشت برای ارقام پا بلند70×70و برای ارقام پاکوتاه 100×25 سانتی متر(هانس، 1379). مطالعاتی که اخیرا بر روی این گیاه انجام شده نشان داده که جوانه زنی در بذرهای تازه و کهنه متفاوت است(.(Martins et al., 2009نیازهای اکولوژیکیکرچک گیاهی است نیمه گرمسیری که در سراسر مناطق گرم و گرمسیری رشد می­نماید کرچک به گرمای نسبتاً زیادی یعنی 20 تا 25 درجه سانتی گراد همراه با رطوبت کم نیاز دارد و روز های بلند، روشن وآفتابی تابستان بهترین حالت برای رشد کرچک می باشد حرارت کمتر از 15 درجه باعث کاهش روغن و حرارت بالاتر از 35 درجه باعث کاهش روغن وپروتئین خواهد شد. این گیاه در مقابل گرما مقاوماست.ویک، کرچک زمین هایی با pH5 تا 5/6 را ترجیح می دهد. ولی می تواند حتیpH=2 را تحمل نماید و زمین های شور برای رشد آن مناسب نیستند.(وینک و فون1387).آفات و بیمار یهاکرچک گیاهی است مقاوم به خشکی،شوری خاک،آلودگی شدید هوا،آفات و حشرات ،حساس به سرما و یخبندان و غرقابی شدن زمین،خسارت به گرده های گل در زمان گلدهی با افزایش دما .از آفات مهم کرچک می توان آگرو تیس Agrotisیاطوقه بر وآبدزدک و انواع گونه های جیرجیرک و ملخها و سوسک های جهنده و ساقه خوران را نام برد که بسته به منطقه خسارتهای متفاوتی وارد می سازند استفاده حشره کش ها در خاک یا در برنامه آبیاری واستفاده از طعمه های مسموم و در شرایط حمله شدید سمپاشی خسارت را تا حد ممکن­کا هش می دهد. بیماری های مهم کرچک عبارتند از : سر کو سپورا cercosppora ricinella وزنگ برگ psedommonassp وکپک کپسول Alternariaricini که در مناطق مرطوب به گل آذین آسیب فراوان می رسانند باروشهای زراعی می توان کرچک های قوی و سالم تولید نمود که در برابر بیماریها مقاوم باشند البته ضد عفونی بذر وتقویت خاک وروشهای صحیح آبیاری واستفاده از واریته های مقاوم می توانند اثرات بیماری را به نحو چشمگیری کاهش دهند. (میرحیدر،1385).ارقام کرچکچند رقم معروف کرچک عبارتند از: واریته فرانسوی ریسین دانژو,Angouکالپی kalpiو واریته های Baker43.دانه کرچکدانه کرچک حاوی روغن سبک بی رنگ یا روغن سبز رنگ است. مصارف عمده کرچک عبارتند از: بعضی از انواع گیاه کرچک تزئینی هستند، ولی بیشتر آنها برای تولید دانه گیاه کرچک که از آن روغن کرچک استخراج می‏شود کشت داده می‏شود. روغن کرچک یک مسهل قوی است ولی استفاده عمده آن به عنوان یک ماده خام صنعتی است. دانه‏ها حاوی یک پروتئین سمی به نام رایسین است. علائم مسمومیت با آن : تهوع، اسهال، دل پیچه زیاد. خواص سمی آن با حرارت زایل می‏شود. دانه‏های کرچک حاوی چندین عامل آلرژی زا بوده که قادرند تبشدید، آسم و… در اشخاص حساس شده ایجاد کنند. موقعی که روغن کرچک استخراج می‏شود رایسین و آلرژی زاهای موجود در دانه‏ها در تفاله یا گوشت میوه باقی می‏مانند به طوری که روغن تجاری مخاطره‏آمیز نیست. دانه‌های روغنی، به منظور استخراج روغن از آن‌ها پرورش می‌یابند؛ ولی به‌عنوان منبع باارزش پروتئین نیز مطرح هستند و بقایای محصول بعد از روغن‌کشی بدین منظور بکار می‌رود. هم روغن و هم کنجاله به‌همان اندازه اهمیت داشته و احتیاج به‌تجزیه‌های ویژه دارند که دقت در خلوص دانه (کولتیوار) اهمیت دارد(ولاک واستودولا،1382). و همچنین روغن کرچک در صنایع پتروشیمی، کارخانجات لاستیک، رنگ و لاک، الکل، صابون، وسایل آرایشی، پوشش سطوح و پزشکی استفاده میشود، استرهای موجود در روغن کرچک از ویسکوزیته بالایی برخورداند که یک دامنه وسیع از دما را تحمل می کنند که به همین علت آن را به عنوان روغن موتور در صنایع هواپیما سازی استفاده می کنند (Koutroubas et al., 2000).آبیاریانواع کرچک های پا بلند در برابر خشکی مقاومت زیادی داشته و معمولاًحتی با بارندگی کم بذر قابل قبولی تولید می کنند ولی انواع هیبریدهای پا کوتاه برای تولید حد اکثر محصول نیاز به رطوبت کافی دارند با توجه به اینکه کرچک می تواند آب را از عمق خاک جذب کند برای مناطقی که با مشکل کمی آب روبرو هستند محصولی مناسب است دردوران گلدهی رطوبت خاک باید کافی باشد چون کمبود رطوبت باعث تولید دانه های سبک و پوچ می شود و زمانی که بیشتر کپسولها تشکیل شدند یعنی حدود 20تا 30روز قبل از برداشت باید آبیاری متوقف گردد( France et al., 2000).برداشتنزدیک رسیدن گل آذین ها برداشت آنها با دست و یا به صورت مکانیزه (زرگری،1383). در صورت برداشت مکانیزه از مواد برگ ریزاستفاده میشود (میرحیدر،1385).خشکیاز اواخر قرن نوزدهم درجه حرارت سطحی دنیا افزایشی حدود 74% درجه سانتی گراد را تجربه کرده است،اگر چه این افزایش دما بصورت یکنواخت نبوده و بعضی از مناطق به صورت موردی حتی تا حدودی نیز سردتر شده اند (استرلینگ و همکاران، 1977). اگر اثر گرمایشی به شرایط زیست اقلیمی خشک تر منجر شود از آنجایی که این شرایط معمولا با فراوانی و افزایش شدت همراه است تولیدات کشاورزی نیز در این مناطق نیز به خطر خواهند افتاد.بارندگی نیز یکی دیگر از عوامل مهم هواشناسی است که کمیت و پراکنش آن به نحو چشمگیری در نقاط مختلف کره زمین متغیر است (خلیلی و بذر افشان، 1383) و ایران نیز به دلیل موقعیت خاص و ویژگی های توپوگرافیک آن از بارش و آب و هوای متفاوتی برخوردار است.میزان بارش سالیانه آن حدود یک سوم متوسط بارش کره زمین است و به دلیل اینکه قسمت اعظم ایران در قلمرو آب و هوای خشک جهان قرار دارد. علاوه بر کمی بارندگی نوسانات شرایط بارندگی در مقیاس های روزانه، فصلی و سالانه از جمله خصوصیات است که موجب عدم اطمینان کافی نسبت به دریافت حداقل بارش مورد نیاز جهت مصارف کشاورزی، تغذیه جریان های سطحی و سفره آب های زیر زمینی و مصارف انسانی می شود. با توجه به نوسانات منفی شدید در بارش های مناطق مختلف کشور وقوع خشکسالی های خفیف تا شدید در کشور احری اجتناب ناپذیر محسوب می شود که اثر بسیار زیانباری را در بخش های کشاورزی و اقتصادی تحمیل می کنند ( رشیدی، 1384).خشکسالیخشکسالی یکی از مزمنترین و زیانبارترین بلایای طبیعی است و در دهه های اخیر حوادث طبیعی که جمعیت های انسنی را تحت تاثیر قرار داده اند از سایر حوادث بیشتر بوده است و خشکسالی در حقیقت بخش اجتناب ناپذیر از تغییرات زمانی آب و هوا بوده و باید به عنوان پدیده ای قابل برگشت و غیر پیش بینی در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد(والد آبادی، 1387)کشور ما ایران علاوه بر مواجه شدن با کمی ریزش های جوی با توزیع نامناسب زمانی و مکانی بارش ها نیز روبرو است، که خود بر پیچیدگی مشکل می افزاید،بنابراین بحث کم آبی و در نهایت بحران آن یک واقعیت عینی در کشور محسوب میشود(گوپتا، 1366)تعداد صفحه :82قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید