پایان نامه ارشد: عوامل موثر در وقوع لغزش لایه های زمین در منطقه هشتجین خلخال با رویکرد در برنامه ریزی محیطی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا

گرایش : اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

عنوان : عوامل موثر در وقوع لغزش لایه های زمین در منطقه هشتجین خلخال با رویکرد در برنامه ریزی محیطی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، گروه جغرافیای طبیعی

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)درجغرافیای طبیعی

گرایش : اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

عنوان:

«عوامل موثر در وقوع لغزش لایه های زمین در منطقه هشتجین خلخال با رویکرد در برنامه ریزی محیطی»

استاد راهنما:

دکتر مقصود خیام

اساتید مشاور:

دکتر رسول صمدزاده 

مهندس رضا طلایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب:مقدمهفصل اول : کلیات الف- مبانی نظری پژوهش(فرایند پژوهش)مقدمه 1-طرح و بیان مساله2- تعاریف ، مفاهیم-  زمین لغزش:_ لغزش منفرد_ پهنه لغزشی_ جریانی: لغزش چرخشی- لغزش انتقالی- حرکت3- اهداف و ضرورت پژوهش4- سوال های پژوهش 5- فرضیه های پژوهش6- پیشینه و ادبیات پژوهش7-روش ها و ابزار پژوهش الف) مطالعات صحراییب) مطالعات دفتریج) تجزیه و تحلیل آماریرگرسیون ساده و دو متغیره1_ یک مجموعه از پیش بینی ها 2_ مجموعه های نامنظم از پیش بینی ها3_ مجموعه های منظم از پیش بینی ها_ ارزیابی خطر نسبی زمین لغزش_تعیین واحدهای منطقه ای در بررسی خطر_ بررسی لغزش ها و تهیه نقشه های اطلاعاتی _ تعیین اهمیت نسبی عوامل موثر در ناپایداری8-اطلاعات مبنایی پژوهشب- جایگاه  جغرافیایی منطقه پژوهش ج- تحلیل داده های توپوگرافیمقدمه                                                                                  1-1-  واحد کوهستانی شرقی1-2– واحد کوهستانی غربی  1-3- واحد فلات یا پایکوهی الف- ضلع شرقی ب- ضلع غربی  فصل دوم: تحلیل داده های زمین شناسی مقدمه الف- تکامل ساختمانی منطقهب- لیتولوژی سنگهای تشکیل دهنده و چینه شناسی منطقه 1-سنگهای رسوبی نئوژن2- نهشته های کواترنرالف- رسوبات آبرفتی قدیمیب- رسوبات آبرفتی جدیدج- ساختار تکتونیکی منطقهج-1- رویدادهای مهم تکتونیکی ج-2- گسله های مهم منطقه-گسلهای اصلی و فرعی 1- گسله ترازوج – سوسهاب (T.S.F)2- گسله چنار – بیلده (       (Ch.B.F3- گسله های فرعی د- لرزه زمین ساخت منطقه  - نتیجه گیری از بحث گسله ها  فصل سوم : الف- تحلیل داده های اقلیمی - مقدمه - توده هوای موثر بر منطقه 1- توده های موثر بر منطقه 1- توده هوای موثر آرکتیک2- توده هوای قطبی بری 3- توده هوای قطبی بحری4- توده هوای حاره بری 5- توده هوای حاره بحریالف – آب و هوا ب- ریزشهای جویج) دمای هواد) رطوبته) باد1- باد محلی (کوهستان و دره )2-  باد فرامنطقه ای الف)بادهای شرقی ب) بادهای غربی ب- تحلیل داده های هیدرولوژی - مقدمه- منابع آب1- آبهای سطحی2- آبهای زیرزمینیفصل چهارم : پوشش گیاهی- مقدمه- وضعیت پوشش گیاهیالف)منابع طبیعی1- مراتع ییلاقی 2- مراتع قشلاقی خورش رستم3- مراتع حریم روستا- اراضی جنگلی منطقه خورش رستم- اراضی جنگلی نیمه انبوهب)منابع غیر طبیعیفصل پنجم: بحث و نتیجه گیری_مقدمه5-1- ویژگیهای کلی زمین لقزش ها و پراکنش آنهاالف) اندازه گیری در روی نقشه واحدهای شبکه ای ب) سن زمین لغزش 1- زمین لغزه های فسیل 2- زمین لغزه های قدیمی 3- زمین لغزه های جدیدج) خسارات5-2-مراحل رسوبگذاری و حرکات دامنه الف) تاثیر فرسایش در وقوع حرکات دامنه ای ب) مرحله همزمانی یا وقوع زمین لغزشج) مرحله بعد از وقوع زمین لغزش 5-3- علل حرکات دامنه ای در منطقه _ تغییر در شرایط تنش _ تغییرات مقاومت مصالح5-4- عوامل تغییر دهنده در ایجاد لغزش 1- عوامل طبیعی الف) عامل لیتولوژی ب) پراکنش لغزش نسبت به گسله های منطقه ج) عامل توپولوگرافی و مورفولوژی:ج-1) جهت شیب دامنه ها ج-2) درصد شیبج-3) مقایسه نوع سازه های زمین شناسی با کلاس های شیب منطقه:د) عامل پوشش گیاهی د-1) مقایسه نوع پوشش گیاهی با جهات مختلف شیب دامنه هاه) عوامل اقلیمی و منابع آبی1- عوامل اقلیمی 2- عوامل منابع آبی2- عوامل غیر طبیعی5-5- آنالیز آماری5-5-1- آنالیز آماری بر اساس روشهای رگرسیونالف) رگرسیون چند متغیره با یک مجموعه پیش بینی کننده _ عامل لیتولوژی_عامل پوشش گیاهی _ عامل فاصله از گسله ها _ عامل رده های مختلف شیب_ عامل جهات شیب_ عامل بارندگی_ عامل طول آبراهه _ عامل ابنیه ب) رگرسیون چند متغیره با مجموعه های نامنظم پیش بینی کننده منابع فصل هشتمفصل ششم :پیشنهاد ها و راهکارها9-2- پیشگیری و کنترل حرکات دامنه ای (طرح های ایمنی جهت جلوگیری از ناپایداری دامنه ها)9-3- راهکارهای پیشنهاد شده برای کاهش حرکات دامنه ای (کاهش لغزش لایه های زمین)در منطقهچکیده:حوادث طبیعی مهمترین عامل نگرانی انسان در هر زمانی بوده است . یکی از مهمترین حادثه طبیعی ، لغزش زمین بوده که هر ساله خسارتهای مالی و جانی فراوانی را به ارمغان می آورد که این امر مشکلاتی را در اجرای طرحهای عمرانی ایجاد می کند . این پژوهش جهت بررسی عوامل موثر در ایجاد زمین لغزش و راهکارهای پیشگیری از این حادثه طبیعی در منطقه شمال هشتجین بوده که در برنامه ریزی محیطی ، روستایی و شهری حایز اهمیت می باشد . با تهیه شناسنامه زمین لغزش برای 24 زمین لغزش به مطالعات صحرایی پرداخته و با تهیه نقشه زمین شناسی به مقیاس 1:50000 و نقشه پراکنش زمین لغزش به صورت دستی و تهیه نقشه های توپوگرافی ، جهت شیب ، پوشش گیاهی، تصویر ماهواره ای پژوهش را ادامه داده و داده های آماری را از مرکز تحقیقات کشاورزی و سایت اداره هواشناسی استان تهیه سپس با مطالعات آماری و آنالیز داده ها با استفاده از شبکه بندی و نرم افزار Spss16 با روش رگرسیون به نتایجی دست یافته و عوامل موثر را تجزیه و تحلیل کرده که قابل بحث است . همچنین از نرم افزار Excel برای تهیه نمودارها و برای تهیه بعضی نقشه ها از سیستم اطلاعات جغرافیایی با نرم افزار ArcGIS و   ArcMap،  از نرم افزار Ocr Tools جهت اسکن شناسنامه های زمین لغزش استفاده شده است. در پایان نقشه پهنه بندی با  روش آماری تهیه و راهکارهای پیشگیری از خطرات احتمالی از زمین لغزش را بررسی کرده و پیشنهادات در پایان پژوهش ارایه گردیده است.مقدمه:ایران با توپوگرافی عمدتاً کوهستانی، مکان فعالیت های زمین‌ساختی و لرزه‌خیزی زیاد و شرایط متنوع زمین‌شناسی و اقلیمی، عمده شرایط طبیعی ویژه را برای ایجاد طیف وسیعی از زمین لغزش‌ها را داراست(نقشه 1-1). زمین‌لغزش در ایران بعنوان یکی از بلایای طبیعی، سالیانه خسارات جانی و مالی فراوانی به کشور وارد می سازد. اگر برای بلایای طبیعی دیگر احتمال وقوع هر از چندگاهی قائل شویم، پتانسیل وقوع پدیده لغزش در کشور را باید هر لحظه در نظر گرفت. بر اساس یک برآورد اولیه، سالیانه 500 میلیارد ریال خسارت های مالی از طریق زمین لغزش ها بر کشور تحمیل می شود و این در صورتی است که از بین رفتن منابع طبیعی غیرقابل بازگشت به حساب آورده نشوند(کمک پناه 1373). این پدیده همه ساله در اکثر مناطق کشور موجب وارد شدن خسارت های اقتصادی به راه‌های ارتباطی، خطوط آهن، خطوط انتقال نیرو ، کانال های آبیاری و آبرسانی، تأسیسات معدنی، تأسیسات استخراج، پالایش نفت و گاز، شبکه شریان های حیاتی داخل شهرها، کارخانه ها و مراکز صنعتی، سدها و دریاچه های مصنوعی و طبیعی، جنگل ها و مراتع و منابع طبیعی، مزارع و مناطق مسکونی و روستاها شده  یا آنها را مورد تهدید قرار می دهد. (آبخیزداری ایران 1386)فصل اول:الف – مبانی نظری پژوهش(فرایند پژوهش):مقدمه :بشر در بسیاری از میدانهای فعالیتی خود، بخصوص مسائل عمرانی، اقتصادی ، اجتماعی و منابع طبیعی با مشکل ناپایداری دامنه‎ها مواجه می‎باشد. وقتی پایداری شیبی از بین برود، ممکن است انواع مختلف حرکات توده ای اتفاق بیافتد.زمین‎لغزش‎ها و حرکات دیگر دامنه‎ای توجه انسان را به اندازه سایر پدیده‎های طبیعی غیر‎قابل کنترل مانند زلزله، آتشفشان  و یا سیل  به خود جلب کرده است، چرا که جان و مال او را تهدید کرده و خسارات جبران‎ناپذیری را به سازه‎ها، تأسیسات و منابع طبیعی وارد می‎نماید. وقوع زمین‎لغزش‎ها ممکن است تحت‎ تأثیر فعالیت‎های انسانی مانند جنگل ‎زدائی و اجرای ساخت‎و‎سازهای غیر‎اصولی باشد .از آنچه که در بالا گفته شد، می‎توان نتیجه گرفت که مطالعه پدیده لغزش هم از نظر تئوری و هم عملی مهم می‎باشد. چنانکه یک ارزیابی کلی خسارات و زمین‎لغزش در دنیا نشان می‎دهد که تلفات جانی و مالی وارده از آنها از سایر بلایای طبیعی بیشتر می‎باشد.1- طرح و بیان مسألهچنانکه گفته شد زمین‌لغزش در ایران بعنوان یکی از بلایای طبیعی، سالیانه خسارات جانی و مالی فراوانی به کشور وارد می سازد(نقشه 1-1). هر ساله حوادث طبیعی به خصوص زمین‎لغزش و حرکت های دامنه‎ای در روستاهای شمال هشتجن علاوه بر وارد آوردن خسارت های مالی فراوان، مشکلات دیگری نظیر نگرانی مردم و مسئولین را بوجود آورده و اجرای برنامه‎های عمرانی را با مشکل مواجه کرده است. این پژوهش به منظور بررسی عوامل مؤثر در زمین‎لغزش‎های منطقه و استفاده از نتایج آن در برنامه‎ریزی های مختلف از قبیل توسعه ساخت و سازها، کشاورزی، فعالیت های اقتصادی، حفظ منابع خاک و زیست محیطی و غیره انجام گرفته است. اکر چه در شمال هشتجین لغزشهای فراوانی وجود دارد و هر ساله به تعداد آنها افزوده می شود ولی در این پژوهش فقط تعداد محدودی لغزش شناسایی و با مطالعات  صحرائی و آماری با استفاده از نرم ‎افزارهای کامپیوتری به روش رگرسیون بررسی گردید . با تهیه نقشه خطر لغزش میزان تاثیر آنها بر ابنیه ها مورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به نوع عوامل موثر در وقوع لغزش های منطقه و خسارت های وارده بر منابع طبیعی و مصنوعی راهکارهای عملی و مناسب جهت کاهش خسارات مستقیم و غیر مستقیم آنها پیشنهاد خواهد شد.در بررسی پدیده زمین لغزش این فرضیه مطرح است که عوامل موثر بخصوص عوامل اقلیمی در این امر در گذشته و حال کدامها هستند و آیا می توانند در آینده نیز در جهت ایجاد زمین لغزش موثر واقع شوند و علل اساسی عدم نا پایداری دامنه ها و زمین لغزش چیست؟سوال دوم این است که وقوع این حرکات چه تاثیری بر ابنیه های منطقه داشته و چگونه برنامه ریزی محیطی را تحت تاثیر قرار می دهد ؟ بنابراین بررسی حرکات دامنه ای و زمین لغزه ها ما را در ارزیابی چگونگی استفاده بهینه از اراضی و مناطق مستعد که از امکانات و شرایط بالقوه ای جهت برنامه ریزی توسعه ای برخوردار هستند یاری می دهد و مکان گزینی مناسب را در برنامه ریزی محیطی تعیین می کند.2- تعریف مفاهیم-زمین لغزش:حرکات توده ای بخشی از سازندهای پوششی دامنه ها ، بر اثر عواملی مانند باران شوئی ، زمین لرزه و نیروی کشش زمین و...را زمین لغزش گویند (جعفری 1379) که بر دو گونه منفرد و پهنه ای تقسیم می شود :لغزش منفرد: -زمین لغزش منفرد توده‎ای از خاک و سنگ است که معمولاً تمامی قسمت‎های آن دریک زمان یا محدوده زمانی معین به سمت پایین حرکت کرده و محدوده آن مشخص است .       - زمین لغزش پهنه ای:مناطق دارای زمین لغزه‎های کوچک اما پراکنده که وسعت زیادی  از دامنه را تحت تأثیر قرار می‎دهند . تفاوت این حرکت‎های لغزشی  با زمین لغزش های منفرد، مشکل تفکیک محدوده دقیق و مشخص برای آنها می‎باشد .- سنگ(Rock): به مصالح سنگی سفت و سختی که قبل از حرکت بطور طبیعی در محل خود قرار داشته است، گفته می‎شود که بخشی از سنگکره را تشکیل داده است .- خاک (Soil): قسمت سطحی پوسته زمین که در اثر عوامل فیزیکی و شیمیایی و حیاتی بوجود می آید که شامل تمام تجمعات سست، سخت نشده و یا با سیمان ضعیف، از ذرّات جامد متشکل از دانه‎های (سنگ یا کانی) نابرجا و برجا، همراه با حباب‎های هوا یا سیالات بین ذره‎ای می‎باشند. (جعفری 1379)   - لغزش چرخشی:حرکت نسبتاً آرام بلوک یا بلوک‎های چسبنده خاکی،‌سنگی یا مخلوط آنها درطول یک سطح گسیختگی مشخصاً قوسی شکل را لغزش چرخشی می‎گویند. مشخصه بارز لغزش‎های چرخشی، سطح گسیختگی نسبتاً دورانی و چرخشی آنهاست.-لغزش انتقالی: معمولاً لغزش‎های چرخشی در شیب‎هائی رخ داده است که از نهشته‎های رسی، سازندهای شدید آلتره و سنگ یا خاک را در طول سطح گسیختگی مشخصاً صفحه‎ایی شکل، لغزش انتقالی نامیده شده‎اند. لغزش‎های انتقالی در طول سطوح لایه‎بندی، گسله‎ها، ترک‎ها یا شکاف‎هایی که تقریباً موازی سطح زمین هستند رخ می‎دهد.- حرکت:حرکت شامل تغییر شکل برشی و جابجایی در امتداد یک یا چند سطح می‎باشد. لغزش‎ها خود می‎توانند به صورت لغزش‎های چرخشی، انتقالی و یا ترکیبی باشند، که تمایز بین آنها در تحلیل پایداری و طراحی روش کنترل، حائر اهمیت است. (جعفری 1379)   3- اهداف و ضرورت پژوهشاهداف اصلی این تحقیق ، بررسی و شناخت علل وقوع زمین‎لغزش و تعیین مناطق آسیب‎پذیر جهت برنامه‎ریزیهای توسعه‎ای بوده که در راستای این اهداف می‎توان به منظورهای زیر نیز دست یافت.1)تهیه شناسنامه مشخصات برای لغزش‎های مهم و اصلی و همچنین تهیه و ارائه نقشه‎های دقیق‎تر از جمله زمین‎شناسی، ژئومورفولوژی ، تکنونیکی، پراکنش لغزش‎ها، پوشش گیاهی، جهت شیب، زاویه شیب و...2)شناساندن ضرورت و اهمیت توسعه مطالعات و بررسیهای زمین‎شناسی و ژئومورفولوژیکی در مناطق مستعد جهت برنامه‎ریزی‎های توسعه‎ محیطی.3)ارائه راه‎حل‎های مناسب برای کنترل و تثبیت مناطق لغزش‎خیز و یا به حداقل رساندن خسارت‎های حاصل از آنها.4)ارتقاء سطح آگاهی ساکنین منطقه و ترویج اجرایی راه‎حل‎های مناسب جهت کاهش خسارات5) تعیین نقش وقوع لغزش در برنامه ریزی محیطی در این منطقه 6) شناخت و بررسی مکانیسم خسارات وارده بر ابنیه ها و منابع طبیعی در منطقه. تعداد صفحه : 164قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید