پایان نامه ارشد: مبانی و قلمرو جرم انگاری حدود در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : مبانی و قلمرو جرم انگاری حدود در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

موضوع:

مبانی و قلمرو جرم انگاری حدود در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی

 

استاد راهنما:

استاد مشاور:

سال تحصیلی: 92-93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان                                                                                                            صفحهچکیده.......................................................................................................................................... 1مقدمه. 2الف: بیان مسأله. 2ب : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 2ج: مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 3د: اهداف تحقیق.. 3ه: سؤالات تحقیق.. 4و: فرضیه‏های تحقیق.. 4ر: روش تحقیق.. 5ز: سازماندهی تحقیق.. 5فصل اول: مفهوم شناسی و کلیات موضوعمبحث اول: تبیین مفاهیم. 7گفتار اول: حد. 7الف: حد در لغت... 7ب: حد در اصطلاح.. 8گفتار دوم: قلمرو حدود. 9الف: حد زنا 11ب: حد سرقت... 11ج: حد قذف... 12د: حد محارب... 12گفتار سوم: مبانی حدود. 13گفتار چهارم: لایحه قانون مجازات اسلامی.. 15مبحث دوم: ویژگی های حدود و اهمیت اجرای آنها 21گفتار اول: ویژگی های حدود. 21گفتار دوم: اهمیت اجرای حدود. 21مبحث سوم: شرایط عمومی اجرای حدود. 22گفتار اول:  شرایط عامۀ تکلیف... 22الف: عقل.. 23ب: بلوغ. 23ج: اختیار. 23د: علم مرتکب... 23گفتار دوم: تکرار و تعدد در حدود. 24مبحث چهارم: اصول حاکم بر اجرای حدود. 25گفتار اول: اصل لزوم اجرای حد. 25گفتار دوم: اصل عدم تأخیر در اجرای حدود. 25گفتار سوم: اصل عدم شفاعت در حدود. 26گفتار چهارم: اصل عدم کفالت در حد. 26مبحث پنجم: تعطیل، تأخیر یا تغییر در اجرای حدود. 26گفتار اول: تأخیر در اجرای حد. 26الف: باردار بودن زن محکوم به حد. 26ب: بیماری محکوم و مستحاضه بودن محکوم‌علیها 27ج: پناه بردن به حرم مکه. 28گفتار دوم: عدم اجرای حد. 29الف: حد برای غیر اهل کتاب... 29ب: اضطرار. 29ج: عفو مجرمان در زمان جنگ... 30د: سرزمین دشمن.. 31ه: عفو زنان بی شوهر. 32و: توبه محکوم و عفو وی در جریان اجرای حکم. 321-توبه بعد از اقامه بینه. 322- توبۀ بعد از اقرار. 32گفتار سوم: تغییر کیفیت اجرای حد. 33فصل دوم: جرم انگاری حدود در قانون مجازات اسلامیمبحث اول : تعریف و موارد حد در قانون مجازات اسلامی.. 36مبحث دوم: شرایط عمومی حد در قانون مجازات اسلامی.. 38مبحث سوم: راههای اثبات حد در قانون مجازات اسلامی.. 39مبحث چهارم: تشدید مجازات در صورت تکرار جرایم مستوجب حد. 42مبحث پنجم: سقوط مجازات حد در قانون مجازات اسلامی.. 43مبحث ششم: جهل در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران. 44گفتار اول: جرم زنا 46گفتار دوم: مسکر. 48گفتار سوم: جرم سرقت... 49مبحث هفتم: علم قاضی.. 50 فصل سوم: تغییرات جرم انگاری حدود در لایحه مصوب 90 مجازات اسلامیمبحث اول: تعریف و موارد حد. 53مبحث دوم: شرایط عمومی حد. 54مبحث سوم: راههای اثبات حد. 56مبحث چهارم: شرکت، معاونت و شروع به جرم حدی.. 58مبحث پنجم- تخفیف ، تبدیل، سقوط حد. 60مبحث ششم: تعدد و تکرار جرم حدی و غیر حدی.. 65مبحث هفتم: جرائم و مجازات‌های حدی.. 69گفتار اول: زنا و ملحقات آن. 69بند اول: لواط.. 78بند دوم: تفخیذ. 80بند سوم: مساحقه. 81گفتار دوم: قوادی.. 82گفتار سوم: قذف... 85گفتارچهارم: سب‌النبی.. 85گفتار پنجم: بحث ارتداد، بدعت‌گذاری، سحر. 87گفتار ششم: مسکر. 90گفتار هفتم: سرقت... 91گفتار هشتم: محاربه و افسادفی‌الارض.... 95بند اول: مفهوم افساد فی الارض و محاربه. 95بند دوم: تفکیک محاربه از افساد فی الارض.... 95بند سوم: محاربه در لایحه مصوب قانون مجازات اسلامی.. 96نتیجه گیری و پیشنهادات... 103منابع و مآخذ. 106 چکیدهدر سیستم حقوق کیفری اسلام مجازاتها به چهار قسمت تقسیم شده‏اند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. در این میان، مجازاتهای حدی به مجازاتهایی اطلاق می‏شود که از ناحیه شارع تعیین، و در قرآن کریم و یا سنت نبوی بدانها تصریح شده است و حاکم شرع مجاز نیست که در کیفیت ‏یا کمیت آن دخالت کرده آن را کم یا زیاد نماید. ولی با توجه به اینکه تعداد جرایمی که داخل در جرایم مستوجب حد می باشد ثابت و کاملا مشخص نیست و اختلاف نطرهایی در این مورد بین فقها وجود دارد، مثلا مبنای برخی از این جرایم روایتی است که برخی از فقها در سندیت آن تردید دارند. این مسأله باعث شده که نه تنها در تدوین قوانین و مقررات کیفری در کشورهای اسلامی مختلف، بلکه در جرم انگاری های مراحل مختلف قانونگذاری در داخل کشور نیز اختلافاتی بوجود بیاید. بعنوان مثال در لایحه مصوب سال 1390 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری های جدیدی مانند ارتداد و سحر و جادو در باب حدود مشاهده می شود که در قانون مجازات فعلی وجود نداشت. نگارنده در نوشتار حاضر نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرار داده و مبانی جرم انگاری آنها را بررسی نموده است.تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تأثیر سیستم کامن لا و (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تأثیر سیستم رومی- ژرمنی (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنها است؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نویسنده نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرارداده و مبانی جرم انگاری آنها را بررسی نموده است و حتی الامکان ریشه های فقهی- حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر نیز قرار داده است.
واژگان کلیدی: حدود، جرم انگاری، لایحه، قانون، مجازات.

مقدمه

الف: بیان مسأله

بحث اصلی در کیفر شناسی فلسفه کیفر و زوایه دید مکاتب مختلف در مورد کیفر ازیک جهت ومبنای مشروعیت کیفر دادن اشخاص بزهکار از جهت دیگر دغدغه هایی است که تمامی اندیشمندان حقوق کیفری، فلاسفه و متفکران دینی را به تفکر وارائه نظریه هایی دراین زمینه ها نموده اند قانون مجازات اسلامی در حقوق کیفری ایران به عنوان مرجع اولیه و نهایی در طول سالیان پس از انقلاب دچار تغییراتی گردیده بود لیکن در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی شاهد تغییرات بنیادی علی الخصوص در جرایم مشمول حد هستیم که تا حدود زیادی با قانون مجازات اسلامی فعلی متفاوت و در خیلی از موارد نوگرایی و نوآوری داشته است.از آنجاییکه بسیاری از جرم انگاری جدید در باب حدود در لایحه پیشنهادی به عنوان مجازات اسلامی تا کنون سابقه تقنینی نداشته و محاکم به عنوان بازوی اصلی دستگاه عدالت کیفری در فرآیند دادرسی با آنها مواجه نگردیده و در عمل مورد کنکاش قرار نگرفته و از طرف دیگر بازتابهای جهانی و معضل روز نظام جمهوری اسلامی در مقوله رعایت قواعد حقوق بشر، اینجانب را بر آن داشت که این موضوع را به عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد پیشنهاد تا در حد امکانات موجود در زمینه کتب و مقالات علمی و توان بنده با توجه به اشتغال به شغل قضاوت به بررسی این موضوع بپردازیم. تعداد صفحه :119قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید