پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامیواحد مرودشتدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مدیریت آموزشی عنوان:رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشتاستاد راهنما:دکتر رضا زارعیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالبعنوان......................................................................................................................................... صفحهفصل اول: کلیات پژوهشچکیده.............................................................................................................................................. 1مقدمه................................................................................................................................................. 3بیان مساله........................................................................................................................................... 4اهمیت وضرورت................................................................................................................................ 6اهداف پژوهش................................................................................................................................... 9فرضیه های پژوهش............................................................................................................................ 9تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها....................................................................................................... 9فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهشمقدمه............................................................................................................................................... 13عملکرد تحصیلی.............................................................................................................................. 13انگیزه............................................................................................................................................... 13انگیزه پیشرفت................................................................................................................................ 14انگیزه تحصیلی................................................................................................................................. 15پیشرفت تحصیلی............................................................................................................................. 15عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی........................................................................................................ 19روش تدریس................................................................................................................................... 21عوامل موثر بر تدریس....................................................................................................................... 21روش تدریس سنتی........................................................................................................................... 22روش تدریس فعال........................................................................................................................... 22مقایسه روش سنتی و فعال................................................................................................................. 23دیدگاه ساخت گرا............................................................................................................................. 25ساخت گرایی چیست؟...................................................................................................................... 26اصول روش تدریس ساخت گرایی..................................................................................................... 26هدف روش تدریس ساخت گرایی..................................................................................................... 28مفاهیم اساسی روش تدریس ساخت گرایی......................................................................................... 28مفهوم ساخت................................................................................................................................... 29مفهوم دانش سازی یا ساخت دانش.................................................................................................... 29مفهوم واقعیت................................................................................................................................... 29مراحل اجرایی روش تدریس ساخت گرایی........................................................................................ 29نکات اساسی الگوی تدریس 5E........................................................................................................ 30محاسن ومحدودیت های استفاده از روش ساخت گرا.......................................................................... 31مبانی نظری هوش معنوی................................................................................................................... 33تعریف هوش.................................................................................................................................... 33تعریف معنویت................................................................................................................................. 34همپوشی بین معنویت و مذهب........................................................................................................... 34دیدگاه های روانشناسانه به معنویت..................................................................................................... 35فاکتورهای هوش از نظر گاردنر.......................................................................................................... 36چهارچوب نظری هوش معنوی........................................................................................................... 37هوش معنوی از دیدگاه نسبی.............................................................................................................. 37مقایسه هوش معنوی با هوش های دیگر.............................................................................................. 38مولفه های هوش معنوی..................................................................................................................... 39سلامت روان.................................................................................................................................... 38دیدگاه های مربوط به سلامت روان..................................................................................................... 41سلامت روان و بیماری روانی............................................................................................................. 43خلاصه ای از تعریف بهداشت روانی بر اساس مکاتب مختلف روانشناسی............................................. 44نظریه های مربوط به سلامت روان...................................................................................................... 44سطح نیازهای بدنی............................................................................................................................ 47نیازهای اجتماعی............................................................................................................................... 48نیازهای فردی................................................................................................................................... 48شخصیت سالم از دیدگاه فرانکل......................................................................................................... 49خصوصیات اشخاص سالم از دیدگاه فرانکل........................................................................................ 49شخصیت سالم از دیدگاه پرلز............................................................................................................. 50خصوصیات انسان سالم از دیدگاه پرلز................................................................................................ 50شخصیت سالم از دیدگاه یونگ.......................................................................................................... 51انسان سالم از دیدگاه یونگ................................................................................................................ 51رابطه بین مثبت اندیشی و سلامت روانی از دیدگاه اسلام...................................................................... 52کارآمدی و سلامت روان.................................................................................................................... 52تحقیقات انجام شده در خارج از کشور............................................................................................... 55تحقیقات انجام شده در داخل کشور.................................................................................................... 56جمع بندی........................................................................................................................................ 58فصل سوم : روش تحقیقمقدمه............................................................................................................................................... 61روش پژوهش.................................................................................................................................. 61جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری................................................................................... 61ابزار گرداوری اطلاعات..................................................................................................................... 61روش تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................................................. 64ملاحظات اخلاقی............................................................................................................................. 65فصل چهارم: یافته های پژوهشیافته های توصیفی............................................................................................................................. 67یافته های استنباطی............................................................................................................................ 68فصل پنجم: بحث و نتیجه گیریخلاصه پژوهش................................................................................................................................ 74بحث و نتیجه گیری........................................................................................................................... 74محدودیت های پژوهشی................................................................................................................... 78پیشنهاد های تحقیق........................................................................................................................... 79پیشنهادهای کاربردی......................................................................................................................... 79پیشنهادهای پژوهشی......................................................................................................................... 79منابع و ماخذ.................................................................................................................................... 80منابع لاتین(References)................................................................................................................ 87 پیوستپرسشنامه هوش معنوی...................................................................................................................... 95پرسشنامه سلامت روان...................................................................................................................... 98بروندادهای SPSS.......................................................................................................................... 101چکیده لاتین(Abstract)................................................................................................................ 108 فهرست جداولعنوان......................................................................................................................................... صفحه3-1- پایایی پرسشنامه هوش معنوی و ابعاد آن توسط اسفندیاری......................................................... 874-1- بررسی میانگین و انحراف استاندارد هوش معنوی و ابعاد آن........................................................ 944-2- بررسی میانگین و انحراف استاندارد سلامت روان و ابعاد آن........................................................ 954-3- بررسی میانگین و انحراف استاندارد عملکرد تحصیلی................................................................. 954-4- ضریب همبستگی بین سلامت روان و هوش معنوی با عملکرد تحصیلی....................................... 964-5- ضریب همبستگی بین ابعاد سلامت روان با عملکرد تحصیلی...................................................... 974-6- ضریب همبستگی بین ابعاد هوش معنوی با عملکرد تحصیلی....................................................... 984-7- جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد سلامت روان و عملکرد تحصیلی.......................... 994-8- جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد هوش معنوی و عملکرد تحصیلی........................ 1004-9- جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی......... 101 چکیدهتحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر هنرستان های شهر مرودشت که تعداد آنها در سال 1393 برابر با  1800 بوده  و نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای 150 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق  از نوع همبستگی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه  هوش معنوی بدیع و همکاران (1389) و سلامت روان(GHQ-28) گلدنبرگ (1972) و برای سنجش  عملکرد تحصیلی از نمره معدل سه ماهه اول سال تحصیلی دانش آموزان  استفاده شد و هر دو پرسشنامه  از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار هستند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل رگرسیون به روش گام به گام استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بین سلامت روان با عملکرد تحصیلی رابطه معکوس و معنادار و بین هوش معنوی با عملکرد تحصیلی رابطه مستیقم و معناداری وجود دارد. بین مولفه های نشانه های جسمانی، اضطراب و افسردگی با عملکرد تحصیلی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و بین مولفه های تفکر کلی و بعد اعتقادی، و پرداختن به سجایای اخلاقی با عملکرد تحصیلی رابطه مستقیم و معناداری وجود داردمتغیر افسردگی نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد. متغیر تفکر کلی و بعد اعتقادی نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد. متغیر هوش معنوی نسبت به دیگر متغیر پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد. کلید واژه ها: هوش معنوی،سلامت روان،عملکرد تحصیلی.  مقدمهآموزش و پرورش زیر بنای توسعه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه ای است. یکی از بارزترین خصوصیات عصر حاضر، تحولات شگرف و مداومی است که در گستره علوم به چشم می خورد. این تغییرات در زمینه تعلیم و تربیت منجر به ایجاد دیدگاهها و روش های نوینی گردیده است که نظام های آموزشی را به پرورش افراد مولد علم و تکنولوژی ترغیب می کند. بی تردید هیچ نظام آموزشی نمی تواند صد در صد به اهداف آموزشی خود برسد. ولی موفق بودن هر نظام آموزشی به نزدیک تر شدن هر چه بیشتر، به اهداف تعیین شده بستگی دارد. برای نزدیک تر شدن به اهداف نظام آموزشی، می بایست عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی را شناخت و تأثیر آن را افزایش دهد. بررسی عوامل موثر بر پیشرفت و ترقی جوامع پیشرفته نشان می دهد که همه این کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کارآمد برخوردار بوده اند. یکی از آفت های آموزشی و پرورشی خانواده ها که هر ساله به میزان زیادی از امکانات، منابع و استعدادهای بالقوه انسانی و اقتصادی را تلف می کند و تأثیر غیر قابل جبرانی را در ابعاد مختلف به جای می گذارد پدیده افت تحصیلی است (مرتضوی زاده، 1382). آموزش و پرورش به عنوان یک نظام آموزشی در هر جامعه‌ای با صرف هزینه فراوان تعلیم و تربیت فرزندان واجب التعلیم آن جامعه را به عهده دارد. انتظار می رود که محصولات نهایی این سازمان در آینده از کارآیی و بهره وری کافی برخوردار باشند. یکی از عواملی که موثر بر عملکرد تحصیلی می باشد هوش معنوی است (الوانی، ۱۳۷۰). امروزه عوامل مختلفی بر روی عملکرد تحصیلی تاثیر می گذارد. در این تحقیق به دوعامل هوش معنوی[1] و سلامت روان[2] پرداخته می شود.از انجایی که هوش معنوی یکی از نیاز های درونی انسان بوده و برخی از صاحبنظران، آن را متضمن بالاترین سطوح زمینه های رشد شناختی – اخلاقی و تلاش همواره آدمی برای معنا بخشیدن به زندگی و پاسخ به چرا های زندگی می دانند و هوش معنوی را به عنوان زیر بنای باورها،در زمینه های گوناگون به ویژه ارتقا و تامین سلامت روانی، شادکامی، رضایت، انگیزش بالا می دانند. پس توجه به هوش معنوی به عنوان یکی از عواملی که می تواند بر بهره وری کارکنان تاثیر بگذارد از اهمیت بالایی بر خوردار است هوش معنوی را به این صورت تعریف می کنند: هوشی که از طریق آن مسائل مربوط به معنا و ارزش های را حل می کنیم، هوشی که فعالیت ها و زندگی ما را در زمینه ای وسیع تر، غنی تر و معنادار قرار می دهد. هوشی که به ما کمک می کند بفهمیم کدام اقدامات یا کدام مسیر معنادار تر از دیگری است در متون علمی، هوش به عنوان یک مفهوم عمومی جهان شمول که با توانایی ادراکی ارتباط دارد، تعریف شده است این مفهوم، عموماً به توانایی یادگیری و تفکر مرتبط بوده و غالباً برای توصیف به کارگیری مهارتها و وقایع به کاررفته است.. افراد از نظر سطح هوش با هم متفاوتند که این تفاوت، ناشی از ترکیب متغیر فطری، وراثت و ویژگیهای اکتسابی آنهاست. پیشرفت صنعت و تکنولوژی، قدرت و ثروت را افزایش داده ولی امکان زندگی با آرامش وصلح و اطمینان را از انسان سلب کرده است. در حقیقت کیفیت فدای کمیت شده و اعتدال و تناسب کنار رفته و بیماری های عصبی-روانی و روان تنی جانشین آن شده است. بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت در سال 2010 در دنیا بیش از 450 میلیون نفر از مردم از یک اختلال روحی روانی رنج می برند، هر ساله حدود 20% از بزرگسالان یک مشکل بهداشت روانی را تجربه می کنند، نزدیک به یک میلیون نفر مرتکب خودکشی می شوند و از هر 4 خانواده یک خانواده عضوی با اختلالات روانی دارند. سلامت روان برای مدت های زیادی در پشت پرده ای از انگ و تبعیض پنهان شده و اکنون پیشرفت علم بشر بستری برای بیان سلامت روان و پرداختن به آن را فراهم نموده است. از طرفی می دانیم که برای همه ی افراد سلامت روحی، جسمی و اجتماعی برای ساخت مسیر زندگی حیاتی است. همچنین ارتقاء آن در تمام دوران های زندگی لازم است.[1]- spiritual intelligence[2] - mental  health***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :122قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید