پایان نامه ارشد مدیریت و منابع انسانی: بررسی عوامل موثر بر سرمایه­ های اجتماعی پلیس ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت و منابع انسانی

عنوان : بررسی عوامل موثر بر سرمایه­ های اجتماعی پلیس ایران

دانشگاه علوم انتظامی امین

دانشکده علوم و فنون اداری و پشتیبانی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت و منابع انسانی

عنوان پایان نامه:

بررسی عوامل موثر بر سرمایه ­های اجتماعی پلیس ایران

استاد راهنما:

سردار دکتر محمدتقی عصار

استاد مشاور:

دکتر یوسف محمدی مقدم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………… 1

فصل اول………………………….. 2

کلیات تحقیق…………………………… 2

1-1 مقدمه………………………….. 3

1-2 بیان مساله………………………….. 4

1-3 ضرورت انجام تحقیق…………………………… 6

1-3-1 اهمیت پرداختن به موضوع سرمایه اجتماعی……………… 7

1-4 اهداف تحقیق…………………………… 8

1-4-1 هدف اصلی تحقیق…………………………… 9

1-4-2 اهداف فرعی…………………………… 9

1-4-3 اهداف کاربردی…………………………… 9

1 – 5 سوالات تحقیق…………………………… 9

الف) سوال اصلی…………………………… 9

ب) سوالات فرعی………………………….. 10

1-6 فرضیات تحقیق…………………………… 10

1-7 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق…………………………… 10

1-8 کاربردهای تحقیق…………………………… 11

1-9 محدوده تحقیق…………………………… 11

1-9-1 محدوده مکانی…………………………… 11

1-9-2 محدوده زمانی…………………………… 11

1-9-3 محدود موضوعی…………………………… 12

1-10 خلاصه فصل…………………………… 12

فصل دوم………………………….. 13

ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق…………………….. 13

2-1 مقدمه………………………….. 14

2-2 مفهوم دارایی های نامشهود………………………….. 14

2-3 مفهوم سرمایه اجتماعی…………………………… 17

2-3-1 شکلگیری مفهوم سرمایه اجتماعی…………………………… 17

2-3-2 تعریف سرمایه اجتماعی…………………………… 19

2-3 نظریه های سرمایه اجتماعی…………………………… 23

2-3-1 نظریه پیوندهای ضعیف……………………………. 23

2-3-2 نظریه شکاف ساختاری…………………………… 24

2-3-3 نظریه گوشال و ناهاپیت……………………………. 25

4-3-4 نظریه سرمایه اجتماعی – اعتماد………………………….. 26

2-3-5 نظریه منابع اجتماعی…………………………… 27

2-3-6 نظریه SCAT…………………………..

2-4 مدل های سرمایه اجتماعی…………………………… 28

2-5 سرمایه اجتماعی و امنیت……………………………. 33

2-6 سرمایه اجتماعی و اقتدار پلیس…………………………….. 35

2-6-1 منشاء و ویژگی‌های اقتدار………………………….. 36

2-6-2 عوامل تاثیرگذار بر اقتدار پلیس…………………………….. 36

2-7 سرمایه اجتماعی و توانمندی پلیس…………………………….. 38

2-8 سرمایه اجتماعی و تبلیغات پلیس…………………………….. 38

2-9 عملکرد پلیس و سرمایه اجتماعی…………………………… 39

2-10 پلیس دانش بنیان و سرمایه اجتماعی…………………………… 40

2-11 تفاوت سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی…………………………… 40

2-12 تفاوت سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی…………………………… 43

2-13 تفاوت سرمایه اجتماعی و سرمایه ساختاری/ سازمانی…………… 44

2-14 پیشینه تحقیق…………………………… 46

2-15خلاصه فصل…………………………… 51

فصل سوم………………………….. 52

روششناسی تحقیق…………………………… 52

3-1 مقدمه…………………………. 53

3-2 نوع تحقیق…………………………… 53

3-3 کاربردهای تحقیق…………………………… 54

3-4 محدوده تحقیق…………………………… 54

3-4-1 محدوده مکانی…………………………… 54

3-4-2 محدوده زمانی…………………………… 54

3-4-3 محدود موضوعی…………………………… 55

3-5 روش تحقیق…………………………… 55

3-6 تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق…………………………… 55

3-7 مدل تحقیق…………………………… 56

3-8 جامعه آماری و حجم نمونه………………………….. 58

3-9 روش گردآوری اطلاعات……………………………. 59

3-01 تحلیل پرسشنامه………………………….. 59

3-10-1 تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه………………………….. 60

3- 10-2 پایایی (اعتمادپذیری) پرسشنامه………………………….. 61

3-11 خلاصه فصل…………………………… 62

فصل چهارم………………………….. 63

تجزیه تحلیل داده ها…………………………. 63

4-1مقدمه………………………….. 64

4-2 تحلیل توصیفی داده ها ………………………….64

4-3 تحلیل توصیفی…………………………… 64

4-4 بررسی پاسخگویان از لحاظ جنسیت……………………………. 66

4-5 بررسی پاسخگویان از لحاظ تحصیلات……………………………. 67

4-6 بررسی پاسخگویان از لحاظ سنی…………………………… 68

4-8 تجزیه و تحلیل پارامترهای تحقیق…………………………… 69

4-8-1 مولفه های مدل تحقیق…………………………… 69

4-9 روش تجزیه تحلیل استنباطی…………………………… 71

4-9-1 روند تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش به کمک آمار استنباطی…………… 71

4-9-2 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها ………………………….71

4-10 بررسی فرضیات از لحاظ وجود رابطه همبستگی معنادار…………….. 78

4- 11 آزمون رگرسیون خطی و لجستیک…………………………….. 81

4-12 معادله رگرسیون چند متغیره………………………….. 89

4-13 خلاصه فصل…………………………… 92

فصل پنجم…………………………… 93

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………. 93

5-1 مقدمه………………………….. 94

5-2 نتایج کلی…………………………… 94

5-2-1 توانمندی پلیس- سرمایه اجتماعی…………………………… 95

5-2-2 تبلیغات – سرمایه اجتماعی…………………………… 96

5-2-3 اقتدار پلیس- سرمایه اجتماعی…………………………… 96

5-2-4 عملکرد پلیس- سرمایه اجتماعی…………………………… 97

5-2-5 پلیس دانش بنیان – سرمایه اجتماعی…………………………… 98

5-4 محدودیت ها و مشکلات انجام تحقیق…………………………… 98

5-5 پیشنهادات کاربردی…………………………… 99

5-6 جنبه نوآوری تحقیق…………………………… 99

5-7 پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی…………………………… 100

چکیده:

سرمایه اجتماعی جمع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه­ی بادوامی از روابط نهادینه شده بین افراد و عضویت در یک گروه برای دستیابی به منابع آن گروه است. امروزه مفهوم سرمایه اجتماعی به لحاظ تاثیراتی که بر بهبود عملکرد سازمانی دارد به مقوله­ای مهم و مورد توجه در سازمان­ها تبدیل شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر بهبود سرمایه اجتماعی در سازمان­های پلیس می­باشد که برای این منظور چهار عامل به عنوان پنج فرضیه تحقیق تبیین گردید. این چهار عامل عبارت بودند از: توانمندی پلیس؛ تبلیغات پلیس؛ اقتدار پلیس و پلیس دانش بنیان؛ عملکرد پلیس .

این تحقیق از نوع کاربردی بوده که به روش توصیفی پیمایشی به انجام می­رسد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان فاتب می‌باشند که از میان آ­ن­ها تعداد 400 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمع آوری داده­ها، اطلاعات مورد نیاز را گردآوری گردید. سپس داده­های جمع­آوری شده از طریق روش همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می­دهد از میان فرضیات تحقیق هر 5 فرضیه مورد پذیرش قرار گرفت. و رابطه معناداری میان توانمندی پلیس؛ تبلیغات پلیس؛ اقتدار پلیس و پلیس دانش بنیان و بهبود سرمایه اجتماعی گزارش گردید.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

سرمایه اجتماعی را باید از جمله موضوعات مهمی ارزیابی نمود که پس از طرح در حوزه مطالعات اقتصادی در مدت زمان اندکی به سایر حوزه­های نیز راه یافته است. به گونه­ای که امروزه این موضوع به بحث مستقلی تبدیل شده که کارشناسان خاص خود را دارد سرمایه اجتماعی مجموعه معینی از ارزش­ها و هنجارهای غیر رسمی و رسمی است که اعضای گروه یا شهروندان با سازمان ها و نهادهای جامعه از طریق همکاری، اعتبار و اعتمادشان نسبت به فعالیت­های یکدیگر بدست می­آید؛ به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی پدیده­ای است که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی می­باشد سرمایه اجتماعی گاهی اوقات دارایی فرد به شمار می­آید در آن صورت به شبکه­های اجتماعی گسترده و منابع قابل دسترس برای فرد تأکید می­گردد، و در مواردی دیگر به کیفیت این روابط در قالب هنجارهای اعتماد و همیاری پرداخته می­شود. در این جا سرمایه اجتماعی دارایی جمع قلمداد می­گردد. ( توسلی و همکاران، 1384 ) .

در دو دهه اخیر سرمایه اجتماعی[1] به مثابه یک دارایی نامشهود سازمانی مورد توجه علاقمندان به مباحث سازمان و مدیریت سازمانی قرار گرفته است، این پدیده به عنوان یک سازه ضرورتمند، سودآور و مفید در درک روابط اجتماعی میان سازمان و شهروندان در موقعیت های گوناگون نقش بسیار مؤثری می­تواند ایفاءکند. این پدیده بر اساس عرف، سنن، هنجارها، و نهادهایی که در بستری از روابط اجتماعی بین سازمان ها و شهروندان به صورت رسمی و غیر رسمی در طول نسل ها شکل گرفته و موجب اعمال نوعی نظارت و کنترل اجتماعی[2] بر مبنای ساختار جامعه پذیری شده است، بنا گردیده است ( شربتیان ، 1390 ). روشن است که یکی از مهمترین کشش­ها و تمایلات انسان در زندگی طبیعی, تلاش در جهت دست یافتن به “امنیت پایدار”[3] است. چنین کششی در واقع با جوهر هستی انسان پیوندی ناگسستنی دارد بطوریکه حفظ ذات و صیانت نفس از اساسی ترین میل­های انسان در حیات طبیعی او محسوب می­شود. در این ارتباط به منظور برآورده­سازی این نیاز و دیگر نیازهای زیستی انسان­ها ناگزیر به ورود در مناسبات گوناگون اجتماعی نسبت به یکدیگر هستند. این مناسبات به تدریج مقدمات تشکیل یافتن یک “جامعه انسان” را فراهم می­دارند(روشندل، 1374 : 3) . امروزه در تمامی جوامع مدنی نیروی “پلیس”[4] ، به عنوان یک سازمان ساختار یافته، نیروی برقرار و تضمین کننده امنیت عمومی در سطح جامعه معرفی شده است و “مدیریت کارای”[5] سیستم امنیت عمومی جامعه به عنوان وظیفه اصلی آن تعریف گردیده است. در جامعه­ای که پلیس در نظم و امنیت اجتماعی پایدار آن جامعه سهم عمده و محوری خواهد داشت؛ و این مسأله نیز مهمترین عملکرد این سازمان را شکل می­دهد، تلاش بسیاری می­کند تا سطح همکاری درون سازمانی، بین سازمانی، برون سازمانی و بین المللی خود را از راه­های گوناگون ارتقاء دهد، و تقویت نماید( نعمتی، 1391 : 208) براین اساس، واقعیت مهم آن است که بقا و فنای هر سازمانی به تعامل موثر آن با محیط بستگی دارد و در این بین روشن است که سازمان پلیس نیز نمی­تواند که از این واقعیت مستثنی باشد (بوئد[6] ، 2009 ). در این ارتباط، سرمایه­های اجتماعی سازمان پلیس نقش بسزایی در جلب حمایت محیطی دارد و هر چقدر سازمان در محیط متلاطم و پویاتری حضور داشته باشد، اهمیت این عوامل نیز بیشتر خواهد بود ( تقوی حسینی، 1388).

به طور خلاصه این فصل به کلیات تحقیق می­پردازد و مبانی و مسیر تحقیق را مشخص می سازد. ابتدا به بیان دقیق مساله و ضرورت تحقیق می پردازیم . این که در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ برای چه سوالاتی هستیم. در ادامه اهدافی که از انجام این تحقیق متصوریم، بیان خواهیم کرد. همچنین عناصر تحقیق که شامل فرضیات و سوالات تحقیق می­باشد، ارائه خواهد شد. پس از آن مشکلات احتمالی پیش روی فرایند تحقیق می­پردازیم و تاحدودی در مورد روش انجام تحقیق و روش های تجزیه تحلیل اطلاعات صحبت خواهیم نمود.

1-2 بیان مساله

با افزایش دامنه خطرات تهدید کننده، جرائم، و تخلفات، این موضوع نیز آشکار می گردد که برقراری نظم و امنیت در سطح جامعه نمی­تواند به تنهایی توسط سازمان پلیس میسر گردد. همچنین، مستقل از این واقعیت که استفاده از امکانات و تکنولوژی های پیشرفته می­تواند یاریگر پلیس باشد، وجود محدودیت­های گوناگون انسانی، دانشی، مالی، و تجهیزاتی؛ نیاز به بهره گیری از سایر روش­ها به ویژه مساعدت­های نهادهای مردمی و نیز از هم مهمتر نیاز به مشارکت پایدار افراد جامعه در حفظ امنیت خود و جامعه را بیش از پیش روشن تر می سازد.

آمادگی افراد جامعه برای مشارکت پایدار با پلیس و همکاری آنان در تامین امنیت، به عوامل گوناگونی وابسته است که در این بین “میزان سرمایه های اجتماعی پلیس” از اهمیت ویژه ای برخوردار است(شایگان، 1390). چراکه سرمایه های اجتماعی منابعی اجتماعی – ساختاری هستند که به عنوان دارایی های سازمان ها محسوب می شوند و باعث تسهیل در کنش آنان با محیط پیرامون خود می گردد ( کلمن ، 1377 : 464 ) . به نظر میرسد پلیس با داشتن سرمایه های اجتماعی — که به نظر استون [7](2001) سرمایه های اجتماعی در واقع شبکه ای از روابط اجتماعی هستند که توسط هنجارهایی از اعتماد و عمل متقابل ایجاد گردیده اند و به یک منفعت دوطرفه نیز منجر می گردند– می تواند در ارتباطات سازمانی پلیس و نیز کنش متقابل با مردم موثر باشد.

بر این اساس، تقویت سرمایه اجتماعی در حوزه پلیس با منافع عمده ای چون ایجاد اعتماد و امنیت اجتماعی، مشارکت در فعالیت های خواسته شده پلیس از شهروندان، تقویت نظم اجتماعی[8]، افزایش کنترل اجتماعی، پایین آوردن نرخ جرم و جنایت، پاک سازی محلات و مناطق جرم خیز، افزایش نظارت بر عملکرد مأموران، تقویت دانایی محوری و دانش مدیریتی و… می تواند در جوامعی که به سمت مدنیت حرکت می کنند؛ همراه باشد. حفظ و تقویت سرمایه های اجتماعی در تمام عرصه های سازمانی تلاشی ارزشمند محسوب می شود بطوریکه کارکردهای این پدیده می تواند منجر به کاهش سطح هزینه های تبادلی و ارتباطی پلیس با جامعه گردد (شربتیان ، 1390). بنابراین، به عبارت روشن تر، توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی پلیس می تواند نقش موثری را در افزایش عملکرد امنیت اجتماعی پلیس، شکل گیری امنیت پایدار[9] ، و اعتماد جامعه به پلیس را ایفاء نماید.

بر این اساس، می توان چنین نتیجه گیری نمود که تأکید بر اهمیت شایان توجه به سرمایه اجتماعی پلیس برای جامعه و سازمان پلیس، عوامل مؤثر بر افزایش میزان سرمایه اجتماعی را در کانون توجه قرار می دهد؛ و از آنجا که وجود ناامنی، تهدید آسیب های اجتماعی، عدم نظم و کنترل اجتماعی در جامعه منجر به خدشه بر کرامت انسانی، خروج از سرمایه­های اجتماعی و کاهش عزم ملی شهروندان برای بی­اعتمادی نسبت به فعالیت­های پلیس و عدم مشارکت همه جانبه و پایدار با پلیس خواهد شد، اهمیت پرداختن به این موضوع و تلاش در جهت یافتن عوامل مؤثر بر افزایش میزان سرمایه اجتماعی پلیس را دو چندان می نماید.

بر این اساس، شناسایی عوامل موثر بر افزایش سرمایه های اجتماعی پلیس به عنوان چالش اصلی این مطالعه مطرح می شود بطوریکه پژوهشگر علاقمند است تا به جهت یافتن و ارائه مجموعه عواملی که بطور معنادار در ارتقای سطح کنونی سرمایه های اجتماعی پلیس موثر هستند مطالعه ای را به صورت علمی و عملی مدیریت نماید.

1-3 ضرورت انجام تحقیق

ارتقاء سرمایه اجتماعی در حوزه عملکرد امنیت پلیس جامعه محور، از طریق راهبردها و توانمندی های مستمر و پایدار در تمام ابعاد می تواند بستر مناسبی برای نظارت، اعتماد، جامعه پذیری، جلوگیری از نابهنجاری ها و آسیب های اجتماعی در جهت حفظ نظم جامعه باشد. در جامعه ای که پلیس از طریق عملکرد امنیت اجتماعی پایدارش نقش محوری در آن جامعه داشته باشد، سرمایه اجتماعی آن با یک پیوند معنایی و رویکردی عملی روبرو است؛ این رویکرد باید در قالب بسترسازی مشارکت شهروندان در حوزه امنیت اجتماعی، ایجاد نظم از سوی گروه های مدنی، اعتماد سازی، و… همراه باشد؛ تا بتواند در جهت تحقق اهداف سازمانی خود،گام اساسی بر دارد. تقویت سرمایه اجتماعی در جامعه را باید تأثیر مختلف حوزه های زیر مجموعه سازمان پلیس هر جامعه در کنار استمرار روابط انسانی پلیس با شهروندان و نهادهای اجتماعی هر جامعه ای دانست. همچنین سرمایه اجتماعی در عملکرد امنیتی پلیس در جامعه شامل مجموعه ای از بایدها و نبایدهای است که همگی بر روی کمیت و کیفیت تعامل اجتماعی و عملکرد پلیس با شهروندان و نقش محوری آن در جامعه اثر گذار است.تجارب بدست آمده از فعالیت ها و عملکرد امنیت اجتماعی سازمان پلیس در هر جامعه ای بیانگر این است که مهمترین شاخص های سرمایه اجتماعی( اعتماد، انسجام، مشارکت) سازمان پلیس تا چه حد تأثیر قابل توجهی بر نظم، کنترل اجتماعی، کاهش آسیب های اجتماعی و نابهنجاری ها، پایین آمدن نرخ جرم و جنایت، انحراف اخلاقی، ترافیک، تقویت ارزش های ملی و بومی،میزان رضایت و همکاری شهروندان، توسعه جامعه، افزایش امنیت، اعتماد و ارتقاء دانش مدیریتی، دانایی محوری و …گذاشته و یا خواهد گذاشت.

با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در افزایش عملکرد امنیت اجتماعی پلیس جامعه محور و با توجه به این که پاسخ پلیس به مردم، نقش اساسی در شکل گیری سرمایه اجتماعی، امنیت پایدار و اعتماد به پلیس را ایفاء می کند، پلیس می تواند با افزایش و بهبود سیستم پاسخگویی خود به شهروندان، به افزایش اعتماد شهروندان به پلیس کمک کند.

[1]– Social Capital

[2] -Social Control

[3] Sustainable Security

[4] Police

[5] Efficient Management

[6] Buede

[7] Stone

[8]-Social Order

[9]– Sustainable Security

تعداد صفحه : 125

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

2 پاسخ

ترک بک و پینگ بک

  1. […] عمومی در سطح جامعه معرفی شده است و “مدیریت کارای”[۵] سیستم امنیت عمومی جامعه به عنوان وظیفه اصلی آن تعریف […]

  2. […] دو دهه اخیر سرمایه اجتماعی[۱] به مثابه یک دارایی نامشهود سازمانی مورد توجه […]

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.