پایان نامه ارشد گروه الهیات رشته فلسفه و کلام اسلامی: روش‌شناسی ملاصدرا در مسئله علم الهی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

دانشگاه علّامه طباطبائیدانشکده الهیات و معارف اسلامی روش‌شناسی ملاصدرا در مسئله علم الهی پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی استاد راهنما:دکتر حوران اکبر زاده استاد مشاور:دکتر عبدالله نصریبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :چکیدهروش فلسفی ملاصدرا مسئله‌ای است که همواره کانون توجه فلسفه پژوهان و نظریه‌پردازان فلسفه اسلامی بوده است، طرفداران ملاصدرا و حکمت متعالیه در مقابل کسانی که روش وی را التقاطی می‌دانند، قائل به آن هستند که صدرا با رهیافتی میان‌رشته‌ای و رویکردی کثرت گرایانه اقدام به استفاده منسجم از سه منبع معرفتی عرفان، قرآن و برهان نموده است، با بررسی اصول روش‌شناختی اندیشه فلسفی صدرا می‌توان چهار اصل روش‌شناختی را از آثار وی استقصا نمود:روش میان‌رشته‌ای صدرا و تلفیقی از سه منبع معرفتی عرفان، قرآن و برهان؛استفاده صدرا از سه منبع معرفتی فوق در مقام گرداوری و داوری؛استفاده روشمند و کثرت گرایانه از آراء اندیشمندان سلف؛روش تعلیمی و تشکیکی ملاصدرا بر اساس مبنای قوم و اصالت وجود.اما این چهار اصل دارای مخالفانی است که گاه نقدهای جدی به اصول روش‌شناختی صدرا وارد نموده‌اند، در این پایان نامه با بررسی نقدهای مزبور نهایتاً نتیجه گرفته‌ایم که این نقدها توان مواجهه جدی با روش تلفیقی صدرا را نداشته و هر یک بر اساس مبانی حکمت متعالیه قابل نقد و بررسی می‌باشند، در فصل پایانی این نوشتار نیز تلاش شده است تا روش پژوهشی صدرا در مسئله علم الهی با ابتنای بر چهار اصل مزبور به‌صورت مسئله محور، مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. کلید واژگان: روش‌شناسی، ملاصدرا، حکمت متعالیه، علم الهی به ماسوا. فهرستمقدمه و روش تحقیق   1مقدمه و ضرورت تحقیق   2سؤال اصلی   2سؤالات فرعی   2فرضیه‌ها 2روش تحقیق   3پیشینه تحقیق   3ساختار تحقیق   3نکاتی پیرامون پایان نامه  4فصل اول: مبادی تصوری و تصدیقی روش‌شناسی علمی و فلسفی   5منابع معرفتی   6شیوه‌ مبتنی بر نقل   6شیوه کشف و شهود  6شیوه‌های عقلی و استنتاجی   6شیوه‌های تجربی   7روش‌شناسی   8روش شناخت و منابع شناخت   9روش‌شناسی در  علوم تجربی و علوم انسانی   9رابطه روش با فلسفه، معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی   10روش‌شناسی و فلسفه علم  11کاربردهای اصطلاح «روش»  121- روش معرفت     122- نوع استدلال   133- سطح تحلیل    134- نوع نگاه به موضوع   135- از منظر ماهیت تحقیق    14الف- تحقیقات تاریخی ‏ 14ب-تحقیق توصیفی   14پ- تحقیقات همبستگی یا همخوانی ‏ 14ت- تحقیق علّی یا پس از وقوع ‏ 15ث- تحقیق تجربی   15سیر تطور تاریخی رویکردهای روش‌شناختی در تفکر فلسفه اسلامی و غربی   15الف- روش فلسفی در تفکر اسلامی   18ب- تطور روش‌شناختی از تفکر مسیحی تا فلسفه مدرن   23مراحل تحقیق   35نتیجه‌گیری فصل اول  39فصل دوم: روش‌شناسی فلسفه ملاصدرا 40دیدگاه‌های مختلف در خصوص روش صدرالمتألهین   41روش میان‌رشته‌ای صدرا و تلفیقی از سه منبع معرفتی عرفان، قرآن و برهان  45رابطه عرفان، قرآن و برهان   45الف- فلسفه و روش عقلی   46مبادی برهان   47مبادی دیگر  48ب- علم کلام و روش نقلی   49پ- عرفان و روش شهودی   52رابطه روش عقلی و نقلی   55رابطه عقل و شهود  60رابطه نقل و شهود  64‏استفاده صدرا از منابع معرفتی مختلف (مقام گرداوری و یا مقام داوری) 65استفاده روشمند و کثرت گرایانه از آراء اندیشمندان سلف   68روش تشکیکی و تعلیمی ملاصدرا 70الف- روش تعلیمی فلسفه صدرا 71ب- روش تشکیکی صدرا در تبیین مسائل فلسفی   71نتیجه‌گیری فصل دوم  74فصل سوم: نقد و بررسی آراء منتقدین روش فلسفی حکمت متعالیه  75الف- منتقدین به اصل فلسفه و متعاقباً تخطئه مبنای فکری صدرا 771- مخالفین اصل فلسفه و تفکّر عقلانی   772- عرفا و اهل سلوک    77ب- منتقدین آراء اصلی صدرالمتألهین و رد مبانی حکمت متعالیه  781- بعضی از فقها 782- برخی متکلمین   783- پیروان مشاء 79پ- منتقدین تجربه‌گرا 79ت- پیروان حکمت متعالیه و منتقدان به برخی آراء فرعی صدرا 80ث- منتقدین به روش و متدلوژی اندیشه فلسفی صدرا 81مکتب تفکیک    81مبانی فکری منتقدین روش فلسفی صدرالمتألهین   82الف- حجیت عقل فطری و چگونگی پیدایش معرفت     82نقد و بررسی    84ب- حجیت نقل    85نقد و بررسی    86پ- نفس و ماهیت علم   87نقد و بررسی    88ت- اولویت«تذکر» و نفی عقل فلسفی    89نقد و بررسی    90ث- رابطه عقل و وحی در مکتب تفکیک     92نقد و بررسی    93ج- رابطه مکتب تفکیک و اخباریگری    94چ- مفتاح، مصباح یا میزان بودن عقل و رابطه ایمان و عقل در کسب معرفت     95عقل از منظر دیگر منتقدان صدرا 96‏نقدهای پیرامون اصول روش‌شناختی صدرا 97اصل اول: روش میان‌رشته‌ای صدرا و تلفیقی از سه منبع معرفتی عرفان، قرآن و برهان   97الف- لزوم تفکیک بین علوم بشری با علوم الهی    98نقد و بررسی    99ب- استدلال بر تباین کلی فلسفه و شریعت                                                     1011- فلسفه از حوزۀ جغرافیایی بیگانه به حوزۀ مسلمانان راه یافته است. 101نقد و بررسی   1022- اختلاف در آرای فلسفی   105نقد و بررسی   1053- مباینت دستاوردهای فلسفی با معارف الهی   110پ- پرهیز از تأویل و تفسیر به رأی                                                               111نقد و بررسی    112مسئله مواجه خالی‌الذهن، با متون دینی   114تفکیک علوم خطاپذیر بشری با وحی معصوم الهی   115اختلاف‌نظر فلاسفه با ظاهر قرآن   115ت- خطای روش‌شناختی در استفاده از قرآن و عرفان در مقدمات برهان   116ث- عدم امکان جمع سه منبع معرفتی در عرض یکدیگر  117تحلیل و بررسی    117اصل دوم: استفاده از قرآن و عرفان در مقام داوری و مقدمات برهان   118اصل سوم: استفاده هدفمند از آراء اندیشمندان سلف   118اصل چهارم: رویکرد تعلیمی و تشکیکی در تبیین آراء خود  122الف- تغییر نظرات فکری ملاصدرا در طول زمان   123ب- طرح نظریات بر اساس مبانی مختلف     124پ- تلاش برای نگارش یک دوره فلسفه   124بررسی علت برخی بی نظمی ها در تدوین اسفار  124نتیجه گیری فصل سوم  126فصل چهارم: تطبیق اصول چهارگانه روش‌شناختی اندیشه صدرا با مسئله علم الهی   127استفاده هدفمند از آراء اندیشمندان سلف   128بیان آراء دیگران با ذکر صاحبان آراء 1291-نظریه معتزله  129تبیین و گزارش آراء ‏ 129نقد و بررسی روشمند آراء بر اساس مبانی فکری هر نظریه   130اصلاح و ویرایش آراء به‌منظور برگزیدن جنبه‌های قابل‌قبول آراء ‏ 1312-نظریه عرفا 131تبیین و گزارش آراء ‏ 131نقد و بررسی روشمند آراء بر اساس مبانی فکری هر نظریه   132اصلاح و ویرایش آراء به‌منظور برگزیدن جنبه‌های قابل‌قبول آراء ‏ 1323-نظریه افلاطونیان   133تبیین و گزارش آراء  133نقد و بررسی روشمند آراء بر اساس مبانی فکری هر نظریه   133اصلاح و ویرایش آراء به‌منظور برگزیدن جنبه‌های قابل‌قبول آراء ‏ 1344-نظریه فرفوریوس    135تبیین و گزارش آراء ‏ 135نقد و بررسی روشمند آراء بر اساس مبانی فکری هر نظریه   135اصلاح و ویرایش آراء به‌منظور برگزیدن جنبه‌های قابل‌قبول آراء ‏ 1365-نظریه مشائین   136تبیین و گزارش آراء ‏ 136نقد و بررسی روشمند آراء بر اساس مبانی فکری هر نظریه   137اصلاح و ویرایش آراء به‌منظور برگزیدن جنبه‌های قابل‌قبول آراء ‏ 1406-نظریه متأخرین   142تبیین و گزارش آراء ‏ 142‏نقد و بررسی روشمند آراء بر اساس مبانی فکری هر نظریه   143اصلاح و ویرایش آراء به‌منظور برگزیدن جنبه‌های قابل‌قبول آراء  1447-خداوند به معلول اول علم تفصیلی و به ماسوای آن علم اجمالی دارد  145تبیین و گزارش آراء  145نقد و بررسی روشمند آراء بر اساس مبانی فکری هر نظریه   146اصلاح و ویرایش آراء به‌منظور برگزیدن جنبه‌های قابل‌قبول آراء  1478-نظریه شیخ اشراق   147تبیین و گزارش آراء  147نقد و بررسی روشمند آراء بر اساس مبانی فکری هر نظریه   149اصلاح و ویرایش آراء به‌منظور برگزیدن جنبه‌های قابل‌قبول آراء  151نظریه صدرالمتألهین   152خلاصه نظریه ملاصدرا 152شیوه حکمای پیشین    152شیوه عرفا 154رابطه صور با ذات حق‌تعالی    156روش میان‌رشته‌ای صدرا و تلفیقی از سه منبع معرفتی عرفان قرآن و برهان   156عرفان در مسئله علم الهی    156برهان در مسئله علم الهی    157قرآن در مسئله علم الهی    157‏چگونگی استفاده صدرا از منابع معرفتی مختلف (مقام گرداوری و یا مقام داوری) 158‏استفاده روشمند و کثرت گرایانه از آراء اندیشمندان سلف   160‏بیان آراء دیگران با ذکر صاحبان آراء  160‏‏‏نقد و بررسی روشمند آراء بر اساس مبانی فکری هر نظریه   160اصلاح و ویرایش آراء به‌منظور برگزیدن جنبه‌های قابل‌قبول آراء  161‏ روش تعلیمی و تشکیکی ملاصدرا بر اساس مبنای قوم و اصالت وجود  161نتیجه‌گیری فصل چهارم  163نتیجه‌گیری کلی   164آزمون فرضیه  165منابع و مأخذ  166 مقدمه و ضرورت تحقیقحکمای پیش از صدرا به‌صورت محدود از قرآن و عرفان در تأیید نظریات فلسفی خود استفاده می‌نمودند، اما این جریان در دوران سهروردی گرایش‌های عرفانی شدیدتری پیدا نمود، تا آنکه ملاصدرا و پیروان وی قائل به تلفیق و پیوستگی جداناپذیر عرفان، قرآن و برهان گردیدند، این اصل روش‌شناختی صدرا طی ادوار مختلف موافقان و مخالفانی پیدا نمود و نزاع بین ایشان در خصوص روش فلسفی صدرا همواره یکی از موضوعات پر چالش فلسفه اسلامی بوده است، در این نوشتار ضمن کشف اصول روش‌شناختی حاکم بر اندیشه صدرا به دنبال تحلیل و بررسی آراء منتقدان روش فکری صدرا می‌باشیم، تا مشخص نماییم که آیا صدرا دچار تهافت، التقاط، انتحال بوده و یا آنکه با نظمی هدفمند به دنبال تلفیق ساختاریافته‌ی سه منبع معرفتی مزبور و آراء پیشینیان خود بوده است. پس از کشف، و بررسی اصول روش‌شناختی صدرا اصول مزبور را بر اساس نظریه علم الهی واجب تعالی به ماسوا پیش از خلقت مورد تحقیق و بررسی قرار می‌دهیم. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 185قیمت : چهارده هزار تومان  
بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

6 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.