پایان نامه ارشد گروه روانشناسی تربیتی: مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک¬های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان¬های شهر اهواز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی

عنوان : مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک­های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان­های شهر اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشکده­ علوم تربیتی و روان­شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

عنوان:

مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک­های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان­های شهر اهواز

استاد راهنما:

دکتر علیرضا حاجی یخچالی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شودتکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب:مقدمه 2بیان مسأله 3عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی. 6عوامل فردی. 6عوامل خانوادگی. 6اهمیت و ضرورت پژوهش... 8هدف کلی پژوهش... 10اهداف جزئی. 10فرضیه های پژوهش... 10تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 12فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشمبانی نظری و تحقیقات پیشین. 21مبانی نظری. 21سبک های فرزندپروری. 21والدین گرم و آزادگذارنده 25والدین گرم و کنترل کننده 26والدین سرد و آزاد گذارنده 26والدین سرد و کنترل کننده 26سبک مستبدانه و سلطه جو. 27سبک مقتدرانه 27سبک سهل گیرانه 28سبک غفلت گرایانه و بی توجه 29سازگاری. 29انواع سازگاری. 301- سازگاری اجتماعی. 302- سازگاری تحصیلی. 303- سازگاری خانوادگی. 31تعاریف سازگاری اجتماعی. 31عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی. 331- عوامل فردی. 332-  عوامل خانوادگی. 343- عوامل اجتماعی. 344- عوامل مذهبی و اخلاقی. 35هیجان. 37هوش هیجانی. 38تاریخچه هوش هیجانی. 39تعاریف هوش هیجانی. 44مدلهای هوش هیجانی. 47مدل توانایی. 47مدل هوش هیجانی دانیل گلمن. 50مدل شخصیتی بار-آن. 53الگوی «کوپر و ساواف» از هوش هیجانی. 54مفهوم سازگاری تحصیلی. 54دیدگاه های نظری درباره سازگاری. 58دیدگاه تحلیل روانی. 58دیدگاه روانشناسی فردی. 59نظریه رونی- اجتماعی. 59نظریه زیستی- اجتماعی. 59نظریه یادگیری. 61نظریه یادگیری اجتماعی. 61دیدگاه روانشناسی شناختی. 61نظریه بافت گرا 62پیشینه تجربی. 64جمع بندی فصل. 67 فصل سوم: روش شناسی پژوهشمقدمه 66طرح پژوهش... 66جامعه ی آماری. 66روش نمونه گیری. 66الف)  نمونه گیری جهت اعتباریابی پرسشنامه ها 67ب ) نمونه گیری برای آزمودن فرضیه ها 67ابزارهای پژوهش... 67پایایی خرده مقیاس پرسشنامه هیجانی. 69روایی خرده مقیاس پرسشنامه هیجانی. 69خرده مقیاس ساز گاری تحصیلی. 74پایایی  خرده مقیاس ساز گاری تحصیلی. 74روایی خرده مقیاس ساز گاری تحصیلی. 74خرده مقیاس سازگاری اجتماعی. 78پایایی خرده مقیاس سازگاری اجتماعی. 78روایی خرده مقیاس سازگاری اجتماعی. 78پرسشنامه سبک فرزندپروری. 82پایایی پرسشنامه سبک های فزرندپروری. 82روایی پرسشنامه سبک فرزند پروری. 83روش اجرای پژوهش... 86روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها 87فصل چهارم: یافته های پژوهشمقدمه 86الف) یافته های توصیفی. 86ب) یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش... 88فصل پنجم بحث و نتیجه گیریمقدمه 100تبیین فرضیه های پژوهش... 100محدودیت های پژوهش... 110پیشنهادهای پژوهش... 111الف) پیشنهادهای نظری. 111ب) پیشنهادهای کاربردی. 112خلاصه پژوهش... 113منابع فارسی. 161منابع انگلیسی. 166 فهرست جداولشکل 1-2: سبک های فرزندپروری (اقتباس از مک کوبی و مارتین، 1983)..................... 22جدول 1-3. سؤال های مربوط به هر مقیاس و خرده مقیاسهای آن .................................  68جدول2-3. پایایی خرده مقیاس پرسشنامه سازگاری هیجانی در دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون 69جدول 3-3. شاخص های نیکویی برازش پرسشنامه ی خرده مقیاس سازگاری هیجانی در پژوهش حاضر  72جدول4-3. پایایی خرده مقیاس پرسشنامه سازگاری تحصیلی در دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون          72جدول 5-3. شاخص های نیکویی برازش پرسشنامه ی ساز گاری تحصیلی در پژوهش حاضر... 75جدول6-3. پایایی خرده مقیاس پرسشنامه سازگاری تحصیلی در دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون          76جدول 7-3. .شاخص های نیکویی برازش پرسشنامه ی سازگاری اجتماعی در پژوهش حاضر... 78جدول8-3. پایایی پرسشنامه سبک های فرزندپروری و خرده مقیاس های آن در دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون........................................................................................................................ 80جدول 9-3 شاخص های نیکویی برازش پرسشنامه ی سبک فرزند پروری در پژوهش حاضر... 85جدول 1-4- میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره های متغیرها و خرده مقیاس های آن در دانش آموزان         87جدول2-4- خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمره های سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان پسر با سبک های فرزندپروری متفاوت............................................................. 88جدول 3-4- نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن مانوا روی نمره های سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان پسر با سبک های فرزندپروری متفاوت........................................................................ 88جدول 4-4  نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات سازگاری هیجانی در سبک های سه گانه فرزند پروری     89جدول 5-4 نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین سازگاری تحصیلی در سبک های سهگانه پرورشی متفاوت          90جدول 6-4. نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین سازگاری اجتماعی در سبک های سه گانه فرزند پروری متفاوت   90جدول 7-4-  خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمره های مؤلفه های سازگاری هیجانی (منع خشونت و تنبیه فیزیکی و رفتار جسورانه) دانش آموزان پسر با سبک های پرورشی متفاوت............. 91جدول8-4- نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن مانوا روی نمرههای مؤلفه های سازگاری هیجانی (منع خشونت و تنبیه فیزیکی و رفتار جسورانه) دانش آموزان پسر با سبک های فرزند پروری متفاوت............. 91جدول 9-4- نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات منع خشونت و تنبیه فیزیکی در سبک های سه گانه فرزندپروری   92جدول 10-4 نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات تحمل نکردن رفتار جسورانه در سبک های سه گانه فرزندپروری  93جدول 11-4- خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمره های مؤلفه های سازگاری تحصیلی (همکاری و فعالیت یادگیری، توسعه فعالیت خلاقانه) دانش آموزان پسر با سبک های فرزندپروری متفاوت    93جدول 12-4 نتایج تحلیل واریانس یک راهه در متن مانوا روی نمرههای مؤلفه های سازگاری تحصیلی (همکاری و فعالیت یادگیری، توسعه فعالیت خلاقانه) دانش آموزان پسر با سبک های فرزندپروری متفاوت........ 94جدول 13-4- نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات همکاری و فعالیت یادگیری در سبک های سه گانه فرزندپروری  94جدول 14-4- نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات توسعه فعالیت خلاقانه در سبک های سه گانه فرزندپروری        95جدول 15-4- خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمره های مؤلفه های سازگاری اجتماعی (جو حمایتی و پاداش دهنده، همکاری و فعالیت یادگیری، فرصت برابر و مشارکت در تصمیم گیری) دانش آموزان پسر با سبک های فرزندپروری متفاوت.................................................................................................. 95جدول 16-4-نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه بر میانگین نمرات مؤلفه های سازگاری اجتماعی (جو حمایتی و پاداش دهنده، ارتباط خانواده و مدرسه، فرصت برابر و مشارکت در تصمیم گیری) دانش آموزان پسر با سبک های فرزندپروری متفاوت..................................................................................................................... 96جدول 17-4- نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات ارتباط خانواده و مدرسه در سبک های سه گانه فرزندپروری      97جدول 18-4- نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات ارتباط خانواده و مدرسه در سبک های فرزندپروری متفاوت      98 فهرست جداولنمودار 2-3. ضرایب استاندارد (بارهای عاملی) مربوط به خرده مقیاس سازگاری هیجانی با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی...................................................................................................................... 71نمودار 2-3. ضرایب استاندارد (بارهای عاملی) مربوط به خرده مقیاس سازگاری تحصیلی با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی...................................................................................................................... 74نمودار 3-3 ضرایب استاندارد (بارهای عاملی) مربوط به خرده مقیاس سازگاری اجتماعی با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی.................................................................................................................................... 77نمودار 4-3. ضرایب استاندارد (بارهای عاملی) مربوط به مقیاس فرزند پروری با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی          81
چکیده
هدف از پژوهش حاضر مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک­های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی، تحصیلی و مؤلفه­های آن در دبیرستان­های شهر اهواز بود. نمونه این تحقیق متشکل از 240 دانش آموز پسر بود که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش، آزمودنی ها پرسشنامه سبک­های فزرند پروری و پرسشنامه سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی را تکمیل کردند. جهت تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) و تحلیل واریانس یک‌راهه (آنوا) برای بررسی تفاوت بین گروه‌ها استفاده گردید. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) نشان داد که بین دانش آموزان با سبک­های فرزندپروری متفاوت از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی تفاوت معنی­داری وجود دارد. به علاوه، نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین دانش­آموزان پسر با سبک­های فرزندپروری مختلف از لحاظ سازگاری هیجانی تفاوت معنی­داری وجود دارد (67/8 =F و 000/0=P). همچنین تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین دانش آموزان پسر با سبک­های فرزندپروری مختلف از لحاظ سازگاری اجتماعی تفاوت معنی­داری وجود دارد (929/2 =F و 055/0=P) و در نهایت تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین دانش آموزان پسر با سبک­های فرزندپروری مختلف از لحاظ سازگاری تحصیلی تفاوت معنی­داری وجود دارد (926/2 =F و 05/0=P).مقدمهسبک­های فرزند پروری[1] از جمله مفاهیمی است که مطرح کننده روش­ها و فنون برخورد والدین با فرزندان در خانواده می­باشد. دارلینگ[2] و استینبرگ[3] (1993، به نقل از حیدری خواه، 1390) سبک­های فرزند پروری را منظومه­ای از نگرش­ها، نحوه برقراری ارتباط و روش نگهداری فرزند و همچنین جو عاطفی حاکم بر فضای رفتاری والدین تعریف می­کنند. سبک­های فرزند پروری از سه جنبه مورد بررسی قرار گرفته­اند: اهداف مربوط به جامعه­پذیری، عملکرد والدین در کسب اهداف از سوی فرزندان و جو عاطفی حاکم بر خانواده. منظور از اهداف، نتایج و غایتهایی است که والدین در جریان جامعه­پذیری فرزندان خود در پی آن هستند. مقصود از عملکرد والدین نیز مجموعه کنش­های پدر و مادر، در نهایت منظور از جو عاطفی، مجموعه روابط عاطفی، دلبستگی­ها و انسجام میان اعضای دیگر خانواده می­باشد (استینبرگ، 2001). نوع سبک فرزند پروری که والدین از خود نشان می­دهند بر رشد کودک تأثیر بسیاری می­گذارد (بورن استین[4] و زلوتنیک[5]، 2008). پژوهش­های مربوط به ارتباط والدین با کودک، که نگرش­ها و اعمال والدین را در فراینده فرزند پروری مورد بررسی قرار داده­اند، تحت تأثیر کارهای بامریند[6] و بوری[7] (1991) قرار دارد که به طور کلی سه الگوی حاکم بر روابط والدین و فرزندان را مطرح کرده است: قاطع[8]، سهل گیر[9] و مستبد[10].طبق یافته­های استینبرگ، المن[11] و مانتس[12]، (1989) سبک­های فرزندپروری با موفقیت تحصیلی رابطه دارد و همچنین پژوهش­های استینبرگ (استینبرگ، 2001) نشان داده است که سبک­های فرزندپروری با شایستگی اجتماعی رابطه دارد. در مطالعات بامریند (1978)، بر این نکته تاکید شده است که سبک­های فرزند پروری یکی از عوامل مؤثر در سازگاری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی می­باشد. که بر این اساس سبک­های فرزندپروری را به عنوان یکی از عوامل مؤثر در سازگاری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. تعداد صفحه : 153قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.