پایان نامه ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی: تحلیل ساختاری و محتوایی داستان های کوتاه بهرام صادقی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه اصفهاندانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه زبان و ادبیات فارسی  

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی زبان و ادبیات فارسی

تحلیل ساختاری و محتوایی داستان های کوتاه بهرام صادقی  استاد راهنما:

دکتر محمدرضانصراصفهانی

 استاد مشاور:دکتر محسن محمدی فشارکی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :چکیدهساختار به شیوه ی سازماندهی و مجموع روابط عناصر و اجزای سازنده ی اثر اطلاق می شود و تحلیل ساختاری چگونگی روابط میان عناصر اثر را بررسی می نماید.در کنار آن محتوای اثر نیز به عنوان فکر و اندیشه ی غالب بر آن یکی از مهم ترین این عناصر به شمار می رود و لذا با تحلیل و بررسی محتوا در کنار ساختار اثر می توان به شناخت همه جانبه ی آن یاری نمود.در نگارش این پژوهش سعی بر آن است که  شیوه ی مذکور بر روی داستان های کوتاه" بهرام صادقی"،نویسنده ی نامدار دهه ی سی و چهل پیاده شود و با تحلیل ساختاری و محتوای آثار وی سبک نویسندگی او را ارزیابی گردد.وی از سال1335 با چاپ داستان های کوتاه در مجلّات ادبی فعالیت ادبی خود را آغاز نمود و به زودی توانست با تکیه بر طنزی ظریف و روانکاوی عمیق شخصیت های داستان هایش به عنوان نویسنده ای صاحب سبک در عرصه ی ادبی آن روزگار مطرح گردد.گرچه دوران خلّاقیّت هنری او چندان طولی نکشید  اما در همین مدت کوتاه داستان هایی فراموش ناشدنی آفرید.از مهم ترین مضامین داستان هایش ناامیدی مزمن،سرخوردگی توأم با پوچی،مرگ اندیشی،ترس،تنهایی و البته انتقاد از نابسامانی های اجتماعی ایجاد شده پس از کودتا و نیز ترسیم هدفمند آشفتگی مناسبات خانوادگی است.گمنامی عجیب و مرموز صادقی در جامعه ی ادبی ایران،نگارنده را بر آن داشت تا با بررسی الگوی داستان های کوتاه وی که در کتاب"سنگر و قمقمه های خالی"به چاپ رسیده اند،توانایی های او در زمینه ی کوتاه نویسی جدید و نیز تأثیرگذاری او بر آیندگان را به خوانندگان نشان دهد. واژه های کلیدی: ساختار – محتوا – داستان کوتاه – بهرام صادقی                                                             فهرست مطالبعنوان                                                                                                                        صفحهکوته نوشت ها      ................................................................................................................................            ..           دپیشگفتار .....................................................................................................................        ..................................           ذفصل اول :کلیات1 – 1 داستان کوتاه....................................................................................................................................        ...          11-2ساختار..............................................................................................................           ..................................           61-3 ساختارگرایی...................................................................................................................................           61-4 زندگی نامه ی بهرام صادقی...........................................................................           ..................................           81-4-1 فعالیت های ادبی بهرام صادقی............................................................... ..................................           101-4-2 خدمت سربازی در سروک یاسوج..............................................................................................          ..           111-4-3تحویل دیرهنگام پایان نامه ی درسی و اخذ درجه ی دکترای طبابت.....................................          121-4-4 ازدواج...........................................................................................................................................           ..           131-4-5 کسب جایزه ی ادبی فروغ........................................................................            ..................................           131-4-6 داستان گویی شفاهی............................................................................... ..................................           151-4-7 بدرور مادر و خاموشی بهرام........................................................................................................          .           161-4-8اندوهیاد بهرام صادقی..................................................................................................................           .           171-4-9 سال شمار زندگی و آثار بهرام صادقی......................................................................................           20فصل دوم : ساختار داستان های کوتاه صادقی2-1 پیرنگ..............................................................................................................           ..................................           292-1-1 شروع داستان.............................................................................................            ..................................           312-1-1-1 شیوه های شروع داستان......................................................................            ..................................           312-1-1-2شروع داستان های صادقی....................................................................            ..................................           322-1-2 گره افکنی..................................................................................................            ..................................           352-1-2-1 گره افکنی در داستان های صادقی........................................................................................           362-1-3 کشمکش...................................................................................................            ...................................          382-1-3-1 انواع کشمکش......................................................................................            ....................................         382-1-3-2 کشمکش در داستان های صادقی.......................................................            ....................................         392-1-3-2-1کشمکش انسان با انسان......................................................................................................         392-1-3-2-2 کشمکش انسان با خود.......................................................................................................         402-1-3-2-3 کشمکش انسان با جامعه....................................................................................................         412-1-3-2-4 کشمکش دو گروه از انسان ها با هم...................................................................................         422-1-3-2-5 کشمکش انسان با طبیعت..................................................................................................         422-1-3-2-6 کشمکش انسان با حیوان.....................................................................................................        42عنوان                                                                                                                          صفحه2-1-3-2-7 کشمکش حیوان با حیوان....................................................................................................        422-1-3-2-8 کشمکش انسان با عوامل موهوم و فراطبیعی......................................................................        422-1-3-2-9 کشمکش انسان با دستاوردهای بشری...............................................................................        432-1-3-2-10 کشمکش های جسمانی...................................................................................................        432-1-3-2-11 کشمکش های اخلاقی...........................................................................................................     442-1-3-2-12 کشمکش عاطفی................................................................................................................        442-1-3-2-13 کشمکش ذهنی..................................................................................................................        452-1-4 حالت تعلیق یا هول و ولا...............................................................................................................       462-1-4-1 راه های ایجاد تعلیق در داستان.................................................................................................       472-1-4-2 تعلیق و انتظار در داستان های صادقی.......................................................................................      472-1-4-2-1 حالت تعلیق در داستان با مطرح کردن یک راز سر به مهر.................................................       472-1-4-2-2حالت تعلیق در داستان با قرار دادن شخصیت ها درموقعیت های دشوار......................................................................................................................................       492-1-4-2-3 حالت تعلیق در داستان با پیروزی ظاهری شخصیت منفیو غافلگیری مخاطب با پیروزی نهایی شخصیت مثبت..............................................................................      502-1-5 بحران................................................................................................................................................       512-1-5-1 بحران در داستان های صادقی....................................................................................................       512-1-6 نقطه ی اوج.......................................................................................................................................      562-1-6-1 نقطه ی اوج داستان های صادقی................................................................................................      572-1-7 گره گشایی........................................................................................................................................      592-1-7-1 گره گشایی در داستان های صادقی............................................................................................      592-1-8 پایان..................................................................................................................................................      622-1-8-1 روش های پایان بندی..................................................................................................................      622-1-8-2 پایان بندی در داستان های صادقی...........................................................................................       632-1-9 روایت............................................................................................................          .......................................       682-1-9-1روایت شناسی...............................................................................................................................       692-1-9-2 نظریه ی روایت لباو.........................................................................................................................   702-1-9-3 تطبیق دو داستان از داستان های صادقی با نظریه ی روایت لباو.........................................         712-1-9-3-1 تطبیق داستان زنجیر بر اساس نظریه ی لباو.......................................................................       712-1-9-3-2تطبیق داستان کلاف سردرگم بر اساس نظریه ی لباو...........................................................       752-2 شخصیت................................................................................................................................................      772-2-1 تعریف................................................................................................................................................      772-2-2 اقسام شخصیت.................................................................................................................................      77  عنوان                                                                                                                   صفحه2-2-3 شخصیت پردازی.............................................................................................................................       802-2-4 شخصیت در داستان های کوتاه صادقی........................................................................................        812-2-4-1 تحلیل شخصیت های داستان های صادقی براساس الگویاول "شخصیت ایستا و پویا".......................................................................................................................       812-2-4-1-1شخصیت های ایستا در داستان های صادقی.......................................................................        812-2-4-1-2شخصیت های پویا در داستان های صادقی.........................................................................        822-2-4-2 تحلیل شخصیت های داستان های صادقی براساسالگوی دوم"شخصیت اصلی و فرعی"............................................................................................................      872-2-4-2-1 شخصیت های اصلی در داستان های صادقی....................................................................         872-2-4-2-2 شخصیت های فرعی در داستان های صادقی....................................................................         882-2-4-2-3 شخصیت های پس زمینه در داستان های صادقی............................................................         902-2-4-3 تحلیل شخصیت های داستان های صادقی براساسالگوی سوم"شخصیت های قراردادی،نوعی و..."......................................................................................        942-2-4-3-1 شخصیت های نوعی در داستان های صادقی....................................................................         942-2-4-3-2 شخصیت های قراردادی در داستان های صادقی...............................................................         1002-2-4-3-3 شخصیت های تمثیلی در داستان های صادقی.................................................................         1012-2-4-3-4 شخصیت های همه جانبه در داستان های صادقی...........................................................         1032-2-5 شگردهای شخصیت پردازی در داستان های کوتاه صادقی........................................................         1042-2-5-1 معرفی شخصیت ها به صورت غیر مستقیم............................................................................         1042-2-5-1-1 معرفی شخصیت ها به نحو غیرمستقیم از طریق عمل داستانی آن ها............................         1042-2-5-1-2 معرفی شخصیت ها به نحو غیرمستقیم از طریق گفتگو...................................................         1072-2-5-2 معرفی شخصیت ها به صورت مستقیم..................................................................................         1102-2-5-2-1  معرفی شخصیت ها به صورت مستقیم از طریق توضیح نویسنده...............................            1112-2-5-2-2  معرفی شخصیت ها به صورت مستقیم از طریق گفتگو..................................................          1112-2-5-2-3  معرفی شخصیت ها به صورت مستقیم از طریق نامگذاری.............................................          1122-2-5-3 معرفی شخصیت ها از طریق درون پردازی آن ها(شگرد جریان سیال ذهن).......................................................................................................................          1132-2-6 الگوی شخصیت براساس نظریه ی گراماس..................................................................................        1282-2-6-1بررسی سه داستان صادقی براساس الگوی پیشنهادی گراماس..............................................         1302-2-6-1-1بررسی طرح شخصیتی داستان هفت گیسوی خونین........................................................         1302-2-6-1-2بررسی طرح شخصیتی داستان مهمان ناخوانده در شهر بزرگ........................................          1312-2-6-1-3بررسی طرح شخصیتی داستان اذان غروب...........................................................................        1322-3 درونمایه....................................................................................................................................................... 134  عنوان                                                                                                                  صفحه2-3-1 انواع درونمایه.................................................................................................................................         1352-3-2 نحوه ی ارائه ی درونمایه..............................................................................................................         1352-3-3 درونمایه ی داستان های صادقی..................................................................................................         1352-4 زاویه ی دید...............................................................................................................................................   1382-4-1 انواع زاویه ی دید.........................................................................................          .....................................        1382-4-2 زاویه ی دید در داستان های صادقی.............................................................................................        1412-4-3 آشنایی زدایی های صادقی در مبحث راوی..................................................................................        1472-5 سبک............................................................................................................................................................  1482-5-1 سبک داستان های صادقی........................................................................           ......................................        1492-5-1-1 ویژگی های زبانی....................................................................................          ........................................      1492-5-1-1-1 حصیصه های لغوی در سبک صادقی............................................ ........................................      1492-5-1-1-2خصیصه های نحوی در سبک صادقی.......................................................................... ..........      1572-5-1-2 ویژگی های ادبی..................................................................................            .......................................       1592-5-1-2-1 ظرافت های بیانی............................................................................            .......................................       1592-5-1-2-2 ظرافت های بدیعی..........................................................................            ........................................      1602-5-1-2-3 طنز.........................................................................................................................................        ........      1622-5-1-2-4 توصیفات داستانی................................................................................................................         ........      1662-5-1-3 ویژگی های فکری.............................................................................................................................  1692-6 نثر.........................................................................................................................        ..........................................     1722-6-1 نثر داستان های صادقی............................................................................            .......................................       1722-7 لحن......................................................................................................................       .........................................     1742-7-1 لحن داستان های صادقی...............................................................................................................       1742-7-1-1 لحن راوی............................................................................................. ......................................        1742-7-1-2 لحن شخصیت ها.......................................................................................................................       1752-8 فضا و رنگ............................................................................................................................................       ......        1782-8-1 فضا و رنگ در داستان های صادقی.................................................................................................       1782-9 زمان.......................................................................................................................................................       .....        1802-9-1 زمان در آثار صادقی.......................................................................................................................         1812-10 مکان........................................................................................................................................................   1862-10-1 شیوه های ارائه ی مکان داستان................................................................................................         1872-10-2 مکان در داستان های صادقی....................................................................................................         1872-10-3 شیوه ی ارائه ی مکان در داستان های صادقی........................................................................          190  عنوان                                                                                                                          صفحهفصل سوم : محتوای داستان های کوتاه صادقی3-1 محتوا در آثار صادقی......................................................................................            ..................................           192منابع و مآخذ ...........................................................................................................          ..................................           206 فهرست شکل هاعنوان                                                                                                                          صفحهشکل 1-1 بهرام صادقی در آزمایشگاه زیست گیاهی در حال پژوهش .................................................         13شکل1-2تصویر لوح اهدایی مراسم فروغ فرخزاد به بهرام صادقی...........................................................        14شکل1-3تصویر پشت لوح اهدایی مراسم فروغ فرخزاد به بهرام صادقی.................................................        15شکل2-1 نحوه ی شکل گیری کشمکش در داستان................................................................................        38شکل2-2 کشمکش های داستان های صادقی بر اساس دیدگاه اول.......................................................        44شکل2-3 کشمکش های داستان های صادقی بر اساس دیدگاه دوم......................................................        45شکل2-4 طرق مختلف شخصیت پردازی..................................................................................................        70جدول2-1 شیوه های شخصیت پردازی در داستان های صادقی.............................................................        108شکل2-5 شخصیت پردازی در داستان فردا در راه است...........................................................................        110شکل 2-6 شخصیت پردازی در داستان وسواس.........................................................................................       110شکل 2-7 شخصیت پردازی در داستان کلاف سردرگم............................................................................        110شکل 2-8 شخصیت پردازی در داستان گردهم..........................................................................................       111شکل 2-9شخصیت پردازی در داستان داستان برای کودکان...................................................................        111شکل 2-10شخصیت پردازی در داستان نمایش در دو پرده....................................................................        111شکل 2-11شخصیت پردازی در داستان باکمال تأسف............................................................................        112شکل 2-12شخصیت پردازی در داستان سنگر و قمقمه های خالی.....................................................         112شکل 2-13شخصیت پردازی در داستان غیرمنتظر..................................................................................        112شکل 2-14شخصیت پردازی در داستان آقای نویسنده تازه کار است.................................................           113شکل 2-15شخصیت پردازی در داستان سراسرحادثه.............................................................................        113شکل 2-16شخصیت پردازی در داستان دراین شماره............................................................................         113شکل 2-17شخصیت پردازی در داستان تدریس در بهار دل انگیز......................................................           114شکل 2-18شخصیت پردازی در داستان زنجیر........................................................................................         114شکل 2-19شخصیت پردازی در داستان قریب الوقوع............................................................................          114شکل 2-20 شخصیت پردازی در داستان هفت گیسوی خونین..........................................................           115شکل 2-21 شخصیت پردازی در داستان اذان غروب............................................................................           115شکل 2-22 شخصیت پردازی در داستان تأثیرات متقابل....................................................................           115شکل 2-23 شخصیت پردازی در داستان یک روز صبح اتفاق افتاد ................................................. 116شکل 2-24 شخصیت پردازی در داستان صراحت و قاطعیت.............................................................            116شکل 2-25 شخصیت پردازی در داستان آوازی غمناک برای یک شب بی مهتاب.......................  116                                                                                                                 شکل 2-26 شخصیت پردازی در داستان خواب خون..........................................................................           117شکل 2-27 شخصیت پردازی در داستان عافیت...................................................................................          117 عنوان                                                                                                                                   صفحه شکل 2-28 شخصیت پردازی در داستان مهمان ناخوانده در شهر بزرگ........................................ 117شکل2-29 شگردهای شخصیت پردازی در داستان های بهرام صادقی............................................ 118شکل2-30 الگوی شخصیتی گراماس.......................................................................................................         119شکل2-31 طرح شخصیتی داستان فردا در راه است بر اساس نظریه ی گراماس.........................   120شکل2-32 طرح شخصیتی داستان مهمان ناخوانده... بر اساس نظریه ی گراماس........................  121شکل2-33 طرح شخصیتی داستان اذان غروب بر اساس نظریه ی گراماس.......................................           122شکل2-34 گونه های روایت...................................................................................................................           139شکل2-35 ساختار روایت در نظریه ی لباو..............................................................................................        141شکل2- 36سبک داستان های صادقی......................................................................................................        170شکل2-37 انواع زمان در داستان...............................................................................................................        180شکل2-38 انواع مکان در داستان..............................................................................................................         186 پیشگفتار تبیین مسئله ی پژوهشی و اهمیت آنامروزه در ارتباط با کلیات داستان کوتاه و اصول نقد این نوع ادبی،مقالات و آثار متعددی به رشته ی تحریر درآمده است. اما بررسی ساختار و محتوای داستان های کوتاه همواره مورد کم لطفی پژوهشگران واقع شده است و یا در صورت وجود آثاری معدود در این زمینه،عمده ی توجه محققان به شاهکارها و آثار بزرگ و زبانزد ادبیات فارسی بوده منحصر گشته و آثار نویسندگان گمنامی چون بهرام صادقی کمتر در مرکز توجه قرار گرفته است.به هر صورت،نگاه عمیق به عناصر درونی داستان و کشف الگوی پیوند آن ها درکی همه جانبه تر از ماهیت این نوع هنر ایجاد می کند و این منجر به ایجاد توسعه،خلاقیت و تحول در مسیرِ رو به رکودِ داستان نویسی خواهدشد.این مسئله در کنار اهمیت غیرقابل انکار داستان کوتاه در طرح درام زندگی انسان و تحقق آمان های عظیم،نگارنده را برآن داشت تا به جای پرداختن به آثار سنتی و شاهکارهای ادبی به ادبیات معاصر و آثار گمنام این عرصه بپردازد تا افقی ناشناخته را در این زمینه در مقابل چشمان علاقمندان آن ترسیم نماید.درجهت تحقق این هدف آثار کوتاه بهرام صادقی انتخاب گردید.بهرام صادقی نویسنده ی توانای دهه ی سی و چهل است که داستان های کوتاه طنزآمیز وی به عنوان نقطه ی عطف هنر نویسندگی اش با تسلط فراوان بر فرم نوشته شده اند به نحو حیرت انگیزی سال های پس ازکودتا را نشان می دهند و بیش از هر چیز هنر داستان هستند نه گزارش اجتماعی یا روانی.مهمترین مضمون داستان هایش جست و جو در عمیق ترین لایه های ذهنی بازماندگان نسل شکست است.این جستجوی خلاقه باعث می شود که داستان هایش از لحاظ تنوع و تازگی در شکل و شیوه داستان گویی از بهترین های داستان نویسی فارسی گردند.نوگرایی صادقی یا بهتر بگوییم پسانوگرایی او چه در درونمایه ی داستان ها و چه در شکل و ساختار آنها مسئله ای است که در نویسندگان هم عصر و نیز نویسندگان نسل بعد از او به ندرت دیده می شود.از ویژگی های اخلاقی صادقی پرهیز از مطرح شدن و دوری از هرگونه سر و صدا و مصاحبه با روزنامه ها و جراید و عدم نقد کارهای دیگران بود و این یکی از دلایل ناشناخته ماندن او در جهان داستان نویسی است.در پژوهش حاضر سعی بر این است که پرده از هنر و توانایی های گمنام و ناشناخته ی او در زمینه ی کوتاه نویسی برداشته شود.اهداف پژوهش
  • بررسی و تحلیل محتوایی و ساختاری داستان های کوتاه بهرام صادقی.
  • پرداختن به کنش ها و نقش های داستانی از طریق شکستن متن و تجزیه ی آن به عناصر سازنده.
  • پرداختن به ارتباط موجود میان عناصر تجزیه شده ی داستان و شناخت سبک خاص صادقی از این طریق.
  • ارائه ی الگویی مشخص و کلی از سبک نویسندگی بهرام.
فرضیات یا پرسش ها
  • در آثار صادقی چه عامل و عنصری نقش تعیین کننده در پیشبرد روند داستان دارد؟
  • تا چه اندازه بهرام صادقی در ارائه ی یک الگوی سبکی خاص خود،موفق عمل نموده است؟
  • توانایی های نویسندگی بهرام صادقی در کدام عرصه ی داستانی بیشتر است؟
  • طنز صادقی در شکل گیری زبان و سبک داستان هایش تأثیرگذار است.
  • محتوای آثار صادقی محتوایی اجتماعی-درونی است و این امر بر ساختار تأثیر گذاشته است و بالعکس.
 ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 224قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید