پایان نامه : بازتاب مسائل کودکی دراشعارپروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زبان و  ادبیات فارسی

گرایش : زبان و  ادبیات فارسی

عنوان : بازتاب مسائل کودکی دراشعارپروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و  ادبیات فارسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ( M.A  )

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

عنوان :

بازتاب مسائل کودکی دراشعارپروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی

استاد راهنما :

دکتر مجتبی بشردوست 

استاد مشاور:

دکتر شروین خمسه

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):با عنایت به ارتباط تنگاتنگ دوران کودکی و احوال بزرگسالی انسان ، در این پژوهش بر آن شدیم که تأثیرات این مرحله ی مهم را در اشعار پروین اعتصامی ، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی بررسی نماییم .برای این کار ابتدا به تفحص در آراء ژان پیاژه و زیگموند فروید پرداختیم و سپس احوال و آثار شاعران مذکور را بیان کردیم و اشعار آنها را از منظر زیبایی شناسی ، فکری و زبانی بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که پروین اعتصامی کودک را ابزاری می کند تا مفاهیم بزرگسالانه ی خود را بازگو کند پس کودکی در اشعار او مجموعه ای از واژگان است ، اما کودکی در اشعار فروغ فرخزاد حسی و کاملاً ملموس است و با اینکه بسامد بازگشت به کودکی نسبت به احمد رضا احمدی کمتر است اما نسبت به اوپر رنگ تر می باشد و در ادامه به این نتیجه دست یافتیم که بازگشت به کودکی در اشعار احمدرضا احمدی با ترسیم تصاویری از کودکی نمایان می شود  .فهرست مطالبعنوان                                                                                               صفحهچکیده 1فصل اول:کلیات پژوهش1-1 بیان مسئله. 31-2 هدف های تحقیق.. 31-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن. 31-4 سوالات و فرضیه های تحقیق.. 41-5تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی.. 41-6 روش تحقیق.. 41-7  قلمرو تحقیق.. 41-8 جامعه آماری وحجم نمونه. 51-9  محدودیت ها و مشکلات تحقیق.. 5فصل دوم:مطالعات موضوعیمقدمه. 7گفتار اول. 8سیری در آراء ژان پیاژه 82-1 ژان پیاژه 92-1-1 مراحل رشد ذهنی کودک.. 102-1-2 هوش کودک.. 182-1-3 بازی.. 252-1-4 زبان کودک.. 342-1-2 عواطف کودک.. 38گفتار دوم: سیری در آرای زیگموند فروید. 422- 2 زیگموند فروید. 43فصل سوم:روش شناسی تحقیق(متدولوژی)مقدمه 473ـ1 روش تحقیق.. 483ـ2 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 483ـ3 مدل تحقیق.. 483ـ4 روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش... 48فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های تحقیقمقدمه. 51بخش اول:ساختار فکری، زیبایی شناختی (بلاغی)وساختار زبانی.. 524-1-1ساختار فکری.. 534-1-1-1 تخیل.. 534-1-1-2 خودمیان بینی.. 544-1-1-3 ضمیر ناخود آگاه 564-1-1-4 نوستالژی.. 614-1-1-5 مفهوم کودکی.. 624-1-2 ساختار زیبایی شناسی (بلاغی) 644-1-2-1 تشخیص.... 644-1-2-2 استعاره 664-1-2-3 تشبیه. 674-3-1 ساختار  زبانی (هنجارگریزی ) 68بخش دوم :مروری بر زندگی و آثار پروین اعتصامی و بررسی اشعار او بر اساس ساختار فکری ، زیبایی شناختی و زبانی  714-2-1 زندگی و آثار پروین اعتصامی.. 724-2-2 نمونه هایی از بازگشت به کودکی در دیوان اشعار پروین اعتصــــامی.. 734-2-2-1 نوستالژی  734-2-2-2 خودمیان بینی [تشخیص] 734-2-2-3 دفاع از دوستی.. 914-2-2-4 دفاع از پاکی.. 914-2-2-5 بیان کودکانه. 924-2-2-6 بازی.. 944-2-2-7 مادر. 954-2-2-8 هنجارگریزی.. 100بخش سوم:مروری بر زندگی و آثار فروغ فرخزاد و بررسی اشعار او بر اساس ساختار فکری، زیبایی شناختی و زبانی  1014-3-1 زندگی و آثار فروغ فرخزاد. 1024-3-2 نمونه هایی از بازگشت به کودکی در اشعار فروغ فرخزاد. 1044-3-2-1 نوستالژی.. 1044-3-2-2 بیان کودکانه. 1064-3-2-3 درک کودکانه. 1124-3-2-4 خودمیان بینی.. 1124-3-2-5 تشیبه. 1344-3-2-6 تخیل و فضای حسی.. 1364-3-2-7 استعاره حسی.. 1394- 3-2- 8 دفاع از عشق و دوستی.. 1404-3-2-9 مادر. 1404-3-2-10 هنجارگریزی.. 1424-3-2-12 درک حسی از (زمان ،مکان و ...) 142بخش چهارم:مروری بر زندگی و آثار احمدرضا احمدی و بررسی اشعار او بر اساس ساختار فکری، زیبایی شناختی و زبانی  1444-4-1 زندگی احمد رضا احمدی.. 1454-4-2 نمونه هایی از بازگشت به کودکی در اشعار احمد رضا احمدی.. 1474-4-2-1 زبان. 1474-4-2-2 خودمیان بینی [تشخیص ] 1504-4-2-3 مادر. 1674-4-2-4 نوستالژی.. 1684-4-2-5 هنجارگریزی.. 1704-4-2-6 بازگشت به کودکی.. 1724-4-2-7 بازی.. 1744-4-2-8 بیان کودکانه. 1744-4-2-9 استعاره 1784-4-2-10 تشبیه 1784-4-2-11 درک حسی از زمان و مکان. 178فصل پنجم:نتیجه گیریمنابع. 182

چکیده

با عنایت به ارتباط تنگاتنگ دوران کودکی و احوال بزرگسالی انسان، در این پژوهش بر آن شدیم که تأثیرات این مرحله ی مهم را در اشعار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی بررسی نماییم.برای این کار ابتدا به تفحص در آراء ژان پیاژه و زیگموند فروید پرداختیم و سپس احوال و آثار شاعران مذکور را بیان کردیم و اشعار آنها را از منظر زیبایی شناسی ، فکری و زبانی بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که پروین اعتصامی کودک را ابزاری می کند تا مفاهیم بزرگسالانه ی خود را بازگو کند پس کودکی در اشعار او مجموعه ای از واژگان است ، اما کودکی در اشعار فروغ فرخزاد حسی و کاملاً ملموس است و با اینکه بسامد بازگشت به کودکی نسبت به احمد رضا احمدی کمتر است اما نسبت به اوپر رنگ تر می باشد و در ادامه به این نتیجه دست یافتیم که بازگشت به کودکی در اشعار احمدرضا احمدی با ترسیم تصاویری از کودکی نمایان می شود  .

-1 بیان مسئله

برخی از شاعران به شعر کودک علاقه نشان داده اند و یا گاهی در اشعارشان به مسائل مربوط به کودکی پرداخته اند .نگاه ، سبک ، زبان و تخیل این شاعران با شاعرانی که صرفاً برای خواص و بزرگسالان شعر می گویند تفاوت دارد . نویسنده ی این رساله می خواهد علل این تفاوت را بررسی و تحلیل نماید . در بخش نخست رساله برخی آرای پیاژه ، فروید ، یونگ ،  لکان نقد و بررسی خواهد شد.در بخش دوم رساله با توجه به آرای روان کاوان مذکور اشعار پروین اعتصامی ( شاعر سنت گرا )، فروغ فرخزاد ( شاعر نو گرا ) و احمد رضا احمدی ( شاعر معاصر ) طبقه بندی و نقد خواهد شد .

1-2 هدف های تحقیق

هدف اصلی- شناخت مؤلفه های کودکی در اشعار بزرگسالهدف فرعی:- بررسی تعدادی از مفاهیم روانشناسی کودکان در اشعار پروین اعتصامی ، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی .

1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

- با توجه به اینکه درباره ی روان شناسی شعر کودک کمتر تحقیق شده است نویسنده رساله می خواهد گامی هر چند کوچک در این زمینه بر دارد .  

1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق

  • بازتاب کودکی در شعرهای پروین اعتصامی ، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی چگونه است ؟
  • مسائل مربوط به کودکی در اشعار پروین اعتصامی ، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی چه تفاوت هایی با هم دارند ؟
فرضیه های تحقیق:- بازتاب کودکی در اشعار هر کدام از این سه شاعر کاملاً متفاوت است و فروغ فرخزاد بی پرده تر از دو شاعر دیگر کودکی اش را در اشعارش به نمایش گذاشته است .-  بازگشت به کودکی در اشعار  پروین اعتصامی واژگانی است در اشعار فروغ فرخزاد ، حسی و در اشعار احمدرضا احمدی تصویری است .

1-5تعاریف عملیاتی متغیرهاوواژه های کلیدی:

مفهوم کودکی : کودکی بدایت اعمال ، رفتار و افکار انسانی است که ناخواسته پا به عرصه ی وجود گذاشته و با آگاهی هایی که از محیط و والدینش می گیرد ، می خواهد مسیر زندگی اش را طی کند .خودمیان بینی :شاعر بین من خود و محیط فرقی قائل نمی شود .تشخیص :زنده و جاندار انگاشتن عناصر طبیعت را تشخیص گویند .واژه های کلیدی:فروید ، پیاژه ، نوستالژیک ، تشخیص ، خودمیان بینی

1-6 روش تحقیق

اسنادی – کتابخانه ای

1-7  قلمرو تحقیق

در این تحقیق از همه ی اشعار سه شاعر نامبرده و کتاب های روان شناسی استفاده گردیده است .
تعداد صفحه : 198قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید