پایان نامه با عنوان امکان برقراری نظام پارلمانی و آثارحقوقی آن در ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی حقوق عمومی

عنوان:

امکان برقراری نظام پارلمانی و آثارحقوقی آن در ایران

استاد راهنما

 دکتر نادر مردانی

اسفند 1391

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :چکیده از دیر باز ذهن متفکران و اندیشمندان حقوق اساسی به منظور نیل به حکومتی مطلوب و کارآمد به تحلیل قدرت سیاسی و تشخیص قوای موجود معطوف بوده است که نهایتا این امر منجر به شکل گیری اصل تفکیک قوا با دو برداشت 1- تفکیک مطلق و رژیم ریاستی و 2- تفکیک نسبی و رژیم پارلمانی گردیده است . در مقام بررسی این موضوع در کشورمان با پیروزی انقلاب اسلامی نظام تفکیک قوا به نحوی خاص و ظریف به اجرا در آمده است به طوری که این نظام هم، برخی از ویژگی های تفکیک قوای مطلق و هم برخی از فاکتورهای تفکیک نسبی قوا را در خود دارد  . هر چند که نظام فعلی کشورمان که در آن ریاست قوه مجریه با مشارکت مستقیم مردم انتخاب می‌گردد ، نظامی مطلوب است اما در سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه مطالبی در خصوص امکان تغییر نظام، به نظام پارلمانی از سوی ایشان مطرح گردید . این پژوهش ضمن بررسی مهمترین ریشه‌های طرح چنین موضوعی پس از مطالعه خصوصیات و ارکان نظام‌های پارلمانی مشهور دنیا به امکان برقراری نظام پارلمانی در ایران و نوع چینش جایگاه ها و آرایش‌های سیاسی در نظام جدید می پردازد و سرانجام بیان می دارد که منظور از تغییر نظام به نظام پارلمانی حذف انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس قوه مجریه از طریق نمایندگان مردم در مجلس می باشد به نحوی که اختیار کامل قوه مجریه کماکان در دست منحصر رئیس جمهور باشد. لیکن نهایتا با توجه به حذف انتخابات ریاست جمهوری جهت نیل به نظام مورد نظر به بررسی ملزومات و انتقادات وارده همچون عدم وجود احزاب منضبط ، اصلاح قانون اساسی و تضعیف جمهوریت می‌پردازد .این پایان نامه نتیجه می گیرد با توجه به مقتضیات سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی ، همواره کشور در صدد دست‌یابی به نظامی می باشد که کمترین آثار منفی و بیشترین آثار مثبت را داشته باشد . لذا استقرار نظام پارلمانی در کشور می تواند تبعات مثبتی را در پی داشته باشد که در نهایت ضمن حل مشکلات و موانع فعلی باعث کارآمدی بیشتر نظام خواهد گردید .کلید واژه ها :   اصل تفکیک قوا ، نظام پارلمانی ، قوه مجریه  فهرست مطالب عنوان                                                                                                                      صفحه فصل اول: مقدمهسا‌بقه علمی.. 4هدف تحقیق.. 7سوالهای فرعی.. 7فرضیه ها 7 فصل دوم : مبانی و انواع تفکیک قوا 9مبحث اول: تاریخچه تفکیک قوا : 10مبحث دوم: مفهوم تفکیک قوا 14مبحث سوم: بررسی نظریات مختلف در خصوص تفکیک قوا 18مبحث چهارم : انواع تفکیک قوا 292-4-1 اهمیت مطالعه تفکیک قوا 292-4-2: تفکیک مطلق قوا 302-4-3 دلایل تفکیک مطلق قوا 302-4-4 : تفکیک نسبی قوا 332-4-4-1 خصوصیات نظام های مبتنی بر تفکیک نسبی.. 34مبحث پنجم : آثار تفکیک قوا 352-5-1  شرحی در ویژگی های کلی نظام ریاستی.. 36 بند یک: استقلال قوا 37الف- استقلال سازمانی.. 37ب- استقلال کار ویژه ای.. 38بند دو: قوه مجریه یک رکنی.. 38الف- انتخاب رئیس جمهور با انتخابات عمومی.. 39ب- مسئولیت وزرا در برابر رئیس جمهور. 39بند سه: تعدیل در عمل.. 401-5 -1-1 ذکر نمونه ی نظام ریاستی آمریکا 411-5-1-2  بررسی اجزای نظام ریاستی آمریکا 42بند یک: قوه مجریه. 42الف- انتخاب رئیس جمهور. 421-اختیارات رئیس جمهور در حوزه قانونگذاری و قضایی: 43الف) در حوزه قانونگذاری.. 43ب) در امور قضایی.. 432-اختیارات رئیس جمهور در حوزه اجرایی.. 44الف) اختیار وضع آئین نامه. 44ب) ریاست سازمان اداری فدرال.. 44ج) سایر اختیارات.. 44بند دو: قوه مقننه. 45بند سه: روابط قوه مجریه و قوه مقننه. 451- نقش احزاب سیاسی و گروههای ذی نفوذ. 46مبحث ششم : نظام پارلمانی.. 47مبحث هفتم:  رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی.. 471-7-1 ویژگی های نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی.. 48 بند یک: ابعاد پارلمانی.. 48بند دو: ابعاد ریاستی.. 50بند سه: نظام های مختلط در دنیای عمل.. 51 فصل سوم : بررسی رژیم پارلمانی.. 523-1 تعریف پارلمانتاریسم : 533-2 تفکیک نسبی و نظام پارلمانی.. 543-3 مبانی نظری نظام پارلمانی : 55بند یک: همکاری بین قوه مجریه و قوه مقننه. 56بند دوم: تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه. 57بند سه: دو رکنی بودن قوه مجریه. 603-4 انواع نظام پارلمانی.. 63الف : نظام پارلمانی دو رکنی : 63ب :  نظام پارلمانی یک رکنی : 633-5 انواع نظام های پارلمانی بر اساس ریاست کشور. 643-6 انگلیس نمونه مشهور نظام پارلمانی.. 653-6-1 بررسی اجزای نظام پارلمانی انگلیس.... 71بند یک: پارلمان.. 71بند دو: مقام سلطنت... 78بند سه: نخست وزیر و کابینه. 80بند چهار: احزاب سیاسی.. 82 فصل چهارم : ایجاد نظام پارلمانی در ایران.. 84مبحث اول : نوع نظام فعلی ایران.. 854-1 -1 تاریخچه تفکیک قوا در ایران : 85الف ـ تفکیک قوا در دوران مشروطه : 86ب ـ تفکیک قوا در دوران پهلوی.. 87ج : تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران.. 884-1-2 رهبری و تفکیک قوا 914-1-3 نوع نظام ایران.. 93مبحث دوم: قابلیت اجرای نظام پارلمانی و موانع آن در ایران.. 964-2-1 ـ منشا طرح ایجاد نظام پارلمانی در ایران : 964-2-2 دلایل و ابعاد مطرح شدن تغییر نظام سیاسی : 964-2-3 : ملزومات  و انتقادات وارده در خصوص برقرراری نظام پارلمانی در ایران : 984-2-3-1 حزب.. 981 ـ مزیت های نظام حزبی: 1012-معایب نظام حزبی.. 1024ـ2ـ3ـ2 عدم آگاهی شرکت کنندگان در همه پرسی.. 1104-2-3-3 نظام پارلمانی و تضعیف جمهوریت : 1114-2-3-4 اصلاح قانون اساسی.. 1134-2-3-5 کار آمدی نظام : 116مبحث سوم : آثار حقوقی نظام پارلمانی بر نهادهای سیاسی و حقوقی ایران.. 1193-3-1 مدل قابل ارائه در نظام پارلمانی ایران : 1193-3-2 ارائه الگوی متناسب با جایگاه و آرایش سیاسی مقاما ت عالی رتبه. 130الف) رهبری-رئیس جمهور-نخست وزیر. 130ب) رهبری- رئیس جمهور. 138 ج) رهبری- نخست وزیر. 138د ) رئیس جمهور- نخست وزیر. 1393-3-3 ویژگی ها و خصوصیات ریاست قوه مجریه و نظام پارلمانی : 1403-3-4 مقام یا نهاد پیشنهاد کننده کاندیداهای ریاست جمهوری به مجلس در نظام پارلمانی : 1403-3-5 اکثریت لازم و نحوه اخذ آرا 1453-3-6 تنفیذ حکم ریاست  جمهوری ، استعفای رئییس جمهور و عزل وی در نظام پارلمانی: 1473-3-7 نوع قوه مجریه و ریاست کشور در نظام پارلمانی جدید : 1483-3-8 آیین نامه گذاری قوه مجریه : 149نتیجه گیری.. 151فهرست منابع و مآخذ.. 159***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :182 صفحه قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید