پایان نامه با عنوان ایفای تعهد از جانب دیگری در اجرای احکام و اسناد

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کار شناسی ارشد (M.A)

گرایش :  خصوصی

موضوع :

ایفای تعهد از جانب دیگری در اجرای احکام و اسناد

استاد راهنما :

دکتر علی مهاجری

استاد مشاور :

دکتر رمضان دهقان

زمستان 1390

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :اساساً هدف از طرح دعاوی اعم از حقوقی وکیفری، احقاق حق محکومٌ‌له می‌باشد. عملی شدن این حق جز با اجرای حکم میسر نیست یعنی هنگامی که دادگاه پس از بررسی و رسیدگی موضوع به یک نتیجه نهایی رسید حکمی را صادر می‌کند که این حکم باید در عرصه عمل ظهور و آنچه را که به نفع محکومٌ‌له صادر شده اجرا نماید. موضوع این پایان نامه ایفای تعهد از جانب دیگری در حوزه اجرای احکام و اسناد می‌باشد. که به عامل و مفهوم شخص ثالث در آن توجه بسیاری شده است. در یک دعوا طبق قاعده دو طرف اصلی دارد.گاهی ممکن است فردی خارج از طرفین وارد دعوا شده وطرف دعوا قرار گیرد. گاهی هم فردی خارج از طرفین دعوا، به دلیل اینکه حقوقش مورد تضییع واقع شده، وارد دعوا می‌شود. بنا‌براین با توجه به اینکه شخص ثالث با چه عنوانی و در چه مرحله‌ای ازاجرا وارد شود آثار و تبعات متفاوتی دارد. گاهی حضور شخص ثالث در مرحله اجرا با اراده و اختیار نیست بلکه محکومٌ‌له از وجود مال محکومٌ‌‌علیه در نزد شخص ثالث خبر می‌دهد در این صورت به شخص ثالث ابلاغ می‌شود که آن اموال را به دایره اجرا تحویل دهد در غیر این صورت مسئول خسارات وارده بر محکومٌ‌له می‌باشد. در این حالت ثالث علاوه بر نقش تسهیل کنندگی نقش حفاظت اموال را بر عهده خواهد داشت. گاهی حضور شخص ثالث در مرحله اجرا بدین گونه است که هیچ دعوایی بر علیه او نیست و یا مالی از او معرفی نشده، بلکه شخص ثالث از اموال و دارایی محکومٌ‌علیه مطلع است و به اجرا اطلاع می‌دهد. در واقع ثالث نقش تسهیل کننده در روند اجرا دارد. گاهی هم شخص ثالث در جهت کمک و حمایت از محکومٌ‌علیه اموال خود را به دایره اجرا معرفی می‌کند. (اعم از اینکه مال محکومٌ‌علیه باشد یا مال متعلق به خودش). در اجرای اسناد هم مسئله دخالت دیگری مطرح است. اگر مورد اجرائیه انجام تعهدی باشد و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد متعهدٌ‌له با اطلاع اداره ثبت می‌تواند به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر انجام تعهد متضمن هزینه‌هایی باشد اجرای ثبت از متعهد گرفته و به متعهدٌ‌له خواهد داد. همچنین در صورتی که شخص ثالث در اجرای حکم یا سند از محکومٌ‌علیه یا متعهد ضمانت کرده باشد باید از عهده آن بر‌آید در غیر این صورت مأمور اجرا برابر مقررات عمل خواهد کرد. کلید واژه: تعهد، وفای به عهد، متعهد، متعهدٌله، شخص ثالثفهرست مطالبعنوان                                                                                                                 صفحهمقدمه......................................................................................................................................... 1بخش اول: کلیات............................................................................................................................ 4فصل اول: تعریف، انواع و شرایط تحقق تعهد............................................................................................ 6مبحث اول: تعریف تعهد.................................................................................................................... 7گفتار اول: معنای لغوی و حقوقی تعهد............................................................................................... 7گفتار دوم: ارکان و آثار تعهد........................................................................................................... 9بند اول: ارکان تعهد..................................................................................................................... 9بند دوم: آثار تعهد....................................................................................................................... 9مبحث دوم: انواع تعهد..................................................................................................................... 10گفتار اول: مفهوم تعهد به وسیله...................................................................................................... 11بنداول: تعهد به وسیله معین........................................................................................................... 12بند دوم: تعهد به وسیله نا معین....................................................................................................... 12گفتار دوم: مفهوم تعهد به نتیجه...................................................................................................... 13بند اول: تعهد به وسیله معمولی....................................................................................................... 14بند دوم: تعهد به وسیله با شدت بیشتر............................................................................................... 14بند سوم: تعهد به نتیجه................................................................................................................ 15بند چهارم: تعهد به نتیجه خاص..................................................................................................... 15بند پنجم: تعهد به نتیجه از نوع خفیف............................................................................................... 16مبحث سوم: شرایط تحقق تعهد........................................................................................................... 16فصل دوم :ایفا و جهات سقوط تعهد.................................................................................................... 19مبحث اول: ایفای تعهد.................................................................................................................... 20مبحث دوم: جهات سقوط تعهد........................................................................................................... 21گفتار اول: وفای به عهد............................................................................................................... 23بنداول: تعریف وفای به عهد.......................................................................................................... 23بند دوم: ماهیت وفای به عهد......................................................................................................... 24بند سوم: عناصر وفای به عهد........................................................................................................ 25گفتار دوم: اقاله......................................................................................................................... 29بند اول: تعریف اقاله................................................................................................................... 30بند دوم: ماهیت حقوقی اقاله.......................................................................................................... 30بند سوم: موضوع اقاله................................................................................................................. 31گفتار سوم: ابراء........................................................................................................................ 32بند اول: تعریف ابراء................................................................................................................... 32بند دوم: ماهیت ابراء................................................................................................................... 32بند سوم: شرایط ابراء................................................................................................................... 33گفتار چهارم: تبدیل تعهد.............................................................................................................. 34بند اول: تعریف تبدیل تعهد........................................................................................................... 34بند دوم: موارد تبدیل تعهد............................................................................................................ 35بند سوم: آثار تبدیل تعهد............................................................................................................. 36گفتار پنجم: تهاتر....................................................................................................................... 37بند اول: تعریف تهاتر.................................................................................................................. 37بند دوم: اقسام تهاتر................................................................................................................... 38گفتار ششم: مالکیت ما فی‌الذمه....................................................................................................... 39فصل سوم :ایفا تعهد از ناحیه ثالث و ماهیت حقوقی آن............................................................................... 41مبحث‌ اول: ایفا تعهد از ناحیه ثالث....................................................................................................... 41گفتاراول: جایگاه پرداخت دین از ناحیه ثالث........................................................................................ 42گفتاردوم: شرایط پرداخت دین از ناحیه ثالث........................................................................................ 42مبحث دوم: تحلیل ماهیت حقوقی پرداخت ثالث و مقایسه تطبیقی آن................................................................ 43گفتار اول: تحلیل ماهیت حقوقی پرداخت ثالث:.................................................................................... 43گفتاردوم: پرداخت ثالث در حقوق خارجی......................................................................................... 44بنداول: در نظام حقوقی کامن لو..................................................................................................... 45بند دوم: در حقوق کشور فرانسه..................................................................................................... 45بند سوم: درحقوق کشور مصر....................................................................................................... 46بند چهارم: در حقوق کشور عراق................................................................................................... 46بخش دوم: دخالت ثالث در اجرای حکم و سند و آثار آن.............................................................................. 47فصل اول :اجرای حکم و سند به وسیله ثالث............................................................................................ 48مبحث اول: اجرای حکم  و سند در تعهدات مالی....................................................................................... 48گفتار اول: اجرای حکم و سند در تعهدات مالی وجه............................................................................... 50بند اول: اجرای حکم در تعهدات مالی وجه......................................................................................... 50بند دوم: اجرای سند در تعهدات مالی وجه.......................................................................................... 51گفتار دوم: اجرای حکم و سند در تعهدات مالی غیر وجه.......................................................................... 52بند اول: اجرای حکم در تعهدات مالی غیر وجه..................................................................................... 52بند دوم: اجرای سند در تعهدات مالی غیر وجه..................................................................................... 53مبحث دوم: اقدام ثالث به جانشینی از محکومٌ‌علیه و متعهد............................................................................. 56گفتار اول: اقدام در قالب اذن و وکالت............................................................................................... 58بند اول: اقدام در قالب اذن............................................................................................................ 58بند دوم: اقدام در قالب وکالت........................................................................................................ 62گفتار دوم: اقدام به تجویز قانونگذار................................................................................................. 67بند اول: رجوع بستانکار پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون..................................................... 68بند دوم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده حق‌الزحمه ارزیاب به محکومٌ‌علیه...................................................... 70بند سوم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده حق‌الحفاظه حافظ به محکومٌ‌علیه...................................................... 71بند چهارم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده سایر هزینه‌های اجرایی به محکومٌ‌علیه.............................................. 73بند پنجم: رجوع بیمه گر به عامل زیان.............................................................................................. 74بند ششم: رجوع بستانکار پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون................................................... 75بند هفتم: رجوع ظهرنویس، ضامن، قبول کننده و تأدیه کننده به صادر کننده سند تجاری....................................... 76بندهشتم: رجوع متصدی حمل و نقل به مأمور حمل و نقل....................................................................... 77بند نهم: رجوع غاصب پرداخت کننده به غاصب متلف............................................................................. 77گفتار سوم: اقدام به علت اضطرار.................................................................................................... 78فصل دوم: آثار اجرای حکم و سند به وسیله ثالث....................................................................................... 83مبحث اول: آثار نسبت به محکوم‌ٌعلیه و متعهد.......................................................................................... 84گفتار اول: آثار اقدام در صورت اذن.................................................................................................. 84گفتار دوم: آثار اقدام در صورت عدم اذن........................................................................................... 85مبحث دوم: آثار نسبت به متعهدٌله و محکومٌ‌له........................................................................................... 86گفتار اول: آثار اقدام در صورت اذن.................................................................................................. 86گفتار دوم: آثار اقدام در صورت عدم اذن........................................................................................... 87گفتار سوم: آثار اقدام در صورت تجویز قانونگذار................................................................................. 87نتیجه گیری.... ............................................................................................... 88پیشنهادات...... ............................................................................................... 91فهرست منابع و مأخذ...................................................................................................................... 93الف: کتب............................................................................................................................... 93ب: مقالات.... ............................................................................................... 97ج: قوانین...... ............................................................................................... 98  ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :110 صفحه قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید