پایان نامه با موضوع اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته M.A

عنوان:

استاد راهنما:

دکتر سعید خردمندی

بهمن 93

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالبعنوان                                                        صفحهچکیده                                                                                                                       1مقدمه                                                                                                                        2فصل اول : داوری و تابعیت                                                                                           10مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم                                                                                    11گفتار اول : داوری                                                                                                       11بند اول : معنای لغوی                                                                                                   11 بند دوم : معنای اصطلاحی                                                                                             12بند سوم : تعریف داوری بین المللی                                                                                  15بند چهارم : تعریف فقهی داوری                                                                                      16گفتار دوم : تاریخچه                                                                                                    17بند اول : پیشینه ی داوری در حقوق ایران                                                                           20بند دوم : سابقه داوری در اسلام                                                                                       21مبحث دوم : اهمیت تعیین تابعیت                                                                                    23گفتار اول : تابعیت اشخاص حقیقی                                                                                   23بند اول : اهمیت و ضرورت تعیین تابعیت اشخاص حقیقی                                                       23بند دوم : اصول کلی بین المللی راجع به تابعیت                                                                    25بند سوم : معیارهای تعیین تابعیت اشخاص حقیقی                                                                 27فهرست مطالبعنوان                                                        صفحه الف – سیستم خاک                                                                                                     27ب – سیستم خون                                                                                                       27گفتاردوم : تابعیت اشخاص حقوقی وشرکتها                                                                        28بند اول : فوائد شناسایی تابعیت اشخاص حقوقی                                                                  39بند دوم : شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی                                                                   30الف - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران                                                             30ب - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در برخی کشورها                                                            31ب – 1 ـ حقوق فرانسه                                                                                                 31ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امریکا                                                                                   32ج - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل                                                          33مبحث سوم : تابعیت و داوری                                                                                         34گفتار اول : اهمیت تعیین تابعیت آراء داوری                                                                        35گفتار دوم : حقوق حاکم بر داوری و تاثیر آن بر تابعیت رای                                                     38بند اول : حقوق حاکم بر قرارداد داوری                                                                             39بند اول : حقوق حاکم بر ماهیت دعوی                                                                              40بند سوم : حقوق حاکم بر آئین داوری                                                                                41گفتار سوم : وصف داخلی یا خارجی بودن رای                                                                    42فهرست مطالبعنوان                                                        صفحه بند اول : فایده ی تشخیص                                                                                            42الف - صلاحیت انحصاری محاکم مقر برای حمایت و اعمال نظارت قضایی اولیه بر داوری               42ب - اولویت و ارجحیت حکومت مقررات آمره و الزام آور کشور مبدا و ممانعت ازاعمال قوانین منتخب معارض                                                                                          44ج - حکومت قوانین و اسناد بین الملی بر داوریهای خارجی                                                     47بند دوم : انواع داوری از حیث تابعیت                                                                               49الف - تقسیم آراء به داخلی و خارجی                                                                               50الف – 1 - رای داوری داخلی                                                                                         50الف – 2 - رای داوری خارجی                                                                                       51ب - تقسیم آراء به داخلی ، خارجی و بین المللی                                                                 51ج - تقسیم آراء داوری به داخلی و غیر داخلی                                                                     52ج – 1 - رای داخلی                                                                                                    54ج – 1 - 1- آراء داوری صرفا داخلی                                                                                54ج – 1 – 2 -آراء داوری داخلی واجد وصف بین المللی                                                         55ج – 2 - آراء داوری غیر داخلی                                                                                      55ج – 2 – 1 - آراء داوری خارجی                                                                                    56 فهرست مطالبعنوان                                                        صفحه ج – 2 – 2 - آراء فراملی                                                                                              56بند سوم : آثار عملی تمیز آراء داوری داخلی صرف و داوریهای داخلیواجد اوصاف بین المللی  از داوریهای غیر ملی                                                                     58مبحث چهارم : بین المللی سازی داوری                                                                             61گفتار اول : داوری تجاری بین المللی                                                                                 62بند اول : رابطه ی مقررات ملی با داوری بین المللی                                                               66بند دوم : آراء فراملی و اسناد بین المللی                                                                             68الف - کنوانسیون ژنو                                                                                                   68ب - کنوانسیون نیویورک                                                                                               68ج - کنوانسیون اروپایی                                                                                                 71گفتار دوم : آراء فراسرزمینی در رویه قضایی و دکترین                                                            72مبحث پنجم : تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی                                                     77گفتار اول : تعارض در تابعیت رای داوری                                                                          77بند اول : تعارض مثبت صلاحیت                                                                                     78بند دوم : تعارض منفی تابعیت                                                                                        79گفتار دوم : معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رایو نتایج حاصل از تعارض آنها                                                                                         80فهرست مطالبعنوان                                                        صفحه بند اول : معیار مقر داوری                                                                                              81الف - مبنای معیار مقر داوری                                                                                         82ب - مفهوم مقر داوری                                                                                                 84ج - ارزیابی معیار مقر                                                                                                  85د - عوامل دخیل در تشخیص مقر داوری                                                                           88د – 1 - محل داوری تعیین شده در توافقنامه ی داوری                                                           88د – 2 – قانون ملی حاکم بر داوری                                                                                  89د – 2 – 1 -عوامل دخیل در تعیین قانون حاکم                                                                    90د – 2 – 1 – 1 - اراده ی طرفین                                                                                     90د – 2 – 1 – 2 - تحمیل قانون کشور محل داوری و عدم تجویز انتخابقانونی غیر از قانون مقر                                                                       90هـ - رابطه ی مفاهیم مقر داوری با محل داوری                                                                    90بند دوم : معیار قانون حاکم                                                                                             94الف - مفهوم قانون حاکم                                                                                               94ب - مبنای معیار قانون حاکم                                                                                          96ج - ارزیابی معیار قانون حاکم                                                                                         97د - معیار پذیرفته شده جهت تعیین تابعیت رای در منابع داخلی و خارجی و اسناد بین المللی             99فهرست مطالبعنوان                                                        صفحه د – 1 - حقوق ایران                                                                                                  100د – 2 – قانون فرانسه                                                                                                 101د – 3 - کنوانسیون ژنو                                                                                               102د -4 - کنوانسیون نیویورک                                                                                          103د – 5 - کنوانسیون اروپایی 1961                                                                                  105د – 6 - قانون داوری نمونه آنسیترال 1985                                                                       106د – 7 - کنوانسیون پاناما 1975                                                                                      108هـ - رویه­ی قضایی                                                                                                   109هـ - 1 - فرانسه                                                                                                       109هـ - 2 – انگلستان                                                                                                     110هـ - 3 - آلمان                                                                                                         111هـ - 4 - امریکا                                                                                                        112هـ - 5 - سایر کشورها                                                                                               113مبحث ششم : داوریهای نهادی و تابعیت                                                                           113گفتار اول : دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ((ICC                                                     114گفتار دوم : مرکز داوری اتاق ایران(TRAC)                                                                     115 فهرست مطالبعنوان                                                        صفحه فصل دوم : اعتراض به رای داور                                                                                    117پیشگفتار                                                                                                                 118مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم                                                                                   120گفتار اول :  اعتراض                                                                                                  120بند اول : معنای لغوی                                                                                                 120بند دوم : معنای اصطلاحی                                                                   120الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلی                                           120ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بین­الملل                                          121گفتار دوم : آثار مستقیم اعتراض                                         121بند اول : ابطال                                                                                                         121بند دوم : بطلان و اقسام آن                                                                                           122الف : بطلان مطلق                                                                                                     122ب : بطلان نسبی                                                                                                       124گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان                                                                                  125   مبحث دوم : اشکال اعتراض به رای داور                                                                          127        گفتار اول : تجدید نظر در رای توسط دیوان داوری (اعتراض به معنای اعم)                                 128بند نخست : پیشبینی تجدیدنظر در موافقتنامه ی داوری                                                         128فهرست مطالبعنوان                                                        صفحه بند دوم : امکان تجدیدنظر خواهی در رای داور بموجب قانون                                                 129بند سوم : تصحیح ، تفسیر یا تکمیل رای                                                                           131الف ــ تصحیح رای                                                                                                   131ب ــ تفسیر رای ( رفع ابهام از رای )                                                                              132ج ــ تکمیل رای                                                                                                       133گفتار دوم : اعتراض به رای نزد دادگاه ( اعتراض به معنای اخص )                                           134بند اول : صلاحیت قضایی                                                                                           135الف : فرض اول                                                                                                        136ب : فرض دوم                                                                                                         136ج : فرض سوم                                                                                                         137ج – 1 - تعارض مثبت                                                                                               137ج – 1 - 1 - حالت نخست                                                                                         137ج – 1 – 2 - حالت دوم                                                                                             138ج – 2 - تعارض منفی                                                                                                138د ــ  فرض چهارم                                                                                                     139مبحث سوم : نظارت قضایی بر رای داور                                                                          140گفتار اول : حدود دخالت دادگاهها در رسیدگی به دعوای ابطال                                               141فهرست مطالبعنوان                                                        صفحه گفتار دوم : شیوه ی­دخالت دادگاه در داوری                                                                      145گفتار سوم : دعوای ابطال                                                                                             146بند نخست : دادگاه صالح برای ابطال رای داور                                                                   147بند دوم : اعتراض به رای در کشورهای رومی ژرمنی                                                            150بند سوم : اعتراض به رای داوری در برخی کشورها و اسناد بین المللی                                       152الف ــ اعتراض به رای داور در انگلستان                                                                          152      ب ــ اعتراض به رای داور در امریکا                                                                               153ج ــ اعتراض به رای بر اساس مقررات ایکسید                                                                   154مبحث چهارم : نقض آراء داوری                                                                                    155گفتار اول : اعتراض به آراء داوری در قانون آئین دادرسی                                                       156بند اول : جهات نقض آراء داوری در قانون آئین دادرسی                                                       157الف ـ مخالفت رای با قوانین موجد حق                                                                            157ب ـ غیر موجه و غیر مدلل بودن رای                                                                              159پ ـ مخالفت رای با مفاد دفتر املاک یا اسناد رسمی معتبر                                                      160ت ـ داوری نسبت به اموری که موضوع داوری نبوده است                                                     161ث ـ خارج شدن داور از حدود اختیارات                                                                          161ج ـ صدور و تسلیم رای پس از اتمام مهلت داوری                                                              162فهرست مطالبعنوان                                                        صفحه د ـ صدور رای توسط داوران غیر مجاز                                                                            163ن ـ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری                                                                                164ن – 1 – شرایط موافقتنامه ی داوری                                                                               165ن – 1 – 1 – فقدان اهلیت یکی از طرفین                                                                         165ن – 1 – 2 عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری                                                                   165ن – 1 – 3 – مشخص نبودن موضوع داوری                                                                     166گفتار دوم : نقض رای در قانون داوری تجاری بین المللی                                                      166بند اول : جهات ابطال رای در قانون داوری تجاری بین المللی                                                 166الف : فقدان اهلیت یکی از طرفین                                                                                  167الف – 1 - قانون حاکم بر اهلیت                                                                                   169ب ــ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری                                                                              170پ ــ داوری ناپذیری اختلاف                                                                                       172ت ــ عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری                 173ث ــ عدم توفیق محکوم علیه در ارائه ی مدارک خود به دیوان داوری                                       176ج ــ خروج داوران از حدود صلاحیت                                                                            177د ــ عدم مطابقت ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی با موافقتنامه داوری                                  178هـ ــ دخالت داور جرح شده در رای صادره                                                                      182      فهرست مطالبعنوان                                                        صفحه و ــ صدور رای به استناد سند مجعول                                                                             184ی ــ کشف دلایل و مدارک حقانیت محکوم علیه پس از صدور رایکه طرف مقابل باعث کتمان آن شده است                                                                         185بند دوم : موارد بطلان رای داوری در قانون داوری بین المللی                                                  185الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد                                      185ب ــ مخالفت رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه                                                               186ب – 1 - مفهوم نظم عمومی                                                                                     186ب – 2 - مفهوم نظم عمومی داخلی و بین المللی                                                                188ب – 3 - مفهوم اخلاق حسنه                                                                                       191ب – 4 - قرادادهای مخالف اخلاق                                                                                192ج ــ مخالفت رای با قواعد آمره                                                                                     193د ــ مخالفت رای صادره در مورد اموال غیر منقول با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی                     194بند سوم : مهلت اعتراض به رای داور                                                                              195بند چهارم : اسقاط حق اعتراض                                                                                     196بند پنجم :اثر انصراف از حق ایراد بر دعوای ابطال ( اثر قاعده ی استاپل )                                   198                                                                           مبحث پنجم : آثار طرح دعوای ابطال و نقض رای                                                               199گفتار نخست : آثار طرح دعوای ابطال بر اجرای رای                                                            199فهرست مطالبعنوان                                                        صفحه بند نخست : عدم پذیرش درخواست ابطال بعنوان یکی از مبانی عدم اجرای رای                           201بند دوم : توقف اجرا متعاقب جریان دعوای ابطال در صورت تشخیص دادگاه مقر                         203گفتار دوم : آثار نقض رای                                                                                            204بند نخست : عدم شناسایی و اجرای رای                                                                           204بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ی داوری در موارد مشخص                                                     205بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض                                                               205گفتار سوم : اجرای آراء داوری ابطال شده                                                                         205بند نخست : اثر سرزمینی و فرا سرزمینی حکم ابطال                                                             207الف ــ اثر فراسرزمینی حکم ابطال                                                                                  207الف - 1 ــ دیدگاه فراسرزمینی حکم ابطال رای داور در نظامهای حقوقی                                    209ب ــ اثر سرزمینی حکم ابطال                                                                                       209ب – 1 ــ انتقاد                                                                                                        210ب – 1 – 1 ــ تعارض با نزاکت بین المللی و قاعده ی اعتبار امر مختومه                                   211ب – 1 ــ 2 - بی اثر شدن دعوای ابطال                                                                          211ب – 1 ــ 3 - افزایش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگی بین المللی                                     211ب – 2 ــ دیدگاه سرزمینی اثر حکم ابطال رای داور در اسناد بین المللی                                    212 فهرست مطالبعنوان                                                        صفحه نتایج تحقیق                                                      214پیشنهادات                                                           217منابع و ماخذ                                                                   221 چکیدهدر سالهای اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حل­وفصل مسالمت­آمیز اختلافات بویژه در زمینه­ی روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام­آوربودن رای داور را نمی­توان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده­اند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده­های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و ...، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین­المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکوم­علیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفه­ی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است. در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376 بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال 1985 کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد می­باشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب می­آید ولی این قانون هنوز در زمینه­هایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدوده­ی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستی­هایی است.در تمامی نظامهای حقوقی نظارت محاکم بر رای رای داوری برسمیت شناخته شده، و رای در دادگاه کشوری قابل اعتراض است که نزدیکترین ارتباط را با دعوی داراست؛ موارد نقض آراء داوری در مقررات ملی و اسناد بین­المللی مشابه، و تقریبا یکسان می­باشد. کلید واژگان: بطلان، داوریهای بین­المللی، اعتراض، نظارت قضائی، ابطال، محل داوری، دادگاه مقر، کشور مبدا.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :269 صفحه قیمت : چهارده هزار تومان  
 
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید