پایان نامه با موضوع افراز منافع و دیون در حقوق ایران و فقه امامیه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

افراز منافع و دیون در حقوق ایران و فقه امامیه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدعلی خادمی کوشا

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علیرضا انتظاری

تابستان 1392 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                      صفحهمقدمه………………………………..….....……….…………………………………………1     فصل نخست: کلیات..........................................................................................…….....................................…6مبحث نخست :مفهوم منفعت ، افراز دیون و مفهوم ماهیت مالکیت مشاعی و چگونگی تصرف در آن .....…….....……8گفتار نخست :مفهوم منفعت وچگونگی تصرف در آن…...…………………………....……..….……8بند نخست : مفهوم منفعت …..............……....…..……………...……………………..…....9بند دوم : مفهوم افراز دیون.............................................................................................................................................11بند سوم : مفهوم تصرف ……………..................……...……………………………..……14گفتار دوم: مفهوم مالکیت مشاعی و ماهیت آن ……....……………………….....….........….…...…...21بند نخست : مفهوم مالکیت مشاعی………..………………....….………....................................….22بند دوم: ماهیت فقهی و حقوقی مالکیت مشاع...… ………........………….……..…...…… ……23مبحث دوم : مفهوم تقسیم و افراز  و بررسی عناوین همسو……........................................................……...….25گفتار نخست: مفهوم تقسیم……...……...………......……..……..………………..……………..26بند نخست :تعریف تقسیم….....…..…….……………...……..….………………....………26بند دوم :انواع تقسیم……..……....…………….………..……………..……..………...….27بند سوم:روش تقسیم………..……...……….…………....………………...…..………….27بند چهارم :شرائط اساسی تقسیم…........…..……..…….…………...…...……………..……........29گفتار دوم:مفهوم افراز منافع و مهایات...….........................................................…..…………..................……..........35بند نخست :مفهوم افراز و تفکیک....…….....…….............................................................................................……....35الف- مفهوم تفکیک ….....………...………...….....…………………..…..…………...…....35ب- مفهوم افراز ……...………...…………………..........…………..…....……………….36عنوان                                                                                                                             صفحهج-تفاوت افراز وتفکیک….....……………...……...….....…..................................................................…..38د- چگونگی افراز و تفکیک…….……..………....………………...................................……39بند دوم : مفهوم و اقسام مهایات................................................................................................................................................40الف- مفهوم مهایات..…..……….....……...…… …..........……..............................................................…40ب- اقسام مهایات....………...……….… …............……………...........................……..……….42    فصل دوم: ماهیت حقوقی افراز و انطباق آن ­بر سایر نهادهای حقوقی مشابه .............................44مبحث نخست: ماهیت افراز در حقوق و فقه امامیه ………....………………………………………….46گفتار نخست: ماهیت افراز در فقه امامیه…..……………........…………....…………….………..46گفتار دوم: ماهیت افراز در حقوق ایران ............……………....................................………..................……..54بند نخست: افراز منافع در حقوق………….......……..…………….…...………………….56بند دوم: بررسی آرا حقوقدانان در مورد افراز منافع  ….……………..........……………..…….. 58مبحث دوم: افراز منافع و انطباق آن با نهادهای حقوقی مشابه………........………......…………………….60گفتار نخست: انطباق افراز با مالکیت زمانی …………......………...............................…………………60بند نخست : مفهوم مالکیت زمانی……...……….......…….…………....…………..…….........61بند دوم : تاریخچه مالکیت زمانی ……………………......…….………....……………...........62بند سوم : ماهیت مالکیت زمانی..........................................................................................................................................64گفتار دوم: انطباق افراز با اجاره و سایر نهادهای حقوقی……………......……………..........………..........67بند نخست: انطباق افراز با اجاره ………...……………………….........................................................68بند دوم: انطباق افراز منافع با نهادهای حقوقی مشابه …........…................................................………..........80الف  -افراز منافع وحق انتفاع…………………….……………………...............................................................81ب- افراز منافع و مهایات  ……………........………….........................................................................85ج- افراز منافع با عقد بیع………..........….…........……………………........................................87  عنوان                                                                                                                                        صفحهد- افراز منافع با عقد صلح....................................................................................................................89بند سوم : افراز دیون.............................................................................................................................................91فصل سوم : احکام و آثار افراز منافع ……………….................................…………..................................................94مبحث نخست: آثار و شرایط......................................................................................................................................................95گفتار نخست :شرائط  انعقاد قرارداد افراز منافع...........................................................................................................................................95بند نخست :شرائط عمومی......................................................................................................................................................................95بند دوم :شرایط اختصاصی ......................................................................................................................................................................96گفتار دوم : آثار قرارداد افراز منافع................................................................................................................................................................98بند نخست: اثر عقد نسبت به طرفین....................................................................................................................................................99بند دوم :اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث .........................................................................................................................................101گفتار سوم :انحلال قرار داد افراز منافع........................................................................................................................................................102بند نخست :اسباب انحلال.....................................................................................................................................................................102بند دوم :اقاله ...........................................................................................................................................................................................103بند سوم :انحلال ارادی یا فسخ قرارداد...............................................................................................................................................103مبحث دوم :احکام ، دعاوی و آیین دادرسی افراز منافع............................................................................................................................104گفتار نخست: دعاوی افراز اعیان ………………………………………………..............................................................................105بند نخست : افراز اعیان در مراجع اداری……………………………………………………………....................................105بند دوم : افراز اعیان در مراجع قضایی………………………………………………………………….................................106گفتار دوم : دعاوی افراز منافع ………………………………………………………………...............................................................108بند نخست : نمونه ی کاربردی افراز منافع در قالب بیع زمانی……………………………………………..............................109الف- نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه……………………………………….......................................110ب - نمونه پرونده قضائی:………… ………………………………………………………........................................................111 عنوان                                                                                                                                   صفحهج – رای دادگاه:……………………………………………………………..............................................................................113د- تحلیل رای دادگاه:………………………………….…………………….............................................................................114بند دوم: نمونه کاربردی افراز منافع در قالب اجاره زمانی …………………………………..............................................................115الف – نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه…………………………………................................................117ب- نمونه پرونده قضائی………………………………….............................................................................................................119ج- رای دادگاه:…………………………………………… ……………......................................................................................119بند سوم : نمونه کاربردی افراز منافع در قالب صلح زمانی منافع:......… …………………….........................................................120الف- نمونه کاربردی…...……………………………………………………...................................................................121ب- نمونه پرونده قضائی:………....……………………………………………………………......................................123ج-رای دادگاه...……………………………………………………….................................................................124نتیجه…....………………………………………………………………...............................................125نظر پیشنهادی..............................................................................................................................................................................................126منابع و ماخذ.................................................................................................................................................................................................127چکیده انگلیسی............................................................................................................................................................................................131 چکیده افراز منافع شکلی از تسهیم منافع مال مشاع است که در آن مالکین مشاعی ، مالک منافع مفروز در بازه های زمانی می گردند. رویه معمول افراز مالکیت مالکین مشاعی افراز عین و منافع با رویه متداول قانونی است. اما در افراز منافع با حفظ مالکیت مشاعی در اعیان منافع آن به صورت مفروزی در بازه های زمانی یا مکانی در مالکیت موضوعی احد از مالکین مشاعی یا شخص ثالث قرار می گیرد. موجد چنین مالکیتی توافق شرکا در قالب عقود معین یا غیر معین و در صورت عدم توافق با اجبار قضایی است که نتیجه آن حق استعمال یا انتفاع از منافع مال مشاعی برای شرکا بطور مستقیم یا غیر مستقیم در بازه زمانی است. فقدان عنصر قانونی برای این نهاد حقوقی نوین، تحقیقات زیادی را  می طلبد تا نهادهای حقوقی مشابه در فقه تحت عنوان مهایات و سایر کشورهای که نهاد حقوقی قانونی به نام تایم شر یا مالکیت زمانی دارند را  بررسی و مفاهیم افراز منافع، مهایات و مالکیت زمانی و انطباق آن با یکدیگر و نظریات حقوقدانان، فقها و مقالات را به عنوان مستند موضوع ذکر و پس از ذکر نظرات موافق و مخالف به دفاع حقوقی در تثبیت آن برداشته شود. بروز اختلافات و تشکیل پرونده های قضایی و آرا صادره به عنوان نمونه کاربردی این نهاد حقوقی نوین است که بخشی از این پایان نامه به آن پرداخته است.  واژگان کلیدی: افراز منافع – مالکیت منافع - دیون – مهایات – تقسیم مال مشاع – تصرف در مال مشاع***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :140 صفحه قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید