پایان نامه با موضوع نظریه مسئولیت حمایت از دیدگاه حقوق بین­الملل

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق، گروه حقوق بین­الملل

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق بین­الملل

عنوان:

«نظریه مسئولیت حمایت از دیدگاه حقوق بین­الملل»

استاد راهنما:

آقای دکترحسن سواری

استاد مشاور:

آقای دکتر مهران محمودی

زمستان 1388

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :مسئولیت حمایت، هنجاری در حال شکل­گیری در عرصه حقوق و روابط بین­الملل است که این هدف بزرگ را در ذهن خود می پروراند که در آینده هیچ­گاه اقدام برای حمایت از حقوق انسانی در برابر نقض­های گسترده، ناکام نماند. به همین منظور، اقدام به ایجاد مسئولیت­ها و تعهداتی برعهده کشور­ها و جامعه بین­المللی می­کند؛ بدین معنا که مسئولیت اولیه برای حمایت از مردم یک کشور در برابر شرارت­های گسترده و بی­پایان علیه حقوق بشری بر عهده همان کشور خواهد بود و در صورتی که آن کشور نخواهد یا نتواند به مسئولیتش در حمایت از مردمش عمل نماید و در انجام مسئولیتش در توقف یا دفع آسیب­های غیرقابل جبران و وسیع علیه حقوق بشری شدیداً ناکام ماند یا اینکه خود موجب ایجاد چنین شرارت­ها و آسیب­هایی باشد، جامعه بین المللی مسئول است تا مداخله نماید و از حقوق بنیادین انسانها در درون کشورها، حمایت نماید. مسئولیت حمایت از به هم پیوستن، سه مسئولیت پیشگیری، واکنش و بازسازی، قوام یافته است. در این نظریه، اقدامات نظامی، تنها در مواقع استثنایی و به عنوان آخرین راه حل برای نجات جان و زندگی انسان­ها، ممکن است مورد استفاده قرار گیرند. نهاد­های بین­الملی، از جمله ملل متحد، در پی اجرایی ساختن هر چه سریع­تر مسئولیت حمایت هستند؛ اما با وجود توانمندی­های مناسب منظقه­ای و بین­المللی، هنوز سازوکار مشخصی برای اجرایی ساختن این نظریه وجود ندارد. فهرست مطالب عنوان                                                                                                                          صفحه پیشگفتار                                                                                               1مقدمه                                                                                                  2 بخش نخست: مسئولیت حمایت؛ از یک ایده تا یک هنجار بین­المللی                    6   فصل نخست: طرح ایده مسئولیت حمایت                                                     7      گفتار نخست: معنا و مفهوم نظریه مسئولیت حمایت                                                       8مبحث نخست: چگونگی خلق اصطلاح"مسئولیت حمایت"                                             9بند نخست: اقدامات اولیه زمینه­ساز ظهور نظریه مسئولیت حمایت                                  9بند دوم: تلاش­های کوفی عنان برای زمینه­سازی طرح ایده مسئولیت حمایت                     11بند سوم: کمیسیون بین­المللی مداخله و حاکمیت کشورها                                             14مبحث دوم: نظریه های زمینه ساز ظهور نظریه مسئولیت حمایت                                        17بند نخست: نظریه «وظیفه دخالت»                                                                          18بند دوم: نظریه «جامعه بین­المللی»                                                                           19بند سوم: نظریه «امنیت انسانی»                                                                               21بند چهارم: نظریه «حاکمیت فردی»                                                              22بند پنجم: نظریه «حاکمیت به مثابه مسئولیت»                                                            23مبحث سوم: تعریف و اصول نخستین نظریه مسئولیت حمایت                                            25مبحث چهارم: تشریح برخی الفاظ کلیدی تعریف نظریه مسئولیت حمایت                             30بند نخست: مقصود از "هنجار بین­المللی­ای در حال شکل­گیری" در تعریف نظریهمسئولیت حمایت                                                                                                  31بند دوم: معنای اصطلاح مسئولیت در نظریه مسئولیت حمایت                                         33بند سوم: معنای اصطلاح دولت­های ناتوان یا در حال ناتوان شدن                          36بند چهارم: رابطه شدت بحران و استناد به مسئولیت حمایت                                            38   گفتار دوم: اقدامات سایر نهادهای بین­المللی در مفهوم سازی مسئولیت حمایت                     41مبحث نخست: اقدامات نهادهای بین­المللی پس از گزارش کمیسیون تا سند نهایی        نشست سران کشورها                                                                                           42بند نخست: گزارش هیأت عالی رتبه                                                             42بند دوم: گزارش دبیرکل در پاسخ به گزارش هیأت عالی رتبه                                           46بند سوم: سند نهایی نشست سران در سال 2005                                                            48مبحث دوم: اقدامات نهادهای بین­المللی پس از انتشار سند نهایی نشست سران جهان                  52بند نخست: اقدامات شورای امنیت در نهادینه­سازی مفهوم مسئولیت حمایت                       52بند دوم: گزارش دبیرکل ملل متحد در اجرای مسئولیت حمایت در سال 2009                     54بند سوم: اقدامات مجمع عمومی در زمینه مسئولیت حمایت در سال 2009              59   فصل دوم: جایگاه نظریه مسئولیت حمایت در حقوق بین­الملل کنونی                     62      گفتار نخست: نسبت نظریه مسئولیت حمایت با مداخلات بشردوستانه                              62مبحث نخست: مفهوم و جایگاه اصل مداخلات بشردوستانه در حقوق بین­الملل                     63بند نخست: مفاهیم سنتی مداخلات بشردوستانه                                                            64بند دوم: مفاهیم معاصر مداخله بشردوستانه                                                                  66مبحث دوم: نظریه مسئولیت حمایت؛ جایگزینی برای اصل مداخلات بشردوستانه                   71گفتار دوم: اصول بنیادین منشور ملل متحد و نظریه مسئولیت حمایت                                 74         مبحث نخست: تقابل اصل حاکمیت کشورها و نظریه مسئولیت حمایت                             74       مبحث دوم: تقابل اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و نظریه مسئولیت حمایت           80بند نخست: اصل عدم مداخله در حقوق بین­الملل                                                        81بند دوم: تقدم حقوق بنیادین بشری بر اصل عدم مداخله                                                85مبحث سوم: تقابل اصل منع توسل به زور در روابط بین­المللی و نظریه مسئولیت حمایت          86 جمع بندی بخش اول                                                                                                  91 بخش دوم: مسئولیت حمایت؛ از یک نظریه تا اصلی اجرایی                               93   فصل نخست: تعهدات اجرایی نظریه مسئولیت حمایت                                      94      گفتار نخست:تعهد به پیشگیری و بازسازی در بحران­های شدید انسانی                            95مبحث نخست: اجرای مسئولیت پیشگیری در نظریه مسئولیت حمایت                                 95بند نخست: تحلیل وضعیت­های بحران­آفرین                                                              100بند دوم: ضرورت تأسیس نهاد هشدار به­هنگام و اولیه                                                   103بند سوم: اقدامات پیشگیرانه ساختاری                                                                       106بند چهارم: اقدامات پیشگیرانه مستقیم                                                                        110مبحث دوم: اجرای مسئولیت بازسازی در نظریه مسئولیت حمایت                                      113بند نخست: بازیابی نظام امنیتی و سیاسی                                                                    115بند دوم: بازیابی نظام قضایی                                                                                    117بند سوم: بازیابی اقتصادی و اجتماعی                                                                        119    گفتار دوم: تعهد به واکنش در بحران­های شدید انسانی                                                     120         مبحث نخست: واکنش­های قهری غیرنظامی مسئولیت حمایت                                         120بند نخست: واکنش­های سیاسی، دیپلماتیک                                                                121بند دوم: واکنش­های اقتصادی                                                                                 123بند سوم: واکنش­های ­امنیتی                                                                                    125        مبحث دوم: واکنش­های قهری نظامی مسئولیت حمایت                                                   127بند نخست: مشروعیت سازی برای واکنش نظامی                                                         128بند دوم: مقام صلاحیتدار در تجویز واکنش نظامی                                                         131بند سوم: تقابل مشروعیت و قانونی بودن در واکنش­های نظامی                                        133فصل دوم: شناخت محدودیت­های اجرایی نظریه مسئولیت حمایت و نقش و توانمندی نهادهای بین­المللی در مرتفع نمودن آنها                                               135   گفتار نخست: چالش­های پیش روی اجرای نظریه مسئولیت حمایت                                     136               مبحث نخست: انتقادات نحوه اجرایی شدن مسئولیت حمایت                                          136بند نخست: چالش­ بر سر سازماندهی اجرایی نظریه مسئولیت حمایت                               136بند دوم: چالش­های حقوقی مانع اجرای نظریه مسئولیت حمایت                         140        مبحث دوم: چگونگی ارتقای وضع کنونی نظریه مسئولیت حمایت                                    142      بند نخست: یجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح بین­المللی 142بند دوم: ایجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح داخلی کشورها          144  گفتار دوم: توانمندی­های نهادهای بین­المللی در اقدام برای مسئولیت حمایت                         146      مبحث نخست: نقش ملل متحد و کشور­های عضو آن                                                       147بند نخست: نقش مجمع عمومی در ارتقای مسئولیت حمایت                                          147بند دوم: نقش شورای امنیت در اجرا و ارتقای نظریه مسئولیت حمایت                             148بند سوم: نقش دبیرخانه و سایر نهادهای ملل متحد در ارتقا و اجرای نظریهمسئولیت حمایت                                                                                     150       مبحث دوم: نقش سازمان­های منطقه­ای                                                                          152بند نخست: سازمان­های منطقه­ای قاره افریقا                                                                154بند دوم: سازمان­های منطقه­ای قاره اروپا                                                                     157بند سوم: سازمان منطقه­ای آ. سه. آن در آسیا                                                    158جمع بندی بخش دوم                                                                                              160نتیجه پایانی                                                                                            162فهرست منابع                                                                                          165ضمائم                                                                                                  175***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 200 صفحه قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید