پایان نامه : بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه TEAL بر یادگیری و یادداری درس شیمی دانش آموزان دوره متوسطه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی

عنوان : بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه TEAL بر یادگیری و یادداری درس شیمی دانش آموزان دوره متوسطه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی (M.A)

عنوان:

بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه TEAL بر یادگیری و یادداری درس شیمی دانش آموزان دوره متوسطه

استاد راهنما:

دکتر مریم اسلام‌پناه

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                   صفحهچکیده 1فصل یکم کلیات پژوهش... 21-1- مقدمه. 31-2-بیان مساله. 41-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.... 61-4- اهداف پژوهش : 81-4-1- هدف اصلی پژوهش  : 81-4-2- اهداف فرعی پژوهش : 81-5- فرضیات پژوهش : 91-5-1- فرضیه اصلی پژوهش : 91-5-2- فرضیه های فرعی پژوهش : 91-6- قلمرو پژوهش.... 91-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی: 101-7-1- تعریف مفهومی: 101-7-1-1- روش: 101-7-1-2- روش تدریس: 101-7-1-3- روش تدریس فعال فناورانه: 101-7-1-4- یادگیری: 101-7-1-5- یادداری: 101-7-2- تعاریف عملیاتی: 111-7-2-1- روش تدریس فعال فناورانه: 111-7-2-2- یادگیری: 111-7-2-3- یادداری: 11فصل دوم  « ادبیات و پیشینه پژوهش » 122-1- مقدمه. 132-2- مبانی نظری.. 142-2-1- تعریف یادگیری.. 142-2-2 - ویژگی های تعریف یادگیری.. 142-2-3- نقش حافظه در یادگیری و یادداری.. 152-2-4- نظریه های یادگیری.. 162-2-4- 1- رفتارگرایی.. 162-2-4-2- شناخت گرایی.. 172-2-4- 3- ساختن گرایی.. 182-2-5- قوانین یادگیری.. 182-2-6-  شرایط مؤثر در یادگیری.. 192-2-7- جایگاه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی شیمی.. 202-2-8- یادگیری الکترونیکی چیست؟. 222-2-9- برخی مصادیق یادگیری الکترونیکی.. 222-2-10- عوامل موثر در توسعه یادگیری الکترونیکی.. 232-2-11- ویژگی های محیط یادگیری الکترونیکی 232-2-12- انواع یادگیری الکترونیکی.. 252-2-13- یادگیری الکترونیکی با حضور فیزیکی و بدون ارتباط الکترونیکی 262-2-14- یادگیری های الکترونیکی با برحسب فناوری مورد استفاده 262-2-15- منابع آموزشی مورد استفاده برای یادگیری الکترونیکی.. 272-2-16- چند رسانه ای های آموزشی.. 272-2-17- عناصر سیستم های چند رسانه ای.. 282-2-17-1- متن.. 282-2-17-2- صوت 282-2-17-3- تصاویر گرافیکی 282-2-17-4- انیمیشن 292-2-17-5- ویدیو. 292-2-18- مزایای استفاده از چند رسانه ای ها در آموزش... 292-2-19- نظریه شناختی یادگیری چند رسانه ای.. 302-2-20- اصول طراحی مبتنی بر چند رسانه ای.. 312-2-21- تدریس چیست؟. 322-2-22- روش تدریس چیست؟. 332-2-23- الگوهای تدریس.... 332-2-23-1- الگوی تدریس چیست؟. 332-2-23-2- الگوهای مکانیستی و الگوهای ارگانیستی.. 342-2-23-3- انواع الگوهای تدریس.... 342-2-23-3- 1- خانواده الگوهای پردازش اطلاعات... 352-2-23-3- 2- خانواده الگوهای اجتماعی یادگیری.. 352-2-23-3- 3- خانواده الگوهای انفرادی.. 352-2-23-3- 4- خانواده الگوهای رفتاری.. 362-2-24- روش های فعال تدریس.... 362-2-25- روش تدریس کاوشگری. 372-2-26- مراحل روش تدریس کاوشگری.. 382-2-27- کاوشگری گروهی.. 382-2-28- تدریس به روش شبیه سازی 392-2-29- موارد استفاده از شبیه سازی . 402-2-30- دلایل استفاده از شبیه سازی 412-2-31- اهداف و مقاصد شبیه سازی.. 412-2-32- مزایای شبیه سازی 422-2-33- الگوهای مشارکتی 432-2-34- روش تدریس سخنرانی.. 442-2-35- ترکیب روش های تدریس.... 452-2-36- رسانه های رایج در آموزش ترکیبی. 452-2-37- مزایای یادگیری ترکیبی.. 462-2-38- یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه 472-2-39- روش تدریس فعال فناورانه. 482-2-40- نظریه ساختن گرا اساس یادگیری در روش تدریس فعال فناورانه. 502-2-41- رابطه روش تدریس و یادگیری 522 -3- مرور پیشینه پژوهش.... 532-3-1-پژوهش های انجام شده در داخل کشور. 532-3-2-تحقیق های انجام شده در خارج از کشور. 54فصل سوم  « روش شناسی پژوهش ». 583-1- مقدمه. 593-2- روش پژوهش.... 603-3-جامعه آماری.. 613-4-تعیین حجم نمونه. 613-5-روش نمونه گیری.. 613-6-روش گردآوری داده ها 613-7-ابزار گردآوری داده ها 623-8-روایی و پایایی آزمون محقق ساخته. 623-8-1- روایی و اعتبار ابزار سنجش.... 623-8-2-پایایی و قابلیت اعتماد ابزار سنجش.... 633-9- مراحل اجرای پژوهش. 643-9-1- انجام مطالعه و جستجو برای تهیه وتدوین ادبیات پژوهش.... 643-9-2- تدوین طرح درس آموزش شیمی و آزمایشگاه 3 بر مبنای روش فعال فناورانه. 643-9-3- مواد آموزشی.. 643-9-4-انتخاب نمونه آماری.. 653-9-5- همسان سازی (همگن نمودن)گروه ها 653-9-6- اجرای تدریس.... 663-9-7- اجرای آزمون های مربوطه. 683-10- روش تجزیه وتحلیل داده ه 683-10-1- آمار توصیفی.. 683-10-2- آمار استنباطی.. 68فصل چهارم « تجزیه و تحلیل داده ها » 694-1- مقدمه. 704-2- آمار توصیفی.. 704-2-1- توزیع فراوانی و درصد گروه های شرکت کننده در تحقیق.. 704-2-2- بررسی توزیع فراوانی و درصد نمره معدل دانش آموزان دوگروه کنترل و آزمایش در نیمسال اول سال تحصیلی 93/92      714-2-3- بررسی نمرات پیش آزمون. 724-2-4- بررسی توزیع فراوانی و درصد نمره دانش آموزان در آزمون های یادگیری و یادداری برحسب گروه 734-2-4-1- بررسی توزیع فراوانی و درصد نمرات حاصل از پس آزمون ( یادگیری ) 734-2-4-2- نمرات حاصل از آزمون پیگیری ( یادداری ) 734-3- یافته های استنباطی 744-3-1 فرضیه شماره 1: میان میزان یادگیری شیمی از طریق روش تدریس فعال فناورانه (  TEAL ) و روش معمول  (سخنرانی ) تفاوت معنی دار وجود دارد. 744-3-2- تحلیل کوواریانس به منظور کنترل اثر معدل و پیش آزمون بر نمرات یادگیری 764-3-3- فرضیه شماره 2: میان میزان یادداری شیمی از طریق روش تدریس فعال فناورانه (  TEAL ) و روش معمول  (سخنرانی ) تفاوت معنی دار وجود دارد. 744-3-4- تحلیل کوواریانس به منظور کنترل اثر معدل و پیش آزمون بر نمرات یادداری 76فصل پنجم « بحث و نتیجه گیری». 795-1- مقدمه. 805-2- خلاصه فصل های پنجگانه پژوهش.... 805-3- نتایج و دستاوردهای حاصل از پژوهش.... 835-4- فرضیه های تحقیق.. 835-4-1- فرضیه اول تحقیق: 835-4-2- فرضیه ی دوم تحقیق: 845-5- نتیجه کلی پژوهش.... 855-6- پیشنهادها و توصیه های کاربردی: 865-7- پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده 875-8- محدودیتهای پژوهش.... 885-8-1- محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر: 885-8-2- محدودیت های در اختیار پژوهشگر: 88منابع 89پیوست ها 98 فهرست جداولعنوان                                                                                                                                 صفحهجدول 2-1 خلاصه پیشینه پژوهش.... 56جدول 3-1 جامعه آماری.. 60جدول 3-2 جایگزینی نمونه ها در گروه ها 61جدول 3-3 میزان پایایی در الفای کرونباخ.. 63جدول 3-4 موضوع و هدف کلی درس جلسه های آموزشی.. 66جدول 3-5 شرح آزمون های تحقیق.. 68جدول4-1 توزیع فراوانی و درصد گروه های پاسخ دهندگان. 70جدول4-2 توزیع فراوانی و درصد نمره معدل دانش آموزان در نیمسال اول سال تحصیلی 93/92 بر حسب گروه 71جدول4-3 آنالیز نمرات پیش آزمون. 72جدول4-4 نمرات حاصل از پس آزمون (یادگیری) 73جدول4-5 نمرات حاصل از آزمون پی گیری (یادداری) 74جدول4-6 میانگین و انحراف معیار تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون یادگیری در گروه های آزمودنی.. 75جدول4-7 نتایج آزمون t مستقل در مقایسه تفاوت میزان یادگیری دانش آموزان 75جدول4-8 نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون یادگیری دو گروه با کنترل پیش آزمون و معدل نیمسال اول. 76جدول4-9 میانگین و انحراف معیار تفاضل نمرات پیش آزمون و  آزمون پی گیری (یادداری) در گروه های آزمودنی.. 77جدول4-10 نتایج آزمون t مستقل در مقایسه تفاوت میزان یادداری دانش آموزان 77جدول4-11 نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون یادداری دو گروه با کنترل پیش آزمون و معدل نیمسال اول. 78  فهرست نمودارهاعنوان                                                                                                                                  صفحهنمودار 4-1 توزیع فراوانی و درصد گروه های پاسخ دهنده 71نمودار 4-1 توزیع فراوانی نمرات معدل نیمسال اول دانش آموزان بر حسب گروه 72چکیدهاین پژوهش با هدف بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه (TEAL ) بر یادگیری و یادداری درس شیمی دوره متوسطه انجام گرفته است. روش پژوهش بر اساس ماهیت شبه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش را دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه که در سال تحصیلی 93/92 درس شیمی 3 و آزمایشگاه داشتند، تشکیل می دهند. از بین جامعه تحقیق دو گروه ( کلاس ) 28 نفره به عنوان نمونه آماری به شیوه­­ی خوشه ای انتخاب شدند. یک گروه ها به عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. گروه آزمایش با روش فعال فناورانه و گروه کنترل با روش معمول آموزش دیدند. یادگیری و یادداری از طریق آزمون های معلم ساخته ( پیش آزمون و پس آزمون ) مورد سنجش قرار گرفت. روایی آزمون ها را متخصصان تایید کردند و پایایی آن به کمک آلفای کرونباخ 703/0 برآورد گردید. در این تحقیق نمره معدل نیمسال قبل به عنوان متغیر کوواریانس تحت کنترل قرار گرفت. داده ها از طریق آمار استنباطی ( آزمون t  و تحلیل کوواریانس ) با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر آموزش با استفاده از روش فعال فناورانه ( TEAL ) بر یادگیری و یادداری درس شیمی دانش آموزان بیشتر از روش های معمول است.واژگان کلیدی: روش فعال فناورانه، TEAL ، یادگیری، یادداری

مقدمه

فصل اول یا کلیات پژوهش همانند نقشه یک ساختمان می‏باشد که توسط پژوهش گر طراحی گردیده است. در این فصل به مباحثی از قبیل موضوع پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیات و واژه ها و مفاهیم می پردازیم. دنیای آموزش و پرورش امروز، نقطه توجه خود را از تدریس، به یادگیری معطـوف  کـرده  اسـت. این رویکرد، یادگیری را محور و پایه همه برنامه ها، سیاست ها و خـط  مشـی  هـای  آموزشـی  قـرار  می دهد. لازمه تحقق هدف های چنین رویکردی، با توجه به دانش گسـترده  فـن­آوری اطلاعـاتی ، بهره وری از تمام امکانات و فن آوری های غنی در دسترس است (رئیس دانا، 1381).در ورود به عرصه مدیریت نوین شاهد این واقعیت هستیم که تکنولوژی همه چیز را تحت تأثیرخود قرار داده است و نظام تعلیم و تربیت نیز از این امر مستثنی نمی­باشد . نظام آموزشی کنونی تنها بر پایه تئوری ها و نظریاتی است که دانش آموز با تلاش متعلم و پشتکار خویش آنها را خوب به اذهان می­سپارد ولی آنگاه که پای عمل به میان می­آید، تربیتی صورت نگرفته و مهارتی کسب نشده است (عطاران، 1387). هدف تکنولوژی آموزشی فراهم کردن شرایطی است که باید امکان یادگیری ساده تر همراه با بازدهی بیشتر را فراهم سازد. تکنولوژی آموزشی می تواند، اجازه دهد که یادگیری از جهات دیگری که ممکن است رخ دهد، وسیله­ای برای پیشرفت یادگیری در تمام موضوعات شود. توانایی های خلاقانه دانش آموزان را توسعه دهد، دانش آموزان را تشویق نماید خودشان مسؤول، یادگیری خود باشند و آنان را به ارتباط متقابل با یک جامعه بزرگتر تشویق نماید (مولرا و هال[1]،2002، به نقل از مجدفر، 1375، ص 105).توسعه آموزش و بهبود فرآیند یادگیری مسأله­ای است که از گذشته های دور توجه و علاقه اندیشمندان و افراد آگاه و مسؤول را به خود جلب نموده است .همواره با توجه به رشد فن­آوری ها، سعی در به روز آمد کردن و متحول نمودن روش های آموزشی و ارتقاء و بهبود کیفیت یادگیری و به یادسپاری مطالب آموخته شده، بوده است . فرآیند یاددهی - یادگیری به جهت برخورداری از ویژگی های خاص، فرآیندی دارای جنبه های مختلف و اجزا و عناصری هست که دارای کنش های متقابل بوده و هر یک بر دیگری تأثیر می گذارد و از دیگری تأثیر می­پذیرد (فردانش، 1387).از آنجایی که قالب بسیاری از کتاب های درسی و سایر مواد آموزشی با روش های سنتی انجام می­پذیرد، سیستم آموزش و پرورش تا حصول نتایج، آرمان و اهداف مورد انتظار فاصله بسیاری دارد که این خود همانند دیگر سازمان های سنتی مستلزم تغییرات سازمانی اساسی و بنیادی است که با برنامه ریزی، شناخت و آگاهی همراه باشد (محمدی، 1385 به نقل از لاکدشتی،1390، ص 5).با مروری بر آموزش و پرورش کشورهای جهان، در می یابیم که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای تجهیز مدارس با امکانات گوناگون همچون رایانه و اینترنت، برنامه های جامعی تدوین شده است. ابداع روش های جدید آموزشی، بهره گیری از رایانه در کلاس های درس، بهره گیری از نرم افزارهای آموزشی و چند رسانه ای، بهره گیری از اینترنت و پست الکترونیکی، گسترش شبکه های آموزش، ظهور آموزش الکترونیکی و ... از پیامدهای نوین به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش بوده است. این مفاهیم ما را وا می دارد تا به الگوهای نوین کار در آموزش و پرورش برای پاسخ گویی به نیازهای روز افزون دنیای کنونی روی آوریم(پریشانی، 1389).با بهره گیری از فن آوری اطلاعات معلمان می توانند منابع آموزشی مورد نیاز جهت استفاده در کلاس درس را  سریع تر و آسان تر بدست آورند، همچنین انتظار می رود که فن آوری اطلاعات بتواند مواد آموزشی مختلف مانند تصاویر، متن، صدا و سایر موارد مشابه را با کیفیت بهتر در اختیار معلمان قرار دهد. 

1-2- بیان مسأله

اﻧﺴﺎن ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻌﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت، او را ﺑﺎﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ و ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ روﺑﻪرو ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻧﻮﻋﻲ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮای ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت، اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای زﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻣﻮزش اﺳﺖ. ﻣﺪارس ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎدتﻫﺎ و روﻳﻪ ﻫﺎ را ﻣﺤﻚ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﺎ دﻳﺪی ﻧﻘﺎدانه ﺑﻪ راﻫﻴﺎﺑﻲ ﺑﻬﺘﺮ در ﻫﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ(سیف، 1384).شیمی  شاخه ای از علوم تجربی است که به مطالعه ترکیب، ساختار و خواص مواد می پردازد.کاربردهای گسترده علم شیمی در پزشکی، داروسازی، صنایع غذایی، کشاورزی، آرایشی و بهداشتی،تهیه رنگ، پلاستیک، لاستیک و انواع  پوششها، محیط زیست، انرژی و،... نشان از اهمیت زیاد این علم در بهداشت، سلامت، تأمین رفاه، رشد اقتصادی و توسعه پایدار جوامع بشری دارد(بدریان، هنرپرور، ناصری آذر1389، ص 102).دانووان  و نخله  (2001) معتقدند که اهمیت روز افزون علم شیمی در زندگی  انسانها سبب شده است تا آموزش مناسب و اثربخش آن به ویژه در  برنامه ی درسی مدارس به عنوان یکی از  حوزه های فعال  علوم تجربی از اهمیت به سزایی برخوردار گردد. از نظر آنان، با ورود به قرن 21، عوامل مختلفی  شیوه های یاددهی و یادگیری علم شیمی را تحت تاثیر قرار داده است. گسترش نظریه های شناختی و افزایش درک پژوهشگران از چگونگی یادگیری دانش آموزان، استفاده گسترده از رایانه و فن آوری اطلاعات برای تجسم و مرئی سازی پدیده های علمی پیچیده، عوامل بیرونی مانند نگرانی های جهانی نسبت به انرژی، منابع آب و محیط زیست، افزایش سطح سواد علمی، تبیین سطوح مختلف سواد شیمی و افزایش درک عمومی ازعلوم مختلف، سبب شده است تا یاددهی یادگیری اثربخش شیمی در مدارس و  دانشگاه ها،مورد توجه مسئولان ، سیاست ورزان، جامعه شناسان و حتی اقتصاددانان قرار گیرد. باید توجه داشت که یادگیری و درک مفاهیم شیمی به خاطر پدیده‌های شیمیایی پیچیده و غیر قابل لمس، اغلب دشوار است. در فرایند یاددهی و یادگیری شیمی، معلمان و دانش‌آموزان با  نظریه‌ها و فرضیه‌هایی روبرو هستند که به راحتی قابل تجسم نیستند. بررسی ویژگی‌ها و رفتار مواد شیمیایی که در اندازه‌های مولکولی و اتمی هستند و با چشم مسطح و حتی میکروسکوپ های قوی نیز قابل مشاهده نیستند، اغلب مشکل است و منجر به کج‌فهمی می‌گردد. همچنین برخی پدیده‌های شیمیایی را به لحاظ محدودیت زمانی و یا ایمنی، نمی‌توان در آزمایشگاه مدرسه تجربه کرد. (همان منبع).دمیرچی اوغلو و دمیرچی اوغلو و آیاس [2](2006، به نقل از: دووارچی[3]،2010،ص2507) باور دارند که درس شیمی به خاطر وجود مفاهیم انتزاعی در آن، یکی از درس های بسیارسخت برای دانش آموزان است. سوکمن و بایرام [4] (1999، به نقل از: دووارچی، 2010، ص 2507) در پژوهش خود، 97 کلاس پایه نهم را مورد مطالعه قرار دادند و نتیجه گرفتند که در بسیاری از مفاهیم شیمی، از جمله عنصر، ترکیب ، مخلوط، تغییر شیمیایی ، تغییر فیزیکی و غیره در دانش آموزان یادگیری معنا دار، صورت نمی گیرد و دچار کج فهمی می شوند. آنها استدلال می کنند که این مسئله ممکن است نتایج حاصل از برنامه های گسترده مدارس در روش حفظ کردن مطالب باشد.کتابهای درسی به گونه ای نگارش یافته اند که تنها انبوهی از وقایع علمی را به دانش آموزان منتقل می کنند و معلمان در فرایند اجر ا، اغلب با استفاده از شیو ه های سنتی فرصت هرگونه اندیشیدن و خلاقیت را از دانش آموزان می گیرند( حسن بیگی، 1382). از آن جایی که بسیاری از مطالب کتاب های شیمی دبیرستان  به صورت انتزاعی و خشک در کتابهای درسی وجود دارد، بنابراین  به معلمان در این موارد استفاده از شبیه‌سازی، ساخت مدل و نیز انیمیشن‌های رایانه‌ای پیشنهاد شده است. استفاده از مدل‌ها و شبیه‌سازی‌ها کمک بسیار زیادی به درک عمیق و مفهومی شیمی نموده و بسیاری از کج‌فهمی‌های رایج را برطرف می‌سازد(بدریان، هنرپرور، ناصری آذر، 1389).استفاده از ترکیب روش تدریس کاوشگری گروهی در آزمایشگاه، شبیه سازی(و یا استفاده از فیلم، اینترنت، انیمیشن، و یا تصاویر گرافیکی بنا به ضرورت تدریس) و سخنرانی کوتاه در موقعیت های مختلف که به نام روش تدریس فعال فناورانه (TEAL[5]) می باشد، در زمره روش های تدریس فعال می باشد. حال از انجا که در دنیای پر شتاب کنونی، بسیاری از روش های تدریس سنتی نا کارامد و کند هستند و قدرت کافی را برای انتقال مفاهیم جدید به فراگیران را ندارند بنابراین لازم است که از ابزارهایی که فن آوری های نوین در اختیار ما قرار می دهند، در این زمینه به نحو احسن استفاده نماییم( نوروزی، 1385، ص11) یکی از روش های تدریس فعال که از فن آوری های نوین استفاده می کند، روش فعال فناورانه می باشد. بر اساس یافته های فوق، مسأله اساسی پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی تدریس فعال فناورانه (TEAL) بر یادگیری و یادداری دانش آموزان نسبت به درس شیمی دوره متوسطه می باشد.تعداد صفحه : 137قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید