پایان نامه : بررسی رابطه بین منبع کنترل و انگیزش پیشرفت با اضطراب امتحان در جامعه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات در سال تحصیلی90-1389

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

عنوان : بررسی رابطه بین منبع کنترل و انگیزش پیشرفت با اضطراب امتحان در جامعه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات در سال تحصیلی90-1389

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :فهرست مطالب     عنوان........................................................................................صفحهچکیده ................................................................................... ..............................1فصل اول............................................................................... ...............................2مقدمه.................................................................................... ...............................3بیان مساله............................................................................. ................................5اهمیت وضرورت انجام تحقیق.............................................. .................................8اهداف تحقیق...................................................................... ..................................8فرضیه های تحقیق.............................................................. ...................................9سوال های تحقیق............................................................... ....................................9تعاریف مفهومی................................................................ .....................................9تعاریف عملیاتی............................................................... .....................................9فصل دوم..............................................................................................................11اضطراب................................................................................................................12تاریخچه اختلالات اضطرابی....................................................................................12تعریف اضطراب.....................................................................................................12نظریه های روانکاوانه.............................................................................................. 12نظریه های رفتاری...................................................................................................13نظریه های وجودی..................................................................................................13نظریه های شناختی..................................................................................................13نظریه های زیست شناختی.......................................................................................14اضطراب طبیعی و مرضی.........................................................................................14تفکیک ترس از اضطرب..........................................................................................15طبقه بندی اضطراب.................................................................................................15اضطراب امتحان......................................................................................................15تعاریف اضطراب امتحان..........................................................................................17فهرست مطالب     عنوان........................................................................................صفحه تاریخچه پژوهش در زمینه اضطراب امتحان...............................................................20شیوع و همه گیری شناسی.......................................................................................24سبب شناسی اضطرب امتحان...................................................................................25عوامل فردی و شخصیتی.........................................................................................27عوامل آموزشگاهی و جامعه ای................................................................................29عوامل خانوادگی....................................................................................................31مدل و نظری های اضطراب امتحان..........................................................................31مدل توجهی شناختی واین (1970)..........................................................................31مدل فرآیند انتقالی..................................................................................................32الگوی نقص و کمبود دوگانه...................................................................................33مدل چهار عاملی  اضطراب امتحان..........................................................................35مدل شناختی..........................................................................................................36مدل مارش.............................................................................................................38الگوی پردازش اطلاعات.........................................................................................39مدل دو بعدی پیشنهادی آلپرت و هابر (1960).........................................................41مدل موریس و لیبرت (1976)..................................................................................41مدل آیزنگ............................................................................................................42مدل فرآیندی..........................................................................................................43مدل تبادلی.............................................................................................................43مدل تداخل............................................................................................................43علایم ارزیابی.........................................................................................................43رویکردهای درمان..................................................................................................44منبع کنترل..............................................................................................................44فهرست مطالب      عنوان........................................................................................صفحه تعریف منبع کنترل...................................................................................................44نظریات..................................................................................................................46نظریه راتر...............................................................................................................46مفاهیم نظریه یادگیری اجتماعی راتر..........................................................................47پتانسیل رفتار...........................................................................................................48انتظار......................................................................................................................48ارزش تقویت...........................................................................................................49موقعیت روان شناختی...............................................................................................49آزادی حرکت..........................................................................................................49انگیزش و نیازها.......................................................................................................50نظریه بندورا.............................................................................................................50شخصیت (تکوین، جهت‌گیری و تغییر منبع کنترل)......................................................51نظریه های اسناد.......................................................................................................52نظری های اسناد روانشناسی هایدر.............................................................................52مدل مکعبی کلی از اسناد...........................................................................................53نظریه ترکیبی اسناد شیور...........................................................................................54نظری اسنادی واینر...................................................................................................54نظریه درماندگی آموخته شده سلیگمن.........................................................................55انگیزش پیشرفت......................................................................................................55تعاریف انگیزش پیشرفت.........................................................................................55ویژگی افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا........................................................................59تفاوت جنسی و انگیزه پیشرفت.................................................................................59نظریه انگیزش پیشرفت.............................................................................................61فهرست مطالب     عنوان........................................................................................صفحه نظریه‌ نیازهای مک کل‌لند در انگیزش.........................................................................63نظریه شناختی اراده...................................................................................................64نظریه لذت گرایی.....................................................................................................64نظریه شناختی اجتماعی بندورا...................................................................................65نظریه تغییر همگام.....................................................................................................65نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو................................................................................65نظریه اسنادی انگیزش پیشرفت....................................................................................67نظریه اتکینسون درباره انگیزش پیشرفت.......................................................................67نظریات دیگر درمورد انگیزش پیشرفت..................................................... .................70پیشینه خارج از کشور................................................................................................71پیشینه داخل کشور....................................................................................................73فصل سوم..................................................................................................................77روش پژوهش...........................................................................................................78جامعه آماری.............................................................................................................78نمونه آماری..............................................................................................................79روش نمونه گیری......................................................................................................79ابزار اندازه گیری.......................................................................................................80پرسشنامه منبع کنترل راتر.............................................................................................80اعتبار و پایایی آزمون.................................................................................................80شیوه نمره گذاری.........................................................................................................81پرسشنامه انگیزش پیشرفت..........................................................................................81اعتبار و پایایی آزمون...................................................................................................82شیوه نمره گذاری..........................................................................................................82فهرست مطالب     عنوان........................................................................................صفحه پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون............................................................................83اعتبارو پایایی آزمون...................................................................................................83شیوه نمره گذاری........................................................................................................84فصل چهارم...............................................................................................................85توصیف داده ها...........................................................................................................86جنسیت......................................................................................................................86وضعیت تاهل...............................................................................................................87آمار استنباطی...............................................................................................................88تحلیل فرضیه های پژوهشی...........................................................................................88سوالات تحقیق...............................................................................................................94یافته های پژوهش..........................................................................................................96فصل پنجم..................................................................................................................99   بررسی فرضیه های تحقیق..................................................................................................100سوالات تحقیق...........................................................................................................103یافته های جانبی تحقیق................................................................................................105پیشنهادات پژوهشی...................................................................................................105پیشنهادات کاربردی....................................................................................................105محدودیت های تحقیق...................................................................................................105منابع و ماخذ.................................................................................................................106منابع فارسی..................................................................................................................107منابع انگلیسی................................................................................................................114ضمائم..........................................................................................................................116  فهرست جداول     عنوان........................................................................................صفحهجدول(4-1) توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک جنسیت..................................86جدول(4-2) توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک وضعیت تاهل..........................87جدول(4- 3 ) نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه اول...................................88جدول(4-4) نتایج رگرسیون چند گانه اضطراب امتحان.....................................................89جدول(4-5.) پیش بینی اضطراب امتحان از روی مولفه های منبع کنترل و انگیزش پیشرفت.90جدول(4-6) نتایج ازمون t گروههای مستقل در مورد فرضیه دوم......................................90جدول(4 - 7) نتایج مشخصه های چهارگانه F  فرضیه سوم..............................................91جدول(4-8) نتایج تحلیل واریانس چند متغیره، یکراهه در مورد فرضیه سوم........................92جدول(4-9) نتایج آزمون تعقیبی شفه در مورد فرضیه سوم................................................92جدول(4- 10 ) نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه چها.................................93جدول(4 - 11) نتایج مشخصه های چهارگانه F در مورد سوال اول.....................................94جدول(4-12) نتایج تحلیل واریانس چند متغیره، یکراهه در مورد سوال اول..........................94جدول(4- 13 ) نتایج مشخصه های چهارگانه F   در مورد سوال دوم................................95جدول(4-14) نتایج تحلیل واریانس چند متغیره، یکراهه در مورد سوال سوم........................95جدول(4-15) نتایج آزمون تعقیبی LSD در مورد سوال سوم..............................................96جدول(4 -16) نتایج مشخصه های چهارگانه F مربوط به تحلیل  واریانس چند متغیره..........96جدول(4-17) نتایج تحلیل واریانس چند متغیره، یکراهه در مورد سوال دوم.........................97جدول(4 - 18) نتایج مشخصه های چهارگانه F در مورد سوال چهارم................................97جدول(4-19) نتایج تحلیل واریانس چند متغیره، یکراهه در مورد سوال سوم........................98  فهرست نمودارها     عنوان........................................................................................صفحهالگوی توبیاس درباره اثر اضطراب در  تداخل شناختی...........................................36مدل مارش.........................................................................................................38منحنی استرس و عملکرد.....................................................................................42.    درصد افراد نمونه  به تفکیک جنسیت...................................................................86.  درصد افراد نمونه  به تفکیک وضعیت تاهل...........................................................87.     مسیر رابطه بین منبع کنترل و انگیزش پیشرفت با اضطراب امتحان..........................88چکیده:هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین منبع کنترل و انگیزش پیشرفت با اضطراب امتحان در جامعه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات در سال تحصیلی90-1389 می باشد.با توجه به جدول مورگان تعداد افراد نمونه برای این پژوهش 370 نفر بود،همچنین ازروش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد.برای گرد آوری داده ها از سه پرسشنامه؛آزمون کنترل بیرونی_درونی راتر(IE)،آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT)ومقیاس اضطراب امتحان ساراسون(S.TAS)استفاده شد.سوالات و فرضیه های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی،مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاصله نشان داد که؛بین منبع کنترل و انگیزش پیشرفت با اضطراب امتحان رابطه معنا داری وجود دارد.و همچنین بین منبع کنترل و انگیزش پیشرفت،منبع کنترل و اضطراب امتحان ،انگیزش پیشرفت و اضطراب امتحان رابطه معنا داری یافت شد.همچنین بین آزمودنی های دختر و پسر در رابطه با متغیرهای منبع کنترل و انگیزش پیشرفت تفاوت معناداری یافت نشد،اما در مورد متغیر اضطراب امتحان تفاوت معنی داری بین دو جنس مشاهده گردید.واژگان کلیدی:منبع کنترل،انگیزش پیشرفت،اضطراب امتحان.      فصل اول کلیات پژوهش  مقدمه:مادر جامعه ای زندگی می کنیم که با امتحان و آزمون  خو گرفته است ،به طوری که افزایش پیچیدگی ها ی جامعه و اطلاعات ، باعث تعداد فزاینده امتحانات گردیده است.آزمون ها موجب پیشرفت ،عقب افتادن ،پذیرفتن ، محروم کردن ،پاداش دادن ،برچسب زدن ،تبعیض قائل شدن ، احترام و افتخار و طبقه بندی می گردد.ما برای تعیین توانایی های ذهنی ،مهارت های حرکتی ،پایداری هیجانی ،توانایی ها و کمبود های علمی و غیره مورد آزمون قرار می گیریم .از این لحاظ نتایج آزمون ها بسیار با اهمیت است(الیور[1]،1975 ،به نقل از سرو، 1387 ).غالباَ لازمه هدف های تربیتی و تخصصی ،عملکرد امتحانی است و زیان و خسارت به جامعه از طریق افرادی که  اضطراب امتحان[2] دارند ،می تواند بسیار فابل توجه باشد. با وجود شیوع اضطراب امتحان ، امتحان گرفتن ،بخش مهمی از زندگی هر فرد است(شولتز،دیستفانو،بنسون و دیویس ،2004،به نقل از بی شاپ[3]،2006 ).امتحان نوعی سنجش است که به بررسی جزئیات یا تحلیل یک موضوع یا یک شخص  می پردازد.اغلب به منظور اندازه گیری دانش ،مهاری ها واستعداد های آزمودنی ها  مورد استفاده قرار می گیرد.امتحانات ،بیشتر در مراکز آموزشی ، روانشناسی ،اعطاء گواهی تخصصی  و بسیاری زمینه های دیگر ، کاربرد دارد.در یک مفهوم تخصصی یا علمی ، امتحانات آزمون هایی هستند که هدفشان تعیین توانایی یک فرد است و معمولاً به صورت کتبی اجرا می شوند(هالادینا و دونینگ[4]، 1989 ،به نقل از سرو ،1387)اضطراب امتحان به عنوان پدیده ای رایج که به وفور در مراکز آموزشی و تحصیلی دیده می شود یکی از موانع متعدد در بهره گیری کا مل از دانسته ها ،اندوخته ها و اطلاعات قبلی افراد در جلسات امتحانی به شمار می آید (ساراسون[5]،1975؛به نقل از ابوالقاسمی،1382 ).برای برخی از دانش آموزان و دانشجویان هر امتحانی اضطراب آور است. آنها هر چه بیشتر درس می خوانند باز هم قانع نمی شوند ونمی توانند آرمیده باشند. اینان بر این باورند که اضطراب مخوف آنها در عملکردشان اختلال ایجاد می کند ومعمولاَ همین طور نیز می شود.اضطراب امتحان فرساینده آنها می تواند درک سوال های امتحانی را مختل سازد و در بازیابی پاسخ های درست اختلال ایجاد کند.مهم نیست آنها چه قدر باهوش باشند اما هیشه عملکردشان پایین تر از توان آنها ست(پروچاسکا[6] و نورکراس[7]، سید محمدی 1381 ).گرچه اضطراب امتحان امری تازه نیست اما سابقه پژوهش های تجربی در این باره به چند دهه اخیر باز می گردد.هیل[8] اشاره دارد که بر اساس بر آورد پژوهشگران سالانه حدود 10 میلیون دانش آموز در سطح دبیرستان و 15 درصد از دانشجویان دانشگاه آمریکا اضطراب امتحان را تجربه می کنند.باید توجه داشت که عوامل متعددی در آن دخیل هستندمثل عوامل فردی،آموزشگاهی ،اجتماعی و خانوادگی (شعیری ،ملا میر زایی ، پروری،شه مرادی و هاشمی ،1383 ).منبع کنترل[9] و انگیزش پیشرفت[10] جزء متغییر های  فردی و شخصیتی محسوب می شوند،که مطالعات بسیاری را در روانشناسی به خود اختصاص داده اند.منبع کنترل، فرایندی است که به منبع علیت حاکم بر رفتار فرد اشاره دارد و بین طیفی از درونی تا بیرونی در نوسان است. شخصی که منبع کنترل درونی دارد مسئولیت اعمال خویش را می‌پذیرد و پیامدهای محیطی را نشأت گرفته از علت‌های درونی خویش می‌داند. مانند نگرش‌ها، خلاقیت، توانایی‌ها و عملکردها. فردی که منبع کنترل بیرونی دارد متمایل است کنترل رفتارهایش را به نیروهای بیرونی نسبت دهد. مانند شانس، تصادف، فشارهای محیطی، پول، موقعیت اجتماعی (ابراهیمی صدررآبادی، 1383).انگیزش پیشرفت، گرایش همه جانبه به ارزیابی عملکرد خود با توجه به عالی‌ترین معیارها، تلاش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکردهمراه است. به عبارت دیگر، حالتی درونی که فرد را به فعالیت وامی‌دارد تا آنجا که می‌تواند و در توان اوست پیشرفت کند و به موفقیت دست یابد (تیوان و اسمیت[11]، 1986، به نقل از ابراهیمی صدرآبادی1383).مطالعات اولیه هوپ[12](1930)تجارب افراد را در زمینه موفقیت و شکست تشریح کرد.او می گفت که افراد پس از کسب موفقیت ،سطح هدف خود را بالا می برند و بعد از شکست آن را پایین می آورند .افراد سطحی از هدف را انتخاب می کنند که بین دو گرایش متضاد تعادل ایجاد کند(ابراهیم پور،1387).این نکته مسلم فرض شده است که منبع کنترل بر رفتار و انگیزش تأ ثیر می گذارد.افرادی که عقیده دارند در مورد اعمال خویش چه موفق شوند و چه شکست بخورند،کنترل دارند ،بیش از افرادی که عقیده دارند اعمالشان تأثیر کمی بر پیامد ها دارد،تلاش می کنند و روی موضوعات دشوار پا فشاری می کنند.این وضع به نوبه خود تاثیرات انگیزشی را افزایش می دهد(فارز،1976 ،به نقل از کریم زادگان مقدم، 1387).در این تحقیق سعی بر آن است که رابطه بین منبع کنترل و انگیزش پیشرفت با اضطراب امتحان مورد بررسی قرار گیرد. 1-1بیان مسئلهاضطراب پدیده ای بسیار متداول در مطالعات روانشناختی است که سال های زیادی درباره آن تحقیق شده است و در واقع رایج ترین واکنش نسبت به تنیدگی به شمار می آید (ساراسون، 1984).اضطراب را می توان به عنوان احساس رنج آوری که با یک موقعیت ضربه آمیز کنونی یا با انتظار خطری که به شیئ نا معین وابسته است تعریف کرد(دادستان،1387).اضطراب به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود:
  • اضطراب موقعیتی:فرد در برخی از موارد و موقعیت ها مضطرب می شود
  • اضطراب خصیصه ای :یعنی اینکه فرد در اکثر اوقات دچار اضطراب است
هنگامی که فرد نسبت به کارایی و استعداد خود در شرایط امتحان و یا در موقعیت های ارزشیابی دیگر دچار نگرانی و تردید می شود سخن از اضطراب امتحان به میان می آید (ساراسون، 1984).اضطراب امتحان به عنوان تجربه‌ای ناخوشایند با درجات مختلف، حیطه‌های نگرانی و هیجان پذیری را تحت تأثیر قرار داده و از کسب معلومات، چگونگی پردازش صحیح اطلاعات و عملکرد تحصیلی تا انگیزه‌ها، باورها، استعدادها را تحلیل می‌برد و بدین سان مانع رشد و پیشرفت تحصیلی فراگیران می‌گردد (صبحی، 1385).دانش آموزان و دانشجویانی که اضطراب امتحان را تجربه می کنند معتقدند که ،برای یادگیری و یاد آوری مطالب مشکل چندانی ندارند ولی در جلسه امتحان دچار اضطراب می شوند ،تعا دل عاطفی آنها بهم می خورد، اختلال احشایی ،فیزیولوژیکی  و علایم جسمانی در آنها ظا هر می شود و در بهره گیری کا مل از اندوخته های قبلی خود ناتوان می مانند و ناراحت و ناراضی جلسه امتحان را ترک می کنند(بیابانگرد،1378).با توضیح مختصری که در رابطه با اضطراب امتحان ارائه شد از عواملی که در این تحقیق فرض می شود نقش اساسی در تعیین اضطراب امتحان داشته باشند منبع کنترل و انگیزش پیشرفت در دانشجویان است.منبع کنترل: این اصطلاح محور نظریه یادگیری اجتماعی راتر است. این مفهوم به انتظار یا باور کلی افراد در  خصوص عوامل مؤثر بر پاداش یا تنبیه اشاره دارد. افرادی که از منبع کنترل درونی برخوردارند رویدادهای زندگی خودشان را ناشی از عوامل درونی می‌دانند. به عبارت دیگر این افراد بر این باورند که عملکردشان به میزان توانایی و کوشش خاصی بستگی دارد که در جهت انجام امور به کار می‌گیرند، ولی در مقابل افرادی که از منبع کنترل بیرونی برخوردارند رویدادهای زندگی خودشان را ناشی از عوامل بیرونی می‌دانند. به عبارت دیگر این افراد بر این باورندکه عملکردشان به عواملی چون شانس یا دشواری تکلیف بستگی دارد(پروین[13]، 1989، ترجمه جوادی و کدیور، 1374).سلیگمن[14] (1975) معتقد است هنگامی که همه تلاش‌های افراد در کنترل موقعیت به شکست منجر شوند، آنها مضطرب می‌شوند (دیماتئو، 1991، ترجمه هاشمیان و همکاران، 1378).افرادی که داری منبع کنترل درونی هستند در موقعیت های استرس زا کنترل بهتری بر روی اعمال خود دارند و عملکرد بهتری از خود نشان می دهند(دهقانی 1380 به نقل از ابراهیم پور 1387).در بررسی های دیمن و همکاران (1991) و فیدر و ولکمر (1990)بین اضطراب امتحان و منبع کنترل درونی همبستگی منفی گزارش شده است.افراد داری کنترل بیرونی بر خلاف درونی ها مضطرب تر  پرخاشگرتر شکاک تر بودند و همچنین اضطراب امتحان بیشتری راتجربه می کنند(ابولقاسمی و نجاریان 1378).انگیزش پیشرفت: منظور از انگیزش پیشرفت اشتیاق برای کسب موفقیت وشرکت در فعالیت هایی است که موفقیت در آنها به کوشش و توانایی شخص وابسته است(اسلاوین[15] ،2006 ترجمه، سید محمدی 1385).افرادی که نیاز شدیدی به کسب موفقیت و شایستگی دارند تمایل دارند محیط خود را تحت کنترل و تسلط در آورند و موجب اتفاق چیزی شوند آنها نمی خواهند به طور منفعل منتظر بمانند که چیزی اتفاق بیفتد و تمایل دارند نتیجه کار را تحت تاثیر خود قرار دهند و روی مسئله و مشکل خود کار کنند (هرسی و بلانچاد[16]،ترجمه، علاقه بند 1381).پلات و ایشمن دریافتند که همبستگی رفتاری کسانی که منبع کنترل درونی دارند شبیه همبستگی رفتاری کسانی است که نیاز به پیشرفت بالا دارند برای مثال همه آزمودنی‌ها با منبع کنترل درونی و نیاز بالا به پیشرفت هر دو وقت زیادی را برای تکلیف صرف می‌کنند و ترجیح می‌دادند که به جای بخت و اقبال، مهارت و تلاش تعیین‌کننده نتیجه باشد (ابراهیمی صدر آبادی، 1383).بعضی از افراد از اضطرابشان برای بالا بردن انگیزش و نیروی انسانی برای انجام کار استفاده می کنند دیگر افراد با تضعیف ذهنی و هیجانی به عملکردشان ضرر می رسانند(آلپرت و هابر[17]؛1960 به نقل از سرو،1387).انگیزش شرط اصلی رشد شخصیت، رضایت خاطر و موفقیت است. بدون انگیزش هدایت فرد به عهده شانس و اقبال می‌افتد و دیگر بر زندگی خویش کنترلی اعمال نمی‌کند و به اضطراب و افسردگی دچار می‌شود (هارتلی بروئر، ترجمه ناهیدی1386).افراد داری انگیزه بالا در موقعیت های مختلف عموماَ با هیجان های گرایشی مانند:امید  غرور  انتظار  خشنودی پاسخ می دهند.اما افرادی که انگیزه پایینی دارند عموماَ با هیجان های اجتنابی مانند :اضطراب وترس از شکست واکنش نشان می دهند(شولتز[18]، 1990 ،ترجمه ،کریمی و همکاران 1384).انگیزش به هنگامی که اوضاع دچار اشکال می‌شود، هم توان لازم برای مداومت در کار و هم اشتیاق به انجام دادن تکالیف را به صورتی مطلوب در شخص به وجود می‌آورد. زمانی که انگیزش و شور و شوق وجود داشته باشد، احساس بی‌پناهی و اضطراب کمتر می‌شود (هارتلی بروئر،ترجمه ناهیدی1386).به نطر می رسد که منبع کنترل وانگیزه پیشرفت در دانشجویان از متغیرها ی تاثیرگذار بر اضطراب امتحان می باشند. بنابراین در پژوهش حاضر،مسئله این است که رابطه ای بین منبع کنترل و انگیزش پیشرفت با اضطراب امتحان در دانشجویان کارشناسی ارشد وجود دارد.[1]- Oliver[2] -test anxiety[3] -Bishop[4]- Haladyna & Downing[5] Sarason[6] - Prochask[7] - Norcroos[8] -Hill[9] -locus of control[10] -achievement motivation[11] -Tivan& Smith[12] -Hopee[13] -Pervin[14] -Seligman[15] -Slawin[16] -Hercy&Blanchad[17] -Alport&Haber[18]- Schultz(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)تعداد صفحه : 82قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید