پایان نامه : تهیه درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم و نقش آن بر پیشرفت درسی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان های شهرستان اسلام‌آبادغرب در سال تحصیلی93-92

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی

عنوان : تهیه درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم و نقش آن بر پیشرفت درسی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان های شهرستان اسلام‌آبادغرب در سال تحصیلی93-92

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی (M.A)

عنوان:

تهیه درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم و نقش آن بر پیشرفت درسی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان های شهرستان اسلام‌آبادغرب در سال تحصیلی93-92

استاد راهنما:

دکتر مریم اسلام‌پناه

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه. 3

1-2. بیان مسئله. 5

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4. اهداف تحقیق.. 8

1-4-1. هدف کلی.. 8

1-4-2. اهداف جزئی.. 8

1-5. فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-5-1. فرضیه‌های اصلی تحقیق.. 9

1-5-2. فرض‌های ویژه تحقیق.. 9

1-6. تعاریف مفهومی و عملیاتی.. 10

1-6-1. تعاریف مفهومی.. 10

1-6-2. تعاریف عملیاتی.. 11

1-7. متغیرهای پژوهش… 11

1-8. مدل مفهومی.. 12

فصل دوم: سابقه و پیشینه تحقیق

2-1. پیش درآمد. 13

2-2. مبانی نظری.. 15

2-2-1. تعاریف و مفاهیم. 15

2-2-1-1. تعریف شبیه‌سازی.. 15

2-2-1-2. تعریف شبیه‌سازی‌های آموزشی.. 16

2-3. تاریخچه شبیه‌سازی وآموزش شبیه‌سازی شده 17

2-4. اهداف و مقاصد شبیه‌سازی.. 18

2-5. شبیه‌سازی در آموزش… 19

2-5-1. رده­بندی شبیه‌سازهای آموزشی.. 19

2-6. مراحل شبیه­سازی.. 21

2-7. موارد استفاده از شبیه­سازی.. 23

2-8. کاربرد شبیه‌سازی  در علوم مختلف… 23

2-9. استفاده از شبیه‌سازی‌ها در آموزش… 24

2-10. شبیه‌سازی آموزشی و تئوری یادگیری.. 25

2-10-1. دیدگاه ساختن گرایی.. 25

2-10-1-1. مبانی دیدگاه ساختن گرایی.. 26

2-10-1-2. نظریه یادگیری ساختن گرایی.. 26

2-10-1-3. اصول و مؤلفه‌های ساختن گرایی.. 27

2-10-2-4. طراحی آموزش بر اساس نظریه ساختن گرایی.. 28

2-10-2-4-1. شناخت موقعیتی 28

2-10-2-4-2. آموزش پیوندی.. 29

2-11. نقش معلم  و فراگیر در جریان شبیه‌سازی  از دیدگاه ساختن گرایی.. 29

2-11-1. نقش معلم. 29

2-11-2. عوامل کلیدی موفقیت در آموزش شبیه‌سازی شده 30

2-11-3. گام‌های اصلی عملی در شبیه‌سازی.. 30

2-11-4. ارزیابی فراگیران در موقعیت آموزشی شبیه‌سازی شده 31

2-12. مزایا و معایب استفاده از شبیه‌سازی آموزشی.. 31

2-12-1. مزایا 31

2-12-2. معایب و محدودیت‌ها 32

2-13. پیشرفت درسی.. 33

2-14. عوامل موثر در پیشرفت درسی و تحصیلی دانش‌آموزان. 33

2-15. خلاقیت… 38

2-16. فرایند مراحل و درجات خلاقیت… 41

2-16-1. فرآیند خلاقیت… 41

2-16-2. مراحل خلاقیت… 41

2-16-3. درجات خلاقیت… 43

2-16-4. ابعاد خلاقیت… 43

2-17. دیدگاه‌های مکاتب مختلف درباره خلاقیت… 45

2-17-1. مکتب شناخت گرایی.. 46

2-17-2. مکتب روانکاوی و روانکاوی جدید (نئوفرویدیها) 47

2-17-3. مکتب عصب‌شناسی.. 47

2-17-4. انسان گرایان. 48

2-18. آموزش خلاقیت… 48

2-19. شیوه‌های آموزش و تمرین خلاقیت… 50

2-20. آموزش خلاقیت براساس کامپیوتر ( آموزش خلاقیت به کمک کامپیوتر) 52

2-21. جمع‌بندی.. 54

2-21-1. شبیه‌سازی.. 54

2-21-2. شبیه‌سازی آموزشی و پیشرفت درسی.. 56

2-21-3. شبیه‌سازی آموزشی و خلاقیت… 58

2-22. پیشینه تحقیق.. 61

2-22-1. پیشینه در داخل کشور. 61

2-22-2. پیشینه در خارج از کشور: 63

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

3-1. مقدمه. 74

3-2. روش تحقیق.. 74

3-3. روش انجام تحقیق (روش اجرا) 77

3-4. جامعه آماری.. 78

3-5. روش نمونه‌گیری.. 78

3-6. ابزار پژوهش… 79

3-6-1. درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت… 79

3-7. ابزار جمع‌آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………….. 80

3-7-1 پرسشنامه خلاقیت… 80

3-7-2. آزمون علوم زیستی محقق ساخته. 81

3-8. روش آماری تجزیه و تحلیل داده­ها 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1. پیش درآمد. 85

4-2. نتایج تجربی.. 85

4-2-1. نرمالیتی.. 85

4-2-2. نتایج آزمون آنالیز واریانس با اندازه‌گیری مکرر به روش گرین هاوز- گیزر. 86

4-2-2-1. فرضیه شماره 1 اصلی (استفاده درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر پیشرفت درسی دانش‌آموزان موثر می‌باشد) 86

4-2-2-2: فرضیه شماره 2 اصلی (استفاده درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر میزان خلاقیت دانش‌آموزان موثر می‌باشد) 90

4-2-2-3: فرضیه ویژه شماره 1 (استفاده درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر میزان نمره سیالی دانش‌آموزان موثر می‌باشد) 92

4-2-3-4: فرضیه ویژه شماره 2 (استفاده درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر میزان نمره ابتکار دانش‌آموزان موثر می‌باشد) 94

4-2-2-5: فرضیه ویژه شماره 3 (استفاده درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر میزان نمره بسط دانش‌آموزان موثر می‌باشد) 96

4-2-2-6 فرضیه ویژه شماره 4 (استفاده درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر میزان نمره انعطاف‌پذیری دانش‌آموزان موثر می‌باشد) 99

فصل پنجم: بحث و تفسیر و جمع­بندی

5-1. پیش درآمد. 103

5-2. یافته‌های پژوهش به ترتیب فرضیه‌های پژوهش… 105

5-3. جمع‌بندی کلی پژوهش… 109

5-4. محدودیت‌های پژوهش… 110

5-4-1. محدویت­های خارج از کنترل محقق.. 110

5-4-2. محدویت­های در کنترل محقق.. 111

5- 5. پیشنهادهای پژوهش… 112

5-5-1. پیشنهادهای کاربردی بر اساس یافته‌های پژوهش… 112

5-5-2. پیشنهادهای پژوهشی برای دیگر پژوهشگران. 112

منابع و مأخذ. 114

الف: منابع فارسی.. 114

ب: منابع لاتین.. 117

پیوست­ها 121
فهرست جداول

جدول 2-1: خلاصه پژوهش‌های انجام شده 70

جدول شماره 3-1: طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه کنترل و بدون استفاده ازگزینش تصادفی.. 75

جدول 3-2: خلاصه­ی طرح پژوهش، در دیاگرام زیر را ارایه شده است… 76

جدول 3-3: شرح آزمون‌های تحقیق.. 78

جدول 3-4: توزیع جامعه آماری.. 78

جدول3-5 : حجم نمونه. 79

جدول 3-6: ارتباط ابزارهای سنجش با فرضیه‌ها 82

جدول4-2-1: : نتایج آزمون نرمالیتی بر روی متغیرهای تحقیق.. 86

جدول 4-2-2-1-1: آماره‌های توصیفی پیشرفت تحصیلی برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 86

جدول4-2-2-1-2:نتایج تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر به روش گرین هاوزگیزر برای پیشرفت تحصیلی.. 87

جدول 4-2-2-1-3: نتایج آزمون t وابسته برای نمرات پیشرفت تحصیلی پیش آزمون و پس آزمون. 88

جدول 4-2-2-1-4: نتایج آزمون t مستقل برای نمرات پیشرفت تحصیلی پیش آزمون-پس آزمون هر دو گروه 89

جدول 4-2-2-2-1: آماره‌های توصیفی متغیر خلاقیت برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 90

جدول 4-2-2-2-2: نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر به روش گرین هاوز- گیزر برای خلاقیت… 90

جدول 4-2-2-2-3: نتایج آزمون t وابسته برای نمرات خلاقیت پیش آزمون و پس آزمون. 91

جدول 4-2-2-2-4: نتایج آزمون t مستقل برای نمرات خلاقیت پیش آزمون_ پس آزمون هر دو گروه 91

جدول 4-2-2-3-1: آماره‌های توصیفی متغیر سیالی برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 92

جدول 4-2-2-3-2: نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر به روش گرین هاوز-گیزر برای سیالی.. 92

جدول 4-2-2-3-3: نتایج آزمون t وابسته برای نمرات سیالی پیش آزمون و پس آزمون. 93

جدول 4-2-2-3-4: نتایج آزمون t مستقل برای نمرات سیالی پیش آزمون- پس آزمون هر دو گروه 93

جدول 4-2-2-4-1: آماره‌های توصیفی متغیر ابتکار برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 94

جدول 4-2-2-4-2: نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر به روش گرین هاوز- گیزر برای ابتکار. 95

جدول 4-2-2-4-3: نتایج آزمون t وابسته برای نمرات ابتکار پیش آزمون و پس آزمون. 95

جدول 4-2-2-4-4: نتایج آزمون t مستقل برای نمرات ابتکار پیش آزمون_ پس آزمون هر دو گروه 96

جدول 4-2-2-5-1: آماره‌های توصیفی متغیر بسط برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 97

جدول 4-2-2-5-2: نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر به روش گرین هاوز- گیزر برای بسط.. 97

جدول 4-2-2-5-3: نتایج آزمون t وابسته برای نمرات بسط پیش آزمون و پس آزمون. 97

جدول 4-2-2-5-4: نتایج آزمون t مستقل برای نمرات بسط پیش آزمون_ پس آزمون هر دو گروه 98

جدول 4-2-2-6-1: آماره‌های توصیفی متغیر انعطاف برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 99

جدول 4-2-2-6-2:  نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر به روش گرین هاوز- گیزر برای انعطاف… 99

جدول 4-2-2-6-3: نتایج آزمون t وابسته برای نمرات انعطاف پیش آزمون و پس آزمون. 100

جدول 4-2-2-6-4: نتایج آزمون t مستقل برای نمرات انعطاف پیش آزمون- پس آزمون هر دو گروه 100
فهرست پیوست­ها

پیوست1. نتایج آزمون آنالیز واریانس به روش اندازه‌گیری مکرر (بر روی پیشرفت تحصیلی) 122

پیوست2. نتایج آزمون t گروه‌های وابسته. 125

پیوست3.  نتایج آزمون t گروه‌های مستقل (بر روی پیشرفت تحصیلی) 127

پیوست4:پایایی آزمون محقق ساخته(پرسشنامه پیشرفت تحصیلی) 133

پیوست 5: میانگین نمرات دروس هدف… 134

پیوست6: سؤالات پیش آزمون و پس آزمون. 135

پیوست7: تست خلاقیت تورنس… 137

پیوست8: طرح درس سالانه- علوم زیستی و بهداشت. سال تحصیلی93- 92. 144

پیوست9:جدول دوبعدی هدف- محتوا درس علوم زیستی و بهداشت-فصل هفتم (سلامتی و بیماری) جهت تعیین روایی  147

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر تهیه درس افزار شبیه‌ساز علوم­زیستی­ و ­­بهداشت و نقش آن بر پیشرفت­درسی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه اول متوسطه شهرستان اسلام‌ آبادغرب در سال تحصیلی93-1392می‌باشد. طرح این پژوهش کاربردی و شبه آزمایشی با استفاده از پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان پسر پایه اول متوسطه به تعداد 751 نفر در 31 کلاس می‌باشد. حجم نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده گروه‌های در دسترس 1 کلاس به تعداد 27 نفر به عنوان گروه آزمایش و 1 کلاس به تعداد 27 نفر به عنوان گروه کنترل می‌باشد. در این طرح هر دو گروه در معرض آزمون مقدماتی و نهایی قرار می­گیرند؛ اما تنها گروه آزمایش در معرض نفوذ اثر متغیر مستقل مورد نظر (درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی) در مدت 4 جلسه آموزشی قرار می­گیرد و گروه کنترل از همان روش­های معمول تدریس که در مدارس رایج است استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل درس افزار شبیه‌ساز درس علوم زیستی، پرسشنامه خلاقیت تورنس (روایی و پایایی آن توسط دکتر عابدی با استفاده از آلفای کرونباخ در خرده آزمون‌های سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف‌پذیری، به ترتیب 68/0،48/0،67/0 و 55/0 به دست آمده است و پرسشنامه محقق ساخته که از نظر روایی از نظرات متخصصان برنامه‌نویسی کامپیوتر و زیست‌شناسی و سرگروه‌های آموزشی استفاده شد و برای برآورد پایایی آن ضریب آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارspss  از آمار توصیفی (جدول و نمودار و میانگین) و آمار استنباطی روش تحلیل واریانس و آزمون‌های t مستقل و t وابسته استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که درس افزار شبیه‌ساز درس علوم زیستی و بهداشت به طور معنادار و مثبتی بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش‌آموزان پایه اول مقطع متوسطه دوم تأثیر داشته است. علاوه بر این نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت درس افزار شبیه‌ساز بر میزان سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف‌پذیری دانش‌آموزان دارد.

کلید واژه: درس افزار شبیه‌ساز، پیشرفت درسی، خلاقیت، سیالی، ابتکار، بسط، انعطاف‌پذیری

مقدمه

تکنولوژی در جهان امروز روند انجام امور در تمام ابعاد زندگی بشر را از لحاظ کمی و کیفی متحول کرده و در راستای این تغییر و تحولات، مراکز آموزشی را با پدیده جدیدی به عنوان تکنولوژی آموزشی روبرو ساخته است که این پدیده، آموزش را از حالت سنتی خارج ساخته و جریان خاصی به آن بخشیده است و تحول روش‌های آموزشی در جهتی است که هر فرد در هر زمان و مکانی مشغول یادگیری شود. این نوع از آموزش شالوده‌ای از کاربرد تکنولوژی، ارتباطات، مفاهیم روان‌شناختی، حرفه‌ای و بر اساس معیارها و استانداردهای معمول است که بنا به اهداف، نیازها و واقعیت­های موجود جوامع شکل خاصی به خود می­گیرد در آغاز قرن بیست و یکم، توجه همگان بیش از گذشته، به نظام‌های رسمی تعلیم و تربیت معطوف شده است تا به کمک ایجاد تحول در این زیر مجموعه، نظام‌های اجتماعی و افزایش کارایی و کفایت آن‌ها، جوامع بشری قادر شوند به گونه‌ای سازنده با معضلات و چالش‌هایی که پیش رو دارند، مواجه شوند. به دیگر سخن، بشر امروزی برای رویارویی مولد و موثر با چالش‌های علمی: نعتی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی، بستری مناسب‌تر، کارسازتر و موجه‌تر از نظام تعلیم و تربیت شناسایی نکرده و بدین سبب، نزد انسان‌های هوشمند، تحول در نظام‌های آموزش و پرورش، به عنوان پیش‌نیاز نیل به اهداف توسعه پایدار ارزیابی شده است (مهرمحمدی، 1387 :1).

تغییر و تحولات سریع در زمینه‌های مختلف علوم و فنون بشری، بر اثر پیشرفت‌های سریع و غیرقابل انتظاری که در بیشتر قلمروهای دانش، طی چند دهه اخیر نصیب انسان شده است، حجم اطلاعات و دانسته‌های بشر امروزی را به طور سرسام‌آوری افزایش داده و نیز مسایل و مشکلات جدیدی را پدید آورده است. یکی از عواملی که برای مقابله با این مسایل در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته، تکنولوژی نوین آموزشی است. تکنولوژی آموزشی را می‌توان یک رویکرد سیستمی دانست که فرآیند یاددهی و یادگیری را کنترل و تسهیل می‌کند (پیدایی، 1385:14).

سابقه تحقیقات روانشناسی درباره یادگیری و تدریس حدوداً به صد سال پیش بر می‌گردد. اگر چه مطالعات مربوط به یادگیری سؤال بسیاری از فلاسفه در طول تاریخ بوده است. انواع نظریه‌های یادگیری را می‌توان بر مبنای مفروضات فلسفی در قالب دو رویکرد تقسیم کرد و در یک طیف گنجاند که ابتدای آن عینیت‌گرایی[1] و در انتهای دیگر آن رویکرد ساخت‌وساز گرایی قرار می‌گیرید. عینیت‌گرایی­ها سال‌ها بر حوزه آموزش و پرورش سیطره داشته و رویکردهای سنتی به یادگیری و تدریس را که بر اساس نظریه‌های رفتارگرایی و شناخت­گرایی بوده در بر می‌گیرد. این دو رویکرد دارای زیربنای واقع‌گرا هستند. در تقابل با این دیدگاه و در آن سوی طیف ساخت‌وساز گرایی قرار دارد که فرض اساسی و بنیادی آن بر این است که دانش مستقل از یادگیرنده وجود ندارد، بلکه دانش و یادگیری ماهیتی بنا شدنی دارد (مهرمحمدی، 1387:3).

مفروضات درباره‌ی ذهن یادگیرنده زیربنای تلاش‌های مربوط به یاددهی را تشکیل می‌دهد (برونر،1996). پس پیش‌نیاز هر عمل بهبودی بخش در تعلیم و تربیت، پیشرفت در دست یافتن به فهم اذهان دانش‌آموزان است. مبانی معرفت‌شناسی ساختن گرایی سبب ایجاد تغییرات در بنیادهای آموزش و یادگیری و به تبع آن فناوری آموزشی شده است. با پیشرفت در زمینه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، امکان طراحی محیط یادگیری انفرادی و تجارب خاص برای افراد فراهم‌شده و فناوری آموزشی متفکرانه تولد یافته است (فردانش،1380).

مربی و معلم به جای آنکه مرجع و منبع مطالعات باشند، راهنما و ناظر بر فعالیت‌های یادگیرندگان شده‌اند و نه تنها جایگاه خود را از دست نداده‌اند بلکه به دلیل دارا بودن برخی ویژگی‌ها و توانایی­های خاصی که سبب سهولت فرآیند یادگیری می‌شود بایستی به تفکر و تعمق بپردازند و با دانش و توانایی خود زمینه مناسب برای یادگیری خلاق را فراهم آورند (سید عباس رضوی، 1386: 175).

ارائه آموزش مناسب توسط مدرسین، یکی از راه‌های دستیابی به یادگیری پایدار و عمیق توسط فراگیران می‌باشد. در دنیای پرهیجان تعلیم و تربیت، برای جلب توجه کسانی که آن‌ها را آموزش می‌دهیم، فراهم آوردن محیطی سرشار از انگیزش امری لازم و ضروری است (الپیدزر، 1998).

استفاده از یافته‌های علمی و روش­ها و رسانه­های آموزشی مناسب، مسیر فرایند یادگیری را هموار می‌کند (ملکیان، جامه بزرگ، 1388 :23). رشد و تکوین الگوهای آموزشی و تعامل بین نگرش سیستمی و اصول نظریه‌های ارتباطات، باعث افزوده شدن بعد جدیدی به تکنولوژی آموزشی شد که آن را مجموعه فرا گردهای طراحی نرم‌افزار یا مواد آموزشی نامیدند (ملکیان، جامه بزرگ، 1388: 28).

امروزه در آموزش‌های مختلف از شبیه‌سازی که تقلیدی از عملکرد فرآیند یا سیستم واقعی می‌باشد، جهت یادگیری زودتر، با کیفیت و صرفه بیشتر استفاده می‌شود. در کشورهای پیشرفته، شبیه‌سازی به دلیل نتایج مثبت در آموزش‌هایی از قبیل آموزش و تمرین دندان‌پزشکان و همچنین آموزش رانندگی و خلبانی، به صورت ایجاد
واقعیت­های مجازی، با استفاده از دستگاه‌های رایانه‌ای، آزمایشگاه و اطاقک شبیه­ساز صورت گرفته است (صانعی، 1385).

استفاده از شبیه‌سازی‌های کامپیوتری برای بهبود تدریس کلاسی، مربیان بسیاری را در حوزه‌های مطالعه و پژوهش علاقمند کرده است، همچنان که کاربرد نرم‌افزارها پیچیده‌تر می‌شود، معلمان فرصت‌های بیشتری برای مطالعه پیدا می‌کنند که دانش‌آموزان را واقع‌گرایانه‌تر کنند، تا آنچه را در آموزش یاد گرفته‌اند، به کار ببرند. به این دلیل استفاده از انیمیشن و عناصر ویدئویی که می‌تواند به کاربر بازخورد خاصی بدهد به عنوان ابزارهایی است که می‌توانند به وسیله آن‌ها محیط‌های پیچیده‌ای ایجاد کنند که شرایط زندگی واقعی را همانندسازی کنند. در نتیجه این موجب درگیری بیشتر شاگرد با محیط و همچنین دریافت بازخورد به خود می‌شود که می‌تواند موجب اصلاح رفتار خود شود و همچنین موجب سرعت بخشیدن، عمق دادن و پایدار نمودن یادگیری در فراگیر می‌شود ونیز در شکل‌دهی تجارب یادگیری دست اول و ناممکن و ایجاد انگیزه یادگیری و کمک به تداوم آن و ارتباط آسان­تر و تفهیم بهتر و شکل‌دهی یادگیری سریع‌تر، عمیق­تر و پایدارتر موثر می‌باشد.

 

1-2. بیان مسئله

آموزش و یادگیری یک وظیفه راهبردی است و همواره این سؤال مطرح است که می‌خواهیم چه چیزی را و چگونه یاد بدهیم؟ برای یک آموزش مفید و اثربخش استفاده از چه راهبردهای مطلوبی حائز اهمیت می‌باشد؟ در فرآیند آموزش انباشت اطلاعات و صرف محفوظیات مورد نظر نیست بلکه به کاربرد، تولید و گسترش اطلاعات و مهارت‌ها توجه می‌شود. از مسائل مهمی که امروزه برای محققان مطرح است، تدریس بعضی از محتوای دروس دارای شرایط خاص و موقعیت‌های دور از دسترس می‌باشد. مطالعات گذشته نشان داده است که شبیه‌سازی در یادگیری موثر است. ادگاردیل معتقد است که بعد از تجارب مستقیم عینی، تجارب تقلید شده بیش‌ترین تأثیر را در فراگیری مطالب نو برای فراگیران خواهد داشت (احدیان، 1382).

چندین دهه است که اهمیت استفاده از محیط‌های شبیه‌سازی در آموزش دروس علوم پایه، خصوصاً درس زیست‌شناسی در بین متخصصین و دبیران این رشته مطرح شده است. همگان بر این باورند که زیست‌شناسی علمی تجربی و به روز می‌باشد و هر روز شاهد ابداعات و اختراعات جدیدی توسط دانشمندان این رشته در سطح جهان هستیم و پیشرفت این دانش در دنیای کنونی ما نه تنها بر اساس مبانی تئوری و نظری بلکه در آزمایشگاه‌های واقعی و شبیه‌سازی شده اتفاق می‌افتد که در آن پدیده‌های نو زیستی مورد تجربه و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در این آزمایشگاه‌ها نظریه‌های ارائه شده را در محک تجربه قرار داده و نتایج تجربی به دست آمده را با نمونه‌های موجود مقایسه می‌کنند یا به دنبال مدلی برای توجیه و پیش‌بینی نتایج  آزمایشگاهی می‌گردند. در امر آموزش هم باید دانش‌آموزانی را تربیت کنیم که نسبت به دنیای اطراف خود دیدگاهی تجربی داشته باشند؛ بنابراین در آموزش زیست‌شناسی نمی‌توان مانند ریاضیات تدریس نمود و برای درک مفاهیم اساسی زیست‌شناسی نیاز به آموزش از راه مشاهده و لمس واقعیت‌ها است و این جز با یاددهی از راه تجربه و یا انجام آزمایش‌های شبیه‌سازی شده ممکن نیست. در این تحقیق موضوع مهمی که ذهن محقق را به خود مشغول کرده است. افت درسی محسوسی در درس علوم زیستی و بهداشت در بین دانش‌آموزان سال اول متوسطه در پایان دوره آموزشی هستیم که سبب هدر رفت هزینه‌های آموزشی و سرانه دانش‌آموزشی و صدمات جبران‌ناپذیری برای دانش‌آموزان از نظر هدایت تحصیلی و آینده شغلی آن‌ها به وجود می‌آورد؛که ناشی از تدریس این درس با اهمیت به صورت سنتی با تکیه بر حفظ طوطی وار می‌باشد و نیز خمودی و بی‌علاقگی دانش‌آموزان وبی تحرکی آنان به موضوعات مختلف درس زیست‌شناسی می‌باشد. لذا مسئله مهم در این است که چگونه می‌توان برای درک و ماندگاری مفاهیم علوم زیستی به صورت ملموس و قابل مشاهده ونیز آموزش بعضی از شرایط خاص و دور از دسترس به عنوان مثال (ارائه و نمایش ساختار یک ویروس و یا یک باکتری) و ایجاد شور و نشاط و افزایش خلاقیت در یادگیری، یک محیطی یادگیری جذاب و ملموس و منطبق بر واقعیات را طراحی را نمود؟ بنابراین طراحی یک محیط با نشاط و ملموس و خلاقانه و یادگیری فعال در تدریس برای محتوای دروسی که دور از دسترس هستند، لزوم ایجاد یک محیط شبیه‌سازی شده را جهت تسهیل و افزایش ماندگاری یادگیری فراگیران آشکار می‌نماید.

تعداد صفحه : 167

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09199970560        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید